Yüksek Lisans Tez (Bitirme Projesi) Başlığı ve Danışmanı: Ortaöğretim Kurumu Yöneticilerinin Değişme Yöneticisi Yeterliklerine İlişkin Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerin Görüşleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL.
Doktora Tezi ve Danışmanı: Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Benimsediği Yönetsel Paradigmalar ve Okul Yönetimine Uygulama Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş. (2011). Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 57-72.
2-Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
3-Sezer, Ş., & Sarıgül, S. (2014). TKT 7-11 Sonuçlarına Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek Alanlarının Analizi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 189-203.
4-Sezer, Ş. (2015). Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4)-317-333. 
5-Sezer, Ş. (2016). School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal. Educational Science: Theory& Practice, 16(2), 335-356. (SSCI).
6-Sezer, Ş. (2016). School Administrator’s Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique. Education & Science, 41(186), 37-51. (SSCI).
7-Sezer, Ş., Akan, D. (2016).  Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Yönetim Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 4(2), 15-32.
8-Sezer, Ş. (2016).  Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47., Doi: http://uyad.beun.edu.tr/
9-Sezer, Ş. (2016).  The Effects of Educational Coaching on Students  Academic Motivation Error Oriented Motivation and Educational Stress.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 850-855.
10-Sezer, Ş. (2017).  Solution-Focused School Leadership Scale: A Validity and Reliability Study.Psychology Research, 7(2), 95-103 doi:10.17265/2159-5542/2017.02.003 
11-Sezer, Ş. (2017).  Novice Teachers’ Opinions on Students’ Disruptive Behaviours: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 199-219. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11 (ERIC, ESCI)
12-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Bir Durum Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 1-17.
13-Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.33(2), 534-549. DOI: 10.16986/HUJE.2017031319 (ESCI)
14-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Teachers’ Cognitive Constructs on Democratic Education in Schools: A Case Study. Educational Policy Analysis and Strategic Research,13(1), 92-112. DOI: 10.29329/epasr.2018.137.6 (ERIC) 
15-Sezer, Ş. (2018). Prospective Teachers’ Perceptions on Education Policy: A Metaphor Analysis. International Journal of Progressive Education,14(2), 121-135. DOI: 0.29329/ijpe.2018.139.9 (ERIC) 
16-Sezer, Ş. (2018). School Principals’ Administrative Characteristics and the Effects on the Development of StudentsEuropean Journal of Education Studies,4(10), 65-80. doi: 10.5281/zenodo.1307411 (ERIC) 
17-Sezer, Ş. (2018). Prospective Teachers' Cognitive Constructs Related to Ideal Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid TechniqueAkdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 255-273.  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.14 (ULAKBIM) 
18-Sezer, Ş. & Akan, D. (2018). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri, Kültüre Bağlı Yönetsel Değerleri ve Kendilerinden Beklenen Evrensel Liderlik Değerleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(3), 729-737.  (TR DİZİN) 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 239-249.
2-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 126-151.
3-Sezer, Ş. (2016). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (22)3, 351-373.Doi:10.14527/kuey.2016.014
4-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 121-137. DOI: 10.17679/iuefd.17311445
5-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Okul Mutluluğu: Okul Mutluluğu İçin Gerekli Niteliklere İlişkin Veli Görüşleri  Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 (1), 191-220.doi:10.14527/kuey.2018.005 
6-Sezer, Ş. (2018). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi: Ölçek Geliştirme ve Uygulama Çalışması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 818-836. Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.023 
7. Sezer, Ş. (2018). Prospective Teachers' Opinions Related to the Ideal School. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8 (4), 681-706. DOI: 10.14527/pegegog.2018.027
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 102-103, Malatya, 2012.
2-Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. 165-166. Rize, 2012.
3-Sezer, Ş., & Akan, D. (2013). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 305-307, İstanbul, 2013.
4-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 61-63. Siirt, 2014.
5-Sezer, Ş., Akan, D. (2014). Okul Yöneticiliği, Yöneticilik Stilleri ve Yönetsel Değerlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 354-356. Siirt, 2014.
6-Sezer, Ş. (2014). Sınıf Ortamında Olumsuz Öğrenci Davranışları, Nedenleri ve Öğretmenlerin Bu Davranışları Yönetmede Kullandıkları Yöntemler. V. Eğitim Yönetimi Forumu.180-181, Konya, 2014.
7-Sezer, Ş. (2014). Okul Yöneticilerinin Eylem ve Kararlarında Etkili Olan Faktörler ve Öncelik Düzeyleri. V. Eğitim Yönetimi Forumu.184-185, Konya, 2014.
8-Sezer, Ş. (2015). Okul Müdürlerinin Atama ve Yerdeğiştirmelerine İlişkin Yönetici Görüşleri: Yeni Bir Model Önerisi. X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 106-107. Gaziantep, 2015.
9-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. XI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 261-267. İzmir, 2016.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş. (2015). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri.VI.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 213-214, Girne, KKTC, 5-7 Kasım 2015.
2-Sezer, Ş. (2015). Investigating the Ideal Teachers’ Qualifications Based on Repertory Grid Technique: A Phenomenological Analysis.  VI. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.  90. Paris, 2015.
3-Sezer, Ş. (2016). The Effects of Educational Coaching on Students’ Academic Motivation, Error-Oriented Motivation and Educational Stress. INTE-International Conference on New Horizons in Education. Vienna, 2016. 
4-Sezer, Ş. (2016). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme. VI. International Congress on Research in Education, Rize, Türkiye, 2016.
5-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, K.K.T.C, 2016.
6-Sezer, Ş. (2017). The Opinions of the Candidate Teachers Related to Ideal School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 938-941, Antalya, Türkiye, 20-23 Nisan 2017.
7-Sezer, Ş. (2017). The Standarts for Happy School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 1010-1012, Antalya, Türkiye, 20-23 Nisan 2017.
8-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Mutlu Okul İçin Standartlara İlişkin Veli Görüşleri. IX. International Conference of Educational Research, 92-93, Ordu, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017.
9-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Teachers' Opinions on Demokratik Education in Schools: A Case Study Based on Reportery Grid Technique. IX. International Conference of Educational Research, 98, Ordu, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017.
10-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Politikalarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 168-170, Ankara, Türkiye, 11-13 Mayıs 2017.
11-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Mutlu Okul Standartlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 507-508, Denizli, Turkey, 11-14 Mayıs 2017.
12-Sezer, Ş. (2017). Candidate Teachers’ Cognitive Constructs Related to Ideal Academician/Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid Technique. Academic Conference on Education, Teaching and E-learning,  (AC-ETeL 2017), 11-14 August, 2017, Prague, Czech Republic.
13-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Mutlu Okul İçin Standartlarına İlişkin Görüşleri: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Durum Çalışması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu145-146, Ankara, Türkiye, 3-5 Kasım 2017.
14-Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu304-305, Ankara, Türkiye, 3-5 Kasım 2017.
15-Sezer, Ş. (2018). Öğretmen Adaylarının Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 1099-1101. Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018.
16-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Okul Mutluluğu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 1111-1114. Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018.
17-Sezer, Ş. (2018). Türkiye’nin Uluslararası Sınavlardaki Başarı Düzeyinin Eğitim Politikaları Açısından DeğerlendirilmesiVth.. International Eurasian Educational Research Congress. 324-335. Antalya, Türkiye, 02-05 Mayıs 2018.
 
Kitap Bölümü
1-Sezer, Ş. (2016). Milli Eğitim Sistemi: Örgütlenme Yapısı ve Özellikleri (Abdulkadir Uzunöz, Ed.) İçinde, Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık, ss. 429-464.
2-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. (Editörler; Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar, İdris Şahin). İçinde, Eğitim Yönetimi Araştırmaları, (ss. 553-566). Ankara: Pegem Akademi.
3-Sezer, Ş. (2018). Okul Yöneticilerinin Meslekî ve Yönetsel Değerleri. İçinde, Mustafa Ergün, Nermin Karabacak, İsa Korkmaz, Mehmet Küçük (Editörler).  Öğretmenliğin Meslekî Değerleri ve Etik, (ss. 247-274). Ankara: Anı Yayıncılık.  
 
Yüksek Lisans Tez (Bitirme Projesi) Başlığı ve Danışmanı: Ortaöğretim Kurumu Yöneticilerinin Değişme Yöneticisi Yeterliklerine İlişkin Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerin Görüşleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL.
Doktora Tezi ve Danışmanı: Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Benimsediği Yönetsel Paradigmalar ve Okul Yönetimine Uygulama Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş. (2011). Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 57-72.
2-Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
3-Sezer, Ş., & Sarıgül, S. (2014). TKT 7-11 Sonuçlarına Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek Alanlarının Analizi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 189-203.
4-Sezer, Ş. (2015). Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4)-317-333. 
5-Sezer, Ş. (2016). School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal. Educational Science: Theory& Practice, 16(2), 335-356. (SSCI).
6-Sezer, Ş. (2016). School Administrator’s Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique. Education & Science, 41(186), 37-51. (SSCI).
7-Sezer, Ş., Akan, D. (2016).  Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Yönetim Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 4(2), 15-32.
8-Sezer, Ş. (2016).  Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47., Doi: http://uyad.beun.edu.tr/
9-Sezer, Ş. (2016).  The Effects of Educational Coaching on Students  Academic Motivation Error Oriented Motivation and Educational Stress.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 850-855. (ERIC)
10-Sezer, Ş. (2017).  Solution-Focused School Leadership Scale: A Validity and Reliability Study.Psychology Research, 7(2), 95-103 doi:10.17265/2159-5542/2017.02.003 
11-Sezer, Ş. (2017).  Novice Teachers’ Opinions on Students’ Disruptive Behaviours: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 199-219. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11 (ERIC)
12-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Bir Durum Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 1-17.
13-Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.33(2), 534-549. DOI: 10.16986/HUJE.2017031319 (ESCI)
14-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Teachers’ Cognitive Constructs on Democratic Education in Schools: A Case StudyEducational Policy Analysis and Strategic Research,13(1), 92-112. DOI: 10.29329/epasr.2018.137.6 (ERIC) 
15-Sezer, Ş. (2018). Prospective Teachers’ Perceptions on Education Policy: A Metaphor AnalysisInternational Journal of Progressive Education,14(2), 121-135. DOI: 0.29329/ijpe.2018.139.9 (ERIC)
16-Sezer, Ş. (2018). School Principals’ Administrative Characteristics and the Effects on the Development of StudentsEuropean Journal of Education Studies, 4(10), 65-80. doi: 10.5281/zenodo.1307411 (ERIC) 
17-Sezer, Ş. (2018). Prospective Teachers' Cognitive Constructs Related to Ideal Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid TechniqueAkdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 255-273.  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.14 (ULAKBIM) 
18-Sezer, Ş. & Akan, D. (2018). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri, Kültüre Bağlı Yönetsel Değerleri ve Kendilerinden Beklenen Evrensel Liderlik Değerleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(3), 729-737.  (TR DİZİN) 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 239-249.
2-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 126-151.
3-Sezer, Ş. (2016). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (3), 351-373. doi: 10.14527/kuey.2016.014
4-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 121-137. DOI: 10.17679/iuefd.17311445
5-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Okul Mutluluğu: Okul Mutluluğu İçin Gerekli Niteliklere İlişkin Veli Görüşleri  Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 (1), 191-220. doi: 10.14527/kuey.2018.005 
6-Sezer, Ş. (2018). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi: Ölçek Geliştirme ve Uygulama Çalışması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 818-836. Doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.023 
7-Sezer, Ş. (2018). Prospective teachers’ opinions related to the ideal schoolPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8 (4), 681-706. Doi: 10.14527/pegegog.2018.027 
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 102-103, Malatya, 2012.
2-Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. 165-166. Rize, 2012.
3-Sezer, Ş., & Akan, D. (2013). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 305-307, İstanbul, 2013.
4-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 61-63. Siirt, 2014.
5-Sezer, Ş., Akan, D. (2014). Okul Yöneticiliği, Yöneticilik Stilleri ve Yönetsel Değerlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 354-356. Siirt, 2014.
6-Sezer, Ş. (2014). Sınıf Ortamında Olumsuz Öğrenci Davranışları, Nedenleri ve Öğretmenlerin Bu Davranışları Yönetmede Kullandıkları Yöntemler. V. Eğitim Yönetimi Forumu.180-181, Konya, 2014.
7-Sezer, Ş. (2014). Okul Yöneticilerinin Eylem ve Kararlarında Etkili Olan Faktörler ve Öncelik Düzeyleri. V. Eğitim Yönetimi Forumu.184-185, Konya, 2014.
8-Sezer, Ş. (2015). Okul Müdürlerinin Atama ve Yerdeğiştirmelerine İlişkin Yönetici Görüşleri: Yeni Bir Model Önerisi. X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 106-107. Gaziantep, 2015.
9-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir ÇözümlemeXI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 261-267. İzmir, 2016.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş. (2015). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri.VI.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 213-214, Girne, KKTC, 5-7 Kasım 2015.
2-Sezer, Ş. (2015). Investigating the Ideal Teachers’ Qualifications Based on Repertory Grid Technique: A Phenomenological Analysis.  VI. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.  90. Paris, 2015.
3-Sezer, Ş. (2016). The Effects of Educational Coaching on Students’ Academic Motivation, Error-Oriented Motivation and Educational Stress. INTE-International Conference on New Horizons in Education. Vienna, 2016. 
4-Sezer, Ş. (2016). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme. VI. International Congress on Research in Education, Rize, Türkiye, 2016.
5-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, K.K.T.C, 2016.
6-Sezer, Ş. (2017). The Opinions of the Candidate Teachers Related to Ideal School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 938-941, Antalya, Türkiye, 20-23 Nisan 2017.
7-Sezer, Ş. (2017). The Standarts for Happy School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 1010-1012, Antalya, Türkiye, 20-23 Nisan 2017.
8-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Mutlu Okul İçin Standartlara İlişkin Veli Görüşleri. IX. International Conference of Educational Research, 92-93, Ordu, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017.
9-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Teachers' Opinions on Demokratik Education in Schools: A Case Study Based on Reportery Grid Technique. IX. International Conference of Educational Research, 98, Ordu, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017.
10-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Politikalarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 168-170, Ankara, Türkiye, 11-13 Mayıs 2017.
11-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Mutlu Okul Standartlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 507-508, Denizli, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017.
12-Sezer, Ş. (2017). Candidate Teachers’ Cognitive Constructs Related to Ideal Academician/Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid Technique. Academic Conference on Education, Teaching and E-learning,  (AC-ETeL 2017), 11-14 August, 2017, Prague, Czech Republic.
13-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Mutlu Okul İçin Standartlarına İlişkin Görüşleri: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Durum Çalışması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu145-146, Ankara, Türkiye, 3-5 Kasım 2017.
14-Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu304-305, Ankara, Türkiye, 3-5 Kasım 2017.
15-Sezer, Ş. (2018). Öğretmen Adaylarının Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 1099-1101. Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018.
16-Sezer, Ş., Can, E. (2018). Okul Mutluluğu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 1111-1114. Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018.
17-Sezer, Ş. (2018). Türkiye’nin Uluslararası Sınavlardaki Başarı Düzeyinin Eğitim Politikaları Açısından DeğerlendirilmesiVth.. International Eurasian Educational Research Congress. 324-335. Antalya, Türkiye, 02-05 Mayıs 2018.
Kitap Bölümü
1-Sezer, Ş. (2016). Milli Eğitim Sistemi: Örgütlenme Yapısı ve Özellikleri İçinde, A. Uzunöz, (Ed.)  Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık, ss. 429-464.
2-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. İçinde, Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar, İdris Şahin (Editörler).  Eğitim Yönetimi Araştırmaları, (ss. 553-566). Ankara: Pegem Akademi. 
3-Sezer, Ş. (2018). Okul Yöneticilerinin Meslekî ve Yönetsel Değerleri. İçinde, Mustafa Ergün, Nermin Karabacak, İsa Korkmaz, Mehmet Küçük (Editörler).  Öğretmenliğin Meslekî Değerleri ve Etik, (ss. 247-274). Ankara: Anı Yayıncılık. 

 

Eğitim Durumu

Giresun Tirebolu Arageriş Köyü İlkokulu (1972-1977)

Samsun-Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi (1977-1982)

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Öğretmenliği (1987)

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (2005-2006)

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı (2010-2013)

GÖREVLER

1-Bitlis-Hizan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu- Coğrafya Öğretmeni (1987-1992).

2-Trabzon-Sürmene Şehit Muhammet Yıldız İmam Hatip Lisesi-Coğrafya Öğretmeni (1992-1997).

3-Trabzon-Sürmene Hasan Tahsin Kırali İlköğretim Okulu- Sosyal Bilgiler Öğretmeni (1997-2005).

4-Trabzon-Atatürk Lisesi-Coğrafya Öğretmeni (2005-2007).

5-Trabzon-Of Anadolu Lisesi-Coğrafya Öğretmeni (2007-2009).

6-Giresun Bilim ve Sanat Merkezi-Coğrafya Öğretmeni (2009-2012).

7-Trabzon-Sürmene Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2012-2014).

8-Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (2014-        )

İdari Görev

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

 

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Projeler

1-TÜBİTAK-Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi, Selçuk Üniversitesi, 1-12 Temmuz 2010.

2-GRUNDTVIG-The Natural Habitat of the Mediterranean Region-MALTA  28.05.2010-03.06.2010