1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Mehmet Kenan ŞAHİN, Ahlakın Felsefi ve Dinî Temelleri, Yayınevi, Ankara 2011

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Mehmet Kenan ŞAHİN,  “Kelâm İlminin Doğuş Nedenleri” “Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yıl:2011,Cilt:1, Sayı:XXXIII, ss.153-187

2. Mehmet Kenan  ŞAHİN,  “Gazali ve Kant’ta Aklın Egemenliği ve Sınırı Sorunu” tabula rasa: felsefe&teoloji, Yıl:7, Sayı: 20, Mayıs-Ağustos 2007, ss. 63-83

3. Mehmet Kenan ŞAHİN,    “Hâricî Kelâm Doktrini ve Ebu Hanîfe”. Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt;XIV,Sayı:2, ss. 399-442

4. Mehmet Kenan ŞAHİN,   “Alevî Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı”  KELAM ARAŞTIRMALARI 9:1 (2011), ss.263‐284.

5. Mehmet Kenan ŞAHİN,   “Klasik Kelâm İlmi Tanımları” Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:40 (2011/1)  ss.45-62

6. Mehmet Kenan ŞAHİN,“ Dinî Açıdan İş Ahlâkı” Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt;XIV,Sayı:2 Sayfa: 443-467.

 

7. Mehmet Kenan ŞAHİN,  “İbn Rüşd’te Tümel ve Tikel Bilgi Sorunu ve İnsan Özgürlüğü” tabula rasa: felsefe&teoloji, Yıl: 6, Sayı 18, Eylül-Aralık 2006, ss 131-150

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Mehmet Kenan ŞAHİN, “İslâm ve Okülistik İnançlar: Dini Açıdan Okülistik İnançlar”, Gnostik Akımlar ve Okültizm, Malatya 2012 (ss. 481-501)

Mehmet Kenan ŞAHİN, “Hasan Basri Çantay’ın Ahlakî Yaşama Verdiği Önem ve Değer” Hasan Basri Çantay Sempozyumu, Balıkesir 2014

Mehmet Kenan ŞAHİN, Bayburtlu Hicrani’nin Şiirlerinde itikadî Unsurlar, Bayburt 2013

 

ÖZGEÇMİŞ
 

1.         Adı Soyadı                : Mehmet Kenan ŞAHİN   

2.         Doğum Tarihi            : 10/02/1971

3.         Unvanı                      : Doç. Dr

4.         Öğrenim Durumu      : Doktora

5.         Çalıştığı Kurum         : Ordu Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi, 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Dokuz Eylül

1996

Y. Lisans

Kelam

Ondokuz Mayıs

1998

Doktora

Kelam

Ondokuz Mayıs

2005

 

6.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 2012

Doçentlik Tarihi                       :23/09/2013

 

7.         Yayınlar

1. Mehmet Kenan ŞAHİN,  “Kelâm İlminin Doğuş Nedenleri” “Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yıl:2011,Cilt:1, Sayı:XXXIII, ss.153-187

2. Mehmet Kenan  ŞAHİN,  “Gazali ve Kant’ta Aklın Egemenliği ve Sınırı Sorunu” tabula rasa: felsefe&teoloji, Yıl:7, Sayı: 20, Mayıs-Ağustos 2007, ss. 63-83

                       3. Mehmet Kenan ŞAHİN,    “Hâricî Kelâm Doktrini ve Ebu Hanîfe”. Cumhuriyet                             Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt;XIV,Sayı:2, ss. 399-442

4. Mehmet Kenan ŞAHİN,   “Alevî Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı”  KELAM ARAŞTIRMALARI 9:1 (2011), ss.263‐284.

5. Mehmet Kenan ŞAHİN,   “Klasik Kelâm İlmi Tanımları” Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:40 (2011/1)  ss.45-62

6. Mehmet Kenan ŞAHİN,“ Dinî Açıdan İş Ahlâkı” Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt;XIV,Sayı:2 Sayfa: 443-467.

7. Mehmet Kenan ŞAHİN,  “İbn Rüşd’te Tümel ve Tikel Bilgi Sorunu ve İnsan Özgürlüğü” tabula rasa: felsefe&teoloji, Yıl: 6, Sayı 18, Eylül-Aralık 2006, ss 131-150

8.Mehmet Kenan ŞAHİN, Ahlakıın Felsefî ve Dinî Temelleri, Yayınevi, Ankra 2011

 

8.. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Mehmet Kenan ŞAHİN, “İslâm ve Okülistik İnançlar: Dini Açıdan Okülistik İnançlar”, Gnostik Akımlar ve Okültizm, Malatya 2012 (ss. 481-501)

Mehmet Kenan ŞAHİN, “Hasan Basri Çantay’ın Ahlakî Yaşama Verdiği Önem ve Değer” Hasan Basri Çantay Sempozyumu, Balıkesir 2014

Mehmet Kenan ŞAHİN, Bayburtlu Hicrani’nin Şiirlerinde itikadî Unsurlar, Bayburt 2013

9.         İdari Görevler

 Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

BAP Komisyon Üyeliği

Üniversite Strateji Geliştirme Komisyonu Üyeliği

10.       Ödüller

Bayburt Üniversitesi Teşekkür Belgesi

11.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

  Kelâm

  2

 

106

Ahlak Felsefesi

  2

 

99

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  2

 

87

  Kelâma Giriş

  2

 

69

 

Kelamın Oluşum Süreci ( Y Lisans)

3

 

2

 

İslam Kelamında Bilgi Problemi (Y. Lisans)

3

 

1

İlkbahar

Mezhepler Tarihi

  2

 

106

  Günümüz Kelâm Problemleri

  2

 

40

Dini Akımlar

2

 

50

İslam Düşünce Tarihi

2

 

41

Kelamın Gelişim Süreci (Y.Lisans)

  3

 

  1

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

  Kelâm

  2

 

106

Ahlak Felsefesi

  2

 

105

İslam İnanç Esasları

 2

 

143

  Kelâma Giriş

  2

 

14

Güz

  Kelamın  Oluşum Süreci ( Y Lisans)

  3

 

8

  İslam Kelamında Uluhiyet ( Y Lisans)

  3

 

3

  Okul Deneyimi

  2

 

 10

 

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri

4

 

50