Yazgan, A. E., & Yiğit, S. (2013). Türk Sivil Havacılık Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25): 419-443.

Yiğit, A. M., Koç, M., & Yiğit, S. (2014). Impact of Organizational Characteristics on Employees’ Workplace Preferences. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(9):560-571.

Yiğit, S. (2014). İnovasyona Davranışsal Yaklaşımın Bir Yansıması: Kurumsal Girişimcilik . International Journal of Social Science , 30:411-428.

Yiğit, S. (2014). İnovasyonun Çevreci Yüzü ve Türkiye . Yönetim ve Ekonomi , 21(1):251-265.

Yiğit, S. (2014). Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında “İnovasyon Kültürü”. KMÜ Sosyal ve Ekonomık Araştırmalar Dergısi, 16(27): 1-7.

Yiğit, S. (2014). Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 107-128.

Yiğit, S., & Aksay, K. (2015). A Comparison between Generation X and Generation Y in Terms of Individual Innovativeness Behavior: The Case of Turkish Health Professionals. International Journal of Business Administration, 6(2):106-117.

Yiğit, S., & Aras, M. (2012). Bir Açık İnovasyon Aracı Olarak “Crowdsourcing” Ve Üniversitelerde Uygulanabilirliği-Gaziosmanpaşa Üniversitesi İibf Örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17(3):485-508.

Yiğit, S., & Ardıç, K. (2013). Kümelenme ve Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 1(1):35-55.

Yiğit, S., & Özyer, K. (2011). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kaynağı Olarak Bilgi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 15(21):333-359.

Yiğit, S., & Yazarkan, H. (2014). Liderlik Tarzı İle Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41:71-83.

Yiğit, S., & Yiğit, A. M. (2011). Stratejik Yönetimde Dış Çevre Analizi: KOBİ’ler ve Büyük İşletmeler Arasında Bir Karşılaştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38:119-136.

Çağlar Ü., Hızıroğlu M.,  Zengin H., Hızıroğlu A., Gürsoy B., Yiğit S., Küreselleşmenin Sektörel Etkileri : Araştırma Projesi (2011). Editör: Cengiz Ceylan,  İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Yiğit, S. (2015). Örgütsel Performans Yönetimi Çerçevesinde Yönetim Yaklaşımları. K. O. Özer, M. Hızıroğlu, & A. Saldamlı içinde, Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri. İstanbul: Adra Yayıncılık.

Yiğit, S. (2015). Değer İnovasyonu: İnovasyonla Değer Oluşturmak. AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1):227-244.

Murat, G., Bostan S.Z. ve Yiğit, S.,(2014) “Associating Reverse Migration Strategy With Hazelnut Farming Policy: Suggestion For Ordu (Northern Turkey) Metropolitan”, Balkan Agriculture Congress, 8-10 September. 

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (2008-2013)

Yardımcı Doçent: Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (2013-...)