I. MAKALELER

 

1. Yılmaz, V. T., Güney, S., Andac, O., Harrison, W. T. A., 2002. Different Coordination Modes of Saccharin in the Metal Complexes with 2-Pyridylmethanol: Syntheses, Spectroscopic, Thermal and Structural Characterization, Polyhedron, 21, 2393-2402.

 

2. Yılmaz, V. T.,  Güney, S.,  Andac, O.,  Harrison, W. T. A., 2002. Bis(2-pyridylmethanol)bis(saccharinato)zinc(II) and -Cadmium(II) at 120 K:Three-dimensional Structures Containing Both N- and O-coordinated Ambidentate Saccharinate Ligands, Acta Crystallographica Section C, C58, m427-m430.

 

 

3. Andac, O., Güney, S., Topcu, Y., Yılmaz, V. T., Harrison, W. T. A., 2002. Bis(2,6-dimethanolpyridine-N,O,O’)cobalt and Copper(II) Saccharinates Dihydrates: Three-dimensional Structures with Extensive Hydrogen Bonds and Aromatic π-π Stacking Interactions. Acta Crystallographica Section C, C58, m-17, m-20.

 

4. Yılmaz, V. T., Güney, S., Andac, O., Harrison, W. T. A., 2003. Synthesis, Spectral and Thermal Studies of Bis-2,6-Dimethanolpyridine Complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Saccharinates. Crystal Structures of [Ni(dmpy)2](sac)2.2H2O and [Zn(dmpy)2](sac)2.2H2O, Journal of Coordination Chemistry, 56, 21-32.

 

5. Yılmaz, V. T., Güney -S., Thöne-C., "Different Coordination Modes of Saccharin in the Complexes of Lead(II) with 2-Pyridylmethanol and Pyridine-2,6-dimethanol - Synthesis, Spectral and Structural Characterization", Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2002,  Vol. 628,  pp. 1406-1410.

 

6. Gümüş, S., Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2006. A Non-Metallic Ionic Saccharinate. Synthesis, Structure and DFT Calculations of Piperazinium Disaccharinate, Z. Anorg. Allg. Chem. , 632, 1544-1548.

 

7. Güney, S., Yılmaz, V.T., Harrison, W.T.A., 2006. Synthesis, crystal structure and properties of trans-[Cu(sac)2(en)2] (sac=saccharinato and en=ethylenediamine), Journal of Coordination Chemistry, 59, 1123-1130.

 

8. Güney, S., Yılmaz, V.T., Harrison, W.T.A., 2005. Synthesis, crystal structure, spektroskopic and thermal properties of trans-[Ni(sac)2(aeppz)2] [sac = saccharinate and aeppz = N-(2-aminoethyl)piperazine], Journal of Coordination Chemistry, 58, 1667-1674.

 

9. Yılmaz, V.T., Güney, S., Harrison, W.T.A., 2005. trans-Bis(saccharinato)zinc and –cadmium Complexes with N-(2-aminoethyl)piperazine: Synthesis, Crystal Structures and IR Spectra, Z. Naturforch. 60b, 403-407.

 

10. Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2008. trans-Bis[2-(piperazin-1-yl)ethanamine]bis(saccharinato)cobalt(II), Acta Crystallographica E, E64, 59-60.

 

11. Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2008. Copper(II)-saccharinato complexes with piperazine and N-(2-aminoethyl)piperazine ligands, Polyhedron, 27, 1381-1386.

 

12. Güney, S. 2017. Piperazin İçeren Polimerik Co(II), Ni(II), Zn(II) ve Cd(II) Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termik Özellikleri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 106-113.

 

13. Ergün S, Güney S, Temiz E, Petrovic N, Güneş S. 2018. The Analysis of Potential ceRNAs in Non-Small Cell Lung Cancer: Computationally and Experimentally. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry.

 

II. YAZILAN ULUSAL DERS KİTABI ÜNİTELERİ:

1. H. Ölmez-S.Güney; “Endüstride Ve Canlılarda Enerji”, Orta Öğretim Kimya 10. Sınıf Ders Kitabı II.Ünite, MEB yayınları, 2015.

 

III. BİLDİRİLER

Sözlü Bildiri

1. Serkan Güney,  Veysel T. Yılmaz, Ömer Andaç, "2-Piridilmetanol ve 2,6-Dimetanolpiridin İçeren Karışık Ligantlı Metal Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Yapısal Özellikleri ", Kimya-2002, Selçuk Üniversitesi, Konya, 215 (2002).

2. Serkan Güney, S., Necmi Dege, Sercan Ergün, “"Synthesis and Crystal Structure of Saccharin Compound with 2,6-Diaminopyridine". İnternational Technological Sciences and Design Symposium, Giresun-2018.

 

Poster Bildiri

1. Sercan Ergun, Serkan Güney, Ebru Temiz, Nina Petrovi, Sezgin Gunes, "The potential competing endogenous RNA (ceRNA) analysis in non-small cell lung cancer: A miRNA-based computational and experimental study for novel key-players ", 3rd Congress of the Serbian Association for Cancer Research with international participation, Belgrade, 51-52 (2017).

 

2. Diler US ALTAY, Fatih Ahmet ASLAN, Kalbiye KONANÇ, Hilal TOZLU ÇELİK, Serkan GÜNEY, Sercan ERGUN, “Meslek Yüksekokullarında Laboratuvar Dersleri ve Yaşanan Sıkıntılara Çözüm Önerileri: ODÜ Ulubey Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Örneği” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 132 (2017).

 

3. Fatih Ahmet ASLAN, Diler US ALTAY, Hilal TOZLU ÇELİK, Kalbiye KONANÇ, Serkan GÜNEY, Sercan ERGUN, “Ulubey Meslek Yüksekokulu’na Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Burs İhtiyaçlarının Belirlenmesi: ODÜ Ulubey Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Örneği” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 133 (2017).

 

4. Hilal TOZLU ÇELİK, Kalbiye KONANÇ, Diler US ALTAY, Fatih Ahmet ASLAN, Serkan GÜNEY, Sercan ERGUN, “Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi: Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Örneği” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 134 (2017).

 

5. Serkan GÜNEY,Sercan ERGUN,  “Laboratuvar Teknolojisi Programında Laboratuvar Cihazlarıyla Uygulama Yapma İmkânlarının Değerlendirilmesi” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 137 (2017).

 

6. Sercan ERGUN, Serkan GÜNEY, Fatih Ahmet ASLAN, Diler US ALTAY, Hilal TOZLU ÇELİK, Kalbiye KONANÇ,  “Ordu İli Yerel Yönetimlerinin Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına Olan Katkılarının Değerlendirilmesi” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 138 (2017).

 

7. Kalbiye KONANÇ, Hilal TOZLU ÇELİK, Fatih Ahmet ASLAN, Diler US ALTAY, Serkan GÜNEY, Sercan ERGUN, “Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Mezuniyet Yıllarına Göre Staj Uygulama Başarı Durumlarının Karşılaştırılması: ODÜ Ulubey Meslek Yüksekokulu Örneği” ISVET 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara, 140 (2017).

 

8. Mutlu Sönmez Çelebi, Elvan Üstün, Melek Çol Ayvaz, Songül Kırlak, Serkan Güney, titled"Trans-[Ni(sac)2(aeppz)2]: Electrochemical Characterization, DFT/TDDFT Calculation and Antioxidant Activity" (Paper ID:424) İnternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences 2018, Ankara, 1152 (2018).

 

9. Elvan Üstün, Mutlu Sönmez Çelebi, Melek Çol Ayvaz, Songül Kırlak, Serkan Güney, "Electrochemical Characterization, DFT/TDDFT Calculation and Antioxidant Activity of trans-[Cu(sac)2(aeppz)2]" (Paper ID:425) İnternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences 2018, Ankara, 1153 (2018).

 

10. Elvan ÜSTÜN, Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ, Melek ÇOL AYVAZ, Songül KIRLAK, Serkan GÜNEY, “Dft/Tddft Calculation, Electrochemical Characterization and Antioxidant Activity Of trans-[Co(Sac)2(Aeppz)2]” İnternational Technological Sciences and Design Symposium, Giresun-2018.

 

11. Mutlu SÖNMEZ ÇELEBI, Elvan ÜSTÜN, Melek ÇOL AYVAZ, Songül KIRLAK, Serkan GÜNEY, “Characterization Of Trans-[Cd(Sac)2(Aeppz)2] Complex: Cyclic Voltammetry, Dft/Tddft Calculation And Antioxidant Activity” İnternational Technological Sciences and Design Symposium, Giresun-2018.

Akademik Ünvan Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Öğretmenliği 2000
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya 2003
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya 2008
Dr. Öğr. Üyesi Ordu Üniversitesi Ulubey MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 2015-
 

PROJELER

Projenin Konusu

Destekleyen Kurum

Yılı

Tamamlanma Bilgisi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri'nde Kilit Rol Oynayan Onkogenlerin Regülasyonuna Yeni Bir Yaklaşım: miRNA-ceRNA Etkileşimi (Proje no:AR-1609)-Yürütücü

Ordu Üniversitesi-BAP

2016-2017

2016 da tamamalandı.

2,6-Diaminopiridin İçeren Karışık Ligantlı Metal Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özellikleri (Proje no:AR-1650)-Yürütücü

Ordu Üniversitesi-BAP

2016-2017

2017 de tamamlandı.