Yüksek Lisans Tezi

Gülten, S., XVI. Yüzyıl Anadolusu’nda Oğuzların Karkın Boyu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004.

Doktora Tezi

Gülten, S., XVI. Yüzyılda Batı Anadolu’da Yörükler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

 

Kitaplar

Gülten, S., Heterodoks Dervişler ve Alevîler, Gece Kitaplığı, Ankara 2018.

Gülten, S., Atayurttan Anayurda Yörükler, Gece Kitaplığı, Ankara 2016.

Gülten, S., Bozok Türkmenleri, Pervane Yayınları, İstanbul 2015.

Ortaçağ Anadolusu'nda Bir Türkmen Şeyhi Dede Garkın, Ed. Ahmet Taşğın, Salih Erpolat, Sadullah Gülten, İstanbul 2014.

Fütüvvetnâme-i Kebîr, Hazırlayan. Sadullah Gülten-Hacı Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.

 

Kitapta Bölüm

Gülten, S., “Kayseri İskân Tarihi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt 3, Kayseri 2013.

Gülten, S., "Çorum'da Kalenderî Geleneğinden Bir Abdal: Kutbu'l-Büdela Abdal Ata ve Zaviyesi", Kerkük Çok Irak Değil, Türk Tarihine Dair Yazılar II, Ed. Alpaslan Demir vd, Ankara 2017. 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Gülten, S., “XVI. Yüzyılda Söğüt Yörükleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 50. Yıl. 2009.

Gülten, S., “Anadolu’da Bir Vefaî Şeyhi: Tahrir Defterleri Işığında Dede Karkın’a Dair Bazı Değerlendirmeler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S.59. Yıl. 2011.

Gülten, S., “Baba Mansur’dan Şeyh Harun’a: Bir Alevî Ocağının Tarihsel Kökenine Dair Bazı Gözlemler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 63. Yıl. 2012.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gülten, S., “Üryan Hızır Menakıbnamesi”, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, Yıl. 2010.

Gülten, S., “XVI. Yüzyılda Prizren Kazası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 20, Yıl. 2012.

Gülten, S., “Bozok Sancağı’nda Köylerin Teşekkülüne Dair Bir Örnek: Çokradan Köyü”, History Studies International Journal Of History, Volume 4, İssue 4, Kasım 2012.

Gülten, S., “Prizren Vakıflarına Dair”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 25, Yıl. 2013.

Gülten, S.,”Bir Heterodosk Derviş Kimliğinin İnşası yahut Vefaîlikten Aleviliğe: Şeyh Çoban ve Evladına Dair”,  Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, Yıl. 2014.

Gülten. S., "XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Moğol Bakiyeleri: Çungarlar", History Studies İnternational Journal Of History, Volume 9, İssue 4, Kasım 2017.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gülten, S., “Yörük İsmi Hakkında Bazı Düşünceler”, Ekev Akademi Dergisi, Sayı 39, Yıl 13, Bahar 2009.

Gülten, S., “XVI. Yüzyılda Konar-Göçer Karkınlar”, Ekev Akademi Dergisi, Sayı 40, Yıl 13, Yaz 2009.

Gülten, S., “Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 22, Aralık 2009.

Gülten, S., “XVI. Yüzyılda Kütahya Sancağı’nda Yörükler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 28, Aralık 2010.

Gülten, S., “Tahrir Defterlerine Göre Anadolu’da Kalenderîler ve Haydarîler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XXXI, Sayı 52, Yıl. 2012.

Gülten, S., “Kanuni’nin Maktûl Bir Şehzadesi: Bayezid”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Aralık 2012.

Gülten, S., "Osmanlı Devleti'nde Alevî Sözcüğünün Kullanımına Dair Bazı Değerlendirmeler", Alevilik Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Yıl. 2016.

Gülten, S., "Hızır-İlyas Zaviyeleri, Aya Yorgi ve Bektaşîler", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 83, Yıl 2017.

 

Bildiriler

Gülten, S. “XVI. Yüzyılda Söğüt Yörükleri”, Söğüt ve Çevresi Kültür ve Sanat Hayatı, Söğüt 2008.

Gülten, S., “Kosova Tarihi Araştırmalarında Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nin Önemi ve 55 Numaralı Prizren Mufassal Defterine Göre Prizren Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı,” Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Uluslararası Sempozyumu, Kosova 2009.

Gülten. S. “Tahrir Defterleri Işığında Karkınlar”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Alevi Yerleşimleri: II. Dede Kargın Sempozyumu, Urfa 2010.

Gülten. S. “Ankara Savaşı Sürecinde ve Sonrasında Anadolu’da Nüfus Hareketliliği”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara 2012.

Gülten, S. "Oğuzların Karkın Boyu", Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 2014.

 

Diğer Yayınlar ve Faaliyetler

Uluslararası Alevî-Bektaşî Klasikleri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 8-9 Kasım 2014.

Hacı Bektaş Veli ve Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017.

Muğla Yörük-Türkmen Çalıştayı, Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Muğla 09.12.2017. 

Gülten, S., "Rumeli Yörükleri: Evlâd-ı Fatihân", Evlâd-ı Fatihân Dergisi, S. 3, Ocak 2018.

 

Araştırma Alanları

Türkmenler, Yörükler, Bektaşilik, Alevilik. 

 

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Davut Şahbaz, XVI. Yüzyılda Bozdoğan Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2013.

Gülay Belen, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Tire Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2015.

Burcu Kaygana, XVI. Yüzyılda Saruhan Sancağı Yörükleri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2015. 

Kamil Yavuz, XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağı Yörükleri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2016.

Burcu Çelik, Diyarbakır Ahkam Defterleri'nde Konar-Göçerler İle İlgili Hükümlerin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2017.

Emine Sönmez, 571 Numaralı Evkâf Defterine Göre Aydın Vakıfları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2017.

A. İlhan Aybek, 40 Numaralı Şeriyye Siciline Göre Konya'da Sosyal Hayat, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2017.

Tuba Hayal, 5 ve 6 Numaralı Uşak Şeriyye Sicillerine Göre Uşak'ta Sosyal ve Ekonomik Hayat, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2018. 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

Devam Eden Doktora Tezleri

Gülay Belen, Eyalet-i Rum'da Bektaşi Zaviyeleri (1300-1600), ...

Burcu Kaygana, Osmanlı Kuruluş Coğrafyasında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri (1300-1600), ..

 

Projeler

Karkın Projesi. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından desteklenen proje kapsamında Gaziantep, Erzincan, Malatya, Nevşehir, Muğla, Çanakkale, Edirne ve Eskişehir’de bulunan Karkın isimli köylerde alan araştırması yapılmıştır. (2004).

 

Hakemlikler 

Belleten

Otam

Vakıflar Dergisi

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alevilik Araştırmaları Dergisi

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

History Studies

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ordu Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi

New World Sciences Academy

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)

Türk Tarihi Araştırmaları

Gazi Akademik Bakış

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Araştırmaları Dergisi