Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnglizce İşletme Bölümü / (2006-2011)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / (2012-2015)

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü / (2015- Devam Ediyor)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler;

A1. Gök, M. & Yiğit, S., "Türkiye'deki Büyükşehirlerin Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi", ÇOMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi, C.15 S.30, (2017).

A2. Yiğit, A. M. & Gök, M., "Tire Selection with TOPSIS and GRA Methods in Multi Criteria Decision Making", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.7 S.3, (2017).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Gök, M. & Yiğit, A.M., "Tire Selection with TOPSIS and GRA Methods in Multi Criteria Decision Making", 5th World Conference on Business, Economics and Management, Antalya, 12-14 Mayıs, (2016).

B2Gök, M. & Yiğit, A.M., "Avrupa Birliği Üyeliğine Aday Ülkelerin Girişimcilik Performansının Değerlendirilmesi: Entropi Tabanlı VIKOR ve MAUT Yöntemi", III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, 12-15 Ekim, (2017).

B3. Yiğit, A.M. & Gök, M.,  "Girişimci Üniversite Seçimindeki Kriterlerin Belirlenmesi: Bulanık AHP ile Bir Uygulama", III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, 12-15 Ekim, (2017).

B4. Yazarkan, H.,Yiğit, A. M. & Gök, M., "Maliyet Yapışkanlığı Teorisinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, 7-9 Eylül, (2017).