2013           :Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi

2012           :Doktora:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

2004           :Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı                             

2000           :Lisans:  Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği Bölümü 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Çetinkaya, S. (2017). Investigation of Academic Success, Self-esteem and Academic Self-Concept in 4th Class Primary School Students. Higher Education Studies,Higher Education Studies, 4(7),96-110. 
 2. Bayat, S. (2017). Reading comprehension skills of bilingual children in Turkey. European Journals of Education Studies, 3(6), 72-93. 
 3. Bayat, S. (2016).  Sekizinci sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma becerilerinin değerlendirilmesi.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 955-972.
 4. Bayat, S. (2016).  The Effectiveness of the Creative Writing Instruction Program Based on Speaking Activities (CWIPSA)  International Electronic Journal of Elementary Education(IEJEE) , 8(4), 617-628.
 5. Şentürk Ş. & Bayat, S. (2016).  Internet usage habits and cyberbullying related opinions of secondary school students.  Universal Journal of Educational Research, 4(5), 1103-1110.
 6. Bayat, S.& Küçükayar, H.(2016).  Relationship between Legible Handwriting and Level of Success of Third Grade Students in Written Expression. Journal of Education and Training Studies, 4(10),33-41.
 7. Bayat, S., Kaymak, M. N., Balcı, O. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri, Journal of Human Sciences, 13 (3), 1-14. 
 8. Bayat S., Zayimoğlu-Öztürk F., Öztürk T. (2016).  An Action Research for Improving the Achievement of theTeacher Candidates in Material Development/ Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması.  Turkısh Studıes -International Periodical or the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 11(3),535-552.
 9. Bayat S.(2016).  A Study Of Prımary Fourth Grade Students’ Readıng Comprehensıon Achıevement Levels And Attıtudes Towards Readıng.  International Journal of Scientific Research, 5, 166-168
 10. Bayat, S. ve Şentürk, Ş. (2014).  İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal Qafqaz Universty. 2(2).
 11. Bayat, S. ve Karaman, Ö. (2014).  Öfke Temasını İçeren İlkokul Dördüncü Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının Kapsamlı Gelişimsel Model Geliştirme Çalışması.Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,  4 (9).

​Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 1. Bayat, S. & Öztürk, T. (2017).  İlkokuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulaması Örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 147-159. 
 2. Gür Erdoğan D., Bayat S.&, Şentürk Ş. (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 147-16.
 3. Bayat, S.&Çoşkun M.(2016). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarısının Okudukları Sınıf Türüne Göre İncelenmesi.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 74-87.
 4. Şentürk Ş.& Bayat, S. (2016).  Toys library: A phenomenological study [Oyuncak kütüphanesi: Bir fenomenoloji araştırması].  Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), 6(1), 173-190.
 5. Bayat, S. (2015). İlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar İle İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4).
 6. Bayat, S. (2015). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerinin Okula Başlama Yaşına Göre Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2,(Özel Sayı 2 )243-255.
 7. Bayat, S. & Şentürk Ş. (2015). Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri. Amasya Eğitim Fakültesi dergisi. 4(1), 118-135.
 8. Zayimoğlu Öztürk, F., Bayat, S., Sarı, D.(2015). Öğrencilerin 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Çevreyle İlişkili Kavramları İfade Etme Durumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (USBES Özel Sayısı I), 216-230. Bayat, S., Kılıçaslan H. ve Şentürk, Ş. (2014).
 9. Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitsel Oyunların Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 10. Bayat, S. ve Çelenk S. (2015). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Becerileri Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi.  ilkogretimonline dergisi,14(1).
 11. Bayat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Programında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri.  ilkogretimonline dergisi,13(2​​).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Çetinkaya, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Kavramı Algısındaki Değişimin İncelemesi. 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-10 Aralık, Kıbrıs
 2. Eskici, M. ve Çetinkaya, S. (2017). Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Metaforik Algıları. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26-28 Ekim, Muğla.
 3. Bayat, S.(2017) 60-66 aylık öğrenciler şimdi dördüncü sınıfta. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 11-14 Mayıs, Ordu.
 4. Eskici, M. ve Bayat, S.(2017).  Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 11-14 Mayıs, Ordu.
 5. Gür Erdoğan, D., Canan Güngören, Ö. Kaya Uyanık, G, Bayat, S.(2017).  Pegagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları. . IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 11-14 Mayıs, Ordu.
 6. Bayat S. (2016). “60-66 aylıkken ilkokula başlayan 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı, benlik saygısı ve akademik benlik kavramına ilişkin öğretmen görüşleri. The 3. International Congres on Curriculum and Instruction,26-30 Ekim, Antalya.
 7. Gür- Erdoğan, Şentürk Ş.&Bayat, S.(2016). The Relationship Between Pedagogical Formation Students’ ICT Using Skills, E Learning Readiness Levels And Lifelong Learning Propensity, 26-30 Ekim, Antalya. 
 8. Şentürk, Ş, Bayat, S. Gür-Erdoğan, D.(2016). The Relationship Between Pedagogical Formation Students’ ICT Using Skills, E Learning Readiness Levels And Lifelong Learning Propensity,  III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1-3 Eylül, Samsun.
 9. Bayat S. & Küçükayar H. (2016).  İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Ve El Yazısı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi.  Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, 19-22 Mayıs, Madrid.
 10. Şentürk, Ş. & Bayat S. (2016).  Oyuncak Kütüphanesi-paylaşalım-oymayalım: Bir olgubilim araştırması.  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Muğla.
 11. Bayat, S.& Öztürk T. (2016).  Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarına Görüşleri ve Mikro Öğretim Uygulamalarındaki Başarı Düzeyi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Muğla.
 12. Baya,t S., Kaymak, M. N.,Balcı, O. (2016).  Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinin Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-15 Mayıs, Muğla.
 13. Bayat, S. Sarı D.(2015). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğu Anlama Başarı Düzeyleri Ve Okuma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. ERPA Eğitim Araştırmaları Kongreleri. 4-7 Haziran, Atina. 
 14. Şentürk, Ş. & Bayat S. (2015). Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri.  . ERPA Eğitim Araştırmaları Kongreleri. 4-7 Haziran, Atina. 
 15. Şentürk, Ş. &Bayat S. (2015). Family Education Program Event of Adult Education Program of Family and Social Policies. The 3. International Congres on Curriculum and Instruction, 22-24 Ekim, Adana.
 16. Bayat, S. ve Şentürk Ş.(2013). Birinci Sınıfı Okutan Öğretmenlerin İlkokuma Yazma Öğretimi Standartlarına İlişkin Performans Düzeyleri. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 06-09 Haziran, Çanakkale.
 17. Bayat, S. (2014). İlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar ile İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, 24-26 Nisan, İstanbul.
 18. Bayat, S. Şentürk, Ş. (2014). “Physics, Chemistry, Biology Teachers' Views on Alternative Assessment and Evaluation Techniques in Secondary School” International Association of Social Science Research. 11-14 Eylül,2014. St Petersburg.
 19. Öztürk Zayimoğlu, F., Bayat, S., Kara, D.(2015).  İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Çevre İle İlgili Kavramları İfade Etme Düzeyleri Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 23-25 Nisan, 2015, Bolu.
 20. Bayat, S. ve Şentürk, Ş. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Öğrenme Stillerini Dikkate Alıp Almadıkları Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi” Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 1-3 Ekim, Edirne.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Bayat, S. Çoşkun, M.(2015). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarı Düzeylerinin Okudukları Sınıf Türüne Göre İncelenmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Bartın.
 2. Bayat, S. ve Şentürk, Ş. (2014). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,  7-9 Mayıs, Gaziantep.
 3. Bayat, S. ve Karaman, Ö. (2014). İlkokul 4.Sınıf Müfredatına Göre, Kapsamlı Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modeli Çerçevesinde Geliştirilen Örnek Eğitim Programı. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,  7-9 Mayıs, Gaziantep.
 4. Çelenk, S. ve Bayat, S. (2012). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma -Yazma Olgunluk Düzeyleri. Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, 27-29 Eylül, Bolu
 5. Bayat, S. ve Nama, G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin İhtiyaç Duydukları Hizmet İçi Eğitim Alanları. Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, 27-29 Eylül, Bolu
 6. Şentürk Ş., Bayat S. ve Kılıçaslan H. (2012). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. 3. Üstün Yetenekliler Konferansı 14-16 Kasım,  Ankara
 7. Bayat S., Kılıçaslan H., Şentürk Ş. (2012) Fen Bilgisi Öğretiminde Periyodik Tabloda Köşe Kapmaca Oyununun Etkiliği. X.  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde
 8. Şentürk, Ş ve Bayat, S.(2010).   Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklarla İlgili Sınıf Öğretmenlerine Uygulanan Hizmet İçi Seminerinin Etkililiği. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16-18 Eylül, Lefkoşa
 9. Şentürk, Ş. ve Bayat, S.(2010).  İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yeterlikleri. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 16-18 Eylül, Lefkoşa 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 1. Bayat, S.(2013).  “İlkokuma Yazma Öğretiminde Anlatma Becerileri” (Ed. Çelenk, S.) İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap. 
 2. Bayat, S.(2016). "Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Planlanması" (Ed. Çelenk, S.) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A. Yayıncılık

Projeler: 

1. Schulstart  Die 2 Phase Der Lehrerausbildung, Avrupa Birliği (Araştırmacı)

2. Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretmen Adayı, Uygulama Öğretmeni ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (Yürütücü). 

Dergi Hakemliği:

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Education), Aralık, 2013, 13 (2). ISSN: 1303-0493
 2. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017. 

Sergi: 

1. Öğretim Materyalleri Sergisi (2015). 

Atıflar: 

ESER ADI: Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri.

1. Durdukoca, Ş. F. (2017). Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Seçebilme ve Kullanabilme Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi6(3), 817-839.

2. Atik, A. D.& Erkoç, F. (2017). İzleme testlerinin öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 670-692.

ESER ADI: Stake’in Uygunluk/Olasılık Modeline Göre İlkokuma Yazma Programının Değerlendirilmesi

1.    Gömleksiz, M. N. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma ve yazma öğretimi dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Turkish Studies–International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic8(3), 197-211.

ESER ADI: Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitsel Oyunların Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi.

1. Yıldız, E., Şimşek, Ü., & Hakan, A. R. A. S. (2017). Eğitsel Oyun Yönteminin Öğrencilerin Sosyal Becerileri, Okula İlişkin Tutumları ve Fen Öğrenimi Kaygıları Üzerine Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi11(1), 281-400.

2. Tezel, Ö., & Karaer, G. (2017). Development Of Scıence Teachıng Actıvıtıes Usıng Cultural Chıldren’s Game And Toys In The Scıence Teachıng Process, (Edıtors Irına Koleva & Gökhan Duman)  Kliment Ohridski University Press,197-204.

3. Kayabaşı, Y. & Akbaş, C. (2017). Eğitsel Oyunlar Yöntemiyle Öğretimin Fen Bilimleri Dersindeki Öğrenci Başarısına Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 181-193.

4. Küçük, A. &  Yıldırım, N. (2017). “Madde Ve Değişim” Ünitesindeki Kavramların Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, Route Educational and Social Science Journal 4 (5), 251-268.

5. Çavuş R. & Balçın, M.D.  Fen Bilimleri Dersinde Gerçekleştirilen Oyun Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünitesi Örneği. Researcher: Social Science Studies, 5(10), 323-34.

6. Karaer, G., & Tezel, Ö. (2017). Desıgnıng Scıence Teachıng Actıvıtıes Usıng Cultural Chıldren’s Game And Toys. Educatıonal Research And Practıce, (Edıtors Irına Koleva & Gökhan Duman)  Kliment Ohridski University Press, 205-2013.

7. Karaer, G. (2017).  Fen bilgisi öğretiminde kullanıla özel öğretim yöntemleri. (Ed. Sönmez Kartal, M. & Toper Korkmaz Ö.) Özel Eğitiminde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi Ankara: Pegem A.

8. Yıldırım, B. & Sunbul, A. M. (2017)The Effects Of Educational Games, Feedback And Correction On The Learning Level And The Retention Of Knowledge. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences,3, 464-476.

9. Can, S. & Yıldırım, M. (2017). Eğitsel Oyunlarla Fen Dersine “Var Mısın Yok Musun”? Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 14-30.

ESER ADI: İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Becerileri Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Demir, O., & Ersöz, Y. (2016). 4+ 4+ 4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Demir, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry7(1), 01-27.

2. Şad, S. N., & Demir, O. (2017). Dik Temel Yazı Ve Bitişik Eğik Yazı Biçimlerinin 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Electronic Journal of Social Sciences16(62).

3. Gülçiçek Esen, D.  & Yurtseven Yılmaz, H. (2017).  İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Hece Etkinliklerinin Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. International Journal of Language Academy, 5(6), 188-199.

4. Sarıkaya, İ & Yılar, Ö. ( 2017). Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 916-938.

ESER ADI: Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Programında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri.

1.  Gülçiçek Esen, D.  & Yurtseven Yılmaz, H. (2017).  İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Hece Etkinliklerinin Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. International Journal of Language Academy, 5(6), 188-199.

ESER ADI: Sekizinci sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma becerilerinin değerlendirilmesi.

1. Arcagök, S., Kobak, G., Demir, M. K. ve Çavuş, Ş. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879.

2. Sarıkaya, İ & Yılar, Ö. ( 2017). Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 916-938.

ESER ADI: İlkokuma yazma öğretiminde anlatma becerileri. Çelenk, S.(Editör), İçinde İlkokuma yazma programı ve öğretimi.  Ankara: Eğiten Kitap

1. Erdoğan, Ö., Ataş, M., & Özdemir, C. (2016). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazmaya Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186). 21-36

2. Çer, E. & Ağrelim, H. T. (2016). 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözvarlığı ve Sözcük Sıklığı Dağılımı Açısından İncelenmesi Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi13(36), 83-99.

3. Yüce, S. & Kutluca Canbulat, A. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Okul Olgunluğunu Belirleme Ve Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri.  International Journal of Languages’ Education and Teaching 5 (1), 101-123

ESER ADI: An Action Research for Improving the Achievement of theTeacher Candidates in Material Development/ Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Başarısının Artırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması.

1. Bakaç, E., & Özen, R. (2017). Öğretmen Adaylarının Materyal Tasarımı Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Yeterlikleri Bağlamında İncelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty18(2), 613-632.

2. Turan, İ.& Çorapçı, S. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersinin Etkililiğinin İncelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 12(18),  671-686

ESER ADI: Relationship between Legible Handwriting and Level of Success of Third Grade Students in Written Expression

1. Grünke, M., Wilbert, J., Tsiriotakis, I. K., & Agirregoikoa, A. L. (2017). Improving the Length and Quality of Texts Written by Fourth Graders With Learning Disabilities Through a Peer-Tutoring Graphic Organizing Strategy. Insights into Learning Disabilities 14(2), 167-188,

ESER ADI: Sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri,

1. Çivril Kara, R, Küçük Kılıç, S, Öncü, E. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Hakkındaki Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 8 (15), 18-46. 

ESER ADI: Internet usage habits and cyberbullying related opinions of secondary school students. 

1. Beyazit, U., Şimşek, Ş., & Ayhan, A. B. (2017). An examination of the predictive factors of cyberbullying in adolescents. Social Behavior and Personality: an international journal45(9), 1511-1522.

2. Kırcaburun K, & Baştuğ İ. (2016). Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordayıcısı Olarak Problemli İnternet Kullanımı. International Journal of Social Science, 48, 385-396.

ESER ADI: İlkokuma yazma öğretiminin cümle döneminde yapılması gereken etkinliklerin gerçekleşmesi düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri ve bu etkinliklerin gerçekleşme düzeyi

1. Obalar, S., & Sefer, A. D. A. (2010). Ekolojik Bakış Açısı Ve Sosyal Kapital Kuram Çerçevesinde Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Becerilerinin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 141 – 168

ESER ADI: İlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar İle İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri 

1. Uzun, E. M., & Alat, K. (2017). Okul Öncesi Dönemde Uygulanan “Okula Hazırız” Eğitim Programının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi36(2), 59-80.

ESER ADI: Fen Bilgisi Öğretiminde Periyodik Tabloda Köşe Kapmaca Oyununun Etkililiği, Özet bildiri/Poster

1. Aymen Peker, E. Taş, E. (2017).  Nesnel ve Dijital “Uygula Öğren Periyodik Cetvel” Materyalinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(1),20-42.