İletişim: 

Ordu Üniversitesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gölevi mh. 52300 Ünye /Ordu
Tel: 0452 3238255 (dahili:3033)
Fax: 0452 3238256
 

       Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI )

MUTLU ÇAMOĞLU, S., SERRA, T., GIL, J.M., 2015. Vertical Price Transmission in the Turkish Poultry Market: The Avian Influenza Crisis. Applied Economics (SSCI), Routledge Taylor & Francis Group, Volume: 47, Issue:11, Pages: 1106-1117. Atıf Sayısı:1, Doi: 10.1080/00036846.2014.990623 

Erişim adresi: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2014.990623.

MUTLU, S.,  A. GRACIA, 2006. Spanish Food Expenditure away from Home (FAFH): by Type of Meal. Applied Economics (ISI- SSCI), Routledge Taylor & Francis Group, Volume: 38, Issue: 9, Pages: 1037-1047. Atıf Sayısı: 16, Doi: 10.1080/00036840500399750

      Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

DAĞISTAN, E., A. GÜL, S. MUTLU, 2005. Income Distribution in Rural Areas of Turkey: A Case Study in Adana Province. Journal of Applied Sciences, 5(3): 575-579. Doi: 10.3923/jas.2005.575.579

MUTLU, S., A. GRACIA. 2004. Food away from Home Consumption in Spain. Journal of Food Products Marketing, Vol.10, Issue.2, The Harworth Press, Inc. Atıf Sayısı: 6, Doi:10.1300/J038v10n02_01

MUTLU, S., A. BERK, 2004. Household Consumption Preferences and Purchasing Behaviors on Dairy Products in Urban Area of Adana. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics Issues.2 Vol.7.

GÜL, A., S. MUTLU, T. BAL, 2004. Informatics in Food Industry in Cukurova Region of Turkey. Information Technology Journal, 3(2): 133-138. Doi: 10.3923/itj.2004.133.138

       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZTÜRK, D., MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2016. Tekstil Sektöründe Üretim Verimliliğinin Analizi:  Bir Hazır Giyim İşletmesinde Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Uygulaması (Analysis of the Production Efficiency in Textile Sector: Clothing Business in A Cobb-Douglas Production Function Application). Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Ekim, İTÜ-İstanbul.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., TAŞKIN, F.,  2014. “Enerji Talebinde Hes’ler ve Hanehalkının Hes’lere Yönelik Tutum ve Davranışları: Doğu Karadeniz Örneği (Hydroelectric Power Plant (HEPP) In Energy Demand and Households’ Behaviour and Attitude Towards HEPP: A Case of Eastern Black Sea Regıon in Turkey)”. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu. 3-5 Eylül, Zonguldak, Türkiye.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., GÜNDODU, F.,  2014. “Tüketirken Tükenen Enerji: Samsun Ilinde Doğalgaz Talebini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi”. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu. 3-5 Eylül, Zonguldak, Türkiye.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2013.Türkiye’de Sigara Talebinin Analizi: İki Aşamalı Heckman Süreci”. EY International Congress on Economics I, October 24-25, Ankara, Turkey,

MUTLU ÇAMOĞLU, S., G. Saka, 2012.Türkiye Fındık İhracat Piyasasında Dış Ticareti Etkileyen Faktörlerin Analizi”. TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012, Çeşme/İzmir.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2012.Interest Rate Pass-Through and Asymmetric Adjustment in the Turkish Financial Sector”. International İstanbul Finance Congress 2012. İstanbul, 13-14 June 2012.

MUTLU, S., T.BAL, D.SAY, F.EMEKSİZ, 83rd EAAE Seminar "Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production, Demand and Public Policy" konferansı dahilinde "Cahiers Option Mediterraneennes Vol:61" bildiri kitapçığındaki "The Adoption and Implementation of the Food Quality System (HACCP) in Mediterranean Region of Turkey", 201-217 pp., Chania/Girit, Yunanistan, 4-7 Ekim 2003

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

MUTLU ÇAMOĞLU, S., H.YILMAZ, A.GÜL, M. GÖRGÜLÜ, 2012. Kooperatifler Aracılığıyla Hayvan Dağıtımı Kapsamında Desteklenen Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Pazara Katılım Düzeyini Etkileyen Faktörlerin (Üreticiye Ve İşletmeye Ait) Analizi: Adana İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, s. 1-10.

http://journal.tarekoder.org/archive/2012/2011_10.pdf

MUTLU ÇAMOĞLU, S., M. AKINCI, 2012. Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, s. 193-210.

http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C19S12012/193_210.pdf

MUTLU ÇAMOĞLU, S., M. AKINCI, A.D. BOZKURT, 2011. Fındık Sektörü, Ekonomik ve Yapısal Problemleri: Ordu İli Değerlendirmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. International Journal of Economics and Administrative Studies. Year:3, Number: 6; 27-48.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., G. YÜCE, M. AKINCI, 2010. 2008 Küresel Finansal Kriz ve Türkiye: Makro Ekonomik Göstergelerin Kümeleme Yöntemi İle Analizi. Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, Yıl:47 Sayı:546; 73-86.

MUTLU,S.,YURDAKUL,O., 2008. Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı Et Tüketimi Örneği). Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:17, Sayı:4 s. 49-58

YILMAZ, H., GÜL, A., MUTLU, S., GÖRGÜLÜ, M., 2007. Adana İlinde Sığır Desteği Projesi Kapsamında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Uygulamaları ve Hayvancılık Faaliyetine Olan Katkıları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 22 (4): 11-20.

ÇABUK, S., İNAN, H., MUTLU, S., 2007. Gıda Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi (Adana Kentsel Alanda Kebapçı Örneği). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, S: 85-89

MUTLU, S., O. YURDAKUL, 2003. Çukurova Bölgesinde Turunçgil İhracat Sektörünün Yapısı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.18, Sayı.1, s.55-64.

DAĞISTAN, E., S. MUTLU, A. GÜL, 1999. Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Alanda Gelir Dağılımı ve Tüketim İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.14, Sayı.4, s.1-8.

            Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

KULAÇ, A., S. MUTLU ÇAMOĞLU, 2015. Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde Turizm Politikaları ve Gelişimi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, s.35-45, Gümüşhane. 

MUTLU, S., O. YURDAKUL, 2006. Gıda Güvenirliği İçin Tüketicinin Ödeme İstekliliğinin Ordered Probit Modeli İle İncelenmesi (Adana Kentsel Kesimde Sığır Eti Tüketimi Örneği). Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006. Antalya.

MUTLU, S., O. YURDAKUL, 2006. Kırmızı Et ve Ürünlerinde Gıda Güvenirliği Açısından Tüketicilerin Tutum ve Davranışları. II. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 18-20 Eylül 2006, İstanbul.

YURDAKUL, O., S. MUTLU, KAÇIRA, Ö.Ö., 2006. AB’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm İhtiyacı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya.

MUTLU, S., E. AKTAŞ, Ö.K. UYSAL, 2004. Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.

    Ulusal Kitap Bölümü:

ÖZTÜRK, D., MUTLU ÇAMOĞLU, S. 2013. “Bölüm 3: Tarımsal Ürün Piyasası (Talep, Arz ve Fiyat Oluşumu)”. Tarım Ekonomisi, Editör: Bahadır Aydın, Saadettin Paksoy, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

         Diğer Çalışmalar:

MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2010. Karadenizin Can Damarı-Fındık Stratejisi. Northpoint Realite Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Şubat- Mart 2010, S:36-42.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2009. “Neoliberal Süreçte Tarımda Politikalarında Dönüşüm”.  Neoliberal Dönemde Devletin Ve Kamusal Alanın Dönüşümü Paneli. 23 Aralık 2009, Ünye.

MUTLU ÇAMOĞLU, S., 2009. “Ordu İli Ünye İlçesi Tarımsal Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri”. 3. Oturum: Ünye'de İktisadi Hayat, 4. Ünye Tarih, Kültür ve Turizm Kurultayı, 25-27 Temmuz 2009, Ünye.

            Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler:

MUTLU, S., A. GRACIA, 2002. Food Expenditures away from Home in Spain. X. Congress European Agricultural Economics Association (EAAE), Zaragoza / İspanya.

KOÇ, B., A. GÜL, S. MUTLU, 2002. The Existing Situation of the Fishery Products Opportunities for Development and Production Problems in the Inland Waters of Çukurova Region. X. Congress European Agricultural Economics Association (EAAE), Zaragoza / İspanya.

MUTLU S., M. ULAŞ, 2004. Vegetable Oil Demand in Food Away From Home Consumption Places: A case of Adana Province. 5th International Symposium on Olive Growing, 27 Eylül-2 Ekim 2004, İzmir.

             Görev Aldığı Projeler:

2007-2008  Türkiye’de Et Sektöründe Dikey Fiyat Geçişkenliği "Transmisión Vertical de Precios en el Sector Cárnico en Turquía: Consecuencias de las Crisis Alimentarias".Yönetici: Prof. Dr. Chema Gil (Destekleyen Kurum: AECI – İspanya Dış İşleri Bakanlığı).

2005-2007 Hayvancılık Desteği ve Kooperatifçilik Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi,Yönetici: Prof. Dr. Aykut Gül (Destekleyen Kurum: TUBİTAK-1001).

2003-2005  Akdeniz Bölgesinde Gıda Kalite Sistemlerinin (HACCP) Adaptasyonu ve Uygulaması,Yönetici: Prof. Dr. Faruk Emeksiz (Destekleyen Kurum: Ç. Ü. A. F. - BAP)

2000-2001  The Effect of Supermarket Advertising on Sales in Zaragoza (Spain),Yönetici: Luis Miguel Albisu (Destekleyen Kurum: IAMZ/CHIEAM - İspanya)

Ödüller

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)- SSCI indeksli dergide makale yayınlatma teşviği- MUTLU, S., A. GRACIA, 2006. Spanish Food Expenditure away from Home (FAFH): by Type of Meal. Applied Economics, Routledge Taylor & Francis Group, Volume: 38, Issue: 9, Pages: 1037-1047. 

                  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  1. İsmail Çakmak (2012), “2008 Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’de İhracata Dayalı Sektörlere Olan Etkisi”, Ordu Üniversitesi SBE İktisat ABD Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu.
  2. Gökhan Saka (2013), “Türkiye’de Fındık Dış Ticaret Sektör Yapısı ve Sorunları”, Ordu Üniversitesi SBE İktisat ABD Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu.
  3. Esen Çakır (2014), “Konut Yatırımları ve Konut Talebini Belirleyen Faktörler: Ordu İl Merkezi Hanehalkı Araştırması”, Ordu Üniversitesi SBE İktisat ABD Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu.
  4. Özge KONAK (2016), “Türkiye’de Kadın İstihdamının Analizi: Trabzon İli Üzerine Bir Uygulama”, Ordu Üniversitesi SBE İktisat ABD Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu.

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doçent

Mikro iktisat

Ordu Üniversitesi

2016

Yardımcı Doçent

İktisat Teorisi

Ordu Üniversitesi

2008

Doktora

Tarım Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Agro-Food Marketing

IAMZ-Zaragoza-İspanya

2002

Y. Lisans

Tarım Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi

2001

Lisans

Tarım Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi

1996