Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Marmara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Endüstri İlişkileri

Marmara Üniversitesi

2001

Doktora

Çalışma Ekonomisi

Marmara Üniversitesi

2008

 

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Küreselleşme Sürecinde Göç ve Kadın Emeği: Türkiye'de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar ÖrneğiToplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 2010, Cilt: 25, Sayı: 4. (Demet ÖZMEN YILMAZ ile birlikte)

“Göçmenler için Kaçış Yok: Göç Politikaları ve Göçmen Emeği”, Eğitim Toplum Bilim, 2013, Cilt 11, sayı 44.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ciğerci Ulukan,  Nihan ve Demet Özmen Yılmaz “Kamuda Taşeron Çalışma ve Kadın Emeği: Ordu ve Samsun İli Örnekleri”, Artvin Çoruh Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Ekim 2014.

“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Dönüşümü Gelir Testi Uygulaması Üzerinden Anlamak:

Ordu İli Örneği”, 5. ICOPEC Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, 23-24 Ekim 2013, Kocaeli Üniversitesi.

“Herhangi Bir İş Hiç İş Olmamasından İyidir”: Yeni Esneklik Söylemi ve Özel İstihdam Büroları, 4. ICOPEC Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, 27-29 Eylül 2012, Kocaeli Üniversitesi.

“Cross-Border Labour Mobility within Georgia and Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference - IREC 2010, 8-10 Eylül 2010, Fafo, Oslo, Norveç. (Umut Ulukan ile birlikte) http://www.fafo.no/irec/papers/NihanCigerciIUlukan.pdf.

“1989’da Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Eklemlenme Biçimleri” Türkiye’ye Olan Uluslararası Göçün Yönleri: Toplumsal Şartlar ve Kişisel Yaşam Dünyaları konferansı Goethe-Institute Mart 8-10, 2007, İstanbul.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“İşsizlik versus Geçici Çalışma: Özel İstihdam Bürolarının Kiralık İşçileri”, 3. İzmir İktisat Kongresi, 29 Şubat-2 Mart 2012, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi.

Neoliberalizm ve Göç Politikaları”", Sempozyum, Kapitalist Birikim Sürecinin Tıkanması Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü, Antalya, 10-11 Mart 2010.

"Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009. (Umut Ulukan ile birlikte).

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma", 15. Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal Sempozyumu, ZKÜ, Zonguldak, 08-09 Ekim 2009. (Umut Ulukan ile birlikte)

Komünizmden Kapitalizme: 1989’da Bulgaristan’dan Bursa’ya Göç Eden Bulgaristan Göçmenleri ve Çalışma Hayatı” 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009.

"Görünmeyen Hizmetkarlar: Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadın İşçiler", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3-6 Eylül 2009. (Demet ÖZMEN YILMAZ ile birlikte)

“1989’da Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Eklemlenme Biçimleri” Türkiye’ye Olan Uluslararası Göçün Yönleri: Toplumsal Şartlar ve Kişisel Yaşam Dünyaları konferansı Goethe-Institute Mart 8-10, 2007, İstanbul.

Diğer yayınlar

“İşsizlik versus Geçici Çalışma: Özel İstihdam Bürolarının Kiralık İşçileri”, Ö. Müftüoğlu ve A.Koşar (haz.) Türkiye’de Esnek Çalışma içinde, İstanbul: Evrensel Yay., 2014

“Neoliberalizm ve Göç Politikaları”, H. Balseven ve F. Ercan (Ed). Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde Ankara: Phoenix  yay, 2013.

“Bursa-Kircaali Hattı: 1989’da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği”, Uluslararası Göçü Yeniden Düşünmek: Yeni Yaklaşım ve Yönelimler, Suna Gülfer Uhlamur ve N. Aslı Şirin drl. içinde İstanbul: İletişim Yay. 2012.

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma", E. Akbostancı ve O. Erdoğdu (Ed.). Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri içinde, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara: İmaj Yay. (Umut Ulukan ile birlikte), 2011.

“Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği”, Gamze Yücesan Özdemir vd. (ed.), 2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları içinde: Ankara: Efil yay., ss. 218-252. (Umut Ulukan ile birlikte), 2011.

Türkiye’ de Yabancıların Çalışma İzinleri: Hazine Müsteşarlığı Örneği”, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Aylan Arı (drl.) içinde İstanbul: Derin Yay, 2007.