Yüksek Lisans Tez (Bitirme Projesi) Başlığı ve Danışmanı: Ortaöğretim Kurumu Yöneticilerinin Değişme Yöneticisi Yeterliklerine İlişkin Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerin Görüşleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL.
Doktora Tezi ve Danışmanı: Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Benimsediği Yönetsel Paradigmalar ve Okul Yönetimine Uygulama Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş. (2011). Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 57-72.
2-Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
3-Sezer, Ş., & Sarıgül, S. (2014). TKT 7-11 Sonuçlarına Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek Alanlarının Analizi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 189-203.
4-Sezer, Ş. (2015). Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4)-317-333. 
5-Sezer, Ş. (2016). School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal. Educational Science: Theory& Practice, 16(2), 335-356. (SSCI).
6-Sezer, Ş. (2016). School Administrator’s Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique. Education & Science, 41(186), 37-51. (SSCI).
7-Sezer, Ş., Akan, D. (2016).  Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Yönetim Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 4(2), 15-32.
8-Sezer, Ş. (2016).  Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47., Doi: http://uyad.beun.edu.tr/
9-Sezer, Ş. (2016).  The Effects of Educational Coaching on Students  Academic Motivation Error Oriented Motivation and Educational Stress.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 850-855.
10-Sezer, Ş. (2017).  Solution-Focused School Leadership Scale: A Validity and Reliability Study.Psychology Research, 7(2), 95-103 doi:10.17265/2159-5542/2017.02.003 
11-Sezer, Ş. (2017).  Novice Teachers’ Opinions on Students’ Disruptive Behaviours: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 199-219. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11 (ERIC, ESCI)
12-Sezer, Ş. (2017). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi: 10.16986/HUJE.2017031319 (ESCI)
13-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Bir Durum Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 1-17.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 239-249.
2-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 126-151.
3-Sezer, Ş. (2016). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (22)3, 351-373.
4-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 121-137. DOI: 10.17679/iuefd.17311445  
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 102-103, Malatya, 2012.
2-Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. 165-166. Rize, 2012.
3-Sezer, Ş., & Akan, D. (2013). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 305-307, İstanbul, 2013.
4-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 61-63. Siirt, 2014.
5-Sezer, Ş., Akan, D. (2014). Okul Yöneticiliği, Yöneticilik Stilleri ve Yönetsel Değerlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 354-356. Siirt, 2014.
6-Sezer, Ş. (2014). Sınıf Ortamında Olumsuz Öğrenci Davranışları, Nedenleri ve Öğretmenlerin Bu Davranışları Yönetmede Kullandıkları Yöntemler. V. Eğitim Yönetimi Forumu.180-181, Konya, 2014.
7-Sezer, Ş. (2014). Okul Yöneticilerinin Eylem ve Kararlarında Etkili Olan Faktörler ve Öncelik Düzeyleri. V. Eğitim Yönetimi Forumu.184-185, Konya, 2014.
8-Sezer, Ş. (2015). Okul Müdürlerinin Atama ve Yerdeğiştirmelerine İlişkin Yönetici Görüşleri: Yeni Bir Model Önerisi. X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 106-107. Gaziantep, 2015.
9-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. XI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 261-267. İzmir, 2016.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş. (2015). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri.VI.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 213-214, Girne, 2015.
2-Sezer, Ş. (2015). Investigating the Ideal Teachers’ Qualifications Based on Repertory Grid Technique: A Phenomenological Analysis.  VI. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.  90. Paris, 2015.
3-Sezer, Ş. (2016). The Effects of Educational Coaching on Students’ Academic Motivation, Error-Oriented Motivation and Educational Stress. INTE-International Conference on New Horizons in Education. Vienna, 2016. 
4-Sezer, Ş. (2016). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme. VI. International Congress on Research in Education, Rize, Turkey, 2016.
5-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, K.K.T.C, 2016.
6-Sezer, Ş. (2017). The Opinions of the Candidate Teachers Related to Ideal School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 938-941, Antalya, Turkey, 2017.
7-Sezer, Ş. (2017). The Standarts for Happy School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 1010-1012, Antalya, Turkey, 2017.
8-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Mutlu Okul İçin Standartlara İlişkin Veli Görüşleri. IX. International Conference of Educational Research, 92-93, Ordu, Turkey, 2017.
9-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Teachers' Opinions on Demokratik Education in Schools: A Case Study Based on Reportery Grid Technique. IX. International Conference of Educational Research, 98, Ordu, Turkey, 2017.
10-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Politikalarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 168-170, Ankara, Turkey, 2017.
11-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Mutlu Okul Standartlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 507-508, Denizli, Turkey, 2017.
12-Sezer, Ş. (2017). Candidate Teachers’ Cognitive Constructs Related to Ideal Academician/Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid Technique. Academic Conference on Education, Teaching and E-learning,  (AC-ETeL 2017), 11-14 August, 2017, Prague, Czech Republic.
13-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Mutlu Okul İçin Standartlarına İlişkin Görüşleri: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Durum Çalışması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu145-146, Ankara, Turkey, 2017.
14-Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu304-305, Ankara, Turkey, 2017.

 

 

Kitap Bölümü
1-Sezer, Ş. (2016). Milli Eğitim Sistemi: Örgütlenme Yapısı ve Özellikleri (Abdulkadir Uzunöz, Ed.) İçinde, Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık, ss. 429-464.
2-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. (Editörler; Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar, İdris Şahin). İçinde, Eğitim Yönetimi Araştırmaları, (ss. 553-566). Ankara: Pegem Akademi. 
 
Yüksek Lisans Tez (Bitirme Projesi) Başlığı ve Danışmanı: Ortaöğretim Kurumu Yöneticilerinin Değişme Yöneticisi Yeterliklerine İlişkin Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerin Görüşleri. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL.
Doktora Tezi ve Danışmanı: Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Benimsediği Yönetsel Paradigmalar ve Okul Yönetimine Uygulama Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş. (2011). Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 57-72.
2-Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
3-Sezer, Ş., & Sarıgül, S. (2014). TKT 7-11 Sonuçlarına Göre Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yetenek Alanlarının Analizi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 189-203.
4-Sezer, Ş. (2015). Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4)-317-333. 
5-Sezer, Ş. (2016). School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal. Educational Science: Theory& Practice, 16(2), 335-356. (SSCI).
6-Sezer, Ş. (2016). School Administrator’s Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique. Education & Science, 41(186), 37-51. (SSCI).
7-Sezer, Ş., Akan, D. (2016).  Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Yönetim Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi.  Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 4(2), 15-32.
8-Sezer, Ş. (2016).  Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 29-47., Doi: http://uyad.beun.edu.tr/
9-Sezer, Ş. (2016).  The Effects of Educational Coaching on Students  Academic Motivation Error Oriented Motivation and Educational Stress.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 850-855.
10-Sezer, Ş. (2017).  Solution-Focused School Leadership Scale: A Validity and Reliability Study.Psychology Research, 7(2), 95-103 doi:10.17265/2159-5542/2017.02.003 
11-Sezer, Ş. (2017).  Novice Teachers’ Opinions on Students’ Disruptive Behaviours: A Case Study. Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 199-219. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.69.11
12-Sezer, Ş. (2017). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. DOI: 10.16986/HUJE.2017031319
13-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Bir Durum Çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 1-17.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2014). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 239-249.
2-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 126-151.
3-Sezer, Ş. (2016). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (22), 3, 351-373.
4-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Görev Öncelikleri ve Karar Alma Süreçlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 121-137. DOI: 10.17679/iuefd.17311445  
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 102-103, Malatya, 2012.
2-Sezer, Ş., Albez, C., Akan, D., & Ada, Ş. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. 165-166. Rize, 2012.
3-Sezer, Ş., & Akan, D. (2013). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Okulların Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 305-307, İstanbul, 2013.
4-Akan, D., & Sezer, Ş. (2014). Okul Müdürlerinin Yöneticilik Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 61-63. Siirt, 2014.
5-Sezer, Ş., Akan, D. (2014). Okul Yöneticiliği, Yöneticilik Stilleri ve Yönetsel Değerlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 354-356. Siirt, 2014.
6-Sezer, Ş. (2014). Sınıf Ortamında Olumsuz Öğrenci Davranışları, Nedenleri ve Öğretmenlerin Bu Davranışları Yönetmede Kullandıkları Yöntemler. V. Eğitim Yönetimi Forumu.180-181, Konya, 2014.
7-Sezer, Ş. (2014). Okul Yöneticilerinin Eylem ve Kararlarında Etkili Olan Faktörler ve Öncelik Düzeyleri. V. Eğitim Yönetimi Forumu.184-185, Konya, 2014.
8-Sezer, Ş. (2015). Okul Müdürlerinin Atama ve Yerdeğiştirmelerine İlişkin Yönetici Görüşleri: Yeni Bir Model Önerisi. X. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 106-107. Gaziantep, 2015.
9-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir ÇözümlemeXI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 261-267. İzmir, 2016.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1-Sezer, Ş. (2015). Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri.VI.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 213-214, Girne, 2015.
2-Sezer, Ş. (2015). Investigating the Ideal Teachers’ Qualifications Based on Repertory Grid Technique: A Phenomenological Analysis.  VI. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.  90. Paris, 2015.
3-Sezer, Ş. (2016). The Effects of Educational Coaching on Students’ Academic Motivation, Error-Oriented Motivation and Educational Stress. INTE-International Conference on New Horizons in Education. Vienna, 2016. 
4-Sezer, Ş. (2016). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Görüşleri: Öğrenci Günlüklerine Dayalı Fenomenolojik Bir Çözümleme. VI. International Congress on Research in Education, Rize, Turkey, 2016.
5-Sezer, Ş. (2016). Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyleri.  VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, K.K.T.C, 2016.
6-Sezer, Ş. (2017). The Opinions of the Candidate Teachers Related to Ideal School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 938-941, Antalya, Turkey, 2017.
7-Sezer, Ş. (2017). The Standarts for Happy School. 26th. International Conference on Educational Sciences, 1010-1012, Antalya, Turkey, 2017.
8-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Mutlu Okul İçin Standartlara İlişkin Veli Görüşleri. IX. International Conference of Educational Research, 92-93, Ordu, Turkey, 2017.
9-Sezer, Ş., Can, E. (2017). Teachers' Opinions on Demokratik Education in Schools: A Case Study Based on Reportery Grid Technique. IX. International Conference of Educational Research, 98, Ordu, Turkey, 2017.
10-Sezer, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Politikalarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 168-170, Ankara, Turkey, 2017.
11-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Mutlu Okul Standartlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, 507-508, Denizli, Turkey, 2017.
12-Sezer, Ş. (2017). Candidate Teachers’ Cognitive Constructs Related to Ideal Academician/Lecturer Qualifications: A Case Study Based on Repertory Grid Technique. Academic Conference on Education, Teaching and E-learning,  (AC-ETeL 2017), 11-14 August, 2017, Prague, Czech Republic.
13-Can, E., Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Mutlu Okul İçin Standartlarına İlişkin Görüşleri: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Durum Çalışması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu145-146, Ankara, Turkey, 2017.
14-Sezer, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri ve Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu304-305, Ankara, Turkey, 2017.
Kitap Bölümü
1-Sezer, Ş. (2016). Milli Eğitim Sistemi: Örgütlenme Yapısı ve Özellikleri (Abdulkadir Uzunöz, Ed.) İçinde, Eğitim Bilimine Giriş. Pegem A Yayıncılık, ss. 429-464.
2-Sezer, Ş. (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde Sergilediği Tutumların Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme. (Editörler; Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar, İdris Şahin). İçinde, Eğitim Yönetimi Araştırmaları, (ss. 553-566). Ankara: Pegem Akademi.