ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. MUTLU ÇAMOĞLU, S., YÜCE, G. ve AKINCI, M. (2010), “2008 Küresel Finansal Kriz ve Türkiye: Makro Ekonomik Göstergelerin Kümeleme Yöntemi İle Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(546), 73-86.

A2. MUTLU ÇAMOĞLU, S., AKINCI, M. ve BOZKURT, A. D. (2011), “Fındık Sektörü, Ekonomik ve Yapısal Problemleri: Ordu İli Değerlendirmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(6), 27-48.

A3. YILMAZ, Ö., KAYA, V. ve AKINCI, M. (2011), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyümeye Etkisi (1980 – 2008)”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 13-30.

A4. YILMAZ, Ö. ve AKINCI, M. (2011), “İktisadi Büyüme İle Cari İşlemler Bilançosu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 363-377.

A5. MUTLU ÇAMOĞLU, S. ve AKINCI, M. (2012), “Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 193-210.

A6. AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2012), “Validity of the Triple Deficit Hypothesis in Turkey: Bounds Test Approach”, ISE Review, 13(50), 1-27.

A7. AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2012), “Türkiye İle AB Arasındaki Kişi Başına Gelir Yakınsaması: Farklardaki Fark Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(567), 15-26.

A8. YILMAZ, Ö. ve AKINCI, M. (2012), “Türkiye’de Cari Açıkların Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi”, TİSK Akademi, 7(14), 54-83.

A9. AKINCI, M., AKTÜRK, E. ve YILMAZ, Ö. (2012), “Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17.

A10. AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2012), “Per Capita Income Convergence Among European Union Countries: Haldane – Hall Approach”, Marmara Journal of European Studies, 20(2), 39-62.

A11. ERSUNGUR, Ş. M. ve AKINCI, M. (2013), “2011 Universiade Kış Oyunlarının Erzurum Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama”, Journal of Yaşar University, 8(30), 5064-5085.

A12. YÜCE, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Finansal Kalkınma ile İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Çok Ülkeli Bir Zaman Serisi Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 111-144.

A13. AKINCI, M., AKTÜRK, E. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeler İçin Zaman Serisi Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 349-361.

A14. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Azgelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-93.

A15. AKINCI, M., YÜCE, G. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Sendikal Yoğunluk Oranı İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi”, TİSK Akademi, 8(16), 50-67.

A16. YÜCE, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik ve Finansal Göstergeler Bağlamında 2002 Öncesi ve Sonrası”, Maliye Dergisi, 164, 183-207.

A17. AKINCI, M. ve SEVİNÇ, H. (2013), “AR&GE Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.

A18. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2013), “Demand Following or Supply Leading? A Panel Data Analysis for Developed, Developing and Less Developed Countries”, METU Studies in Development, 40(3), 553-574.

A19. AKINCI, M., KOLÇAK, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Yurt İçi Orijinal Günah’ın Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi İçin Robust Regresyon Analizi”, Maliye Dergisi, 165, 140-162.

A20. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Stock – Watson Eşbütünleşme Analizi Yardımıyla Altın Fiyatları Mekanizması Üzerine”, Ekonomik Yaklaşım, 24(86), 55-81.

A21. AKINCI, M., YÜCE, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 81-96.

A22. AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Yoksullaştıran Büyüme Paradoksu: Türkiye Ekonomisi İçin Eşanlı Denklem Sistemi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51(588), 21-44.

A23. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Sendikal Hareketlerin İki Yüzü: OECD Ülkelerinde İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-27.

A24. YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2014), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Kalkınmanın Dolaylı Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Sakarya İktisat Dergisi, 3(1), 1-23.

A25. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., ve YILMAZ, Ö. (2014), “Finansal Gelişmişliğin Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.

A26. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., and YILMAZ, Ö. (2014), “Financial Development-Economic Growth Nexus: A Panel Data Analysis Upon OECD Countries”, Hitotsubashi Journal of Economics, 55(1), 33-50.

A27. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., ve YILMAZ, Ö. (2014), “Finansal Kalkınma Sürecinin Ar-Ge Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Schumpeter Haklı Mıydı?”, Maliye Dergisi, 166, 56-74.

A28. ERKAL, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Yolsuzluk ve İktisadi Büyüme İlişkisi: OECD ve AB Ülkeleri Üzerine Panel Sınır Testi Analizi”, Sayıştay Dergisi, 92, 143-162.

A29. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Ekonomik Özgürlüklerdeki Yakınsamanın Haldane-Hall Yaklaşımı İle Ölçümü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 193-212.

A30. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Lale Çılgınlığı’ndan Mortgage Krizi’ne Spekülatif Balonlar”, Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 719-749.

A31. AKINCI, M. (2015), “Bulanık Suda Balık Avlamak: Trickle-Down Etkisinin Türkiye Ekonomisinde Bölgeler-Arası Tahmini”, Çalışma ve Toplum, 44(1), 195-220.

A32. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Terörizmin Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Dış Yardımlar Ne Kadar Telafi Edici?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(1), 1-33.

A33. ERKAL, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz”, TİSK Akademi, 10(19), 66-87.

A34. ERKAL, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Politik İstikrarsızlık ve Yolsuzluk İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi”, Ege Akademik Bakış, 15(3), 327-342.

A35. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. and YILMAZ, Ö. (2015), “The Relationship Between Central Bank Independence, Financial Freedom and Economic Growth: A Panel ARDL Bounds Testing Approach”, Central Bank Review, 15(3), 1-14.

A36. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Gelir Eşitsizliğini Azaltmada Finansal Sistem Ne Kadar Etkin? Türkiye Ekonomisi İçin Bölgesel Panel Veri Analizi”, Tisk Akademi, 10(20), 286-316.

A37. AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2016), “Enflasyon-Faiz Oranı Takası: Fisher Hipotezi Bağlamında Türkiye Ekonomisi İçin Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi”, Sosyoekonomi, 24(27), 33-55.

A38. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2016), “Dördüz Açıklar: Ütopya Mı Yoksa Gerçek Mi?”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12(1), 22-47.  

A39. AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2016), “The Validity of the International Fisher Hypothesis in Turkish Economy: Generalized Method of Moments”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 69-92.

A40. AYDIN, C., AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2016), “The Analysis of Visible Hand of Government: The Threshold Effect of Government Spending on Economic Growth”, International Journal of Economics, Trade and Finance, 7(5), 170-178.

A41. YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2016), “Ters-U Hipotezi Bağlamında Ekonomik Büyüme, Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği Mekanizmaları Üzerine”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53(622), 61-78.

A42. AYDIN, C., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2016), “Ekonomik Büyüme Dinamizmini Enflasyon Ne Zaman Engeller? Yükselen Ekonomiler Üzerine Bir Dinamik Panel Eşik Modeli”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 748-761. 

A43. AKINCI, M. (2017), “Inequality and Economic Growth: Trickle Down Effect Revisited”, Development Policy Review, 36(S1), 1-24. 

A44. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2017), “Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi”, Fiscaoeconomia, 1(3), 68-107.

A45. AKINCI, M. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Yakınsama Dinamiği Üzerine”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(2), 1-22.

A46. AKINCI, M., YILMAZ, Ö. ve SEVİNÇ, H. (2018), “Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, 735-752.

A47. AKINCI, M., SEVİNÇ, H. ve YILMAZ, Ö. (2018), “Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Fiscaoeconomia, 2(1), 77-98.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. AKINCI, M., ABAR, H. ve KIZILTAN, A. (2012), “İhracat, İthalat, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi”, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24-26 May 2012, Famagusta-Northern Cyprus.

B2. SEVİNÇ, H. ve AKINCI, M. (2015), “Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dost Mu Yoksa Düşman Mı?”, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015, Bingöl-Türkiye.

B3. AKINCI, M. ve SEVİNÇ, H. (2016), “Neo-Klasik Teoriden Bir Peri Masalı: Balkan ve AB Kurucu Ülkeleri Arasındaki Koşulsuz Gelir Yakınsama Mekanizması Üzerine”, Second Sarajevo International Conference, 17-20 May 2016, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

B4. YÜCE AKINCI, G., EROĞLU SEVİNÇ, D., SEVİNÇ, H. ve AKINCI, M. (2016), “Finansal Krizler Gölgesinde Devletin Ekonomik Büyüme Süreci Üzerindeki Etkileri”, Second Sarajevo International Conference, 17-20 May 2016, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. 

B5. SEVİNÇ, H., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2016), “Mutluluğun Resmini Çizmek: Sosyo-Ekonomik Belirleyicilere İlişkin Bir Yatay Kesit Analizi”, ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı: Sosyal Kalkınma, 28-30 Eylül 2016, Muş-Türkiye.

B6. YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2016), “Bir Tutam Mutluluk Kaç Para Eder? Ülke Grupları İtibariyle Dinamik Panel Eşik Modeli”, International Congress of Management, Economy and Policy, 26-27 November 2016, İstanbul-Turkey.

B7. SEVİNÇ, H. ve AKINCI, M. (2017), “Ramazan Orucunun Ekonomik Mucizesi: Türkiye Ekonomisinde 26 Alt-Bölge İtibariyle Bir Yatay Kesit Analizi”, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 29-30 April 2017, İstanbul-Turkey.

B8. SEVİNÇ, H. ve AKINCI, M. (2017), “Finansman Uygulamalarına Geleneksel Olmayan Bir Bakış: Mikro Krediler ve Sosyo-Ekonomik Determinantları”, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 29-30 April 2017, İstanbul-Turkey.

B9. AKINCI, M., SEVİNÇ, H. ve YILMAZ, Ö. (2017), “Eyvah, Amerika Hapşırdı: Dış Yansıma Etkisinin Ekonometrik Bir Analizi”, International Congress on Economic Researches and Financial Markets, 12-13 May 2017, Edirne-Turkey.   

B10. AKINCI, M. ve SEVİNÇ, H. (2017), “Türkiye’de Sektörel Uzmanlaşma ve Ekonomik Büyüme Süreci Üzerine: Bölgesel Etki Ne Kadar Baskındır?”, 4th International Regional Development Conference, 21-23 September 2017, Tunceli-Turkey.

B11. SEVİNÇ, H. and AKINCI, M. (2017), “Are Incomes of Provinces Converging in Turkey? A Geographically-Weighted Regression Analysis”, International Strategic Research Congress, 28 September-1 October 2017, Antalya-Turkey.

B12. AKINCI, M., YILMAZ, Ö. ve SEVİNÇ, H. (2017), “Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine”, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5-7 October 2017, Trabzon-Turkey.

B13. AKINCI, M., SEVİNÇ, H. ve YILMAZ, Ö. (2017), “Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5-7 October 2017, Trabzon-Turkey. 

B14. AKINCI, M., SEVİNÇ, H. ve YILMAZ, Ö. (2018), “Türkiye Ekonomisinde Rebound Etkisi ve Enerji Etkinliğinin Geçerliliği Üzerine Bir Rejim Regresyonu Analizi”, International Congress on Economic Researches and Financial Markets, 12-14 April 2018, Nevşehir-Turkey.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. YILMAZ, Ö. ve AKINCI, M. (2012), İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri, 1. Basım, Ankara: Nobel Akademi Yayınları.

C1.2. AKINCI, M. (2014), Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, 1. Basım, Bursa: DORA Yayınları.

C1.3. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. ve ŞAHİN, Ç. E. (2017), Mikro Krediler-Makro Etkiler: Teori ve Uygulama, 1. Basım, Bursa: DORA Yayınları.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. AKINCI, M. (2013), “Temel Matematiksel İşlemciler, Matrisler ve Determinantlar”, YILMAZ, Ö. ve IŞIK, N. (der), Ekonometri içinde (ss. 29-70), İstanbul: Lisans Yayıncılık.

C2.2. AKINCI, M. and SEVİNÇ, H. (2017), “Beyond the Globalisation: Income, Inequality and Poverty”, AYDIN, H. İ., ZIOLO, M. and BALACESCU, A. (Eds.), Economic Development: Global & Regional Studies (Global Studies Vol. 4) içinde (pp. 165-187), London: IJOPEC Publication.

C2.3. SEVİNÇ, H. and AKINCI, M. (2017), “Get Up, Stand Up and Do Not Give Up the Fight: Making a Terrorist Homo Socio-Economics”, MORADY, F., KAPUCU, H. and YALÇINKAYA, Ö. (Eds.), Development & Growth: Economic Impacts of Globalization (Global Studies Vol. 3) içinde (pp. 183-202), London: IJOPEC Publication. 

C2.4. SEVİNÇ, H. and AKINCI, M. (2017), “Are Incomes of Provinces Converging in Turkey? A Geographically-Weighted Regression Analysis”, UĞUR, A., TOZAK, K. and YATBAZ, A. (Eds.), 2017 Turkish World Socio Economic Strategies içinde (pp. 257-286), Letonia: LAP Publication.

C2.5. YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2018), “Döviz Piyasalarının Finansal Ekonomideki Yeri”, DİNÇER, H. ve YÜKSEL, S. (Ed.), Finansal İktisat içinde (ss. 231-283), Ankara: Orion Kitabevi.

C2.6. AKINCI, M. (2018), “Re-Examination of the Easterlin Paradox in the Shadow of Globalization: Money Can Buy Life Satisfaction, But Not Happiness”, MANSO, J. R. P. and EREN, A. A. (Ed.), Economic Issues in Retrospect and Prospect I  içinde (pp. 303-321), London: IJOPEC Publication. 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2013), “İktisadi Küreselleşme ve Finansal Özgürlükler Arasındaki İlişki: Bir Panel Veri Analizi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 80-99.

D2. AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Türkiye’de Sektörel İstihdam ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi: Shift – Share (Değişim Payı) Analizi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 63(2), 25-51.

D3. AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Terörizmin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 5(1), 2014, 1-24.

D4. AKINCI, M., ERKAL, G. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Ekonomik Özgürlükler ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 144-165.

D5. AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Bir Turizm Krizi Olarak Uluslararası Terörizm: Ülke Grupları İtibariyle Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 51-76.

D6. YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. ve KÜÇÜKÇAYLI, F. (2016), “Parasal Gevşemenin Peşinden Koşmak: Borsa İstanbul Örneği”, Bankacılar Dergisi, 99, 52-73.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ÇITIR, I. Ö. ve AKINCI, M. (2010), “2008 – 2009 Ekonomik Krizi Çerçevesinde Ordu/Ünye’de Fındık Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Kriz Stratejileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, 17-19 Haziran 2010, Sivas, 345-362.

E2. YÜCE, G. ve AKINCI, M. (2011), “Ekonomik Büyüme Sürecinde İMKB-100 Endeksinin Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, 3. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya, 34-49.

 

G. Diğer yayınlar:

G1. Yayınlara yapılan atıflar:

G1.1. ERKAN, B. (2012), “Türkiye’nin Geleneksel İhraç Tarım Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 75-83. [A2 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.2. YARAŞIR TÜLÜMCE, S. (2013), “Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984-2010)”, Maliye Dergisi, 165, 97-114. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.3. APAYDIN, F. (2013), Büyümenin Ekonomi Politiği: Türkiye Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Çorum. [C1.1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.4. ÖZTÜRK, L. (2013). “Türkiye Avrupa Birliği’ne Yakınsıyor Mu? Bir Zaman Serisi Analizi, 1950-2008”, Ege Akademik Bakış, 13(4), 527-538. [A7 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.5. YÜCE, G. (2013), “Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 152-169. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.6. ÇEŞTEPE, H., YILDIRIM, E. ve BAYAR, M. (2013), “Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret: Toda-Yamamoto Yaklaşımıyla Türkiye’den Nedensellik Kanıtları”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 1-37. [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.7. KAYA, A. (2014), “Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir? Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 285-306. [A25 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.8. ÇİFTCİ, N. (2014), “Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Eş Bütünleşme Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 129-142. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.9. GACENER ATIŞ, A. ve AYŞEN KAYA, A. (2014), “Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51(588), 9-20. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.10. ADIGÜZEL, U. (2014), “Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-74. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.11. ADIGÜZEL, U. (2014), “Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-74. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.12. İNCEKARA, A., DEMEZ, S. ve AKYOL, M. (2014), “Ar-Ge Harcamalarına Yapılan Teşviklerin Etkinliği Türkiye BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-30. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.13. TAŞ, N. and ORHUNBİLGE, A. N. (2014), “Research on Chosen Macroeconomic Indicators of Romania”, Mediterranean Journal of Social Siences, 5(22), 326-341. [A24 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.14. ORHUNBİLGE, A. N. and TAŞ, N. (2014), “Manufacturing Output in Romania: An ARDL Approach”, Mediterranean Journal of Social Siences, 5(22), 342-353. [A24 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.15. KOLÇAK, M. (2014), “Türkiye’de Devlet İç Borçlarının Yönetimi: 2000 Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması”, Sayıştay Dergisi, 93, 5-30. [A19 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.16. BERKE, B., TEMİZ, D. ve KARAKURT, E. (2015), “Üçüz Açık ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 67-89. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.17. ÖZDAMAR, G. (2015), “İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Literatür İncelemesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 165-186. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]   

G1.18. KAYA, A. ve ÖZTÜRK, M. (2015), “Muhasebe Kârları ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 37-54. [D1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.19. KARANFİL, M. ve KILIÇ, C. (2015), “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Zaman Serisi Analizi”, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 1-20. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]   

G1.20. GEMRİK, S. (2015), “İslam Ülkelerinde Ekonomik Özgürlükler: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Türkiye İslam İktisadı Dergisi, 2(2), 71-91. [A14 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.21. NOR, N. H. H. M., RIPAIN, N. and AHMAD, N. W. (2015), “Financial Development and FDI-Growth Nexus: Panel Analysis”, Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah, 16-17 November, Malaysia. [A35 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.22. AYDIN, Y. ve BARUTÇU, A. (2015), “Etik Dışı Davranışları Önleme Mekanizması Olarak Yaptırımlar ve Kamu Görevlileri Etik Kurul Kararlarının Yayımlanması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 159-178. [A28 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.23. KAYA, E. ve BARUT, A. (2015), “Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Olan Türkiye İçin İhracat ve Finansal Dışa Açıklık İlişkisi”, I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi-Bildiriler Kitabı, 1-3 Ekim 2015, Erzurum-Türkiye. [A16 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.24. KAPLAN, F. (2016), Ekonomik Büyüme: Dolaylı Belirleyicileri ve Bir Uygulama, 1. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi. [C1.1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.25. BAŞAR, S. ve ÇAKICI-ÖZKILBAÇ, S. (2016), “Effects of Outward Foreign Direct Investment of Turkey on Economic Growth and Domestic Investment”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), 231-247. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.26. ŞAHİN, D. (2016), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği”, Journal of Life Economics, 3(1), 43-56. [Yüksek Lisans Tezine Yapılan Atıf]

G1.27. BALAN, F. (2016), “BRIC ve MINT Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Ampirik Analizi”, Journal of Life Economics, 3(1), 57-70. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.28. KAYA, A. İ. ve ÇALIŞKAN, Z. (2016), “Ekonomik Özgürlüklerin Sağlık ve Eğitime Etkisi: Panel Veri Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 81-102. [Doktora Tezine Yapılan Atıf]  

G1.29. YÜKSEL, S. (2016), “Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri: Mars Yöntemi ile Bir İnceleme”, Bankacılar Dergisi, 27(96), 102-121. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.30. HELHEL, Y. (2016), “E7 Ülkelerinde Finansal Gelişmenin Ar-Ge Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 500-517. [A27 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.31. AÇCI, Y. (2016), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisinin VAR Analizi İle İncelenmesi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar, 8(14), 41-53. [A25 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.32. YÜCE AKINCI, G. ve KÜÇÜKÇAYLI, F. (2016), “Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71, 127-148. [D1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]   

G1.33. KESKİNGÖZ, H. (2016), “OECD Ülkelerinde Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1564-1572. [A9 Numaralı Esere Yapılan Atıf]   

G1.34. IŞIK, N., DEMİR, F. ve KILINÇ, E. C. (2016), “Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 46-60. [A32 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.35. IŞIK, N., DEMİR, F. ve KILINÇ, E. C. (2016), “Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 46-60. [D5 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.36. KARABIYIK, C. ve DİLBER, İ. (2016), “Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Journal of Yasar University, 11(44), 316-325. [A33 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.37. KOÇ, B. (2016), “Dış Yardımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 144-156. [A32 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.38. MILUTINOVIC, S. (2016), “The Effects of International Trade on Income Convergence of the European Union Member States”, Industrija, 44(2), 7-22. [A10 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.39. PEÇE, M. A., CEYHAN, M. S. ve AKPOLAT, A. (2016), “Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, International Journal of Cultural and Social Studies, 2(1), 135-148. [A33 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.40. SAVACI, S. ve KARŞIYAKALI, B. (2016), “Ülkeler Arası Gelir Yakınsaması Analizi: AB Ülkeleri ve Türkiye”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 237-257. [A7 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.41. DEMİRHAN, B. (2016), “The Impact of Credit Growth and Real Exchange Rate Appreciation on Current Account Deficit in Turkey: ARDL Bounds Testing Approach”, Journal of International Trade, Finance and Logistics, 1(1), 79-92. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.42. ÖZTÜRK ÇETENAK, Ö. (2016), “Ekonomik Özgürlükler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-16. [Doktora Tezine Yapılan Atıf]

G1.43. IŞIK, M. (2016), “Ekonomik Özgürlükler Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri Mi? OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi-Bildiriler Kitabı II, 12-15 Mayıs 2016, Isparta-Türkiye. [Doktora Tezine Yapılan Atıf]

G1.44. ŞEN, H. and KAYA, A. (2016), “Are the Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable to Post-Communist Countries?”, Bank of Finland Discussion Paper, No: 3. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.45. KESKİNGÖZ, H. ve KARATAŞ, A. R. (2016), “Yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı İçin Politika Önerileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(3), 597-610. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.46. ÇOBAN, H. and BALIKÇIOĞLU, E. (2016), “Triple Deficit or Twin Divergence: A Dynamic Panel Analysis”, The International Journal of Economic and Social Research, 12(1), 271-280. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.47. TÜREDİ, S. (2016), “The Relationship Between R&D Expenditures, Patent Applications and Growth: A Dynamic Panel Causality Analysis for OECD Countries”, Anadolu University Journal of Social Sciences, 16(1), 39-48. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.48. İPEK, E. ve AYVAZ KIZILGÖZ, Ö. (2016), “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık”, Ege Akademik Bakış, 16(3), 425-442. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.49. GÖÇER, İ., ALATAŞ, S. and PEKER, O. (2016), “Effects of R&D and Innovation on Income in EU Countries: New Generation Panel Cointegration and Causality Analysis”, Theoretical and Applied Economics, 23(4), 153-164. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.50. SUNGUR, O., AYDIN, H. İ. ve EREN, M. V. (2016), “Türkiye’de AR-GE, İnovasyon, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.51. SARIBAŞ, H. (2016), “Ana Akım Büyüme Modeli ve Yakınsama Hipotezlerinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı”, Sosyoekonomi, 24(30), 169-186. [A7 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.52. UYSAL, D., KESKİN, R. ve SERTKAYA, Y. (2016), “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, İktisadi Yenilik Dergisi, 3(2), 73-92. [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.53. TOPALLI, N. (2016), “Doğrudan Sermaye Yatırımları, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(1), 83-95. [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.54. KAYA, M. (2016), “Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Nedenleri”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10), 51-75. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.55. ALTINTAŞ, N., İNAL, V. ve TORUSDAĞ, M. (2016), “Ekonomik Büyüme-Cari Açık İlişkisi: 1995-2014 Türkiye Örneği”, II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi-Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2016, Erzurum-Türkiye. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.56. ERSUNGUR, Ş. M., DORU, Ö. ve ASLAN, M. B. (2016), “Türkiye’de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari Denge Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı”, II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi-Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2016, Erzurum-Türkiye. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.57. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademica Procedia, 2, 648-663. [D3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.58. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademica Procedia, 2, 648-663. [A14 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.59. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademica Procedia, 2, 648-663. [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.60. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademica Procedia, 2, 648-663. [A9 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.61. ALTINIRMAK, S. ve EYÜBOĞLU, A. (2016), “Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72, 67-82. [A30 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.62. DÜCAN, E. ve GÜĞERÇİN, U. (2016), “Çeşitlendirme Stratejisi Örneği Olarak Türkiye’de Konut Yatırımları ve Sektörel Krediler İlişkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 93-110. [A5 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.63. KAYAHAN, L. ve HEPAKTAN, C. E. (2016), “Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin VAR Analizi (2005-2015)”, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4), 159-190. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.64. DEMİRCİ, N. S. (2017), “Finansal Gelişmişliğin Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarına Etkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme, Nedensellik, Etki-Tepki Analizleri ve Varyans Ayrıştırması (1990-2014)”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74, 157-182. [A27 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.65. UYSAL, D., KIZILKAYA, O. ve SOFUOĞLU, E. (2017), “Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişki: Seçilmiş Ülkelere Yönelik Panel Eşbütünleşme Analizi”, International Economics Research and Financial Markets Congress, 12-13 May 2017, Edirne-Turkey [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.66. POLAT, E. (2017), “Effects of R&D and Innovation on High Technology Exports and Economic Growth: A Practice for Turkey”, AYDIN, H. İ., ZIOLO, M. and BALACESCU, A. (Eds.), Economic Development: Global & Regional Studies (Global Studies Vol. 4) içinde (pp. 55-73), London: IJOPEC Publication. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.67. IŞIK-EROL, S. (2017), “Sendikaların Verimlilik Üzerine Etkileri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 189-222. 8 [A23 Numaralı Esere Yapılan Atfı]

G1.68. UÇAK, S. (2017), “Cari Denge ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Analizi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 107-140. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.69. ARSLAN, İ., UĞUR, A. A. ve DİNERİ, E. (2017), “OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980-2014”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 56-68. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.70. DOĞAN, O., BAKIRCI, F. ve BURTAN-DOĞAN, B. (2017), “Yeni Dünya İktisadi Düzeninde Eksen ve Paradigma Kaymaları: BRIC Örneğinde Cari İşlemler Bilançosundaki Değişimin Belirleyicileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 701-726. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.71. ÇİNKO, L. (2017), “Türkiye’de Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması”, Social Sciences Research Journal, 6(1), 53-64. [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.72. ÇİNKO, L. (2017), “Türkiye’de Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması”, Social Sciences Research Journal, 6(1), 53-64. [37 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.73. BACIK, E., ÖZER, M. ve ALTINIRMAK, S. (2017), “Terörün Volatiliteye Etkisi: Türkiye BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 55-75. [D3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.74. BACIK, E., ÖZER, M. ve ALTINIRMAK, S. (2017), “Terörün Volatiliteye Etkisi: Türkiye BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 55-75. [A32 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.75. ÇINAR, M. (2017), “The Effects of Terrorism on Economic Growth: Panel Data Approach”, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 35(1), 97-121. [D3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.76. ELMAS, B., POLAT, M. and BAYDAŞ, M. (2017), “Innovation and Company Performance Relationship: An Investigation with Panel Data Analysis in BIST Stone and Soil-Based Sector”, The Macrotheme Review, 6(2), 33-48. [A14 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.77. ELMAS, B., POLAT, M. and BAYDAŞ, M. (2017), “Innovation and Company Performance Relationship: An Investigation with Panel Data Analysis in BIST Stone and Soil-Based Sector”, The Macrotheme Review, 6(2), 33-48. [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.78. ELMAS, B., POLAT, M. and BAYDAŞ, M. (2017), “Innovation and Company Performance Relationship: An Investigation with Panel Data Analysis in BIST Stone and Soil-Based Sector”, The Macrotheme Review, 6(2), 33-48. [A9 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.79. ELMAS, B., POLAT, M. and BAYDAŞ, M. (2017), “Innovation and Company Performance Relationship: An Investigation with Panel Data Analysis in BIST Stone and Soil-Based Sector”, The Macrotheme Review, 6(2), 33-48. [A34 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.80. ERSUNGUR, Ş. M., DORU, Ö. ve ASLAN, M. B. (2017), “Türkiye’de GSYH ve Döviz Kuru Hareketlerinin Cari Denge Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 451-462. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.81. TARI, R. and ALABAŞ, M. M. (2017), “The Relationship Between R&D Expenditures and Economic Growth: The Case of Turkey (1990-2014)”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 1-17. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.82. AKDUĞAN, U. (2017), “Türkiye’de Dış Borç Stokunun Belirleyicileri”, Business and Economics Research Journal, 8(2), 183-202. [A19 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.83. YALÇINKAYA, Ö. ve AYDIN, H. İ. (2017), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçili Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği (1992-2015)”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 39-64. [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.84. DİNÇER, H., HACIOĞLU, Ü, and YÜKSEL, S. (2017), “A Strategic Approach to Global Financial Crisis in Banking Sector: A Critical Appraisal of Banking Strategies Using Fuzzy ANP and Fuzzy Topsis Methods”, International Journal of Sustainable Economies and Management, 6(1), 1-21. [A1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.85. KANTAŞ, Ö. (2017), “Sendikalaşmayı Kültürlerarası Psikoloji Çerçevesiyle Ele Almak: İşsizlik ve Milli Gelirin Ötesinde Kültürün Etkisi”, Çalışma ve Toplum, 53(2), 721-740. [A23 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.86. ÇELİK, N. ve KARAÇUKA, M. (2017), “Terör Saldırılarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri: Türkiye Özelinde Ampirik Bir Analiz”, Ege Akademik Bakış, 17(3), 313-322. [D5 Numaralı Esere Yapılan Atıf - ESCI]

G1.87. PEŠA, A. R., WROŃSKA-BUKALSKA, E. and BOSNA, J. (2017), “ARDL Panel Estimation of Stock Market Indices and Macroeconomic Environment of CEE and SEE Countries in the Last Decade of Transition”, Portuguese Economic Journal, 16(3), 205-221. [A35 Numaralı Esere Yapılan Atıf – SSCI]  

G1.88. ŞAHİN, D. (2017), “Üst-Orta Gelirli Ülkelerde Ekonomik Özgürlükler, Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisinin Analizi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 137-147. [D4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.89. ÇINAR, M. (2017), “Investigation of Terrorist Events in Turkey from the Perspective of Democratic Opening Process”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 205-221. [D3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.90. KESKİN, A. (2017), “Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Açığın Finansman Yapısı: 1989-2015 Dönem Analizi”, Amme İdaresi Dergisi, 50(3), 89-125. [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf – SSCI]

G1.91. KÖSE, Z. ve ŞENTÜRK, M. (2017), “Ar&Ge-Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(17), 215-221 [A4 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.92. SHASTRI, S., GIRI, A. K. and MOHAPATRA, G. (2017), “Assessing the Triple Deficit Hypothesis for Major South Asian Countries: A Panel Data Analysis”, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 292-299 [A6 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.93. YILMAZ, T., ZEREN, F. ve KOYUN, Y. (2017), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu İlişkisi: BRICS ve MINT Ülkeleri Üzerinde Ekonometrik Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 1235-1254 [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.94. KAHVECİ, Ş. ve TERZİ, H. (2017), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Nedensellik Analizleri ile Testi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, 135-154 [A3 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.95. GÜNEY, T. (2017), “Türkiye ve BRICS Ülkelerinde Ekonomik Özgürlüğün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi”, International Review of Economics and Management, 5(2), 20-38 [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.96. GÜNEY, T. (2017), “En Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Özgürlüğün Gelir Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 291-902 [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.97. ÖZKAN, G. ve YILMAZ, H. (2017), “Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı ve Kişi Başına Gelir Üzerindeki Etkileri: 12 AB Ülkesi ve Türkiye İçin Uygulama (1996-2015)”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 1-12 [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.98. DİKKAYA, M. and DOYAR, B. V. (2017), “Causality among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan”, Bilig, 83, 79-98 [A9 Numaralı Esere Yapılan Atıf – SSCI] 

G1.99. TOPUZ, S. G. ve YILDIRIM, K. (2017), “Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 57-71 [A33 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.100. HELHEL, Y. (2017), “Küreselleşme ve Finansal Gelişme Arasındaki Etkileşimin Türkiye ve BRICS Ülkeleri İçin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 158-178 [A27 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.101. TAYSSIR, O. and FERYEL, O. (2017), “Does Central Banking Promote Financial Development?”, Borsa İstanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.09.001 [A35 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.102. AYAN, E. (2017), “Tek Parti Döneminde Sınai Kalkınma Politikalarının Gelişimi: Ekonomi-Politik Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 269-302 [A28 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.103. CAN, M., DOĞAN, B. and DEĞER, O. (2017), “The Relationship Between Research & Development Investment Expenditure, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Panel Causality and Cointegration Analysis for G-7 Countries”, Journal of Applied Economic Sciences, 12(1), 58-69. [A17 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.104. YÜCE AKINCI, G. ve MUMCU-KÜÇÜKÇAYLI, F. (2018), “Borsalar-Arası Karşılıklı Bağımlılık: Asya ve Avrupa Borsaları Birbirlerini Etkiliyor Mu?”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, 721-734. [D1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G2. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

G2.1. AKINCI, M. (2012), International Symposium on Regional Cooperation and Development, 17-20 October 2012, Erzurum, Turkey, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi.

G2.2. AKINCI, M. (2016), International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

G.2.3. AKINCI, M. (2017), İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017, Ünye/Ordu-Türkiye, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi.

G3. Bilimsel dergilerde hakemlik/editörlük

G3.1. AKINCI, M. (2015), Contemporary Economics (Hakemlik, CE-2014-0095 ID Numaralı ve “What You Export Matters: Does It Really?” İsimli Makale)

G3.2. AKINCI, M. (2016), International Review of Applied Economics (Hakemlik, CIRA-2016-0053 ID Numaralı ve “Insurance Market Development and Macroeconomic Interactions in Twenty-Six Countries” İsimli Makale)

G3.3. AKINCI, M. (2016), Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik, 5000185328 ID Numaralı ve “Ekonomik Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi” İsimli Makale) 

G3.4. AKINCI, M. (2017), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Hakemlik, 284560 ID Numaralı ve “Sermaye Yapısına Etki Eden Firmaya Özgü Faktörlerin Panel Eşbütünleşme ve Panel Veri Analizleri ile Belirlenmesi: Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Uygulama” İsimli Makale)

G3.5. AKINCI, M. (2017), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Hakemlik, 285711 ID Numaralı ve “Cloud Computing Adoption in Logistics Firms in Turkey: An Exploratory Study”, İsimli Makale) 

G3.6. AKINCI, M. (2017), Business and Economics Research Journal (Hakemlik, 479-060317 ID Numaralı ve “Orijinal Günah Çerçevesinde Türkiye’de Dış Borç Stokunun Belirleyicileri” İsimli Makale)

G3.7. AKINCI, M. (2017), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Hakemlik, 291755 ID Numaralı ve “İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması” İsimli Makale) 

G3.8. AKINCI, M. (2017), International Review of Applied Economics (Hakemlik, CIRA-2017-0106 ID Numaralı ve “Relationship between FDI and Economic Growth in the Presence of Good Governance System: Evidence from OECD Countries” İsimli Makale) 

G3.9. AKINCI, M. (2017), Sosyoekonomi (Hakemlik, 303247 ID Numaralı ve “The Consequences of Corruption on Inflation in Developing Countries: Evidence from Panel Cointegration and Causality Tests” İsimli Makale)

G3.10. AKINCI, M. (2017), Sosyoekonomi (Hakemlik, 291999 ID Numaralı ve “Economic Growth and Public Debt: A Causality Examination of Selected Countries” İsimli Makale)

G3.11. AKINCI, M. (2017), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik, 448 ID Numaralı ve “Türkiye’de Kadın İşgücüne Olan Talep: GMM Örneği” İsimli Makale)

G3.12. AKINCI, M. (2017), Eurasian Economic Review (E-SCI) (Hakemlik, EAER-D-17-00082 ID Numaralı ve “A Panel Analysis on the Impact of FDI, Imports, and Foreign Remittances on the African Economy: An ARDL Approach” İsimli Makale)

G3.13. AKINCI, M. (2017), Fiscaoeconomia (Hakemlik, 344568 ID Numaralı ve “Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisi: 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi Analizi” İsimli Makale)

G3.14. AKINCI, M. (2017), Politik Ekonomik Kuram (Hakemlik, 356929 ID Numaralı ve “Türkiye’nin Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin Mars Yöntemi ile Belirlenmesi” İsimli Makale)

G3.15. AKINCI, M. (2017), Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Editörlük)

G3.16. AKINCI, M. (2018), Fiscaoeconomia (Hakemlik, 365143 ID Numaralı ve “Energy Consumption and Economic Growth in Emerging Market Economies: A Basic Comprehensive Analysis by Using Panel Data (1974-2013)” İsimli Makale)

G3.17. AKINCI, M. (2018), Sosyoekonomi (Hakemlik, 333828 ID Numaralı ve “Education Mismatches in the Labor Markets and Their Impact on Wages across Sectors: Evidence from Turkey” İsimli Makale)

G3.18. AKINCI, M. (2018), Fiscaoeconomia (Hakemlik, 401016 ID Numaralı ve “The Interaction between Oil Price and Financial Stress: Evidence from the U.S. Data” İsimli Makale)

G3.19. AKINCI, M. (2018), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Hakemlik, 346613 ID Numaralı ve “Sağlık ve Eğitim Hizmetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması” İsimli Makale)

G3.20. AKINCI, M. (2018), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik, 665 ID Numaralı ve “Bankacılık Sisteminde Risk ve Sermaye Yeterliliği” İsimli Makale)

G3.21. AKINCI, M. (2018), Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Hakemlik, 408287 ID Numaralı ve “Petrol Fiyatları ve Reel Döviz Kurunun İhracat Üzerindeki Etkisi: 1987-2014 Dönemi Türkiye Örneği” İsimli Makale)

G3.22. AKINCI, M. (2018), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik, 423577 ID Numaralı ve “BRICS-T Ülkelerinde İşgücü Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi” İsimli Makale)

G3.23. AKINCI, M. (2018), Business and Economics Research Journal (Hakemlik, “Carbon Dioxide Emission Per Capita and Environmental Taxes: LCS Approach” İsimli Makale)

G3.24. AKINCI, M. (2018), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik, 416526 ID Numaralı ve “The Effect of Economic Globalization on Unemployment in Emerging Market Economies” İsimli Makale)

G3.25. AKINCI, M. (2018), Petroleum Science (Hakemlik, PETROSCI-2017-0403 ID Numaralı ve “Terrorism, Environmental Pollution, FDI, Petroleum Consumption and Economic Growth: Evidences from China, Colombia, India, Israel, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Philippines, Russia, Thailand and Turkey” İsimli Makale) 

G3.26. AKINCI, M. (2018), BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi (Hakemlik, “Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor Mu? BİST 100 Üzerine Bir Uygulama” İsimli Makale)

G3.27. AKINCI, M. (2018), Sosyoekonomi (Hakemlik, 421107 ID Numaralı ve “Foreign Direct Investment and Economic Growth Relation: A Panel Data Analysis of BRIC Countries and Turkey” İsimli Makake)

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2009-2010

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35. Maddesine İstinaden)

2010-2013

Dr. Arş. Gör.  

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2013-2016

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2016-2018

Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

2018-Halen