.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1. Yener, S., “Müzik Eğitimi ve Kültürü Açısından Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri Arasında İletişim ve Etkileşim ile Müzik Eğitimi Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitim konulu Uluslar arası Kongre, 13- 16 Kasım Gazi Üniversitesi Ankara, 2002, Gazi Üniversitesi Yayınları. S. 14- 26, Ankara.

 

2. Yener, S., “Toplumsal Değişim ve Türk Halk Müziği”, Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 17- 19 Aralık 2004, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No: 5, s. 571- 576, Pınarbaşı Matbaacılık Reklâm Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 2005.

 

3. Yener, S., “Türkülerimizde Giyim Kuşam ve Süslenme Temaları” Halk Kültüründe Giyim-Kuşam Uluslar arası Sempozyumu, Motif Vakfı-  Kocaeli Üniversitesi, 14- 16 Aralık 2006, Editör M. Tekin Koçkar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:146, s. 347- 372, Osmangazi Üniversitesi Basım Evi, 2008,Eskişehir.

 

4. Yener, S., “Geçmişten Geleceğe Bağlama”, Halk Müziğinde Çalgıları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, 14- 16 Aralık 2007, Kocaeli, Motif Vakfı Yayınları No: 8, s. 694- 705, Nesil Matbaacılık, İstanbul, 2009.

 

5. Yener, S., “Bağlamanın Perdelerinden Türk Müziği Ses Sistemine”, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslar arası Çağrılı Kongre Bildirileri Kitabı, 4- 6 Mart 2008, İstanbul, S. 249- 273, Fors Ajans Matbaacılık Reklâm Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul.

 

6. Yener, S., “Ordu Yöresi Eğlence Kültürü ve Müziği”, Halk Kültüründe Eğlence Uluslar arası Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Motif Vakfı, 11- 12- 13 Aralık 2009, Kocaeli.

 

7. Yener, S., “Müziksel Kimlik Kazanma Sürecimizde Sosyo- Kültürel Gelişmelerin ve Müzik Eğitiminin Rolü”, Musıc and Musıc Education Within The Context of Socio- Cultural Changes, Proceedings of The 18th EAS Congress 26- 29 April 2010, Bolu- Turkey. TUBİTAK Müzik Eğitimi Yayınları, 2010.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (henüz basılmamış) bildiriler

 

1. Yener, S., “Müzikte Evrensellik ve Yeni Renkler”, Birinci Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi, Gazimagusa/KKTC, 2002. (Özeti basılmış).

 

2. Yener, S., “Türk Müzik Kültürünün Dünya Müzik Kültürüne Etki ve Katkıları”, 6. Uluslar arası Türk Kültür Kongresi, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 21- 26 Kasım 2005, Ankara.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Yener, S., “Müziğe Erken Başlamanın Önemi ve Koşulları”, Akademik Yorum Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı 2, S. 55- 58, Trabzon,1992.

 

2. Yener, S., “Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri”, I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yayını, Trabzon, 1993.

 

3. Yener, S., “Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinde Besteci İcracı ve Şeflerde Aranacak Nitelikler”, İstanbul Türk Müziği Günleri, Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Star Ajans Matbaacılık, Ankara, 1993.

 

4. Yener, S., “Sanat Dallarında Lisans Üstü Eğitim ve Sorunları”, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Anadolu Üniversitesi Basımevi, S.322- 332, Eskişehir, 1999.

 

5. Yener, S., “Türk Müziğinde Çok Seslilik”, 4.İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, 15- 16 Mayıs 1997, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara, 1998.

 

6. Yener, S., “Türk Müziğinin Eğitimde Kullanım Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 4. İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları S.143- 156, Ankara, 1998.

 

7. Yener, S., “Müzik Eğitiminde Repertuar Sorunu”, İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları S. 79- 98, Ankara, 1999.

 

8. Yener, S., “Günümüz Türkiye’sinde Müzik Eğitiminin temel Sorunları ve Öğretmen Eğitimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, S.192- 197, İzmir, 1999.

 

9. Yener, S., “Müzik öğretmeni yetiştirmede KTÜ Modeli”, 6.İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziği ve Onun Temel Öğesi Müzik Öğretmeni Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.31- 38, Ankara, 1999.

 

10. Yener, S., “Türk Halk Müziği Dizileri ve İsimlendirilmesi”, Müzikte 2000 Sempozyumu, Editör: Göktan Ay, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Neyir Matbaacılık, Ankara, 2001.

 

11. Yener, S., “Müzikte Ölçme ve Değerlendirme”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7- 8 Haziran, Bolu, 2001.

 

12. Yener, S., “Türkiye’deki Koro Çeşitleri ve Müzik Toplum Etkileşiminde Koro Müziğinin Rolü”, I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümü Anabilim Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1- 3 Kasım, Ankara, 2001.

 

13. Yener, S., “Türkiye’de Müzik Eğitim Kurumlarının Yapılanması”, Sevda-Canap, And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.

 

14. Yener, S., “Türk Askeri Müziğinin Gelişme Seyri ve Çok Seslilik”, Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Bilkent Üniversitesi, 23- 25 Ekim 2003 Ankara, K.K Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü, 2004, Ankara

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (henüz basılmamış) bildiriler

 

1. Yener, S., “Türkiye’de Yaşayan Müzik Türlerinin Geleceği”, Türkiye’de Yaşayan Müzik Türlerinin Geleceği Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, 11- 13 Mayıs, Adana,1992.

 

2. Yener, S., “Müzik Eğitiminde Yeniden Yapılanma”, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 18- 20 Eylül, İstanbul,1996.

 

3. Yener, S., “Türk Müziğinin Tarihi Gelişimi ve Milli Müzik Politikamız”, Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şurası Ön Hazırlık Bölge Tertip Komitesi, Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü 14 Haziran, Trabzon,1997.

 

4. Yener, S., “3. Bin Yılın Eşiğinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Anlayışımız”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Ana Bilim Dalı, 25- 26 Mayıs, Bursa,2000.

 

Diğer yayınlar

 

Kitaplar

 

1. Yener, S., “Bağlama Öğretim Metodu I”, (5. Baskı), Cem Web Ofset, 2002, Ankara.

 

2. Yener, S., “Bağlama Öğretim Metodu II”, (4. Baskı), Cem Web Ofset, 2002, Ankara.

 

3. Yener, S., “Bağlama Öğretim Metodu III”, (3. Baskı), Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayi, 1999, Trabzon.

 

4. Yener, S., “Müzik, Lise-I”, Ders Kitabı, Beşinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3632, Ders Kitapları Dizisi 786, Ders Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, 2005.

 

5. Yener, S., “Müzik, Lise-II”, Ders Kitabı, İkinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3633, Ders Kitapları Dizisi 787,  Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, 2005.

 

6. Yener, S., “Müzik, Lise-III”, Ders Kitabı, Birinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3634, Ders Kitapları Dizisi 788, Devlet Kitapları, S.H.Ç.E.K. Basımevi, Ankara,2001

 

7. Yener, S., “Müzik Lise (Müzik Alanı) 3”, Ders Kitabı, Birinci Baskı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4050, Devlet Kitapları Dizisi 1016, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, 2005.

 

Editörlük

 

1. Yener, S., “Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri”, I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yayını, Trabzon, 1993.

 

2. Yener, S., “Müzik Sempozyumu (Bildiriler), 14- 16 Nisan 2005 Kayseri. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Yayınları No. 1, Cem Web Ofset, Ankara.

 

Sanat Etkinlikleri

 

Yönettiği Korolar

 

Ordu İli Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu (1982)

 

Ordu İli Türk Halk Müziği Gençlik Korosu (1984)

 

Ordu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu (1980- 1985)

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu (1985- 1988)

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu (1985- 1988)

 

KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Türk Halk Müziği Korosu (1989- 2002)

 

KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Türk Sanat Müziği Korosu (1989- 2002)

 

TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu (Trabzon) (1997)

 

TRT Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu (Trabzon) (1997)

 

Yönettiği Orkestralar

 

1. KTÜ Fatih Eğt. Fak. Müzik Eğt. Böl. Oda Orkestrası (1994- 2002)

 

2. Kültür Bakanlığı Trabzon Devlet Tiyatrosu Orkestrası (1994-1995)

     

3. Erciyes Üniversitesi Çok Sesli Korosu ve Oda Orkestrası (2002)

 

Konserlerinden Bazıları

 

1. Yener, S., “Prof. Ed. Zuckmayer’in Anısına Klasik Müzik Konseri”, (Keman Solo), Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Konser Salonu, 28 Mayıs 1973, Ankara.

 

2. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Solist), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1979, Ordu.

 

3. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Keman Sanatçısı), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1980, Ordu.

 

4. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1982, Ordu.

 

5. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Ordu İli Öğretmenler Korosu, Ordu Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım1982, Ordu.

 

6. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, 22 Temmuz 1983, Ordu.

 

7. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Ordu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Ordu Halk Eğitim Merkezi, 19 Mayıs 1984, Ordu.

 

8. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Ordu Musiki Derneği, Ordu Sineması, Mayıs 1984, Ordu.

 

9. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Karadeniz Üniversitesi THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 20 Mayıs 1987, Trabzon.

10. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Karadeniz Üniversitesi TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Haziran 1987, Trabzon.

 

11. Yener, S., “Türk ve Batı Müziği Konseri”, (Keman Solo, Piyano Solo, Şan Solo), Ayasofya Müzesi, 22 Mayıs 1987, Trabzon.

 

12. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi THM ve TSM Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Trabzon.

 

13. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası THM Yarışması Türkiye Finali Gösteri Topluluğu, KTÜ THM Korosu, 17 Haziran 1989, Elazığ.

 

14. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 19 Haziran 1989, Trabzon.

 

15. Yener, S., “Atatürk Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çok Sesli Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Kasım 1989, Trabzon.

 

16. Yener, S., “Bahar Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM, TSM ve Çok Sesli Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Mayıs 1990, Trabzon.

 

17. Yener, S., “Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (THM-TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ayasofya Müzesi, 22 Mayıs 1990, Trabzon.

 

18. Yener, S., “Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (THM-TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 8 Haziran 1990, Trabzon.

 

19. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Ekim 1990, Trabzon.

 

20. Yener, S., “Çok Sesli Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (THM-TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 6 Mart 1991, Trabzon.

 

21. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Tıp Fakültesi TSM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Mart 1991, Trabzon. 

 

22. Yener, S.,   “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21 Mayıs 1991, Trabzon.

 

23. Yener, S., “Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 26 Aralık 1991, Trabzon.

 

24. Yener, S., “Açıklamalı Klasik Müzik Konseri”, (Konuşmacı- Danışman), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları (Lisans Tamamlama Programı Öğrencileri), KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21 Şubat 1992, Trabzon.

 

25. Yener, S., “Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi),  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Muhsin Ertuğrul’u Anma Programı, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 27 Nisan 1992, Trabzon

 

26. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 2 Mayıs 1992, Trabzon.

 

27. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), Fatih Eğitim Fakültesi Müzik  Eğitimi Bölümü THM Korosu, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 8 Mayıs 1992, Trabzon.

 

28. Yener, S., “Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi), Ordu Valiliği’nin Daveti Üzerine, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ordu Sineması, 17 Mayıs 1992, Ordu.

 

29. Yener, S., “Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, 24 Mayıs 1992, Trabzon.

 

30. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi),  Trabzon Valiliği Trabzon’un Fethi’nin 531.Yıldönümü Etkinlikleri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Trabzon Belediyesi Hamamizade Kültür Merkezi, 26 Ekim 1992, Trabzon.

 

31. Yener, S., “Atatürk Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM TSM ve Çok Sesli Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Kasım 1992, Trabzon.

 

32. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 24 Kasım 1992, Trabzon.

 

33. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Salonu, 14 Aralık 1992, Sürmene.

 

34. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 29 Ocak 1993, Trabzon.

 

35. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Nisan 1993, Trabzon.

 

36. Yener, S., “Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 27 Nisan 1993, Trabzon.

 

37. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 20Mayıs 1993, Trabzon

 

38. Yener, S., “Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği ve Çok Sesli Müzik Konseri”, (THM ve TSM Koro Şefi), Cumhuriyetimizin 70. Yıldönümü Etkinlikleri, Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 27 Ekim 1993, Trabzon.

 

39. Yener, S., “Konser” KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koro ve Enstrüman Grupları (Koro Şefi), KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 31 Ekim 1993, Trabzon.

 

40. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Mayıs 1994, Trabzon

 

41. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Koroları, Ordu Halk Eğitim Merkezi Salonu, 25 Haziran 1994, Ordu.

 

42. Yener, S., “Orkestra Konseri”, (Orkestra Şefi), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu Orkestrası, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, Ağustos 1994-Şubat 1995 Tarihleri Arası Her Hafta 4 Program, Trabzon.

 

43. Yener, S., “Kanuni Konseri-II”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM ve TSM Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 9 Ocak 1995, Trabzon

 

44. Yener, S., “Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 27 Nisan 1995, Trabzon.

 

45. Yener, S., “Türk Halk Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu Salonu, 20 Mayıs 1995, Trabzon.

 

46. Yener, S., “Bağlama-Piyano Resitali”, (Bağlama Sanatçısı), 14 Mart 1996, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, Trabzon.

 

47. Yener, S., “Oda Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Orkestra ve Korosu, Müze (Eski Kilise), 4 Temmuz 1997, Ordu.

 

48. Yener, S., “Çok Ses Koro-Solo ve Orkestra Konseri”, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 28 Mayıs 1999, Trabzon

 

49. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 29 Mayıs 1999, Trabzon.

 

50. Yener, S., “Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri”, (Orkestra ve Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Mayıs 2000, Trabzon.

 

51. Yener, S., “Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konseri”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 13 Mayıs 2000, Trabzon, Bulancak Belediyesi Salonu, 2 Haziran 2000, Bulancak.

 

52. Yener, S., “Cumhuriyet Konseri”, (THM Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koroları, Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 28 Ekim 2000, Trabzon.

 

53. Yener, S., “Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri”, (Orkestra ve Koro Şefi) KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro ve Orkestrası, Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 18 Mayıs 2001, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi 30 Mayıs 2001, Trabzon.

 

54. Yener, S., “Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri”, (Orkestra ve Koro Şefi) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Koro ve Orkestrası, İl Öze İdaresi Salonu, 28 Ekim 2002, Kayseri.

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Aksu, C., “Mehter Müziği Repertuarında Form, Makam Dizisi ve Usullerin İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1999.

 

2. Pelikoğlu, M.C., “Geleneksel Türk Halk Müziği Dizilerinin İsimlendirilmesinde Karşılaşılan Zorluklar”. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1999.

 

3. Ayşan, K., “Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Bağlama Eğitimi ve Sorunları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1999.

 

4. Acartürk, N., “Kavalın Ortaokul ve Liselerdeki Müzik Eğitimi Dersinde Kullanımı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000.

 

5. Nurikadıoğlu, R. H., “İlköğretim Kurumlarında Müzik Dersinde Karşılaşılan Sorunlar”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000.

 

6. Yıldırım, Faruk., “Yüksek Öğretim Kurumlarında Geleneksel Türk Sanat Müziği Korolarının Yapılanması ve Çalışma Yöntemleri”, Erciyes Üniversitesi, 2006.

 

7. Değirmencioğlu, Levent., “Viyolonselde Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Çalınış Teknikleri”, Erciyes Üniversitesi, 2006.

 

8. Kınık, Mehmet., “Kayseri Türkülerinin Müziksel Tahlili”, Erciyes Üniversitesi, 2007.

 

 

Ulusal Jüri Üyelikleri

 

1. Yener, S., “Ordu Altın Fındık Festivali Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması”, (Jüri Üyesi), Ordu Valiliği 12.Altın Fındık Festivali Kutlama Komitesi, 23 Temmuz 1983, Ordu.

 

2. Yener, S., “Liseler ve Dernekler Arası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı, 18 Şubat 1989, Tokat.

3. Yener, S., “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs 1989, Samsun.

 

4. Yener, S., “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 1991, Kırşehir.

 

5. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 28 Haziran 1992, Eskişehir.

 

6. Yener, S., “TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 17 Kasım 1992, Trabzon.

 

7. Yener, S., “TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 18- 19 Kasım 1992, Trabzon.

 

8. Yener, S., “TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Bölge Finali”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 26 Aralık 1992, Trabzon.

 

9. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 1993, Eskişehir.

 

10. Yener, S., “TRT Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 9 Kasım 1993, Trabzon.

 

11. Yener, S., “TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Bölge Finali”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 10 Aralık 1993, Trabzon.

 

12. Yener, S., “TRT Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 25 Ekim 1994, Trabzon.

 

13. Yener, S., “TRT Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması Ön Elemeleri”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, TRT Trabzon Radyosu Stüdyosu, 26 Ekim 1994, Trabzon

 

14. Yener, S., “TRT Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Amatör Ses Yarışması Bölge Finali”, (Jüri Üyesi), TRT Genel Müdürlüğü, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 18 Kasım 1994, Trabzon.

 

15. Yener, S., “Türk Halk Oyunları Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Kültür Bakanlığı, 12 Mayıs 1997, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul. (TRT 3 den Naklen Yayın).

 

16. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs 1997, Kütahya.

 

17. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 1999, Antalya.

 

18. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, (Jüri Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 20- 21 Mayıs 2000, Kütahya.

 

19. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Yarışması Türkiye Finali”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 3- 4 Mayıs 2003, Antalya.

 

20. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Finali”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 8- 9 Mayıs 2004, Antalya.

 

21. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması Türkiye Finali”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 12- 13 Haziran 2004, Antalya.

 

22. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro- Solo ve Saz Yarışması Türkiye Finali”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Haziran, 2005, Bodrum.

 

23. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2006, Bodrum.

 

24. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2007, Bodrum.

 

25. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2008, İzmir.

 

26. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2009, İzmir.

 

27. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2010, Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs.

 

28. Yener, S., “Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Türkiye Birinciliği Yarışması”, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Mayıs, 2011, Nevşehir.

 

Ulusal ve Yerel Düzeyde İşitsel ve Görsel Basında Yayın Faaliyetlerinden Bazıları

(Radyo / Televizyon Programları)

 

1. Yener, S., “Türk Halk Müziği TV Programı”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü THM Korosu, TRT Ankara Radyo ve TV Stüdyoları, 17 Haziran 1993, Ankara.

 

2. Yener, S., “Türk Sanat Müziği TV Programı”, (Koro Şefi), KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü TSM Korosu, TRT Ankara Radyo ve TV Stüdyoları, 18 Haziran 1993, Ankara.

 

3. Yener, S., “Müzik Kültürü, Radyo Programı”, (Uzman-Sanatçı), 6 Ocak 1994- 26 Mayıs 1994 Tarihleri Arasında Her Hafta Perşembe Günleri Yayınlanan 20 Adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Trabzon.

 

4. Yener, S., “Dede Efendi Özel Programı”, (Koro Şefi), Kurumlar arası Trabzon Klasik Türk Müziği Korosu, TRT Ankara Radyosu ve TV Stüdyoları, Şubat 1997, Ankara.

 

5. Yener, S., “Türkülerin Selamı Var”, Radyo Programı (Uzman-Sanatçı), 11 Şubat 1999- 3 Haziran 1999 Tarihleri arasında Her Hafta Perşembe Günleri Yayınlanan 17 Adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Trabzon.

 

6. Yener, S., “Şarkılarla Türkülerle Biz Bize”, Radyo Programı (Uzman-Sanatçı), 11 Kasım 1999- 11 Mayıs 2000 Tarihleri Arasında Yayınlanan Toplam 20 Adet Canlı Müzik Programı), TRT Trabzon Radyosu, Trabzon.

 

7. Yener, S., “Müzik Köşesi”, (Uzman-Sanatçı) 18 Mayıs-1Haziran 2001 tarihleri arasında yayınlanan toplam 3 adet Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Trabzon.

 

8. Yener, S., “Müzik Köşesi”, (Uzman-Sanatçı) Kasım 2001 tarihinden itibaren haftada bir yayınlanan Canlı Müzik Programı, TRT Trabzon Radyosu, Trabzon.

 

9. Yener, S., “Türk Müziği ve Geleceği”, Terazi (Sohbet-Tartışma) Programı SES TV, 14  Ekim 2006, Ankara.

 

Paneller

 

1. Yener, S., “Müzik Eğitimi Bölümlerinin Ders Programları Paneli”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, 16- 17 Nisan 1992, Malatya. 

 

2. Yener, S.,  “Atatürk’ün Güzel Sanatlar Hakkındaki Görüşleri”, Kasım 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 

3. Yener, S., “Cumhuriyet Döneminde Sanat Anlayışımız”, Cumhuriyetin 80. Yıl dönümü Paneli, Erciyes Üniversitesi, 2003, Kayseri.

 

4. Yener, S., “Türkiye’de Genel Özengen ve Mesleki Müzik Eğitimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1- 3 Kasım 2004, Ankara.

 

Konferanslar

 

1. Yener, S., “Atatürk’ün Güzel Sanatlar Anlayışı İçinde Müziğin Yeri”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu, 31 Mayıs 1989, Trabzon.

 

2. Yener, S., “Çocuk ve Müzik Eğitimi”, Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 Haziran1990, Akçaabat

 

3. Yener, S., “Türk Müziğinin Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu”, Türkiye Yazarlar Birliği Ordu Şubesi, 11 Ocak 1998, Ordu.

 

4. Yener, S., “Türk Kültüründe Müziğin Yeri ve Kullanımı” Türkiye Yazarlar Birliği Ordu Şubesi, Ordu Belediyesi Kültür Müdürlüğü 15 Kasım 2005, Ordu.

 

5. Yener, S., “Müzik Kültürü”, Ordu Sanat Evi, 2006.

 

Hakemlikler

 

Yener, S., (Hakem), Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

 

Yener, S., (Hakem),  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Müzik Bilim Dergisi (Journal of Musıc and Science)

 

Yener, S., (Hakem), Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Yener, S., (Hakem), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Ödüller

 

1. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Birinciliği”, (Çok Sesli Dalda), (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 29 Nisan 1986, Ankara.

 

2. Yener, S., “Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışması Türkiye Birinciliği”, (Otantik Dalda), (Koro Şefi), KTÜ THM Korosu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 22 Mayıs 1988, Elazığ.

 

3. Yener, S., “UluslararasıGençlik Koroları Yarışması Birincilik Ödülü”, (Koro Şefi), Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Bydoszoz Uluslararası Gençlik Koroları Festivali, 17- 22 Temmuz, Polonya, 1988.

 

4. Yener, S., “Uluslararası En İyi Koro Şefi Ödülü”, Bydoszoz Uluslararası Gençlik Koroları Festivali, 17- 22 Temmuz, Polonya, 1988.

 

5. Yener, S., “Türk Halk Müziği Araştırma Ödülü”, Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği, İTÜ Sosyal Tesisleri, 26 Aralık, İstanbul, 1997. 

 

Kamu ve Özel Kuruluş ve Kurumlarda Aldığı Görevler ve Katkıları

(Verdiği Kurslar)

 

1.“Müzik Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim Kursu” (Öğretim Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 13-24 Temmuz 1987, Antalya.

 

2.Müzik Öğretmenlerine Monitörlük Kursu” (Öğretim Üyesi), Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 4-15 Nisan 1988, Antalya.

 

3.“Müzik Öğretmenlerine 44 No’lu Hizmet İçi Eğitim Kursu” (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 4-15 Temmuz 1988, Sinop.

 

4.“Müzik Öğretmenlerine 121 No’lu Hizmet İçi Eğitim Kursu” (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 1-5 Ağustos 1988, Beşikdüzü-Trabzon.

 

5.“Müzik Öğretmenlerine 127 No’lu Hizmet İçi Eğitim Kursu” (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 8-12 Ağustos, Erenköy-İstanbul.

 

6.“Müzik Öğretmenlerine 44 No’lu Hizmet İçi Eğitim Kursu” (Öğretim Üyesi) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz-4 Ağustos, Giresun.

 

7. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Tekamül Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 26-29 Eylül 1990, Akkum-Silifke.

 

8. Müzik Öğretmenlerine Müzik Öğretimi Teknikleri Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü2-13 Ağustos 1993, Aksu-Antalya.

 

9 Halk Oyunları Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 8-9 Eylül 1997, Akkum-Silifke.

 

10. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos-7 Eylül 2002, İstanbul.

 

11.Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Tekamül Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 7-9 Eylül 2003, İstanbul.

 

12. Türk Halk Müziği Seçici Kurul Üyesi Yetiştirme Kursu (Öğretim Üyesi), Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 9-12 Eylül 2004, İstanbul.

 

Katıldığı Seminerler

 

1.“Anadolu Öğretmen Liseleri Müzik Dersleri Müfredat Programlarını Hazırlama Semineri” (Komisyon Başkanı), Milli Eğitim Bakanlığı, 5-23 Ağustos 1991, Sinop.

 

2.“Anadolu Öğretmen Liseleri Müzik Dersleri Müfredat Programlarını Hazırlama ve Geliştirme Semineri” (Komisyon Başkanı), Milli Eğitim Bakanlığı, 6-17 Temmuz 1992, Ortaklar-Aydın.

3.“Türkiye Üniversiteleri Müzik Eğitimi Bölüm Başkanları Semineri” (Üye), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13 Mayıs 1997, Bolu.

 

4.“Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Değerlendirici Semineri” (Üye), YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Değerlendirme Projesi, 9-11 Haziran 1999, Ankara.

 

5. Protokol Yönetimi Semineri (Kursiyer), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 12- 14 Ekim 2004, Ankara.

 

Düzenleme Kurulu Üyeliği

 

1. I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 1993, Trabzon.

 

2. Müzik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 2005, Kayseri.

 

3. Ordu Üniversitesi 1. Halk Oyunları Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 2007, Ordu.

Derecesi

Alan

Üniversite

Yıl

 

Yüksek Öğr. (3 Yılık)

 

Lisans                     

                                

 

 Müzik

 

 Eğitimde Psikolojik Hizmetler

 Müzik Eğitimi

 

Gazi Eğitim Enstitüsü

 

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

 

1973

 

1981

1987

 

Y. Lisans

-----------

-----

----

 

Doktora/Sanatta Yeterlilik

 

 Müzik/Türk Halk Müziği

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

1987

 

 

Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçent            Müzik Eğitimi            K.T.Ü. F Eğt. Fak.                             1987- 1995

   Doçent                       Müzik Eğitimi            K.T.Ü. F.Eğt. Fak.                             1995- 2002

     Profesör                     Müzik                     Erciyes Üniv. GSF                             2002- 2008

                                                                      Ordu Üniversitesi                               2008- Halen

 

İdari Görevler

 

Müdür Yardımcılığı: Giresun Eğitim Enstitüsü                           1976- 1977

    

Müdür Yardımcılığı: Perşembe Eğitim Enstitüsü                        1977- 1979

   

Müdür Yardımcılığı: Ordu Lisesi                                               1985- 1985

 

Bölüm Başkanlığı: KTÜ. FEF. Müzik Eğitimi Bölümü                 1988- 1998

   

Bölüm Başkanlığı: KTÜ. FEF. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü     1998- 2000   

 

Çalgı Eğitim ABD. Bşk.: KTÜ. FEF. Müzik Eğitimi Bölümü        1995- 1998

   

Müzik Eğitimi ABD. Bşk.:       KTÜ. FEF. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü                 2001- 2002

    

Müzik Eğitimi ABD. Bşk.:       KTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü    1995- 1998

    

G.S.E. ABD. Bşk.: KTÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü                     1998- 2002

 

Dekan: Erciyes Üniv.  Güzel Sanatlar Fakültesi                            2002- 2005

                                                                                                                                   

Dekan V. :  Ordu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi                           2009- 2011

 

Dekan      :  Ordu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi                          2011- Halen

                      Kurul Üyelikleri                                                                      

    

THM Danışma Kurulu Üyeliği……..Gençlik ve Spor Gen. Müd……………………1990- Halen 

    

Fakülte Kurulu Üyeliği……………..KTÜ Fatih Eğt. Fak……………………………1988- 2000

   

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği……KTÜ Fatih Eğt. Fak……………………………1988- 1991

    

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği……KTÜ Giresun Eğt. Fak…………………………2000- 2002

    

Fakülte Kurulu Üyeliği ……………..Erc. Üniv. GS Fak. …………………………….2002- 2006

    

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ….. Erc. Üniv. GS Fak. …………………………….2002- 2006

    

Fakülte Kurulu Üyeliği……………..Erc. Üniv. Mimarlık Fak……………………….1988- 2005

    

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği…...Erc. Üniv. Mimarlık Fak. ………………………2002- 2005

    

Fakülte Kurulu Üyeliği……………..Erc. Üniv. İletişim Fak………………………….2002- 2006

    

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği…...Erc. Üniv. İletişim Fak………………………….2002- 2006

    

Senato Üyeliği ……………………...Erc. Üniv. ……………………………………….2002- 2006

    

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği.. Erc. Üniv. ……………………………………….2002- 2006

 

Fakülte Kurulu Üyeliği……………..Ordu Üniv. Fen-Ed. Fak. ……………………….2009- Halen                  

 

Yönetim Kurulu Üyeliği……………Ordu Üniv. Fen-Ed. Fak. ……………………….2009- Halen                  

 

Senato Üyeliği……………………... Ordu. Üniv. ……………………………………..2009- Halen

    

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği...Ordu Üniv. ……………………………………...2009- Halen

 

Fakülte Kurulu Üyeliği……………..Ordu Üniv. Ünye İ.İ.B.F. ……………………….2011- Halen                  

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği…...Ordu Üniv. Ünye İ.İ.B.F. ………………………2011- Halen