Uluslararası

SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A.1. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2018). Cognitive flexibility mediates the relationship between big five personality traits and life satisfaction. Applied Research in Quality of Life. doi: 10.1007/s11482-018-9651-y.

A.2. Çikrıkci, Ö., Erzen, E., & Yeniçeri, İ. A. (2018). Self-Esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 1-20. doi: 10.1017/jgc.2018.10.

A.3. Erzen, E., & Çikrikci, Ö. (2018). The effect of loneliness on depression: A meta-analysis. International Journal of Social Psychiatry64(5), 427-435. doi: 10.1177/0020764018776349.

A.4. Çikrıkci, Ö., & Odacı, H. (2016). The determinants of life satisfaction among adolescents: The role of metacognitive awareness and self-efficacy. Social Indicators Research, 125, 977-990. 

A.5. Çikrıkci, Ö. (2016). The effect of internet use on well-being: Meta-analysis. Computers in Human Behavior, 65, 560-566.

A.6. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students. Computers in Human Behavior, 32(3), 61-66.

 

SCI-Exp., SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

B.1. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö.(2012). University students’ ways of coping with stress, life satisfaction and subjective well-being, The Online Journal of Counseling and Education, 1(3), 117-130.

B.2. Çikrıkci, Ö., & Odacı, H. (2013). Investigating science high school students’ metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with respect to the some individual and academic variables. International Journal of Human Sciences, 10(2), 246-259.

B.3. Çikrıkci, Ö., & Düzgün, Ş. (2013). A new scale to investigate university students’ problems: The development and psychometric properties of the Problem Field Scale for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 2(4), 12-25.

B.4. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2013). The effect of a psycho-educational group program directed towards teaching healthy coping strategies on university students’ coping with stress level skills. Mediterranean Journal of Educational Research, 14(a), 360-368.

B.5. Çikrıkci, Ö., Topkaya, Y., Yılar, B., & Zorluoğlu, S. L. (2014). Structural validity of Turkish version of the Error Oriented Motivation Scale (EOMS) for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 3(4), 1-16.

B.6. Erzen, E., & Çikrıkci, Ö. (2014). The Turkish Positive Perception Scale: A contribution to its validity and reliability. Journal of Education and Human Development, 3(3), 197-203.

B.7. Gençdoğan, B., & Çikrıkci, Ö. (2015). Reliability and validity studies of the Turkish version of the E-Bullying Scale (E-BS) and E-Victimization Scale (E-VS). Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 359-373.

B.8. Çikrıkci, Ö., Çiftçi, M., & Gençdoğan, B. (2015). Pozitiflik Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. The Journal of Happiness & Well Being, 3(1), 57-76.

B.9. Çikrıkci, Ö. (2016). Çocuk ve ergenler için Bilinçlilik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 905-916.

B.10. Çikrıkci, Ö., & Erzen, E. (2016). Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta-analiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 750-761.

B.11. Coşkun, K., Çikrıkci, Ö., & Topkaya, Y. (2017). Is birth order really important in peer relationship? A grounded theory approach. Cogent Education, 4(1), 1-13.

B.12. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2017). Problemli internet kullanımında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklar. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 41–61.

B.13. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2017). The effects of attachment styles and belongingness on life satisfaction among adolescents. International Journal of Happiness and Development, 3(3), 241-255.

B.14. Çikrıkci, Ö. (2017). The role of e-viztimization/bullying and self-efficacy on anxiety sensitivity in a school based sample.  Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 5(2), 1-22.

B.15. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2017). An exploration of the associations among internet use, depression, anxiety and stress among youths.Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 5(3), 1-16.

B.16. Erzen, E., & Çikrıkci, Ö.(2018). The role of school attachment and parental social support in academic procrastination. Turkish Journal of Teacher Education, 7, 17-27.

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

C.1. Çikrıkci, Ö. (2017). The effect of self-efficacy on student achievement. In Karadağ, E. (Ed.), The factors effecting student achievement (pp. 95-116). Switzerland: Springer.

Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ancak Basılmamış Bir Tebliğ

D.1. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö.(2012). Ways of coping with stress, life satisfaction and subjective well being: a study on university students, International Counseling And Education Conference , İstanbul.

D.2. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2012). The investigation of problematic internet use with respect to gender, attachment styles and subjective well-being, 6. International Computer And Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.

D.3.  Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2012). The effect of a psycho-educational group program directed towards teaching healthy coping strategies on university students? coping with stress level skills, New Trends on Global Education Conference , Girne.

D.4. Çikrıkci, Ö., Gündüz, Y. ve Erzen, E. (2013). Bir meslek örgütü olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Hayata Etkin Katılımı: Yılın Empati Ödülü. Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

D.5. Erzen, E., Gündüz, Y. ve Çikrıkci, Ö. (2013). Akademik Başarının Gelişmesinde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Rolü: Finlandiya Örneği. Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

D.6. Çikrıkci, Ö., & Odacı, H. (2013). The investigating science high school students’ metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with respect to the some individual and academic variables. The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale.

D.7. Çikrıkci, Ö., & Odacı, H. (2013). What are the predictors of life satisfaction among gifted adolescence? The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale.

D.8. Odacı, H., Berber-Çelik, Ç., & Çikrıkci, Ö. (2013). Explanation of university students’ subjective well-being based on coping with stress and social self-efficacy. The Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale.

D.9. Çikrıkci, Ö., & Odacı, H. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin bilişötesi becerilerinin öz yeterlik algılarına etkisi: Yapısal eşitlik modellemesi. The First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul.

D.10. Çikrıkci, Ö., & Erzen, E. (2014). Ergenlerde sosyal destek, okula bağlanma ve akademik ertelemenin yaşam doyumuna etkisi: Yapısal eşitlik modellemesi. The Sixth International Congress of Educational Research, Ankara.

D.11. Erzen, E., & Çikrıkci, Ö. (2014). Ergenlerde akademik ertelemenin yordayıcıları olarak okula bağlanma ve sosyal destek. The Sixth International Congress of Educational Research, Ankara.

D.12. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2015). Music therapy in beavioral disorders. The Sixth International Art Therapy Congress, Erzurum.

D.13. Odacı, H., Hayali Emir, S., & Çikrıkci, O. (2015). attitudestowards homosexuals: An evaluation of self-efficacy and gender roles’ orientations. 3rd Global Conference on Psychology Researchers, İstanbul.

D.14. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2016). İyi oluş fenomeninin bilişsel boyutunun yapılandırılması: Olumlu yönelimler modeli. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.

D.15. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2016). Öz-belirleme kuramına göre ihtiyaç doyumunun olumlu yönelimler üzerindeki etkisi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.

D.16. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2016). Problemli internet kullanımı ile depresyon, anksiyete ve stress ilişkisi: Türkiye’de bir grup üniversiteli genç üzerinde bir inceleme. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize.

D.17. Çikrıkci, Ö. (2016). İnternet kullanımının iyi oluş üzerindeki etkisi: Meta-Analiz. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize.

D.18. Odacı, H., Kalkan, M., & Çikrıkci, Ö. (2016). Akademik mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesi: Akademik mükemmeliyetçilik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize.

D.19. Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2016). Problemli internet kullanımı ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkide fonksiyonel olmayan tutumların aracı rolü. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize.

D.20. Çikrıkci, Ö., Erzen, E., & Akistanbullu Yeniçeri, İ. (2016). Sınav kaygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize.

D.21. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2017). Öz-belirleme kuramına dayalı olarak geliştirilen olumlu yönelimler modelinin bağlanma stilleri açısından incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu.

D.22. Çikrıkci, Ö., & Erzen, E. (2017). Nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin aracı rolü. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu.

D.23. Çikrıkci, Ö., Erzen, E. (2017). Kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkiler. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu.

D.24. Çikrıkci, Ö. (2017). Bilişsel esneklik ve hata yönelimli motivasyon becerilerinin yaşam doyumunu yordayıcı rolü. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu.

D.25. Tarım, B., & Çikrıkci, Ö. (2017). Bağlanma Stillerinin İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Meta-analiz. 3. Cyprus International Congress of Educational Research, Gazimağusa.

Ulusal

Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında Ulusal Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

E.1. Odacı, H., Çelik, Ç. B. ve Çikrıkci, Ö. (2013). Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerini yordayan bazı değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 95-105.

E.2. Çikrıkci, Ö. ve Gençdoğan, B. (2015). Ergenlerde bilişötesi becerilerin eğitsel strese etkisi: Yapısal eşitlik modellemesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 61-71.

E.3. Çikrıkci, Ö. (2016). Academic procrastination: The role of metacognitive awareness and educational stress. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 39-52.

E.4. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2016). İyi oluş fenomeninin bilişsel boyutunun yapılandırılması: Olumlu yönelimler modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1435-1450.

E.5. Odacı, H., Kalkan, M., & Çikrıkci, Ö. (2017). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 353-366.

E.6. Çikrıkci, Ö. (2018). The predictive roles of cognitive flexibility and error oriented motivation skills on life satisfaction. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 717-727.

Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ

F.1. Odacı, H., Çelik, Ç.B., & Çikrıkci, Ö. (2011). Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , İzmir.

F.2. Gündüz, Y., Coşkun, Z. S., Çikrıkci, Ö. ve Karadeniz, A. (2012). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu , Artvin.

Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ

G.1. Alver, B., & Çikrıkci, Ö. (2012). Üniversiteye uyum sürecinde ileri ergenlerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinde eklektik yönelimli bir psikolojik danışma programı örneği. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara.

G.2. Çikrıkci, Ö. ve Yurtçu, M. (2013). Çocuk ve Ergenler İçin Bilinçlilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir.

G.3. Çikrıkci, Ö., Topkaya, Y., Yılar, B. ve Zorluoğlu, S. L. (2013). Hata Yönelimli Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir.

G.4. Gençdoğan, B. ve Çikrıkci, Ö. (2013). Ergenler için E-Zorbalık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.

G.5. Gençdoğan, B. ve Çikrıkci, Ö. (2013). Ergenler için E-Mağduriyet Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.

G.6. Çikrıkci, Ö., & Gençdoğan, B. (2015). Ergenlerde bağlanma stillerinin ve aidiyet algısının yaşam doyumu üzerindeki etkisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

G.7. Erzen, E., & Çikrıkci, Ö. (2015). Yalnızlığın depresyona etkisi: Bir meta-analiz çalışması. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

G.8. Odacı, H., Çikrıkci, Ö., Bolat, N., & Aydın, F. (2015). Gençlerde yaşam doyumunun yordayıcıları olarak bilişsel esneklik ve bağlanma stilleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

 

Yayın Hakemliği

Dergi SSCI

Personality and Individual Differences

Journal of Happiness Studies

Social Indicators Research

The Asia-Pasific Education Researcher

European Journal of Psychological Assessment

Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy

       Dergi Diğer Indeksler

       International Journal of Happiness and Development (ESCI)

       Addicta: Turkish Journal on Addictions (ULAKBİM)

       International Journal of Assessment Tools in Education

       Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi (ESCI)

      International Electronic Journal of Elementary Education (ERIC)

      Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (ULAKBİM)

Proje Görevleri

Yürütücü

        Bilişsel Esneklik ve Hata Yönelimli Motivasyon Becerilerinin Olumlu Yönelimler Üzerindeki Etkisi. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (AR-                 1615), Yürütücü, 2016-2017.

        Kişilik Özellikleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bir Aracı Değişken Olarak Phubbing. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (AR-1619),               Yürütücü, 2016-2017.

Araştırmacı

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: Okul Yaşantıları ile Başa Çıkma Formunu Türkçeye Uyarlama, 2013-2014

Üyelikler

Üye

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2011-

 

Ödüller

Ulusal

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2014, TÜBİTAK