A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yiğit, S. ve Yazarkan, H., "Liderlik Tarzı ile Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Journal of Social Sciences (DPUJSS), Sayı 41, (2014)

A2. Bilgili, B., Yağmur, Ö. ve Yazarkan, H., “Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği)”, International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), Cilt:2, Sayı:2, ss. 117-124, (2012).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1Yazarkan, H. ve Mezararkalı, P., "Direct Tax Applications In Relationship Between EU and Turkey", EconWorld 2015, Torino/İtaly, August 18-20 (2015)

B2. Karcıoğlu, R., Yazarkan, H., Karcıoğlu, F. ve Kaya, M., “Relationships Between the Accounting Students Future Occupational Choices and Their Attitutes Towards Accountancy”, 2. International Syposium on Sustainable Development , Sarajova, International Burch University, Publication, June 8-9 (2010).

C.Kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Orhan, M. S., Öndeş, Turan ve Yazarkan, H., “Sahipliğin Toplam Maliyeti Yaklaşımının Satın Alma Kararlarında Sanayi İşletmeleri Tarafından Kullanılma İsteğinin Logit Model Yardımıyla Belirlenmesi", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, ss. 240-267, (2012).

D2. Karcıoğlu, R. ve Yazarkan, H., “Muhasebe Meslek Mensuplarının Faaliyetleri Sırasında Kamu Kurumlarında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:34, ss. 1-12, (2011).

D3. Orhan, M. S. ve Yazarkan, H., “Küresel Finansal Krizin İMBK 30 Şirketlerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:33, ss. 17-26, (2011).

D4. Karcıoğlu, R., Bilgili, B. ve Yazarkan, H., "Muhasebe Yüksek Öğrenimi Gören Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Mesleğe Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Alan Araştırması", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı: 31, ss. 1-21, (2010).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yazarkan, H., “Amerika Merkezli Global Kriz ve Türkiye’ye Etkileri”, Umyos’09 Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs (2009).

Öğrenim Durumu:

Derece

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

2004

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD 

2008

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD  

2012

Akademik ve İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi Oltu MYO

2005 – 2012

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2012-...

İşletme Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2015-2017

Dekan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

2015-2017