Eğitim Bilgileri

Lisans                : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi (1994)

Yüksek Lisans  : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri Avlama ve İşleme       Teknolojisi Anabilim Dalı (1999)

Doktora             : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı (2005)

Yrd.Doçent       : Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi (2008)

 

İdari Görevler

Dekan Yardımcılığı (2011- 2013)

Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2013)

Ordu Üniversitesi Seçili Senato Üyeliği (2011- 2013)

Staj Komisyonu Başkanlığı (2009- 2013)

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Koordinatörlüğü (2010-2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Duyar, H.A., Erdem, M.E., Samsun, S., Kalaycı, F., 2008. The Effects of the Different Woods on Hot-Smoking Vacuum PackedAtlantic Bonito (Sarda sarda) Stored at 4°C1. Journal of Animal and Veterinary Advances 7(9): 1117-1122.

Erdem, M. E., F. Kalaycı, Duyar, H. A. and Samsun, S., 2009. Shelf Life and Biochemical Composition of Bonito Fish (Sarda sarda, Bloch, 1758) Stored at 4oC and Fishing With Different Fishing Tools. Journal of Muscle Foods, 20: 242-253.

Erdem, M. E., Baki, B. and Samsun, S., 2009. Fatty Acid Composition of Cultured and Wild Sea Bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) from Different Regions in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10): 1959-1963.

Kalaycı, F., Samsun, S., Şahin, C., Samsun, O. and Gözler, A. M.. 2010. Comparison of Some Biological Characteristics of the Horse Mackerel (Trachurus Trachurus L. 1758) which Caught of Different Fishing Methods in the Black Sea (Turkey). Indian Journal of Marine Sciences, 39 (1): 43-48.

Samsun, S., Erdem, Y., Kalaycı, F. 2011. Feeding Regime of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) In Turkish Middle Black Sea Coast.  Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Turkish Journal of Fisheries and Aquatic SciencesTurkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11: 515-522.

Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N. 2017. Length-weight relationships of demersal fish species caught by bottom trawl from Eastern Black Sea (Turkey). Cahiers de Biologie Marine, 58(4): 485-490.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Samsun, S., Emirbuyuran, Ö. 2017. Doğu  Karadeniz  Bölgesi  kıyı  balıkçılığında  kullanılan  uzatma  ağlarının teknik özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3): 269-275.

Samsun, S. 2017. Orta Karadeniz’de Avlanan Lüfer (Pomatamus saltatrix L., 1766) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu. Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, 13(2), 20-28.

Erdoğan Sağlam, N., Samsun, S. 2018. Yozgat İli Su Ürünleri Tüketim  Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty, 14(1), 9-16.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N. 2016. Length-weight relationship for 10 species in Eastern Black Sea (Turkey). Faba International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, November 3-5, Antalya, Turkey.

Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N. 2016. Investigation seasonal of length composition and length-weight relationship of Scorpion Fish ( Scorpaena porcus, Linneaus 1758) caught in South of Black Sea (Turkey). Faba International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, November 3-5, Antalya, Turkey

Samsun, S., Erdoğan Sağlam, N. 2017. Some biological characteristics of Scorpion Fish (Scorpaena porcus) caugtht in Southern Black Sea (Turkey). Ecology Symposium, 11-13 May, Erciyes University, Kayseri, Turkey.

 Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Samsun, S. 2017. Effects on ecosystem of the trammel nets used in Ordu Region. Ecology Symposium, 11-13 May, Erciyes University, Kayseri, Turkey.

Samsun, S. 2017. The Determinatin of the Meat Yield and Chemical Composition of Blue Fish (Pomatomus Saltatrix L., 1766) Caught in Middle Black Sea . II. International Iğdır Symposium, 9-11 October, Iğdır, Turkey.

Erdoğan Sağlam, N., Samsun, S. 2017. Knowledge about Hygiene and Sanitation of Personnels Working at Fishery  Selling Places in Yozgat City. II. International Iğdır Symposium, 9-11 October, Iğdır, Turkey.

Erdoğan Sağlam, N., Samsun, S. 2017. Determination of the Seafood Consumption Habits of Yozgat Province. II. International Iğdır Symposium, 9-11 October, Iğdır, Turkey.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Samsun, N., Kalaycı, F., Samsun, S.. 2005. Sinop bölgesinde avlanan kalkan (Scophthalmus maeoticus PALLAS, 1811) balığının biyolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal Su Günleri (Edt; E. Düzgüneş, İ. Okumuş, H. Öğüt), Türk sucul Yaşam Dergisi, 3(4): 57-63.

Samsun, N., Samsun, S.. 2005. Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) balığının otolit yapısı, yaş ve balık uzunluğu-otolit uzunluğu ilişkilerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2): 181-187.

Samsun, S., Erdem, M. E., Samsun, N.. 2006. Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının et verimi ve kimyasal kompozisyonunun belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2): 165-170.

Samsun, S.. 2010. 2001-2003 Av sezonunda Orta Karadeniz'deki mezgit balığının (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22(1): 47-54.

Çalık, S., Yılmaz, T. 2014. Balıkçı Gemilerinde Güverte Üstü Avcılık Ekipmanları. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(2): 1-11.

Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N. 2015. Ordu İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısının Belirlenmesi. Journal of Maritime and Marine Sciences, Volume:1, Issue:2(46-52).

Emirbuyuran, Ö., Çalık, S. 2016. Samsun-Ordu-Giresun İllerinde Kullanılan Sürükleme ve Çevirme Ağlarının Teknik Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri Biyoteknoloji, Cilt:4, Sayı:2, Sayfa:49-56. DOI: 10.18036/btdc.43644.

Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S. 2016. Giresun İli Su Ürünleri Dernek ve Kooperatiflerinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 6(14):132-139.

Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S. 2016. Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa 28-37.

Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S., Sağlam, C. 2017. Trabzon Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımlarının Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Yunus Araştırma Bülteni, 2:137-144.

Samsun, S., Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C. 2017. Ordu-Giresun İlleri Su Ürünleri İşleme ve SatışYerlerinde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Bilgisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 76-84.

Erdoğan Sağlam, N., Örnek, C., Sağlam, C., Samsun, S. 2017. Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Galsama Ağları ile Avlanan Balıkların Tür Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, Volume: 3 Issue: 2, 96 – 100.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Samsun, S., Erdem, Y., Kalaycı, F. 2009. Türkiye'nin Orta Karadeniz Kıyılarındaki Mezgit Balığının (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Beslenme Rejimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Temmuz, Rize.

Kalaycı, F., Şahin, C., Samsun, S., Hacımurtazaoğlu, N., 2009. Rize İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Temmuz, Rize.

Çalık, S., Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C. 2015. Ordu-Giresun İlleri Su Ürünleri İşleme ve Satış Yerlerinde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Bilgisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül, İzmir.

Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S., Sağlam, C. 2015. Trabzon Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül, İzmir.

Diğer Yayınlar 

Çalık, S.. 2011. Karadeniz’de Balıkçılık. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yayını. Yıl:2 Sayı:3(7-8), Mayıs 2011.

Çalık, S... 2014. Su Ürünleri Sektöründe HACCP. Mavi Yaşam Araştırma ve Haber  Dergisi. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Yayını. Yıl:5 Sayı:10(16-19), Kasım 2014.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Samsun-Ordu-Giresun Bölgesinde Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı. (Haziran 2012)

Balıkçı Gemilerinde Avcılık Mekanizasyonu ve Balık Bulucu Cihazlar. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı. (Aralık 2012).

Giresun İli Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumunun Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam ediyor).

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Av Araçları ile Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri (Devam ediyor).

Karadeniz’de Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Belirlenmesi (devam ediyor).

Bilimsel Hakemlikler

  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
  • GOP Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016.
  • Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül (26) 2016
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
  • Journal of Maritime and Marine Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
  • Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2017