A

MAKALELER

A.1.

Uluslararası Makaleler

A.1.1.

SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index- Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan

 

A.1.2.

Diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

A.1.2.1

Yılmaz, Z., Çankaya, F. ve Karakaya, A. (2018), “Bina Maliyet Oranı ve Bina Güçlendirme Maliyetini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:51, 151-174.

A.1.2.2.

Yılmaz, Z. (2017), “Social and Economic Dimensions of Integrated Reporting”, Social Sciences Studies Journal, Vol:3, Issue:12, pp.1887-1900.

A.1.2.3.

Yılmaz, Z. (2017), “TR90 Bölgesi’ndeki SMMM Oda Başkanları’nın BOBİ FRS Konusundaki Görüşleri”, Journal of Social & Humanities Sciences Research, Vol:4, Issue:15, pp.1866-1880.

A.1.2.4.

Yılmaz, Z. (2017), “Vaka Analizi ile Eğitim ve Adli Muhasebe Alanında Bir Uygulama”, International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:13, 398-417.

A.1.2.5.

Şahin, Z., Yılmaz, Z. ve Çankaya, F. (2017), “Determination of Appropriate Sustainability Performance Indicators for SMEs”, International Journal of Management and Applied Science, Vol: 3, No: 9, 88-93.

A.1.2.6.

Yılmaz, Z., Çankaya, F. ve Karakaya, A. (2017), “Yıkım ve Yeniden Yapım Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Bina Maliyet Oranı Açısından Önemi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 395-412.

A.1.2.7.

Şahin, Z., Yılmaz, Z. ve Çankaya, F. (2017), “Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index”, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering, Vol: 11, No: 7, 1620-1623.

A.1.2.8.

Yılmaz, Z. ve Yazarkan, H. (2017), “Comparison between Curricula of Business Schools in Turkey and the World in Terms of IAS/IFRS Courses”, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Issue: 4, 249-259.

A.1.2.9.

Yılmaz, Z. ve Şahin, Z. (2017), “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(01), 110-122.

A.1.2.10.

Yazarkan, H. ve Yılmaz, Z. (2016), “Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına Yönelik Tutumları: Ordu Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:18, Sayı:4, Aralık, 945-972.

A.1.2.11.

Öztürk, D. ve Yılmaz, Z. (2016), “The Role of Eco-Efficiency in Competitive Advantage of Business”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Vol: S1,1-15.

A.1.2.12.

Yazarkan, H. ve Yılmaz, Z. (2016), “Muhasebe Stajyerlerinin Staj Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: TR90 Bölgesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, 285-302.

A.1.2.13.

Yılmaz, Z., Şahin, Z. ve Çankaya, F. (2014), "Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Öğrenci, Akademisyen ve Uygulayıcıların TMS/TFRS Farkındalıkları ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, Haziran, 109-135.

A.2.

Ulusal Makaleler

A.2.1.

Çankaya, F. ve Yılmaz, Z. (2014), “Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler ve Kârlılık Üzerine Etkileri”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:8, Kış-2014, 211-228.

B

BİLDİRİLER

B.1.

Uluslararası Bildiriler

B.1.1.

Yılmaz, Z. (2018), “Denetim Şirketlerinde İtibar Riski”, 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-25 Kasım, Alanya. (Kabul Edilmiştir)

B.1.2.

Yılmaz, Z. ve Şahin, Z. (2018), “Muhasebe-Kültür İlişkisi ile İlgili Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”, 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 13-15 Eylül, Nevşehir. 

B.1.3.

Yılmaz, Z., Çankaya, F. ve Karakaya, A. (2018), “Bina Güçlendirme veya Yeniden Yapım Kararını Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği”, VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19-21 Nisan, İstanbul. (Özet Metin)

B.1.4.

Şahin, Z. ve Yılmaz, Z. (2018), “Finansal Raporlamadan Entegre Raporlamaya”, VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19-21 Nisan, İstanbul. (Özet Metin)

B.1.5.

Yılmaz, Z. (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, 1. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım, Şanlıurfa. (Özet Metin)

B.1.6.

Yılmaz, Z. (2017), “Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Entegre Raporlama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 7-9 Eylül, Zonguldak. (Özet Metin)

B.1.7.

Şahin, Z., Yılmaz, Z. ve Çankaya, F. (2017), “Determination of Appropriate Sustainability Performance Indicators for SMEs”, 207th International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), Academics World, 13-14 Temmuz, Paris, Fransa. (Tam Metin)

B.1.8.

Şahin, Z., Yılmaz, Z. ve Çankaya, F. (2017), “Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index”, 19th International Conference on Sustainable Strategic Management, World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 9-10 Temmuz, Prag, Çek Cumhuriyeti. (Tam Metin)

B.1.9.

Yılmaz, Z. (2017), “Vaka Analizi ile Eğitim ve Adli Muhasebe Alanında Bir Uygulama”, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs, Alanya. (Özet Metin)

B.1.10.

Yılmaz, Z. (2017), “İİBF Mezunlarının İstihdam Profili: Ordu Üniversitesi Örneği”, European Congress on Economic Issues, The European Union, The Ministry of Labour and Social Security of Turkey and University of Kocaeli, 30 Mart-1 Nisan, Kocaeli. (Özet Metin)

B.1.11.

Yılmaz, Z ve Şahin, Z. (2017), “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları”, 3. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi, IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University Makedonya, 4-5 Mart, Edirne. (Özet Metin)

B.1.12.

Şahin, Z., Çankaya, F. ve Yılmaz, Z. (2016), “Content Analysis of Sustainability Reports: A Practice in Turkey”, 7th European Business Research Conference, University Roma Tre, 15-16 Aralık, Roma, İtalya. (Tam Metin)

B.1.13.

Yazarkan, H. ve Yılmaz, Z. (2016), “Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına Yönelik Tutumları: Ordu Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, IAAER, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, 20-22 Ekim, İzmir. (Özet Metin)

B.1.14.

Yazarkan, H. ve Yılmaz, Z. (2016), “Comparison Between Curriculums of Business Schools in Turkey and the World in Terms of IAS/IFRS Courses”, 5. World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, 12-14 Mayıs, Antalya. (Özet Metin)

B.1.15.

Yılmaz, Z., Şahin, Z. ve Çankaya, F. (2013), “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Öğrenci, Akademisyen ve Uygulayıcıların TMS/TFRS Farkındalıkları ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma”,10. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MÖDAV ve Marmara Üniversitesi iş birliğinde, 24-26 Ekim, İstanbul. (Özet Metin)

B.1.16.

YılmazZ. (2012), “UFRS Uygulama Süreci ve Türkiye Denetim Sektörü Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Mumeyek Vakfı,16-17 Haziran, Trabzon. (Tam Metin)

B.2.

Ulusal Bildiriler

B.2.1.

Öztürk, D. ve Yılmaz, Z. (2016), “The Role of Eco-Efficiency in Competitive Advantage of Business”, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 26-28 Mayıs, İstanbul. (Özet Metin)

B.2.2.

Balı, S. ve Yılmaz, Z. (2013), “Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Muhasebe Mesleği Açısından Getirilen Yenilikler”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs, Muğla. (Tam Metin)

B.2.3.

Öztürk, D., Yılmaz, Z. ve Erkan, U. (2013), “Çaykur ve Özel Çay İşletmelerinin Uyguladığı Çay Alım ve Fiyat Politikalarının Değerlendirilmesi (Rize İli Çay Üreticileri Örneği)”, II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliğinde, 3-4 Mayıs, Rize. (Özet Metin)

B.2.4.

Balı, S. ve Yılmaz, Z. (2012), “Kredi Temerrüt Takası Marjları ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki İlişki”, 16. Ulusal Finans Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi ve Finans Bilim Platformu iş birliğinde,10-13 Ekim, Erzurum. (Tam Metin)

B.2.5.

Yılmaz, Z. (2012), “İş Ortaklıklarındaki Paylar ve İMKB’de Özkaynak Yöntemi ile Değerleme Algısındaki Farklılıklar”, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, 10-12 Mayıs, Konya. (Tam Metin)

C

KİTAP / KİTAP BÖLÜMLERİ

C.2.

Uluslararası Kitap Bölümleri

C.2.1.

Yılmaz, Z., Çankaya, F. & Karakaya, A.,  (2018), “Factors Affecting the Building Retrofitting or Replacement Decision: Istanbul Case”, Current Debates in Sustainable Architecture,  Urban Design & Environmental Studies içinde (Eds. A. Doğan & G. Gönüllü), 13-29, Ijopec Publication: London. (Kitapta Bölüm)

C.2.2.

Şahin, Z. & Yılmaz, Z. (2018), “From Financial Reporting to Integrated Reporting”, Current Debates in Business Studies içinde (Eds. F.B. Candan & H. Kapucu), 45-58, Ijopec Publication: London. (Kitapta Bölüm)

C.2.3.

Yılmaz, Z. (2017), “Employment Profile of Business School Graduates: A Study at Ordu University”, Unregistered Employment içinde (Eds. S. Koç, A. Orhan & M.Ç. Gözen), 88-107, Ijopec Publication: London. (Kitapta Bölüm)

C.3.

Ulusal Kitap Bölümleri

C.3.1.

Yılmaz, Z. (2017), “İşletmenin Temel Kavramları ve Amaçları”, Modern İşletme içinde (Ed. Y.D. Uslu), 23-60, Eğitim Yayınevi: İstanbul. (Kitapta Bölüm)

D

ATIFLAR

 

Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar

D.2.1.

Öztürk, C. (2018), “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı: Bir Literatür İncelemesi (2016 - 2017)”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 763-781.

D.2.2.

Atmaca, M., Erol, M. ve Aslan, M. (2017), “Outcome Assessment of Application of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TMS/TFRS): A Survey on Audit Firms Authorized by POA”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak (2017), 273-287.

D.2.3.

Yeşil, T. ve Akyüz, F. (2017), “TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 77-95.

D.2.4.

Çiftçi, B. ve Çiftçi Y. (2017), “Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık”, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 3, Issue:11, 106-125.

D.2.5.

Çiftçi, B. (2017), “Türkiye’de Toplumsal Kültürün Örgütlerde İhbarcılık Üzerine Etkisi: Hofstede’in Kültürel Boyutlar Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme”, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 3, Issue:10, 147-166.

D.2.6.

Kaya, U. Ve Atasel, O.Y. (2017), “Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 137-154.

D.2.7.

Eren, M. ve Başar, S. (2016), “Effect of Credit Default Swaps (CDS) on BIST-100 Index”, Ecoforum, Vol:5, Special Issue, 123-129.

D.2.8.

Turhan, G. ve Oğuz, M. (2016), “İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri ve Farkındalıkları: Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2016, 18 (4), 881-917.

D.2.9.

Kara, S., Tuna, M., Hitay, K. (2016), "Üniversitelerde Uluslararası Muhasebe Standartları Eğitimi ve Balıkesir Üniversitesi’nde Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C: 8, S: 1, 159-174.

D.2.10.

Değirmenci, N. ve Pabuçcu, H. (2016), “Borsa İstanbul ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: VAR ve NARX Modeli”, The Journal of Academic Social Science, Yıl:4, Sayı:35, 248-261.

D.2.11.

Yereli, A. N., Kayalı, N., Demiroğlu, L. (2015), "Karma Maliyet Yöntemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama", Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University, 6 (2), 437-464.

D.2.12.

Yenice, S. ve Hazar, A. (2015), “A Study for the Interaction Between Risk Premiums and Stock Exchange in Developing Countries”, Journal of Economics, Finance and Accounting, Vol: 2, Issue:2, 135-151.

 

Tezlerde Yapılan Atıflar

D.2.1.

Uysal, Taner (2017), “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilecik.

D.2.2.

Çakıl, Ahmet (2017), “Kredi Temerrüt Takasları (CDS) Primleri ve Hisse Senetleri Getirileri İlişkisi: Türkiye Finans Piyasaları Üzerine Bir Ekonometrik Analiz”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Finans Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

D.2.3.

Çelik, Özden (2016), “Yapılandırılmış Finans ve Yapılandırılmış Finansal Ürünler Üzerine Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

D.2.4.

Kaya, Bekir (2015), “Ekonomik ve Siyasi Olayların CDS Primleri ve Ülke Kredisi Notları Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

D.2.5.

Kadoğlu Aydın, Gülden, (2015), “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde CDS Primleri ile Borsa Kapamış Endeksleri Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 

Bildirilerde Yapılan Atıflar

D.2.1.

Ören, V.E. ve Tetik, M. (2014), “Accountant Professional’s Perception of International Financial Reporting Standards: Uşak Case Study”, 12th International Academic Conference Proceedings, 01 September 2014, Prague.

E

Ödüller

 

F

Dergilerde Editörlük / Kurul Üyeliği / Hakemlik

 

G

PROJELER

G.6.

Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı “KOBİ’lerin Muhasebe Paket Programı Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları” AR-1232 (Nisan 2013-Nisan 2014)

H

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

H.4.1.

Bilim Kurulu, 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), Mardin, 9-11 Mart, 2018.

H.4.2.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ünye, 10-12 Mayıs, 2017.

H.4.3.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, 1.Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ünye, 24-25 Nisan, 2012.

I

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 

J

İdari Görevler (en az 6 ay belgelendirilmiş olmak şartıyla)

 

K

Sportif faaliyetler (belgelendirilmiş)

 

L

Müzik ve Görsel-İşitsel (Audio-Visual) Tasarımlar ve Kompozisyonlar

 

M

Sanatsal Etkinlikler

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı  

Züleyha YILMAZ

Adres

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Gölevi Mah. Devlet Sahil Yolu, 52300 Ünye /ORDU

İş Tel

0 (452) 323 8255 / 3016 / 3005

Fax

0 (452) 323 8256

E-mail

zuleyhayilmaz@odu.edu.trzuleyhayilmaz52@gmail.com

EĞİTİM

2011 - 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon                             

Doktora - İşletme Ana Bilim Dalı - Muhasebe Bilim Dalı

Tez Konusu: “Güçlendirme / Yıkım - Yapım Kararının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

2009 - 2011

Drexel University, LeBow College of Business, Philadelphia, USA

Yüksek Lisans - Muhasebe Ana Bilim Dalı (MEB, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursu)

2002 - 2004

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Yüksek Lisans - Muhasebe Ana Bilim Dalı

Tez Konusu: “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Çimento Fabrikasında Uygulanması”

1998 - 2002 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ordu

Lisans – İşletme Bölümü

Tez Konusu: “Verimliliğin Kârlılık Üzerine Etkisi”

İŞ DENEYİMLERİ

Ekim 2017 - …..

Doktor Öğretim Üyesi

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı

2016 - 2017

Araştırma Görevlisi Doktor

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı

2012-2016

Araştırma Görevlisi

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı

2007 - 2008

Öğretim Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu              Muhasebe ve Vergi Bölümü

2005 - 2006

Muhasebe Sorumlusu 

Ünye Ünplas Plastik ve İnşaat Mlz.Tic.Ltd.Şti.

Ünye / Ordu

İDARİ GÖREVLER

Ekim 2017 - …

Dekan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekim 2017 - …

Ortak Zorunlu Dersler Fakülte Koordinatörü

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aralık 2017 - …

Bologna Süreci Fakülte Koordinatörü

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aralık 2017 - …

Erasmus+ Mevlana Değişim Programları Fakülte Koordinatörü

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014 - 2015

Erasmus+ Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

STAJLAR ve DİĞER AKTİVİTELER

2015

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Ordu Üniversitesi

Faculty of Commercial and Business Science, Celje, Slovenya

2010

IRS Gönüllü Gelir Vergisi Uzmanı

Drexel University, Philadelphia, PA, USA    

2002

Stajyer

İMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mali ve İdari İşler Bölümü, İstanbul

DİĞER FAALİYETLER

2018

“Veri Zarflama Analizi”, Pamukkale Üniversitesi, 17. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri, EYS

2018

“Finansal Ekonometri: Teori ve Uygulama”, Pamukkale Üniversitesi, 17. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri, EYS

2018

“Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler”, Pamukkale Üniversitesi, 17. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri, EYS

2015

“AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri, KTÜBAYS.

2015

“MATLAB ile Yapay Sinir Ağları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri, KTÜBAYS.

2015

“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” DOKA, Ünye Belediyesi, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası.

2014

“Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlanması ve Yürütülmesi” TÜBİTAK, KTÜSEM.

2013

“SPSS Programı ile Anket Değerlendirme” ODÜSEM.

2013

“Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi” T.C. Ordu Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi.

2001

Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Microsoft Ofis Programları, Eta, Logo, Gold.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2018

Best Paper Award

Yılmaz, Z., Çankaya, F. Ve Karakaya, A. (2018), “Bina Güçlendirme veya Yeniden Yapım Kararını Etkileyen Faktörler: İstanbul Örneği”, VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19-21 Nisan, İstanbul.

2010

Risk and Insurance Management Society Inc. Essay Competition, Üçüncülük Derecesi,“Bridging the Gap: A Strategic Competition for Tomorrow’s Leaders”, “What do you perceive as the greatest challenge facing risk & insurance managers over the next 3-5 years?”

2008 - 2011

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursu

2002

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Okul Birinciliği

1998

İkizce Lisesi Okul Birinciliği

YABANCI DİL

2018-Bahar

Yök Dil  - 95 (İngilizce)

2018-Bahar

YDS - 85 (İngilizce)

ARAŞTIRMA ALANLARI

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Eğitimi

Muhasebe Standartları (IAS/IFRS-TMS/TFRS-BOBİ FRS-UK GAAP- US GAAP)

Muhasebe Denetimi