Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (2005-2009)

Y. Lisans: Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı (2009-2012)

Doktora: Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı (2012- devam etmekte)

 

Eserler
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • BOSTANCI D., YILMAZ M., YEDİER S., KURUCU G., KONTAS S., DARCIN M., POLAT N. (2016). Sagittal otolith morphology of sharpsnout seabream Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) in Eagean Sea. International Journal of Morphology, 34(2): 484-488.  
 • BOSTANCI D.,POLAT N., KURUCU G.,YEDIER S.,KONTAS S., DARCIN M.. (2015). Using otolith shape and morphometry to identify four Alburnus species (A. chalcoidesA. escherichiiA. mossulensis and A. tarichi) in Turkish inland waters. Journal of Applied Ichthyology, 31(6), 1013-1022.
 • KONTAS S., BOSTANCI D. (2015). New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (April 2015) Determination of reliable bony structure for ageing and biological data of the Crimean barbel Barbus tauricus Kessler, 1877 from Turkey. Mediterranean Marine Science, 16(1), 285-293.
 • KONTAS S.,BOSTANCI D. (2015). Morphological and Biometrical Characteristics on Otolith of Barbus tauricus Kessler, 1877 on Light and Scanning Electron Microscope. International Journal of Morphology, 33(4), 1380-1385. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • KONTAŞ, S., YEDİER, S., BOSTANCI, D., POLAT, N. (2016). Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 Otoliths and Scales Morphologies Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring (Sivas, Turkey). International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, April 21-23, Antalya, Turkey. (Poster)
 • KONTAS S.,BOSTANCI D.,POLAT N. (2014). Biometric and Meristic Characteristics of Barbus tauricus Inhabiting Melet River. FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 Eylül, Trabzon, Turkey. (Poster)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • AYDIN M., KARADURMUS U. ,KONTAS S. (2015). Ecosystem Effects of the Commercial Scorpion-Fish Nets Used in Ordu Region. Journal of Maritime and Marine Sciences, 1(1), 56-63.
 • KONTAS S., BOSTANCI D., POLAT N. (2015). Aşağı Melet Irmağı (Ordu)’nda Yasayan Barbus tauricus Kessler, 1877’un Biyometrik ve Meristik Karakterleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 5(12):53-69.
 • BOSTANCI D., APAYDIN YAGCI M.,KONTAS S., KURUCU G. ,POLAT N. (2014). Istilacı Bir Tür Atherina boyeri Risso, 1810 nin Eğirdir Gölü Popülasyonunda Morfometrik ve Bazı Kemiksi Yapıların Biyometrik Özellikleri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-11.
 • BOSTANCI D.,YILMAZ S.,POLAT N.,KONTAS S. (2012). İskorpit Scorpaena porcus L. 1758’un Otolit Biyometri Özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6), 59-68. 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • BOSTANCI D.,POLAT N., KURUCU G.,YEDIER S.,KONTAS S., DARÇIN. (2015). Türkiye İç Sularındaki Dört Alburnus Türünün Otolit Şekil ve Morfometrisinin Işık ve Elektron Mikroskobunda Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.
 • BOSTANCI D.,YEDIER S.,KONTAS S., KURUCU G. (2015). Balıklandırma Çalısmalarında Yeni Bir Örnek: Ordu- Ulugöl. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu.
 • BOSTANCI D.,POLAT N., KURUCU G.,YEDIER S.,KONTAS S., DARÇIN M. (2015). Endemik Bir Tür Olan Inci Kefali Alburnus tarichi'nin Otolit Morfometrisinin Işık ve Elektron Mikroskobunda Değerlendirilmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu.
 • BOSTANCI D., POLAT N., KONTAS S., KESKIN G. (2013). Munzur Nehri'nde Yasayan Alburnus mossulensis Heckel, 1843'in Otolit Biyometrisi ve Morfolojisinin Belirlenmesi. FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler).
 • KONTAS S.,BOSTANCI D., KESKIN G.,POLAT N. (2012). Asagı Melet Irmagı’nda (Ordu) Yasayan Bıyıklı Balık (Barbus tauricus Kessler, 1877)’ın Otolit Biyometrisinin Belirlenmesi. FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler)
 • BOSTANCI D.,APAYDIN YAGCI M.,KONTAS S., KESKIN G.,POLAT N. (2012). Eğirdir Gölü’nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’nın Otolit ve Bazı Kemiksi Yapılarının Biyometrik Özellikleri. V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu.
 • BOSTANCI D., POLAT N., KONTAS S., KESKIN G. (2011). Karadeniz’den Bazı Balık Türlerinin Otolit Morfolojisi ve Biyometrisini Belirlemeye Yönelik Bir Ön Çalışma. FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler).
 • BOSTANCI D.,YILMAZ S.,POLAT N.,KONTAS S. (2010). Iskorpit Scorpaena porcus L.1758’un Otolit Özellikleri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi.