YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Aksoy, A., B. Arslan, İ. Türel, Ö. Dede, 1999. Farklı Dozlarda Gübrelenen Patates Bitkisinin Yumrularındaki Nitrat ve Nitrit Düzeyleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 23, Ek Sayı 3: 461-465.

2. Şekeroğlu, N., F. Özkutlu, M. Deveci, Ö. Dede, N. Yılmaz, 2006. Evaluation of Some Wild Plants Aspect of Nutritional Values as Vegetable in Eastern Black Sea Region of Türkiye. Asian       Journal of Plant Sciences 5 (2):185-189

3. Akyazı F., S. Yıldız, Ö. Dede, A.F. Felek, 2012. Biodiversity of Nematodes in Potato Growing Areas of Ordu, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (15):2660-2664

4. Korkmaz, K., Ö., Dede, H. Erdem, S. Çankaya, M. Akgün, 2015. Relationships between Chemical and Physical Properties of Soils and Nutrient Status of Plants on Yield of Potato. Fresenius Environmental Bulletin Volume: 24-No:11-c:4108-4113.

5. Korkmaz K, A. Kırlı, M. Akgün, Ö. Dede, 2018.  Effects of Different Levels of Foliar Zinc and Application Time on Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Sugar Contents in Potato. Fresenius Environmental Bulletin Volume: 27-No:6/2018 pages:4192-4197

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Arslan, B., B. Yıldırım, A.İ. İlbaş, Ö. Dede, N. Okut, 1997. Effect of sowing date on yield and yield characters of varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.). IV th International Safflower Conference. 2-7 June, BARI-ITALY. p:125-127.
 2. Özcan M.M., K. Korkmaz, Kara Ş.M., F. Özkutlu, Ö. Dede, A. Kırlı, M. Akgün, 2016.  The Responses  of some Basil Genotypes to Cadmium Toxicity.  1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS). 31 August-03 september, Giresun/Turkey.
 3. Kırlı A., Ö. Dede, 2016.  Determination of Effecets of Gibberellic Acid and Indole 3 Bütyric Acit Applications on Yield of Potato.  1st International Bleack Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS). 31 August-03 September, Giresun/Turkey.
 4. Dede Ö.,  H.Yaramancı, 2016.  The Effect of Different Inrow Spacing on Yield and Yield Comonents in Soybean  Glycine max L.  International Agriculture Congress. 14-18 November, Belgrad/Serbia 
 5. Korkmaz K, A. Kırlı, M. Akgün, Ö. Dede, 2017.  Effects of Different Levels of Foliar Zinc and Application Time on Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Sugar Contents in Potato.  2nd International Conference on Advances in Natural and Applıed Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3678012)
 6. Dede Ö., A. Kırlı, M. Akgün, K. Korkmaz, Ş.M. Kara, M.M. Özcan, 2017.  Effect of Soil and Foliar Application of Boron on Yield and Quality of Potato under Rainfed Conditions.  2nd International Conference on Advances in Natural and Applıed Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3677971)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. Aksoyak, Ş., A. İslam, Ö. Dede, M. Gökçe, 2001. Ordu İlinin Tarımsal Yapısı ve Fındığın Ekonomisi. Dünden Bugüne Ordu İli Kitabı. I. Baskı:294s, s:221-243, Konya.
 2. Dede, Ö., 2008. Patates Yetiştiriciliği. TR0503.02/LDI/209 Nolu Modern Tarım Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi Projesi Çiftçi Eğitimi Ders Notları. s:54–59, Beşikdüzü/Trabzon.
 3. Dede, Ö., 2008. Fasulye Yetiştiriciliği. TR0503.02/LDI/209 Nolu Modern Tarım Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi Projesi Çiftçi Eğitimi Ders Notları. s:60–65, Beşikdüzü/Trabzon.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Arslan, B., B. Yıldırım, Ö. Dede, 1993. Yağlı Tohum Üretimi ve Bitkisel Yağ İhtiyacının Türkiye Ekonomisindeki Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1/2): 367-374.
 2. Arslan, B., E. Günel, B. Yıldırım, A.İ. İlbaş, Yılmaz, N., Ö. Dede, 1994. Soya Fasulyesinde (Glycine max L.) Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4:129-137.
 3. Dede, Ö., B. Bürün, 1996. Van Bardakçı Köyü Civarında Virginia ve Burley Tütünü Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1):161-171.
 4. Dede, Ö., B. Bürün, 1996. Flue-cured ve Burley Tütün Fidelerinin Yetiştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1): 55-68.
 5. İlbaş, A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan, Ö. Dede, E. Günel, 1996. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3): 189-203.
 6. İlbaş, A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan, E. Günel, Ö. Dede, O. Ermiş, 1997. Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1):32-35.
 7. Yıldırım, B., Ö. Dede, A.İ. İlbaş, N. Okut, N. Yılmaz, 1997. CCC (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya (Glycine max L. Merril)'da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7:41-48.
 8. Şekeroğlu, N., Ş. M. Kara, Ö. Dede, T. Aşkın, 1999. Effect Of Salinity On Germination, Early Seedling Growth, Na And K Constituents In Chickpea. Turkish Journal of Field Crops, 4 (2):79-84.
 9. Şekeroğlu, N., Ö. Dede, M. Deveci, Ş. M. Kara, 2000. Melez Mısır Populasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 17(1):79-82.
 10. Dede, Ö., Ş. M. Kara, Ş. Dere, 2001. Bir Diallel Melez Mısır Populasyonunda Verim ve Verim Unsurlarına İlişkin Heterosis ve Uyum Yetenekleri Analizi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 7(1):41-46.
 11. Dede, Ö., 2004. Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Bazı Patates Çeşitlerinin Verim Durumunun Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(3-4):159-164, Erzurum.
 12. Yıldırım, B., M. Tunçtürk, Ö. Dede, N. Okut, 2005. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi(J.Agric.Sci.) 2005, 15(2): 113-117.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Bürün, B., Ö. Dede, Ş. Tüfenkçi, 1994. Muş Tütünlerinin Gübrelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-29 Nisan, İZMİR. Agronomi Bildirileri Cilt.1: 172-175.

2. Er, C., A. Usturalı, B. Gürbüz, B. Bürün, Ö. Dede, 1995. Tütün Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi. 9-13 Ocak, ANKARA. Bildiriler Kitabı I. Cilt:557-570.

3. Arslan, B., Ö. Dede, Ş. Tüfenkçi, A.İ. İlbaş, 1997. Azotlu Gübre Uygulanan Patates (Solanum tuberosum L.) Bitkisinin Bazı Besin Maddeleri İçeriğinin Belirlenmesi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi,  22-25 Eylül, SAMSUN. Bildiriler Kitabı: 283-287.

4. Arslan, B., A.İ. İlbaş, Ö. Dede, 1997. Aspir'de Doğal ve Ekonomik Azot Form ve Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi,  22-25 Eylül, SAMSUN. Bildiriler Kitabı: 246-250.

5. Dede, Ö., N. Şekeroğlu, 1998. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarla Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal ve Sosyo Ekonomik Problemlerinin Çözümleri Sempozyum ve Paneli. 12-13 Kasım 1997. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, ANKARA. Bildiriler Kitabı s:73-81.

6. Dede, Ö., N. Yılmaz, M. Deveci, 1999. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Yapı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. 4-5 Ocak, SAMSUN. Bildiriler Kitabı Cilt 1:15-24.

7. Yılmaz, N., Ö. Dede, E.E. Keskin, 1999. Ordu İli Topraklarının Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. 4-5 Ocak, SAMSUN. Bildiriler Kitabı Cilt 2:547-556.

8. Dede, Ö., E. Günel, B. Yıldırım, B. Arslan, N. Okut, 1999. Patateste Depolama Kayıpları Üzerine Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Etkisi. II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran, ERZURUM.  Bildiriler Kitabı: 107-113.

9. Dede, Ö., Ş.M. Kara, F. Sarıaydın, 1999. Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Organik Tarımın Yeri ve Önemi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15-16 Ekim, SAMSUN.  Bildiriler Kitabı s: 157-165.

10. Kara, Ş.M., M. Deveci, Ö. Dede, N. Şekeroğlu, 1999. Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Sılaj Mısırda Yeşil Ot Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, ADANA. Bildiriler Kitabı Cilt III. Çayır Mera Yem Bitkileri Yemeklik Tane Baklagiller:172-177.

11. Yılmaz, N., M. Deveci, Ö. Dede, 2002. Gümüşhane İli Tarla Bitkileri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu. 22-23 Ekim. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane. Cilt: 2 (s: 696-710).

12. Yılmaz, N., M. Deveci, Ö. Dede, N. Şekeroğlu, 2004. Ordu ve Giresun İllerinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tespiti, Kullanılma Alanları ve Yetişme Koşullarının Belirlenmesi. 3. Milli Fındık Şurası. 10-14 Ekim 2004, Giresun. Bildiriler Kitabı:431-452

13. Günel, E., M.E. Çalışkan, A.İ. Tortopoğlu, N. Kuşman, K.M. Tuğrul, A. Yılmaz, Ö. Dede, M. Öztürk, 2005. Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. 3-7 Ocak, ANKARA. Bildiriler Kitabı I. Cilt:431-457.

14. Yılmaz, N., M. Deveci, Ö. Dede, N. Şekeroğlu, 2005. Ordu İli'nde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tespiti, Kullanılma Alanları ve Yetişme Koşullarının Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Cilt: 1 s: ,Antalya.

15. Dede, Ö., 2006. Ordu İlinde Patates Yetiştiriciliği ve Sorunları. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül, Niğde. Bildiriler Kitabı: 311-315.

16. Yılmaz, N., Y. Şılbır, Ö. Dede, M. Deveci, 2007. Mısır/Soya Birlikte Ekim (Intercropping) Sisteminde Agronomik Verim ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. Bildiriler Kitabı I. Cilt s:301-305.

17. Dede, Ö., 2007. Aybastı’da Patates Üretimi ve Yumru Siğili (Synchytrium endobioticum) Hastalığı. 8. Aybastı-Kabataş Kurultayı. 2-3 Temmuz, Aybastı-Ordu. Bildiriler Kitabı:89-98.

18. Dede, Ö., 2009. Ordu İlinde Piyasaya Arz Edilen Patateslerin Bazı Bitkisel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 9. Aybastı-Kabataş Kurultayı. 17-19 Temmuz 2008, Aybastı-Ordu. Bildiriler Kitabı:59-69.

19Dede, Ö., Y. Şılbır, N. Yılmaz, M. Deveci, 2009. Patates/Fasulye Karışık Ekim Sistemlerinin Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19-22 Ekim 2009, Hatay. Bildiriler Kitabı Cilt I: 133-137. 

20. Gencer, M., Ö. Dede, 2011. Yozgat İli Yerköy İlçesi Ekolojik Koşullarında Yetiştirilebilecek Kışlık Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül Bursa. Bildiriler Kitabı Cilt:2, s:1179-1182.

21. Yaldız, G., Ö. Dede, G. Demirkol, 2013. Farklı Gübre Uygulamalarının Meryemana Dikeni (Silybum marianum)’nde Verim, Verim Unsurları ve Antimikrobiyal Aktivitelerine Etkileri. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül Konya. Bildiri Kitapçığı (Çayır Mera ve Biyoteknoloji) s:985-990

22. Kırlı, A., Ö. Dede, 2015. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Patates Çeşitlerinin Verim Durumunun Belirlenmesi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül Çanakkale. Bildiriler Kitapçığı    s:328. Çanakkale

23Dede, Ö., A. Kırlı, 2015. Bazı Patates Çeşitlerinin Cips Özelliklerinin ve Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül Çanakkale. Bildiriler Kitapçığı s:331. Çanakkale

 24. Dede, Ö.,  A. Kırlı, A. Yeşilmen, S. Üzen, O. Aydın, H.A. Kara ve O. Aslan, 2017. Bazı Priming Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altındaki Ayçiçeği Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş. Elektronik Kongre Kitabı s.136. (http://tarlabitkileri2017.com/webkontrol/uploads/files/elektronik-kongre-kitabi.pdf)

 

 

F. Diğer yayınlar :

1.  Kırlı, A., Ö. Dede, 2016. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerin, Patatesin Bazı Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Harman TIME aylık bitkisel üretim dergisi. Aralık 2016. Yıl:4, Sayı: 46, s:68-74.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Lisans

Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Böl.

Atatürk Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Ziraat Fak.Tarla Bitkileri ABD.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1993

Doktora

Ziraat Fak.Tarla Bitkileri ABD.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

a) Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Öğrencinin Adı

Yıl

Yüksek Lisans Tezinin Adı

Hasibe YARAMANCI

2009

Farklı Ekim Sıklıklarının Soya (Glycine Max L. Merril)’da Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Mehmet GENCER

2010

Yozgat İli Yerköy İlçesi Ekolojik Şartlarında Yetiştirilebilecek Kışlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi

Zafer YILMAZ

2015

Ordu İlinde Yetiştirilen Yerel Patates (Solanum tuberosum L.) Genotiplerinin Bazı Bitkisel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ayşegül KIRLI

2015

Giberellik Asit ve İndol Bütrik Asit Uygulamalarının Patateste Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 

 

b) Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

Öğrencinin Adı

Yıl

Yüksek Lisans Tezinin Adı

Aysel AKYÜREK

 

Organik ve İnorganik Kökenli Azotlu Gübrelerin Patatesin verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Rasim KAVALCI

 

Farklı Potasyum Dozlarının Bazı Patates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Esra TATAR

 

Farklı Potasyum ve Fosfor Dozlarının Patates’te (Solanum tuberosum L.)Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Melek ULUTAŞ

 

 

Hacı ŞAHAN

 

Hümik Asit ve Potasyumun Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Üzerine Olan Etkileri

Osman Agah DEMİRELLİ

 

 

İmral ACAR

 

Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Çinkonun Soya Fasulyesinin (Glycine Max. L.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Öner ÇAKMAK

 

 

Ekrem OĞURLU

 

 

Onur ASLAN

 

 

Adem RENDECİ

 

 

 

 

 

 

c) Projelerde Yaptığı Görevler:

 

Proje Adı

Projedeki Görevi

Muş Tütünlerinin Gübrelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Araştırıcı

Ordu ve Giresun İllerinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tespiti, Kullanılma Alanları ve Yetişme Koşullarının Belirlenmesi

Araştırıcı

Patates (Solanum tuberosum L.) Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Karısık Ekim Sistemlerinin (Intercropping) Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Mısır/Soya Birlikte Ekim (Intercropping) Sisteminde Agronomik Verim ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi

Araştırıcı

Giberellik Asit ve İndol Bütrik Asit Uygulamalarının Patateste Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Organik ve İnorganik Kökenli Azotlu Gübrelerin Patatesin verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü

Farklı Potasyum Dozlarının Bazı Patates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Farklı Potasyum ve Fosfor Dozlarının Patates’te (Solanum tuberosum L.)Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması, Ticari Kullanımının Araştırılması ve Üreticilerin Eğitimi Projesi

Araştırıcı

Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Borun Patates Bitkisinin Verim ve Kalitesine olan Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Giberellik Asit ve salisilik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Kolza (Brassica napus L) Bitkisinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkileri.

Araştırıcı

Depo Koşullarında, Kalsiyum Uygulamalarının, Patatesin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırıcı

Farklı reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerin Cd kaldırma potansiyelinin belirlenmesi

Araştırıcı

Ordu Üniversitesi Merkez Kampüs Öğrencilerinin Madde Kullanımı

Araştırıcı

Karadeniz Bölgesinde Isırgan (Urtica spp.) Tarımının ve Teknolojisinin Yaygınlaştırılması

Araştırıcı