ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. S. Küçük, Ü. Ünal, "Özne Türleri mi, Öznenin Özellikleri mi?", Dede korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 7/16, s.1-7, Ağustos 2018.

A2. S. Küçük, Abdulkadir Koç, "İbrahim Arısoy'un Gürcüce-Türkçe Sözlüğünde Yer Alan Türkçe, Farsça ve Arapça Kökenli Sözcükler, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, s.1-22, Eylül 2017.

A3. S. Küçük, "Deyimler Sözlüğü'nde Çocuk Diline Ait Adlandırmalar", Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/10, s.423-442, Spring 2016.

A4. S. Küçük, “/+lAyI/, /+lAyU/, /+lAy/ ve /+lAyIn/ İsimden İsim Yapma Eki ve İşlevleri”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Sayı: 47, s. 207-213, Summer I, Adıyaman, 2016.

A5. S. Küçük, Ülkü ÜNAL, “Deyimlerde Mizahi Unsurlar”, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.8, s.69-83, 2015.

A6. S. Küçük, “Ordu Ağzında Kelime Grubu Yapısındaki Deyimlerde Yapı, Anlam ve Köken Bilgisi, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, C.III, S.39, s.57-78, 2015.

A7. S. Küçük, “Sayı Grubu Yönünden Eski Türkçe ile Karaçay-Balkar Türkçesinin Karşılaştırılması”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, C.I, S.33, s. 57-68, 2015.

A8. S. Küçük, Volkan Odabaş, “Ordulu Şairler Örnekleminde Özel İsimlerin Kültürler Arası Öğrenmeye Katkısı”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, s. 2305-2355, 2012.

A.9. S. Küçük, “Türkiye Türkçesi Yazım Kılavuzlarında (1928-2005) Nispet i’li Renk Adlarının Yazımı ve Kullanım Özellikleri”, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, s. 93-114, 2011

A10.  S. Küçük, “Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Journal Of Turkology Research, Sayı 29, s. 227-260, 2011.

A11. S. Küçük, “Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Journal Of Social Sciences Of The Turkish World, Sayı/Number 54, s. 185-210, 2010.

A12. S. Küçük, “Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi”, The Journal of International Social Research, Volume 3/10, s. 420-427, 2010.

A13. S. Küçük, “Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adlandırmaları”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1, s. 556-577, 2010.

A14. S. Küçük, “Türk Lehçeleri Sözlüklerinde Somutlaştırma Yoluyla Yapılmış Renk Adları”, Gazi Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Journal Of Turkology Research, Sayı: 7, s. 155-196, Güz 2010.

A15. S. Küçük, “Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, s. 1830-1855, 2009.

A16. S. Küçük, “Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Social Sciences of the Turkish World, Sayı: 28, s.31-42, 2004. 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. S. Küçük, "Türkiye Türkçesi Ağızlarında 'Önce' Kavramını Karşılayan Sözcükler", X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir, s. 17-19 Ekim 2018, Eskişehir, TÜRKİYE

B2. S. Küçük, "Takvim ve Gelenek Çerçevesinde Anadolu Ağızlarında Ay Adlarına Ait Söz Varlığı", XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, s. 25-28 Eylül 2018, Varşova, POLONYA

B3. S. Küçük, "Karımak Sözcüğünün Tarihçesi ve Anlam Boyutu", XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 25-28 Eylül 2017, Ankara, 2018, s. Bükreş, ROMANYA

B4. S. Küçük, "Divan-ı Hikmet'te Keçe, Kündüz ve Keçe Kündüz Kavramları", Uluslararası Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri, 26-28 Eylül 2016, İstanbul, C.2, s.1146-1160, TÜRKİYE

B5. S. Küçük, “Türkçede ve İngilizcede Özel Adlara Dayalı Renk Adlandırmaları”, X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 28 Eylül-1 Ekim 2015 Saraybosna, Ankara, 2015, s.519-527, BOSNA-HERSEK

B6. S. Küçük, "Bayburt İli Ağızlarında Kullanılan Deyimler ve Aydıntepe İlçesi Erikdibi Köyü Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar", Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslar Arası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2014 Bayburt, s. 561-594, Ankara, TÜRKİYE

B7. S. Küçük, “Doğu Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Kullanılan Bazı Kelimeler Üzerine”, Uluslar Arası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler, Cilt II, 2009, s. 548-563, 9-11 Ekim 2008, Giresun, TÜRKİYE  

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C1. S. Küçük, S. Kaya, "Derleme Sözlüğü'nde Ekmek ve Benzerleri ile İlgili Adlandırmalar", Ekmek Kitabı, Editör: Emine Gürsoy NASKALİ, Kitabevi, İstanbul, 2014.

C2. S. Küçük, "Haldun Taner'in Hikâyelerinde Argo Unsurlar", Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, C.I, Editörler: Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş, Doç. Dr. Aliye Uslu Üstten, Akçağ Yayınları, Ankara, 2018, s.502-521.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. S. Küçük, Samet Cantürk, “Yapı, Anlam ve Kökenleri Bakımından Azerbaycan Türkçesindeki Renk Adları”, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (OÜSBAD), Sayı 8, s. 67-70, Mart 2014

D2. S. Küçük, “Türkçenin Renklere Dayalı Söz Varlığı”, Yeni Türkiye, Yıl 9, Sayı 55, s. 791-803, Kasım-Aralık 2013.

D3. S. Küçük, S. Saraç, “İş Yeri Adlarındaki Batı Kaynaklı Kelimeler ve Ordu İli Örneği”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2008-1, Cilt XXXVIII, s. 137-155, 2009.

D4. S. Küçük, “Dil Kirliliğinin Türkçemize Yansımaları”, Türk Dili, Özel Sayı, Cilt XCIII, Sayı: 669, s. 504-514, 2007.

D5. S. Küçük, “Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1, s. 231-251, 2006.

D6. Küçük, Salim (2006), “Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Sorularla Yönlendirilmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Ankara, 181-200.

D7. S. Küçük, “Federal Almanya’da ve Türkiye’de Yaratıcı Yazma”, Türk Dili, Cilt XCI, Sayı 650, s. 106-112, 2006.

D8. S. Küçük, “Talîm-i Kıraat’ta Edebî ve Kültürel Değerler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, s. 18-30, 2003.

D9. S. Küçük, “Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt V, Sayı 2, s. 213-224, 2003.

D10. S. Küçük, “Türkçenin Eğitiminde ve Öğretiminde Yaratıcılık Çalışmaları”, Türk Dili, Cilt LXXXIV, Sayı 607, s. 247-256, 2002.

D11. S. Küçük, “Talîm-i Kıraat’ta Yer Alan Atasözleri Üzerine Bir Araştırma ve Ölçünleştirme Sorunu”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 140, s. 225-236, 2002.

D12. S. Küçük, “Örgün Eğitim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler”, Millî Eğitim, Sayı: 153-154, s. 125-137, 2002.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. S. Küçük, “Çocuk Edebiyatında Kültürel Değerler Açısından Şeker Portakalı ve Fadiş Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), 2007, s. 297-306, 04-06 Ekim 2006, Ankara.

E2. S. Küçük, “Türkçenin Yazılı Eserlerinde Kadın ve Kadın İçin Kullanılan Sıfatlar”, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu Sempozyum Bildiri Metinleri Cilt 1, s. 201-209, 1-4 Mart 2004, İstanbul.

F. Diğer yayınlar :

Kitaplar:

F1. Küçük, Salim (2018), Tanıkları İle Türkçede Zaman Kavramı ve Söz Varlığı, Gece Kitaplığı Yayınları, ISBN: 978-605-288-462-1, Ankara.

F2. Küçük, Salim, Ateş, Mümin (2017), Ordu Ağzı Sözvarlığı, Birinci Basım, Gece Kitaplığı Yayınları, ISBN: 978-605-180-649-5, Ankara. 

F3. Küçük, Salim (2015), Tarihî Türk Lehçelerinde İsimden İsim Yapma Ekleri, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, ISBN: 978-605-342-178-8, Ankara.

F4. Küçük, Salim (2012), Tarihî Türk Lehçelerinde İsimden İsim Yapma Ekleri, Zinde Yayınevi, ISBN: 978-605-5861-55-1, İstanbul.

F5. Küçük, Salim (2007), Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık, Yayın No: 125, ISBN: 978-975-7636-61-8, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

F6. Hüseyin Ağca, Sevilay Ererdem, Gıyasettin Aytaç, Salim Küçük (1993), ilköğretim Türkçe 6, 7, 8, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Türkçe Ders Kitabı, İstanbul.

Makaleler:

F1. Küçük, Salim (2003), “Avrupa Dilleri Dosyası Avusturya Versiyonu”, Dil Dergisi, Sayı 119, Ankara, 40-49.

F2. Küçük, Salim (2002), “Şehirleşme ve Okuma-Anlama İlişkisi”, Dil Dergisi, Sayı 117, Ankara, 25-46.

F3. Küçük, Salim, Bilgehan Atsız Gökdağ (1998), “MEB İlköğretim 1. Kademe Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme Denemesi”, Dil Dergisi, Sayı 73, Ankara, 5-35.

F4. Küçük, Salim (1998), “Ana Dili Öğretiminde Türkçe Ders Kitapları ve Metot Meselesi”, Dil Dergisi, Sayı 64, Ankara, 5-14.

F5. Küçük, Salim (1996), “Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Önemi”, Dil Dergisi, Özel Sayı, Sayı 43, Ankara, 10-14.

Kitap Tanıtımı:

F6. Küçük, Salim (2010), Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009, 209s., ISBN 978-605-4117-30-7; Türklük Bilimi Araştırmaları, Journal Of Turkology Of Research, Uluslar Arası Hakemli Dergi, International peer reviewed Journal, S. 28, Güz/Autumn.

F7. Küçük, Salim, Nuh Doğan (2014), Hatice Eminoğlu, Türkçede Renkler Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara, Ocak 2014, 620s., ISBN 978-605-344-112-0; Dil Araştırmaları Dergisi, Güz 2014, Sayı 15, s. 274-279.

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Gazi Üniversitesi

1988

Y. Lisans

 Türk Dili ve Edebiyatı /Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Gazi Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Türk Dili ve Edebiyatı /Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

Gazi Üniversitesi

1998

Doçent

Filoloji / Türk Dili

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı

 2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

ORTAOKULLARIN BİRİNCİ SINIFLARI İÇİN YAZILAN “TÜRKÇE DERS KİTAPLARI” ÜZERİNE BİR İNCELEME, Doç. Dr. Mehmet ÖNAL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

ŞEHİRLEŞMENİN İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA-ANLAMA BECERİSİNE ETKİLERİ, Prof. Dr. M. Alemdar YALÇIN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Fen-Edebiyat Fakültesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi

1998-2000

Yar. Doç.

 Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000-2006

Yar.Doç.

 Fen-Edebiyat Fakültesi / Ordu Üniversitesi

2006-2013

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Pınar ÖKSÜZ, Kutadgu Bilig'de Ünlem Grupları ve Yapısı, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2018.
 2. Ülkü ÜNAL, Türkiye Türkçesinde Özne Kavramı ve Özneyi Oluşturan Kelime Grupları, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017.
 3. Mümin ATEŞ, Ordu Ağzı Sözlüğü, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2015.
 4. Pınar GÜMÜŞKAYA, Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adları, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2015.
 5. Volkan ODABAŞ, Ordulu Şairlerin Şiirlerinde Geçen Özel İsimler ve Kullanılış Özellikleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2014.
 6. Gülşen DİRİM, An Etymological Dictionary of Prethirteenth-Century Turkish (Sir Gerard Clauson) Anlam Dizininden Alfabetik Dizine Aktarım, Türkçeye Çevirim (A, E, È Maddeleri), Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012.
 7. Serdar BULUT, Anadolu Ağızlarında Kalıp Sözler ve Kullanım Özellikleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012.
 8. İlker AVCIOĞLU, Kuzey Batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinde Çokluk Şekilleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012.
 9. Hamide EFİL, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzlarında (1928-2005) Batı Kaynaklı (Fransızca) Kelimeler ve Özellikleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı,  2012.
 10. Serap KARADEMİR, Güneybatı Oğuz Grubu Lehçelerinde Vokal Köklü Kelimelerin Sınıflandırılması, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012.
 11. Osman ALBAYRAK, Ordu İlinin Resmi Kaynaklardaki Yer Adları Üzerine İncelemeler, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

Geçmişten Günümüze Ordu Şairleri Projesi’nde (Ord 02 2003) Ortak Proje Yürütücüsü

İdari Görevler :

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı 2000-2002

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2003-2005

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 2005-2009

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2008-2009

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2008-2009

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı 01.02.2010

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye İlim ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)

Ordu Şairler Yazarlar ve Sanatseverler Birliği (ORŞAYAB)