Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Marmara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD./ Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi

2003

Doktora

İktisat ABD. /

Kalkınma Ekonomisi ve İktisadi Gelişme Bilim D.

Marmara Üniversitesi

2009

 
 

Uluslararası / Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

"Küçük Balıkçılık, Yoksulluk ve Kırsal Kalkınma". Çalısma Ortamı Dergisi(153), 2017.

"Balıklar, Tekneler ve Tayfalar: Türkiye'de Balıkçılık Sektöründe Çalışma ve Yaşam Koşulları", Çalışma ve Toplum, (48:1), 2016.

“Devlet, Tarım ve Sermaye - Tarımda Kapitalist Dönüşümü Yeniden Tartışmak” Eğitim Bilim Toplum, (11:43), 2013.

 

Kitap ve Kitap bölümleri

"Çay Tarımı ve Göçmen Emegi: Dogu Karadeniz’de Gürcü Isçiler", Editör:Çagatay Edgücan Sahin, Arzu Özsoy Özmen Current Debates in Labour Economics and Industrial Relations, Londra:Ijopec yay. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Karadeniz'in Balık Emekçileri Tayfaların Çalışma ve Yaşam Koşulları" D.Yıldırım ve E.Haspolat (der.) Değişen Karadeniz'i Anlamak içinde, Ankara: Phoneix Yay., 2016.

 “Esneklik ve Güvence Arasında Bir Denge Mümkün mü? Avrupa ve Türkiye’den Güvenceli Esneklik Pratikleri”  Ö Müftüoğlu- A.Koşar (haz.) Türkiye’de Esnek Çalışma içinde, İstanbul: Evrensel Yay. 2014

“Kriz, Neoliberalizm ve Tarım”,  F. Ercan ve H. Balseven (Ed.) Kriz ve Türkiye - Aşınan Teoriler içinde, Ankara: Phoenix Yay, 2013

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik", Erkin Başer, Nihat Koçyiğit ve Mustafa Öziş (haz.) Bugüne Bakmak, 1980 sonrası Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri içinde, Ankara: Dipnot Yay., 2011.

"Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği”, Gamze Yücesan Özdemir vd. (der.) 2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları içinde. Ankara: Efil yay., 2011.(Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma”, Elif Akbostancı ve Oya S. Erdoğdu (ed.) Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yay., 2011. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği, İstanbul: SAV Yayınları, 2009.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 "Karadeniz’den Afrika Sularına: Göçmen Balık Isçilerinin Çalısma ve Yasam Kosulları". The Migration Conference 26-28 Haziran 2018, Lizbon

"Çay Tarımı ve Göçmen Emegi: Dogu Karadeniz’de Gürcü Isçiler", CUDES 2018 (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

“Doğu Karadeniz’de Balıkçılık Sektöründe Çalışma İlişkileri”, Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi Artvin Çoruh Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Ekim 2014

“Türkiye Balıkçılık Sektöründe Üretim İlişkileri ve Farklılaşma: Ordu İli Örneği” 5. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi, 23-24 Ekim 2013.

“İstihdam Politikalarında “Güvenceli Esneklik” Yaklaşımı: Avrupa Ve Türkiye İstihdam Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 4. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi. 2012.

 “Kırsal Kalkınma, Sözleşmeli Çiftçilik ve Türkiye Tarımında Dönüşüm”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2010.

“Cross-Border Labour Mobility within Georgia and Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference - IREC 2010, 8-10 Eylül 2010, Fafo, Oslo, Norveç. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

“Türkiye Balıkçılığında Dönüşüm Dinamikleri, Küçük Balıkçılık ve Mülksüzleşme”, 14. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara ODTÜ, 2015

“Gırgır Teknelerinde Tayfa Olmak: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bir Değerlendirme” 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, 2015

“AB İstihdam Stratejisinin Peri Masalı: Güvenceli Esneklik”, 3. İzmir İktisat Kongresi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi. 2012

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği", 12. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara ODTÜ, 2011

"Kriz, Neo-liberalizm ve Tarım: Sözleşmeli Çiftçilik", Sempozyum, Kapitalist Birikim Sürecinin Tıkanması Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü, Antalya, 2010.

"Sanayiden Tarlaya Değişim İlişkisi: Sözleşmeli Üretim/Çiftçilik ve Mülksüzleşme", Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 2009. (Berna Güler Müftüoğlu ile birlikte)

"Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2009. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Bursa'da Sözleşmeli Sanayi Tipi Domates Üretimi: Firmalar ve Üreticiler Üzerinden Bir Değerlendirme", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2009.

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma", 15. Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal Sempozyumu, ZKÜ, Zonguldak, 2009. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3 2009.

"Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 2009.