Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

İstanbul Üniversitesi

1995

Y. Lisans

İktisat Teorisi

Marmara Üniversitesi

2000

Doktora

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

 

Marmara Üniversitesi

2008 Kasım

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

 
 2009: “Türkiye’de Sosyal Hakların Gerilemesi Sürecinde Düşünce Fabrikalarının Rolü: TESEV Örneği”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, 22-23 Ekim 2009, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Bildiriler Kitabı.
 
2007: “An Alternative Approach to Overcome Jobless-Growth in Turkey: A New Strategy of Industrialization”, IDEAS (International Development Economics Associate), http://www.networkideas.org/feathm/mar2007/PDF/Ozlem_Tezcek.pdf
 
2006: (Fuat Ercan’la )“A Double Sided Analysis in The Knowledge Society: Classes and Elite Theories”, Sosyal Bilimler Konferansı, York Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesi, Toronto, 1 – 2 Haziran 
http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2006/ercan-tezcek.pdf
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 2013: Kapitalizmde Emeğin Gayri-Maddi Bileşenleri: TEPAV Örneğinde Bilgi İşçilerinin Yükselişi, Eğitim Toplum Bilim Dergisi, Mayıs 2013

 2006: (Nevra Akdemir’le) “Sendikaların Kadın Yüzü: Alternatif Kadın Örgütlerine Doğru”, İktisat Dergisi, Vol: 465.

 2005: “Ortodoks Kalkınma Yazınında Devlet”,  İktisat Dergisi, Vol: 462.

Tanınmış Ulusal Yayınevleri tarafından basılan kitapta bölüm: 

 2013: “Kriz ve Kooperatifçilik: Fiskobirlik Örneği”, Kriz ve Türkiye adlı derleme kitap içinde (edit. Fuat Ercan, Hale Balseven), Phoenix Yayınları.

 2010: (Fuat Ercan’la birlikte) “Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Analizine Yönelik bir Deneme: Sınıf ve Elit Teorilerine Bütünsel Bakış”, (kitapta bölüm), Emek ve Siyaset adlı derleme kitap içinde, Dipnot Yayınları.

 2008 Ekim: “Devlet ve Bürokrasi”, (kitapta bölüm), (der) Başkaya F. ve Ördek, A. Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü: Eleştirel Bir Giriş, I. Basım, Ankara, Özgür Üniversite Yayınları.

 2006: (Ferimah Yusufi Yılmaz ile) “1980 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının Sınıfsal Karakteri”, Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi adlı derleme kitap içinde, Dipnot Yayınları.

Editörlük:

 2010: Emek ve Siyaset adlı kitap. Editörler: Ali Rıza Güngen, Fuat Ercan, Özlem Tezcek, Özgün Biçer, Yasemin Özgün

 2007: Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları adlı kitap. Editörler: Fuat Ercan, Tolga Tören, Seçil Paçacı, Özlem Taştan, Mim Sertaç Tümtaş, Özlem Tezcek

Diğer yayınlar

2011: Düşünce Fabrikaları: Sermayenin Harici Belleği, (kitap), SAV. (Doktora tezinin bazı değişikliklerle kitaplaştırılmış hali).