Akademik Süreç

2013

Prof. Dr.

Ordu Üniversitesi, Ordu

2012-2013

Doçent Dr.

Ordu Üniversitesi, Ordu

2007-2012

Doçent Dr.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

2003-2009

Yrd. Doç. Dr

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

1997-2002

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Adana

1994-1996

Yüksek lisans

Clemson Üniversitesi, SC, ABD

1987-1991

Lisans

Ankara Üniversitesi, Ankara

       

 

Uzmanlık Alanı

 

 • Hidroloji, yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişimi, zaman serileri, istatistiksel modelleme, markov zincirleri, su kalitesi, trend analizleri, sulama, bitki su tüketimi,

 

İlgi Alanları

 

 • Uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Asit yağmurları,

 

Yüksek Lisans Konusu ve Danışmanı 

 

 • Management Considerations and Water Quality in Cane Creek Watershed. In Partial Fulfillment for the Degree of Master Science, Agricultural and Biological Engineering, Clemson Üniversitesi, SC, Clemson, ABD, Danışman: Prof. Dr. John C. HAYES

 

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı

 

 • Güneydoğu Anadolu Projesi Alanında Günlük Ortalama Sıcaklıkların Stokastik Modellenmesi ve Ters Uzaklık Yöntemiyle Alansal Dağılımının Haritalanması. Çukurova Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kazım TÜLÜCÜ

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve/veya SCI’de taranan makaleler

A1. Şimşek, M., M. Kacıra ve T. Tonkaz, “The Effects of Different Drip Irrigation Regimes on Watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.)] Yield and Yield Components Under Semi-Arid Climatic Conditions,” Australian Journal of Agricultural Research, 55(11), 1149–1157 (2004).

 

A2. Simşek, M., T. Tonkaz, M. Kacıra, N. Cömlekçioğlu ve Z. Doğan, “The Effects of Different Irrigation Regimes on Cucumber (Cucumbis sativus L.) Yield and Yield Characteristics Under Open Field Conditions,” Agricultural Water Management, 73(3), 173–191 (2005).

 

A3. Tonkaz, T., “Spatio-Temporal Assessment of Historical Droughts Using SPI With GIS in GAP Region, Turkey,” Journal of Applied Sciences, 6(12), 2565-2571 (2006).

 

A4. Tonkaz, T. ve M. Çetin, “Effects of Urbanization and Land-Use Type on Monthly Extreme Temperatures in a Developing Semi-Arid Region, Turkey,” Journal of Arid Environments, 68(1), 143-158 (2007).

 

A5. Tonkaz, T., M. Çetin ve K. Tülücü, “The Impact of Water Resources Development Projects on Water Vapor Pressure Trends in a Semi-Arid Region, Turkey,” Climatic Change, 82(1-2):195-209 (2007).

 

A6. Tonkaz, T., “GAP Alanında Aylık Toplam Yağış Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi ve Sentetik Aylık Yağış Verilerinin Tahmini”, Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1), 29-37 (2007).

 

A7. Tonkaz, T., E. Dogan ve R. Kocyigit, “Impact of temperature change and elevated carbon dioxide on winter wheat (Triticum aestivum L.) grown under semi-arid conditions”. Bulg. J. Agric. Sci., 16: 565-575 (2010).

 

A8. Simsek, M., A. Can, N. Denek and T. Tonkaz, “The effects of different irrigation regimes on yield and silage quality of corn under semi-arid conditions”. African Journal of Biotechnology, 10(31): 5869-5877 (2011)

 

A.9. I Bolat, M Dikilitas, S Ercisli, A Ikinci, T Tonkaz, 2014. The Effect of Water Stress on Some Morphological, Physiological, and Biochemical Characteristics and Bud Success on Apple and Quince Rootstocks, The Scientific World Journal

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

B1. Tonkaz, T., S. Aydemir ve E. Dogan, “Soil Temperature Trends in Southeastern Turkey (GAP Region),” 18th International Soil Meeting, Şanlıurfa, Vol II, 619-623, 2006.

 

B2. Aydemir, S., T. Tonkaz, E. Dogan ve H. Akil, “Estimation of Daily Soil Temperature Series for Seeding Timing Operations on Different Crop Varieties,” 18th International Soil Meeting, Şanlıurfa, Vol. II, 858-863, 2006.

 

B3. Dogan, E., H. Kirnak, S. Aydemir ve T. Tonkaz, “Evaluation of Kansched Scheduling Program Using Soybean,” 18th International Soil Meeting, Şanlıurfa, Vol. II, 864-869, 2006.

 

B4. SZ Bostan, T Tonkaz, M Blesic, 2013. The effects of arid and rainy years on hazelnut yield in the Eastern Black Sea region of Turkey., Proceedings of the 24th International Scientific-Expert-Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 25-28 September 2013. Pp. 467-470.

 

B5. Tonkaz, T, 2014. İklim değişikliği ve kuraklığın tarımsal üretime olası etkileri, Modern agricultural science: current problems and prospects of the century in the conditions of globalisation. 22-24 September 2014, Ganja- Azerbaijan.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

---

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

D1. Tonkaz, T., “Şanlıurfa Meteoroloji İstasyonu Aylık Yağışlarının Dağılım Fonksiyonlarının Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3-4), 91-98 (2002).

 

D2. Tonkaz, T., M. Şimşek ve M. Kaçıra, “Farklı Sulama Seviyelerinin İkinci Ürün Hıyarda Meyve Ağırlıklarına Etkilerinin İncelenmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 69-74 (2003).

 

D3. Tonkaz, T., M. Çetin ve M. Şimşek, “Şanlıurfa İlinin Bazı İklim Parametrelerinde Gözlenen Değişimler”, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 29-38 (2003).

 

D4. Tonkaz, T., S. Aydemir ve E. Doğan, “GAP Bölgesinde Toprak Sıcaklıklarının Alansal Değişimleri ve Hava Sıcaklığı ile İlişkileri”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1/2), 55-61 (2007).

  

D5. Tonkaz, T., “Birinci Dereceden Markov Zinciri ile GAP Alanında Kuraklık Analizi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(1), 13-18 (2008).

D6. Doğan, E., Kahraman, A., Kırnak, H., Bucak, B., Tonkaz , T., “Maksimum ve Minimum Sıcaklıklar ile Karbondioksit Oranlarında Meydana Gelen Artışların Nohut (Cicer Arietinum L.) Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi: DSSAT Simülasyon Çalışması”, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1), 63-69 (2008).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Tonkaz, T. ve M. Çetin, “Fırat Havzası Çam Deresi Aylık Ortalama Akımlarının Otoregresif Modellerle İncelenmesi”, 2000 GAP – ÇEVRE Kongresi, 16-18 Ekim, Şanlıurfa, Cilt I, s. 443-452, 2000.

 

E2. Tonkaz, T., F. Topaloğlu ve M. Çetin, “Seyhan Havzası Morfometrik Karakteristiklerinin Akım Üzerine Etkilerinin İz (path) Analizi İle İncelenmesi”, I. Türkiye Su Kongresi, 8-10 Ocak, İstanbul, Cilt I, s. 25-31, 2001.

 

E3. Çetin, M., T. Tonkaz, , A. Yücel ve F. Topaloğlu, “Kimi İklim Öğelerinde Periyodik Bileşenin Otokorelasyon Yapısı Üzerine Etkisinin Araştırılması”, I. Türkiye Su Kongresi, 8-10 Ocak, İstanbul, Cilt I, s. 381-389, 2001.

 

E4. Kırnak, H., Y. Çelik, M. Şimşek ve T. Tonkaz, “Atatürk Barajının Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Etkileri”, I. Türkiye Su Kongresi, 8-10 Ocak, İstanbul, Cilt II, s. 479-486, 2001.

 

E5. Tonkaz, T., M. Çetin ve K. Tülücü, “Asi Nehrinin Mevsimsel Tuzluluk-Frekans Eğrilerinin Geliştirilmesi”, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18 - 20 Eylül, Antakya / Hatay. s. 567-572, 2002.

 

E6. Çetin, M., T. Tonkaz ve K. Tülücü, “Asi Havzasında Kritik Taşkın Debilerinin Markov Zinciri İle Saptanması”, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18 - 20 Eylül, Antakya / Hatay. s. 185-191, 2002.

 

E7. Çetin, M., T. Tonkaz ve K. Tülücü, “Aylık Ortalama Yağışların Uzaklık Boyutuna Bağlı Değişkenlik Tavırlarının Araştırılması ve GAP Alanına Uygulanması”, IV.Ulusal Hidroloji Kongresi, İstanbul, 21-25 Haziran, s. 105-115, 2004.

 

E8. Kırnak, H, O. Çopur, E. Doğan, İ. Bahçeci, S. Demir ve T. Tonkaz, “Pamukta Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ile Generatif ve Lif Teknolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 21-23 Eylül, s. 1164- 1171, 2005.

 

E9. Tonkaz, T., E. Doğan, “Şanlıurfa İli Aylık Referans Bitki Su Tüketiminin Otoregresif Olarak Modellenme Olanaklarının Araştırılması”, GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 21-23 Eylül, s. 1144- 1149, 2005.

 

E10. Tonkaz, T., M. Çetin ve M. A. Çullu, “Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Sıcaklıklarının Olasılık Analizi”, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi – TİKDEK 2007, İTÜ, İstanbul, 11 - 13 Nisan, s.313-320, 2007.

 

E11. Tonkaz, T., M. Çetin, “Adıyaman İli Farklı Kaydırmalı Standardize Yağış İndeksi Değerlerinin Gidiş Analizi” 5. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül 2007, s. 439-448, Ankara

 

E12. Tonkaz, T., “Aksu Deresi Yıllık Ortalama Ve Anlık Maksimum - Minimum Akımlarının Olasılık Analizi”, Taskın, Heyelan Ve Dere Yataklarının Korunması Konferansı, 07-08 Ağustos, s. 53-60, Trabzon, 2008.

 

E13. Tonkaz, T., “SYİ Yöntemiyle Melet Çayı Aylık Ortalama Akımlarının Değerlendirilmesi”, Sel, Taşkın ve Heyelan Konferansları, 23-24 Temmuz, s. 1-10, Samsun, 2008.

 

E14. Tonkaz, T., M. Çetin, F. Kızıloğlu ve A. Fayrap, “Müteferrik Doğu Karadeniz Suları Havzası Yıllık Anlık Maksimum Akımlarının Olasılık Analizi”, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 22-24 Mart, s. 315-321, Afyonkarahisar, 2010.

 

E15. Çetin, M., T. Tonkaz, C. Kırda, S. Topçu,Tarımsal Drenaj Havzalarında Saatlik Yağışların Markov Zinciri Analizi ve Taşkın Piklerinin İrdelenmesi”, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 22-24 Mart, s. 371-379, Afyonkarahisar, 2010.

 

E16. Tonkaz, T., S.Z. Bostan, “Giresun İli Standardize Yağış İndeksi Değerlerinin Fındık Verimi İle İlişkilerinin İncelenmesi” I. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi”, 27-29 Mayıs, s. 362-369, Kahramanmaraş, 2010.

 

E17. Şimşek, M., T. Tonkaz, Sulama Birliklerinin Misyon Vizyonları Ve Sulama Eylemine Katkıları”. I. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi”, 27-29 Mayıs, s. 201-207, Kahramanmaraş, 2010.

 

E18. Tonkaz, T., M. Çetin, “Giresun Ve Ordu İlleri Aylık Ortalama, Maksimum Ve Minimum Sıcaklıklarının İklimsel Risk Açısından Değerlendirilmesi”, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 16-18 Haziran, s. 57-66, İstanbul, 2010.

 

E19. Koç, B., T. Tonkaz, “ GAP Bölgesinde Çeltik Üretimi İklim İlişkileri ve Çeltik Üretiminin Uzun Dönem Eğilim Analizi”, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi,  22-24 Eylül, s. 622-628, Şanlıurfa, 2010.

 

E20. Tonkaz, T., M. Çetin, “GAP Alanında Günlük Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların İçsel Bağımlı (Otoregresif) Modellerle İncelenmesi”, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül, s. 745-753, Denizli, 2010.

 

E21. Tonkaz, T, Bostan, SZ., 2015. Yağışa Dayalı Fındık Yetiştirciliğinde Islak ve Kuru Dönemlerin Verim Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran, Bursa,

 

F. DİĞER YAYINLAR

 

F1. Tonkaz, T., “Trend Analysis of  Reference Crop Water Requirements (ETo) in the GAP Area, Southeast of Turkey” 5. World Water Forum, March 16-22, 2009, İstanbul, Poster Presentation.

 

F2. Fayrap, A., T. Tonkaz, F.M. Kızıloğlu, “Spatial Distribution Patterns Of  Ground Water Levels And Salinity In Igdir Plain”, International Soil Congress on “Management of Natural Resources of Sustain Soil Health and Quality, 26-28 May, Samsun, Poster Presentation, 2010.

 

F3. B.Boz, N. Yıldız, T. Tonkaz, Yumurtalık(Adana) ilçesi Aylık Maksimum-Minimum-Ortalama Sıcaklık Eğilimlerinin İrdelenmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Mayıs 2012,İzmir, Poster Sunu.

Akademik Süreç

2013

Prof. Dr.

Ordu Üniversitesi, Ordu

2012-2013

Doçent Dr.

Ordu Üniversitesi, Ordu

2007-2012

Doçent Dr.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

2003-2009

Yrd. Doç. Dr

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

1997-2002

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Adana

1994-1996

Yüksek lisans

Clemson Üniversitesi, SC, ABD

1987-1991

Lisans

Ankara Üniversitesi, Ankara

       

 

Uzmanlık Alanı

 

 • Hidroloji, iklim değişimi, zaman serileri, istatistiksel modelleme, markov zincirleri, su kalitesi, trend analizleri, sulama, bitki su tüketimi,

 

İlgi Alanları

 

 • Uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Asit yağmurları,

 

Yüksek Lisans Konusu ve Danışmanı 

 

 • Management Considerations and Water Quality in Cane Creek Watershed. In Partial Fulfillment for the Degree of Master Science, Agricultural and Biological Engineering, Clemson Üniversitesi, SC, Clemson, ABD, Danışman: Prof. Dr. John C. HAYES

 

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı

 

 • Güneydoğu Anadolu Projesi Alanında Günlük Ortalama Sıcaklıkların Stokastik Modellenmesi ve Ters Uzaklık Yöntemiyle Alansal Dağılımının Haritalanması. Çukurova Üniversitesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kazım TÜLÜCÜ

 

 1. Farklı sulama seviyelerinin Kanola’da yağ asitleri kompozisyonuna ve biyodizel kalitesine etkisinin irdelenmesi, TF-1427, 2014-2016, Proje Yöneticisi, (Yüksek Lisans Çalışması)
 2. Fındıkta destek sulamanın verim ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi, TÜBİTAK-TOVAG, 114O553, 2014-2017, Proje Yöneticisi.
 3. Farklı su stresi uygulamalarının karayemişin morfolojik ve pomolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1320, 2013-2016, Proje Yöneticisi
 4. Ordu yöresinde farklı seviyeli su uygulamalarının mısırın verim ve verim bileşenlerine etkilerinin irdelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1318, 2013-2015, Proje Yöneticisi
 5. Mercimek Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Seviyelerinin Sera Gazı Salınımına Etkisinin Belirlenmesi, HÜBAK Proje No: 1037, 2010-2012, Proje Yöneticisi.
 6. Yarıkurak iklim bölgesinde pamuk ekili alanda farklı sulama düzeyleri ve gübre dozlarının, C02, N2O, CH4 emisyonuna etkisi ve emisyonun verim ve verim bileşenleriyle ilişkisi. TÜBİTAK-TOVAG-107O546, Proje Yöneticisi, 2007-2009.
 7. GAP Bölgesinde Günlük Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların ARMA Modellerinin Geliştirilmesi ve Alansal Dağılımının Haritalanması, Hızlı Proje, TÜBİTAK-CAYDAG-106Y007, Proje Yöneticisi, 2006-2007.
 8. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Aylık Toplam Yağışların Derinlik-Alan-Frekans Eğrilerinin Geliştirilmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 619, Proje Yöneticisi, 2006.
 9. GAP Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketimi (ETo) Değerlerindeki Değişimin İrdelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 706, Proje Yöneticisi (Yüksek Lisans Çalışması), 2005.
 10. GAP-YENEV Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Projesi, Harran Üniversitesi, Araştırmacı,
 11. Yarı Kurak Koşullarda Silajlık Mısırın Farklı Sulama Rejimlerinin ve Farklı Biçim Dönemlerinin Verim Bileşenleri ve Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 522, Araştırıcı, 2004.
 12. Harran Ovası Koşullarında Infrared Tekniği Kullanarak Pamukta Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 317, Araştırıcı, 2003.
 13. Harran Ovası Koşullarında Çizgi Yağmurlama Yöntemiyle Sulanan Yerfıstığında Farklı Su Düzeylerinin ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No:404, Araştırıcı, 2003.
 14.  Yarı Kurak İklim Kuşağında Farklı Gelişim Dönemlerinde Damla Sulama ile Uygulanan Değişik Su Düzeylerinin II. Ürün Ayçiçeğinde Verim ve Kaliteye Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 315, Araştırıcı, 2002.