MAKALELER

 • Kaymakcı, S. ve T. Öztürk. (2011). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011. URL: http://sobiad.odu.edu.tr/files/cilt2/cilt2sayi3pdf/kaymakci_selahattin_talipozturk.pdf
 • Kaymakcı, S. ve T. Öztürk. (2011). The Panorama of social studies education in Turkey. New-world Sciences Academy. Cilt:1 Sayı:2. URL: http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-4962-1-5.pdf
 • Kılıçoğlu, G., U. Karakuş ve T. Öztürk. (2012). Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies. Volume 7/4, Fall 2012, p. 2209-2224. URL: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1995148130_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7o%C4%9FluG.,%20U.%20Karaku%C5%9F,%20T.%20%C3%96zt%C3%BCrk_S-2209-2224.pdf
 • Filipovitch, A. J. and T. Ozturk. (2012). Teaching the Social Studies Through Your Local Community, Social Education, 2012, 76(2), 85-87. URL: http://tr.scribd.com/doc/85979723/Teaching-the-Social-Studies-through-Your-Local-Community-Social-Education-March-2012
 • Öztürk, T. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Başarısına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi. Cilt 2 Sayı 2, URL:  http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumuije/article/view/1008001449/1008001769
 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve T. Öztürk (2013). Kanada (Ontario) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programıyla Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı, Yıl:6, Sayı: 14. URL:  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041605/5000039133 
 • Öztürk, T. ve A. Şahin. (2014). Ülkemiz İçin Yapılan Fedakarlıklar. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi. Ekim 2014 Cilt 4, Sayı 2. URL: http://www.ated.info.tr/c4s2m4.pdf
 • Öztürk, T. ve A. Turan. (2015). İlçemizin Yerel Yöneticileri. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi. Nisan 2015 Cilt 5, Sayı 1, 48-59 URL: http://www.ated.info.tr/c5s1m4.pdf
 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve T. Öztürk (2015). What Are the Similarities and Differences? A Comparison of the Turkish and Alberta Social Studies Curricula in Terms of Their Basics. One World in Dialogue, Volume 3, Number 2, URL: http://ssc.teachers.ab.ca/publications/Pages/OneWorldInDialogue.aspx
 • Öztürk, T. ve M. Keçe. (2015). 7. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl:3, Sayı: 5, 298-310. URL: http://uteb.gop.edu.tr/Makaleler/2000494007_298-310%20talip%20%C3%B6zt%C3%BCrk21.pdf
 • Yeşiltaş, E. ve T. Öztürk (2015). Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 2 Bahar 2015, 86-101, URL: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/5000146334/5000137166
 • Öztürk, T. (2015). Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Bilim, Cilt 40 (2015) Sayı 181 271-292, URL: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4363/2301
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk, F. (2015). Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları İle Görüşlerinin İncelenmesi, e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı: 3, URL: http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/egitimdergi/file/2015/sayi3/63-78.pdf
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk, F. (2015). Öğretmen Adaylarının Çevre ve Çevre Eğitimi İle İlgili Görüşleri (Ordu Üniversitesi Örneği), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18 - Sayı: 33, URL: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c18s33.pdf
 • Zayimoğlu Öztürk, F., Öztürk, T. ve Şahin, A. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 293-311, URL: http://dergi.amasya.edu.tr/article/view/5000137719/5000147138
 • Öztürk, T. (2016). An Oral History Study Regarding Climate Change, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s. 19-33, URL: http://www.inesjournal.com/Makaleler/354126153_3-id-191.pdf
 • Öztürk, T. ve Özkan Z. S. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Karikatür Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s. 217-234. URL: http://www.sobider.com/Makaleler/330253546_177%20Talip%20%20%C3%96ZT%C3%9CRK.pdf
 • Bayat, S., Zayimoğlu Öztürk, F. & Öztürk, T. (2016). “An Action Research for Improving the Achievement of theTeacher Candidates in Material Development/ Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması”, Turkish Studies - (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3, URL: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1627683080_31BayatSeher-vd-egt-535-552.pdf
 • Öztürk, T. ve Kalafatçı, Ö. (2016). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss.82-103, URL: http://ihead.aksaray.edu.tr/index.php/IHEAD/article/view/7/pdf
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk F. (2016). Sosyal bilgiler öğretim programının çevre eğitimi açısından analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:24 No:3 1533-1550,URL: http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/1294/398
 • Öztürk, T. Zayimoğlu Öztürk, F. ve Kaya, N. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimlerine İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Durumları, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 18 Sayı: 1, URL: http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/5000138794/5000169478

 

KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Öztürk, T. (2007). "Paleolitik, Neolitik ve İlk Çağda Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme". (Ed.Bahri Ata). Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Ankara: PegemA Yayıncılık. (Kitap Bölümü)
 • Kaymakcı, S. ve Öztürk, T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, (Ed.Bülent Aksoy, Turhan Çetin ve Ömer Faruk Sönmez)."Topluma Hizmet Uygulamalarında Proje Hazırlama". Ankara: PegemA Yayıncılık. (Kitap Bölümü)
 • Öztürk, T. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed.Mustafa Safran). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Yaklaşımı" Ankara: PegemA Yayıncılık. (Kitap Bölümü)
 • Bruner, J. (2009). Eğitim Süreci, (Çev.Talip Öztürk). Ankara: PegemA Yayıncılık. (Çeviri)
 • Öztürk, T. (2010). Günümüzde Eğitim, (Ed. Bahri Ata, Talip Öztürk) "Pedagojik İnançlarım", Ankara: Pegema Yayıncılık. (Çeviri Editörlüğü ve Bölüm Çevirisi)
 • Öztürk, T. (2013). "Sizi geleceğe hazırlayacak çalışmalar üzerinde düşünün". Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları. (Çev. Ed: S.B. Demir) Eğiten Yayıncılık.
 • Öztürk, T. (2014). "Deneysel Olmayan Nicel Araştırma." Eğitim Araştırmaları: Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, (Çev. Ed: S.B. Demir) Eğiten Yayıncılık.
 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve Öztürk, T. (2014). "Alan Çalışması Stratejileri ve Gözlem Yöntemleri." Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, (Çev. Ed: M. Bütün ve S.B. Demir), PegemA Yayıncılık. (Bölüm Çevirisi)
 • Öztürk, T. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde ev ödevleri. (Ed.A.Şimşek ve S.Kaymakcı) Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık. (Kitap Bölümü)
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk, F. (2015). The Attitudes of Teacher Candidates Towards History Of Ataturk’s Principles And Revolutions Lesson, Contemporary Approaches in Education, (Eds. K. Norley, M.A.Icbay, H. Arslan) Germany: Peter Lang Publishing.
 • Öztürk, T. (2015). Mülteciler. (Ed.A.Öcal) Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Bilgiler, Ankara: PegemA Yayıncılık. (Kitap Bölümü)

 

BİLDİRİLER

 • Çamurcu, H. ve T. Öztürk. (2005). Cumhuriyet Döneminde Burdur İli Nüfusunun Seyri. Burdur Sempozyumu. Burdur.
 • Aktan, S. ve T. Öztürk. (2006). Alternatif Bir Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyoların Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı.Türkiyenin Avrupa Birliğine Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu. İzmir.
 • Aktan, S. ve T. Öztürk. (2006). 1924 Programı ve Sosyal Bilgiler. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla.
 • Aktan, S. ve T. Öztürk. (2006). Ideology and Education: Reflections of Ideological Reconstruction of Turkey on Curriculum Primary Education. Education and Values in Balkan Countries International Conference. Bucharest, Romania.
 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve T. Öztürk. (2007). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” Öğrenme Alanının İçerik Açısından Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir.
 • Öztürk, T. ve M. Keçe (2014). 7. sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal bilgiler. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Ankara.
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk, F. (2014). The Attitudes of Teacher Candidates Towards History Of Ataturk’s Principles And Revolutions Lesson, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014.
 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve Öztürk, T. (2014). Opinions of Pre-Service Teachers About Environmental Problems, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014.
 • Öztürk, T. ve D. Sarı. (2015). İklim Değişikliği Konusunda Bir Sözlü Tarih Çalışması. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu.
 • Öztürk, T. ve Zayimoğlu Öztürk, F. (2015). Investigation of History Teacher Candidates' Applications And Opinions Towards "Instruction Technologies And Material Design" Course, 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris / France, 29-31 October 2015.
 • Zayimoğlu Öztürk, ve F. Öztürk, T.  (2015). Time Capsules in 5th Grade Social Studies Class, 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris / France, 29-31 October 2015

EĞİTİM DURUMU

Mezuniyet

Okul

Yıllar

İlkokul:

Zafer İlkokulu, Aydın

1988-1993

Ortaokul:

Efeler İlköğretim Okulu, Aydın

1993-1996

Lise:

Efeler Lisesi, Aydın

1996-1999

 

AKADEMİK DERECELER

Derece:

Üniversite:

Yıllar:

Lisans: 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi

1999–2003

Yüksek Lisans:  

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

2003–2006

Tezin Adı: Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği),Danışman: Dr. Kemal ÖZTÜRK

Doktora: 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

2006–2011

Tezin Adı: Sosyal Bilgiler öğretiminde projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve görüşlerine etkisi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kürşat GÖKKAYA

Doktora Araştırma:

Minnesota State University, Mankato, Minnesota, ABD

2010-2011

Doktora Sonrası Araştırma:

Lakehead University, Ontario, Kanada

2013

 

MESLEKİ DENEYİM

Kurum Adı:

Görevi:

Yıllar:

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş.Gör.

2005-2007

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı  

Arş.Gör.

2007-2010

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı  

Arş.Gör.Dr.

2011 - 2012

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş.Gör.Dr.

2012 - 2013

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı  

Yrd.Doç.Dr.

2013 - ...