A. Makaleler

A.1. Uluslararası Makaleler

A.1.2. Diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

A.1.2.1. Hancıoğlu, Y. (2017). Küresel İnovasyon Endeksi Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 352-365.

A.1.2.2. Hancıoğlu, Y. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1), 130-149.

A.1.2.3. Demir Uslu, Y. ve Hancıoğlu, Y. (2017). Investigation of Crowdsourcing Concept by Open Innovation Perspective: Application Examples, Research Journal of Business and Management, 4(2), 177-184.

A.1.2.4. Hancıoğlu, Y. (2016). Küresel İnovasyon Endeksini Oluşturan İnovasyon Girdi ve Çıktı Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi: OECD Örneği, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 131-157.

A.1.2.5. Hancıoğlu, Y. ve Yeşilaydın, G. (2016). Stratejik Yönetimde Yeni Bir Rekabet Yaklaşımı: Stratejik İnovasyon, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 105-124.

A.1.2.6. Demir Uslu, Y., Hancıoğlu, Y. ve Demir, E. (2015). Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey: A SituationAnalysis, Elsevier, ScienceDirect,  Procedia - Social and Behavioral Science, 195, 1238-1245.

A.1.2.7. Hancıoğlu, Y., Doğan, Ü.B. ve Şırkıntıoğlu Yıldırım, Ş. (2014). Relationship between Uncertainty Avoidance Culture, Entrepreneurial Activity and Economic Development, Elsevier, ScienceDirect, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 908-916.

A.2. Ulusal Makaleler

A.2.1.1. Demir Uslu, Y. ve Hancıoğlu, Y. (2011). Örgüt İçinde Birey ve Kişilik: İş ve Kişilik Uyumunun Önemi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 46(2), 66-79. İndeksler: TÜBİTAK- ULAKBİM Veri Tabanı.

B. Bildiriler

B.1. Uluslararası Bildiriler

B.1.1. Tekin, E. ve Hancıoğlu, Y. (2017). The Effects of Innovation on Export Performance in Developing Countries, Innovation and Global Issues in Social Sciences, 27-29 Nisan, Antalya, Türkiye, 416-418. (Genişletilmiş Özet-Sözlü Bildiri).

B.1.2. Hancıoğlu, Y. ve Tekin, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Girişimcilik Dersi Bağlamında İncelenmesi: Ünye İ.İ.B.F Örneği, 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 14-16 Temmuz, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir (Tam Metin-Sözlü Bildiri).

B.1.3. Türkoğlu, S.P. ve Hancıoğlu, Y. (2017). Estimation of Countries' Development Status with Logistic Regression Analysis, Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19-21 Ekim, Antalya, Türkiye (Genişletilmiş Özet-Sözlü Sunum).

B.1.4. Kara, N., Yeşilaydın, G. ve Hancıoğlu, Y. (2017). A Study on Graduate Thesis about Competition in Turkey, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 5-7 Ekim, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye (Genişletilmiş Özet-Sözlü Sunum).

B.1.5. Demir Uslu, Y. ve Hancıoğlu, Y. (2015). Küresel Rekabet Endeksi Perspektifiyle Kooperatiflerin Rekabet Edilebilirliğe Katkıları: Uluslararası Kooperatifler Birliği Üye Ülkeler Örneği, 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 14-15 Mayıs, Safranbolu/Karabük, 473-489. (Tam metin- Sözlü Bildiri)

B.1.6. Demir Uslu, Y., Çavuş, F. M. ve Hancıoğlu, Y. (2011). Örgütsel Amaçlara Ulaşılması Sürecinde İş Tatmininin Önemi: S. S. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, 20. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 6-7 Ekim, Ankara, 363-383. (Tam metin- Sözlü Bildiri)

B.2. Ulusal Bildiriler

B.2.1. Şahin, D., Oral, N. ve Hancıoğlu, Y. (2012). Dış Kaynak Kullanımı Yolu ile İşe Alınan Tıbbi Sekreterlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeylerinin Belirlenmesi: Burdur Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Örneği, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül, Isparta, 503-510. (Tam metin- Sözlü Bildiri)

B.2.2. Oral Kara, N., Hancıoğlu Y. ve Şahin, D. (2014). OECD Ülkelerinde İnsani Gelişme Endeksi ile Sağlık Göstergeleri İlişkisinin Analizi, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül , Kıbrıs, 138-148. (Tam metin- Sözlü Bildiri)

B.2.3. Hancıoğlu, Y. (2015). Kurumsal Yönetim ve Şirket Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi Örneği, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs, Aksaray, 1162-1167. (Tam metin- Sözlü Bildiri)

B.2.4. Hancıoğlu, Y. ve Türkoğlu, S.P. (2017). Değişen Rekabet Anlayışı ve Sürdürülebilirliğin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki İşletmelerin Etkinliğinin Araştırılması, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 4-6 Mayıs, Kuşadası, 216-220. (Genişletilmiş Özet-Sözlü Bildiri).

B.2.5. Hancıoğlu, Y. ve Tekin, E. (2017). Ulusal İşletmecilik ile Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Yayımlanan Araştırmaların Bibliyometrik Profili: Stratejik Yönetim yazını üzerine Bir İnceleme, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 4-6 Mayıs, Kuşadası, 216-220. (Tam Metin-Sözlü Bildiri).

C. Kitap/Kitap Bölümleri

C.4.1. Hancıoğlu, Y. (2017). İşletmenin Kuruluş Süreci, Y.Demir Uslu (Ed.), Modern İşletme, 71-86. Eğitim Yayınevi, Konya.

D. Atıflar

D.1.1. Kristjánsdóttir, H., Guðlaugsson, Þ. Ö., Guðmundsdóttir, S., Aðalsteinsson, G. D. (2017). Hofstede national culture and international trade, Applied Economics, 1-10.

D.2.1. Ebrahimi, P.,  Mirbargkar, S. M. (2017). Green entrepreneurship and green innovation for SME development in market turbulence. Eurasian Business Review, 1-26.

D.2.2. Asıcı, E., Uygur, S.S. (2017). Duygusal Öz-Yeterlilik ve Affetmenin Algılanan Stres Düzeyini Yordayıcı Rolü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1353-1375.

D.2.3. Wahyudihantoro, G., Fafurida, F. (2016). Pengaruh Investasi PMA, PMDN, APBD Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Economics Development Analysis Journal, 5(1), 105-115.

D.3.1. Kasemsap, K. (2016). The Importance of Entrepreneurship in Global Business. Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International Business, 92.

H. Bilimsel Toplantı Düzenleme

H.4.1. Hancıoğlu Y. (2017). İktisadi ve İdari Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 10-12 Mayıs, Ordu.