A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. YAZARKAN HAKAN,YILMAZ ZÜLEYHA (2016).  MUHASEBE DERSİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASINA YÖNELİK TUTUMLARI  ORDU ÜNİVERSİTESİ NDE BİR UYGULAMA.  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(4), 945-972. 

A2. YAZARKAN HAKAN (2016).  FUTBOLCU TRANSFER BONSERVİS ÜCRETLERİNİN TMS 38MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDINA UYGUNOLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  TRABZONSPOR ÖRNEĞİ.  Mali Çözüm(137), 91-120. 

A3. YAZARKAN HAKAN (2016).  Accounting Process for Government Grants in Hazelnut Production within the Framework of International Accounting Standards  Turkey Sample.  International Journal of  Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(3), 37-46.

A4. YAZARKAN HAKAN,YERDELEN KAYGIN CEYDA (2016).  Mali Nitelikli Uyuşmazlık Davalarında Bilirkişilik Uygulamasına Karşı Adli Muhasebecilik  Ordu Adliyesi Örneği.  Business and Economics Research Journal, 7(1), 161-180. 

A5. YERDELEN KAYGIN CEYDA,TAZEGÜL ALPER,YAZARKAN HAKAN (2016).  İşletmelerin Finansal Başarılı ve Başarısız Olma Durumlarının Veri Madenciliği ve Lojistik Regresyon Analizi İle Tahmin Edilebilirliği.  Ege Akademik Bakış, 16(1), 147-159.

A6. YAZARKAN HAKAN (2016).  Üretim İşletmelerine Ait Fındık Bahçelerine İlişkin Mali İşlemlerin Türkiye Muhasebe Standartları  TMS  Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi  Durak Fındık A Ş  Örneği.  Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2).

A7. YİĞİT SEMA,YAZARKAN HAKAN (2014).  LİDERLİK TARZI İLE MESLEKİ BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(41), 71-84. 

A8. ORHAN MEHMET SUPHİ,ÖNDEŞ TURAN,YAZARKAN HAKAN (2012).  Sahipliğin Toplam Maliyeti Yaklaşımının Satın Alma Kararlarında Sanayi İşletmeleri Tarafından Kullanılma İsteğinin Logit Model Yardımıyla Belirlenmesi.  ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi, 3(6), 240-267. 

A9. BİLGİLİ BİLSEN,YAĞMUR ÖNDER,YAZARKAN HAKAN (2012).  Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma  Erzurum Oltu Kırdağ Festivali Örneği.  International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 117-124. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. YILMAZ ZÜLEYHA,YAZARKAN HAKAN (2016).  Comparison Between Curriculums of Business Schools in Turkey and The World in Terms of Ifrs Courses.  5th World Conference on Business, Economics and Management.

B2. YAZARKAN HAKAN,MEZARARKALI PINAR (2015).  Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Doğrudan Vergi Uygulamaları.  International Conference on        Economics.

B3. KARCIOĞLU REŞAT,YAZARKAN HAKAN,KARCIOĞLU FATİH,KAYA MUHAMMET DURSUN (2010).  Relationships Between the Accountancy Students  Future Occupational Choices and Their Attitudes Towards Accountancy Profession.  Second International Symposıum on Sustainable Development, 1-8. 

C.Kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. YAZARKAN HAKAN,YİĞİT ALPEREN MUSTAFA, (2016), ASİMETRİK MALİYET DAVRANIŞI TEORİSİ Borsa İstanbul Şirketlerinde Sektörel Bir Karşılaştırma, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9440-33-2, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. YAZARKAN HAKAN,YILMAZ ZÜLEYHA (2016).  MUHASEBE STAJYERLERİNİN STAJ EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTİLERİ  TR90 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA.  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(2), 285-302.

D2. KARCIOĞLU REŞAT,YAZARKAN HAKAN (2011).  MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ FAALİYETLERİ SIRASINDA KAMU KURUMLARINDA KARSILASTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN AMPİRİK BİR ARASTIRMA.  Muhasebe ve Denetime Bakış(34), 1-12. 

D3. ORHAN MEHMET SUPHİ,YAZARKAN HAKAN (2011).  Küresel Finansal Krizin İMKB 30 Şirketlerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.  Muhasebe ve Denetime Bakış(33), 17-28. 

D4. KARCIOĞLU REŞAT,BİLGİLİ BİLSEN,YAZARKAN HAKAN (2010).  MUHASEBE YÜKSEK ÖGRENIMI GÖREN ÖGRENCILERIN KISILIK ÖZELLIKLERI VE MESLEGE YÖNELIK DÜSÜNCELERI ÜZERINE BIR ALAN ARASTIRMASI.  Muhasebe ve Denetime Bakış(31), 1-22. 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. YAZARKAN HAKAN (2009).  Amerika Merkezli Global Kriz ve Türkiye ye Etkileri.  1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'2009,

Öğrenim Durumu:

Derece

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

2004

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD 

2008

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD  

2012

Akademik ve İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi Oltu MYO

2005 – 2012

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2012-2018

Doç. Dr. 

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. 2018-...

İşletme Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2015-2017

Dekan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2015-2017