Kitap;

1. Aka, Asiye, Kablay, Sebiha, Demir, Murat Cem, (2012), Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları, Nobel Yayınevi, Ankara

Uluslararası Kitapta Bölüm:

1. Kablay, Sebiha (2012); “Teacher Employment under Neoliberalizm: The  Case of Turkey”, Preparation, Practice, and Politics of Teachers, Ed. Mark Ginsburg, Sense Publishers, Rotterdam 

Hakemli Dergilerde Makale

1.  Şahin, Çağatay Edgücan; Kablay, Sebiha, (2015), “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”, İdealKent, S: 16, s. 210-257

2. Kablay, Sebiha, (2014), “Performansa Dayalı Döner Sermaye Primi Uygulaması ve Sağlık Çalışanlarına Etkisi, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C: 16, S: 4, s. 85-110

3. Kablay, Sebiha, (2014), “Sağlık Emekçilerinin Gözünden Hasta Hakları Uygulaması”, İnsan Hakları Yıllığı, C: 31, s. 63-82

4. Kablay, Sebiha, (2012), “Grev Hakkının Türkiye’de Geçmişi ve Sağlık Çalışanlarının Grev Hakkı”, Toplum ve Hekim, 27:3, s. 174-183

5. Karadağ, Ayşe, Pınar, Sakine, Kablay, Sebiha, Korkmaz, Şule, (2000),  “Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Geçirecek Olan Hastaların ve Hasta Yakınlarının Anksiyete  Düzeylerinin Saptanması, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C. 7, S:1-2, s. 33-42

6. Kablay, Sebiha, (2002), “Sağlık Bakanlığı'nın Hastaneleri Özerkleştirme Politikasına Eleştirel Bir Bakış", Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, C. 3, S. 11-12, s. 36-41 (Hakemli değildir)

Kitap Bölümleri

1. Kablay, Sebiha, (2016), "Fındık Bahçesinde İşçi Olmak: Ordu ve Giresun İllerinde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Kolulları", Değişen Karadeniz'i Anlamak, Der: Deniz Yıldırım-Evren Haspolat, Phoenix Yayınevi, Ankara

2.Kablay, Sebiha, (2015), “Mevsimlik ve Gezici Geçici Çalışma: Çocuk İşçiler”, Rüzgara Karşı Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları,  Ed: Yücesan Özdemir, Gamze, NotaBene, Ankara

3. Kablay, Sebiha, (2014), “1990’lı Yıllarda Sendikal Eylemleriyle DİSK”, Almanak 2012-2013, Ed: Kocaman Kurt, Serap, SAV, İstanbul

4. Kablay, Sebiha, (2014), “Kamu İstihdamındaki Esnekleşmeye 4B Örneğinden Bakış, Türkiye’de Esnek Çalışma, Ed: Müftüoğlu, Özgür ve Koşar, Arif, Evrensel Basım, İstanbul

5. Kablay, Sebiha, Aka, Asiye, Demir, Murat Cem, (2012), Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları, Nobel Yayınevi, Ankara

6. Kablay, Sebiha, (2011), “Sağlık Alanında Uygulanan Ücret Politikalarının Bir Aracı Olarak Döner Sermaye Primi Uygulamaları”, 2000’li yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları, Der. Birler, Ömür ve ark., Efil Yayınevi, Ankara, s.49-67

7.Kablay,Sebiha., Aka,Assiye., (2008), “Yapısal Uyum Programları ve Enformal Sektör”, Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Ed. Talas, M., ve  Bildirici S., Doğu Kütüphanesi,  İstanbul, s.75-94

Uluslararası ve Ulusal Kongreler

1. Kablay, Sebiha, (2012), “Sağlık Çalışanları ve Performansa Dayalı Döner Sermaye Primi Uygulaması”,  4th International Conference Of Political Economy, Kocaeli (27-29 September), Kocaeli

2. Kablay, Sebiha, (2010),  “Teachers as Actors Convergence Market”, XIV. World Congress of Comparative Education Societies İstanbul (14-18 June),  İstanbul

3. Aka, Assiye, Kablay, Sebiha (2007), “Mübadele Göçmenleri ve Uyum Sorunsalı:İntepe Örneği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, Çanakkale. s,101-110

4. Kablay, Sebiha (2013), “Fındıkta Çocuk İşçiliği”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık, Ankara 

5. Kablay, Sebiha (2013), “Sağlık Emekçilerinin Gözünden Hasta Hakları    Uygulaması”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sosyal Haklar Konferansı, TODAİE,  4-5 Nisan, Ankara 

6. Kablay, Sebiha (2012), “Kamuda Esnek İstihdam Rejimi: 4B Örneği”, 3. Ulusal  İzmir İktisat Kongresi, 29 Şubat-2 Mart, İzmir

7. Aka, Assiye, Kablay, Sebiha, (2011), "Neoliberal Politikaların Sağlık Çalışanları Üzerine Etkileri", 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık, Ankara

8. Kablay,Sebiha (2009) “Sağlık Alanında Uygulanan Ücret Politikalarının Bir Aracı Olarak Döner Sermaye Primi Uygulamaları”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009

Ulusal & Uluslararası Projeler:

1. Aka, Assiye, Kablay, Sebiha, Demir, Murat Cem, (2010-2011)Neoliberal Politikaların Sağlık Çalışanları Üzerindeki Sosyo-Kültürel Ekonomik ve Politik Etkileri: Çanakkale Devlet Hastanesi ve Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Karşılaştırılması”, Projede araştırmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Projesi 2010/45

2. Aka, Assiye, Demir, Murat Cem, Kablay, Sebiha, (2010-2011) “Sosyal ve Kültürel Kimliklerin Oluşma Süreci ve Farklı Kimliklerin Birarada Yaşayabilme Olanakları: Çanakkale Örneği” Projede araştırmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Projesi 2010/44

21.03.2016                   : Doçenlik (Sosyal Politika)

30.08.2015- Halen        : Ünye İİBF Dekan Yardımcısı

14. 03.2016- Halen       : Yrd. Doç. Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

14. 03.2014- 13.03.2016: Yrd. Doç. Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

14.03.2011- 13.03.2014: Yrd. Doç. Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2009: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD (Doktora)

2001: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  (Yüksek Lisans)

1994: Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü