KİŞİSEL BİLGİLER

ADI SOYADI                        :  Köksal APAYDINLI

DOĞUM YERİ                      :  Gross Umstadt / ALMANYA

YABANCI DİL                      :   İngilizce

UZMANLIK ALANLARI         :   Koro, Şan ve Piyano Eğitimi

 

ÖĞRENİM DURUMU

 Derece

                        Alan                       

 Üniversite

 Yıl

 Lisans

 Müzik Eğitimi

 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1993

 Y. Lisans

 Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2006

 Doktora

 Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010

 Doçentlik

 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme  Temel Alanı / Müzik Eğitimi  Üniversiteler Arası Kurul 2017

 

Yüksek Lisans Tezi

Apaydınlı, K. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müziksel İşitme-Okuma-Yazma Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

         Tez Danışmanı: Prof. Ülkü ÖZGÜR

 

Doktora Tezi

Apaydınlı, K. (2010). Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimleri ile Müzik Eğitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

         Tez Danışmanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK

 

 Mesleki Tecrübe:

- Ordu Üniversitesi, MSSF, Yrd. Doç. Dr., Ordu (2012 -    ) 

- Karabük Üniversitesi, Safranbolu MYO, Yrd. Doç. Dr., Karabük (2011-2012)

- Karabük Üniversitesi, Fethi Toker GSF, Okutman, Karabük (2009-2011)

- MEB Çankaya Misak-ı Milli İÖO, Müzik Öğretmeni, Ankara (2007-2009)

- MEB Altındağ Özdemir Gürocak İÖO, Müzik Öğretmeni, Ankara (2006-2007)

- MEB Kozcağız İÖO, Müzik Öğretmeni, Bartın (2005 -2006)

- Özel Köksal Toptan Lisesi, Müzik Öğretmeni, Ankara ( 2004 – 2005 )

- Özel Bilim Okulları, Müzik Öğretmeni, Ankara ( 1996 – 2004 )

- ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İÖO, Müzik Öğretmeni, Ankara ( 1993-1995)

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A.1. Apaydınlı, K. (2016). An educational experience in Conservatory of Bologna: The Italian students’ views on contemporary Turkish polyphonic choral music, Educational Research and Reviews, 11 (8), April, 765-772, ISSN: 1990-3839, (Indexed in ERIC), DOI: 10.5897/ERR2015.2581. 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B.1. Apaydınlı, K. (2016). Domenico Scarlatti’ye Ait Orta Düzeydeki Sonatların Piyano Eğitiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies,45, Spring III, 173-188. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3415

B.2. Yener, S. ve Apaydınlı, K. (2016). Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumların Çeşitliliği ve Mezunların İstihdam Sorunları, The Journal of Academic Social Science Studies, 42, Winter III, 225-249. Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3239.

B.3. Apaydınlı, K. (2014). Türkiye’de Koro Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Bir Bakış, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 61-66, ISSN: 1309-9302 (Index: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus), http://sobiad.odu.edu.tr/files/SOBAD_Dergi_say_8_2_1.pdf

B.4. Apaydınlı, K. (2012).  Ergenlik Dönemi Sorunlarının Çözümünde Müzik Eğitiminin Yeri ve Önemi, NWSA-Fine Arts (E-Journal of New World Science Academy), 7 (2), 123-130, ISSN:1308-7290, D0089. (Index: EBSCO)

B.5. Apaydınlı, K. ve Şentürk, N. (2012). Ders Dışı Sosyal (Müziksel) Etkinliklerin Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimlerine Etkileri, International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 1 (1), 67-79, ISSN: 2146-9466, http://www.ijtase.net/ijtase/ijtase_v1i1.pdf. (Doktora tezinden üretilmiştir).

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C.1. Çiçek, V. ve Apaydınlı, K. (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 20 (4), 1471-1491. (Index: ULAKBİM, EBSCOHOST, ASOS)

C.2. Toker, S. ve Apaydınlı, K. (2016). Heinrich Panofka’nın “Vocal ABC First Lesson in Singing” Adlı Metodunun İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 65 (Kış), 499-512.   

C.3. Apaydınlı, K. ve Şentürk, N. (2011). Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Müzik Eğitimi Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1 (2), 33-47. (Doktora tezinden üretilmiştir)

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler

D.1. Apaydınlı, K. ve Karaduman, İ. (2018). Nevit Kodallı, A Second Generation of Contemporary Turkish Composer: His Life, Works and Educative Aspect. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences, Book of Full Texts, p. 27-35, 11-13 August, Kiev-Ukraine.

D.2. Apaydınlı, K. (2017). Türk Beşleri ve Türkiye’deki Çok Sesli Koro Eğitimine Katkıları, ERPA International Congresses on Education, 18-21 May, Budapest-Hungary (Özet Basım).

D.3. Apaydınlı, K. (2017). Milli İrade Bilincine Etki Eden Marşların Ortaokul ve Lise Müzik Kitaplarında Yer Alma Durumları, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları), 11-14 Mayıs, Ordu Üniversitesi, Ordu (Özet Basım).

D.4. Yener, S. ve Apaydınlı, K. (2015). Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumların Çeşitliliği ve Mezunların İstihdam Sorunları, II. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-6 Aralık 2015, Girne-KKTC  (Sözlü sunum yapılmıştır)

D.5. Apaydınlı, K. ve Özkeleş, S. (2013). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sanat Eğitiminde Müzik Okuryazarlığı, 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bildiri Kitabı, 386-399, 6-8 Haziran 2013, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

D.6. Yücetoker, İ. and Apaydınlı, K. (2012). The Situation and The Importance of Three Hand Pieces in Piano Education, World Conference on Design, Arts and Education (ARTSEDU 2012), 01-04 May 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 541-545, Antalya.

D.7. Apaydınlı, K. ve Şentürk, N. (2011). Ders Dışı Sosyal (Müziksel) Etkinliklerin Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimlerine Etkileri, Global Education Conference, 23-25 November 2011, North Cyprus. (Tam metin International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 1 (1)’de yayınlamıştır.)

E. Diğer Yayınlar

E.1. Yener, S. ve Çiçek, V. (2016). Adım Adım Uygulamalı Müzik Teorisi ve Armoni (Editör: Köksal Apaydınlı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 6053185277.

F. Yapılan Atıflar

F.1. Apaydınlı, K. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müziksel İşitme-Okuma-Yazma Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

            Atıflar:

 1. Ermiş, İ. (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden Mezun Olan Öğrencilerin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda “Müziksel İşitme Okuma ve Yazma” Alanındaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi: Bursa Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 2. Deniz, Ü. (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersinin Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlara Ulaşma Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 3. İnan, E. (2010). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma Yazma ile İlgili Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 4. Özaltunoğlu, Ö. (2011). Moveable-do Metodunun Lisans Öğrencilerinin Dikte Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. 
 5. Öztürk, G. (2012). Müziksel İşitme Eğitiminde Kullanılan İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Kaygı ve Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 6. Arapgirlioğlu, H. ve Özaltunoğlu, Ö. (2012). Müziksel işitme eğitiminde yer alan dikte becerisinin sosyo-kültürel değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 61-81.
 7. Yaşmut, B. (2013). Piyano Eğitiminin Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Davranışlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 8. Serin, Ç. (2013). Diyapazonun Mutlak İşitmeye Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

F.2. Apaydınlı, K. (2012). Ergenlik Dönemi Sorunlarının Çözümünde Müzik Eğitiminin Rolü ve Önemi, NWSA-Fine Arts (E-Journal of New World Science Academy), 7 (2), 123-130.

            Atıflar:

 1. Canbay, A. ve Nacakçı, Z. (2015). Toplumda Şiddete Karşı Müziksel Tavır, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 11 (special issue 3), July, 278-286, ISSN: 2148-1148, DOI: 10.14486/IJSCS290.

F.3. Apaydınlı, K. ve Şentürk, N. (2012). Ders Dışı Sosyal (Müziksel) Etkinliklerin Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimlerine Etkileri, International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 1 (1), 67-79, ISSN: 2146-9466, http://www.ijtase.net/ijtase/ijtase_v1i1.pdf.

            Atıflar:

 1. Yaman, E. ve Ersal, Ö. (2015). Sosyal Kulüplerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAB), 4 (11), 238-253.

F.4. Apaydınlı, K. (2010). Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimleri ile Müzik Eğitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

            Atıflar:

 1. Kuruçay, R. (2012). Babanın Durumsal ve Kişilik Özellikleriyle Erkek Ergen Çocuklarının Gerçekleştirdiği Kuraldışı Davranışların Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 2. Doğan, A. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Göstermelerinde Öğrenim Hayatlarını Denetleyememe İnancı, Özsaygı ve Okula Aidiyet Duygularının Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

İdari Görevler

- Dekan Yardımcısı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2017-

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2017-

- Fakülte Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2017-

- Erasmus Bölüm Koordinatörü, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, 2017-

- Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODUSEM) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 -

- Dekan Yardımcısı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2013-2014

- Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2013-2014

- Enstitü Kurul Üyeliği, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-2014

- Fakülte Kurul Üyeliği, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2013-2014

- Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2013-2014

- Anasanat Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı, 2009 – 2010.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

- Çiçek, V. (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde Okutulmakta Olan Piyano Dersinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği). Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

- Toker, S. (2015). Heinrich PANOFKA’nın “Vocal A.B.C. First Lesson in Singing” Adlı Metodunun İncelenmesi. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

 

Hakemlikler

- Program Kurulu Üyesi (Güzel Sanatlar Eğitimi): IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Ordu Üniversitesi, Ordu.

- “Çankırı Masallarının Müzikle Anlatımı” konulu proje hakemliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetim Birimi, 09 Mart 2017.

- Educational Research and Reviews (Open Access), February 2017, Manuscript Number: ERR- ERR/23.01.17/3153, (Indexed in ERIC)

- Educational Research and Reviews (Open Access), February 2016, Manuscript Number: ERR-19.01.16-2654, (Indexed in ERIC) 

- Bilim Hakem Kurulu Üyesi: I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 06-08 Mayıs 2015, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Diyarbakır.

- Educational Research and Reviews (Open Access), February 2015, 10 (3), ISSN: 1990-3839, Manuscript Number: ERR2014.2056, (Indexed in ERIC)

- Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), ISSN: 2147-7841, Karabük, 2014. (Uluslararası)

- Akdeniz Sanat Dergisi, 7 (13), ISSN: 1307-9700, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya, 2014. (Ulusal)

 

Aldığı Sertifikalar

- MEB, Uzman Öğretmenlik Sertifikası, Ankara, 24 Kasım 2006

 

Verdiği Seminerler

- Uygulamalı Koro Eğitimi Semineri, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu, Giresun, 08 Nisan 2016.

- “Strumenti e Voci Dalla Turchia” (The Instruments and Voices From Turkey), Conservatorio Di Musica “Giovan Battista Martini”, Bologna-ITALY, 14th May 2014.

 

Uluslararası Düzeyde Katıldığı Çalıştaylar (Workshop)

- The Creativity Workshop, Florence-Italy, 08-12 July 2016

- Conductors' and Composers' Programme, 19th Europa Cantat Choir Festival, Pecs-Hungary, 24th July– 02nd August 2015.

- 18. EAS Kongresi, Dört El Piyano ve Duo Piyano Master Class, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 26-29 Nisan 2010

- 2. Uluslararası Koro Çalıştayı, Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri Ankara, 3-12 Temmuz 2009

 

Ulusal Düzeyde Katıldığı Seminerler

- Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi Semineri, M. Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 26-28 Nisan 2013

- 10. Araştırma Yöntemleri  Semineri (Temel SPSS), Antalya, 23-26 Ocak 2012

- 8. Araştırma Yöntemleri (Academic Writing) Semineri, Antalya, 27-31 Ocak 2010

- Karabük Üniversitesi, “Eğitimcilerin Eğitimi” Semineri, 28 Şubat-1 Mart 2009

- Polifonik Korolar Derneği, “Koro Eğitimi ve Yönetimi” Semineri, Ankara, 9-10 Haziran 2003

- Özel Bilim Okulları, “21. Yüzyılda Eğitim” Semineri, Ankara, 7-11 Eylül 1998

- ODTU Geliştirme Vakfı, “Etkili Öğretmenlik Eğitimi” Semineri, Ankara, Kasım 1994-Ocak 1995

 

Yurt Dışı Tecrübeleri

- Erasmus Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği, “The Choir Works of Turkish Contemporary Composers”, Conservatorio Di Musica “Giovan Battista Martini”, Bologna-ITALY, 12th-16th May 2014.

 

Ödüller

- Diploma in nomination “Choral Arts” (Choir of Ordu University – Conductor), VI. International Roma Music Festival, , 8-12 March 2017, Roma-Italy

- 8. Ankara Polifonik Korolar Şenliği “Program Zenginliği ve Çeşitliliğinde Başarı  Ödülü”, 2003

- 4. Ankara Polifonik Korolar Şenliği “Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü”, 1999

- 3. Ankara Polifonik Korolar Şenliği “Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü”, 1998

- 2. Ankara Polifonik Korolar Şenliği “Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü”, 1997

- 2. Ankara Polifonik Korolar Şenliği “Jüri Özel Özendirme Ödülü”, 1997

- Ankara Valiliği ve Ankara Yenimahalle Kaymakamı tarafından verilen Takdir Belgeleri.

 

Jüri Üyelikleri

- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Sınavı jüri üyeliği, 2017

- Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Kadro Sınavı jüri üyeliği, 2016. 

- Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı jüri üyeliği, 2016

- Konuksever, Seden (2016). Üniversite Öğrencilerinin Batı ve Türk Müziğine Yönelik Betimleyici Sözel Davranışları ve Beğenileri. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. (Doç. Dr. Bahar GÜDEK ve Yrd. Doç. Dr. Sonat COŞKUNER ile)

- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Giriş Sınavı jüri üyeliği, 2015

- Toker, Sevda (2015). Heinrich PANOFKA’nın “Vocal A.B.C. First Lesson in Singing” Adlı Metodunun İncelenmesi. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu. (Prof. Sabri Yener ve Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK ile)

- Görsev, Gonca (2014). Henryk WIENIAWSKI’nin keman için yazılmış L’ecole Moderne Etüt- Kaprisleri Op.10’nun teknik ve biçimsel yönden incelenmesi. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu. (Prof. Sabri Yener ve Doç. Dr. Enver Sarı ile) 

- Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı jüri üyeliği, 2014

- Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı jüri üyeliği, 2013

- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi kadro sınavı jüri üyeliği, 2013.

- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi kadro sınavı jüri üyeliği, 2013.

- Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi kadro sınavı jüri üyeliği, 2013.

- Ordu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmen seçimi uygulama sınavı jüri üyeliği, 2012

- Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü özel yetenek sınavı jüri üyeliği, 2009.

 

Sanatsal Faaliyetler

- IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Açılış Töreninde Çok Sesli Koro Konseri, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 11 Mayıs 2017 (Koro şefi)

- Çok Sesli Koro ve Orkestra Konseri, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 26 Nisan 2017 (Koro şefi)

- Çok Sesli Koro Konseri, VI. Uluslararası Roma Müzik Festivali, Teatro Don Bosco, Roma-İtalya, 09 Mart 2017 (Koro Şefi). 

- Ordu Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreninde Çok Sesli Koro Konseri, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 03 Ekim 2016 (Koro şefi)

Çok Sesli Koro – Solo ve Orkestra Konseri, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 14 Nisan 2015 (Koro şefi)

- Tiyatro Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Aydınlığın Adı Atatürk adlı dramatizasyon gösterisi (Koro şefi), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 10 Kasım 2014

- Çok Sesli Koro ve Solo Konseri, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 16 Nisan 2014 (Koro şefi – piyano eşlikleri)

- Öğretim Elemanları Klasik Müzik Konseri, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Ordu, (ODU MSSF ve Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı işbirliği ile), 09 Nisan 2014 (Piyano performansı)

- Öğretim Elemanları Klasik Müzik Konseri, Giresun Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Giresun, (ODU MSSF ve Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı işbirliği ile), 03 Nisan 2014 (Piyano performansı)

- Çok Sesli Koro ve Solo Konseri, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, 03 Nisan 2013, (Koro şefi – piyano eşlikleri)

- 3. Bahar Şenliklerinde SBS öğrencileriyle sosyal proje kapsamında Çocuk Korosu Konseri, Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, 28 Mayıs 2010

- 4.Bilim-Kültür-Sanat Günleri’nde Lisans I ve Lisans II sınıf öğrencileriyle hazırlanan Şan ve Koro Konseri, Karabük Üniversitesi Fethi Toker GSTF (Tarihi Bina), 18 Mayıs 2010

- Lisans I ve II sınıf öğrencileriyle hazırlanan Şan Konseri ve piyano eşlikleri, Karabük Üniversitesi Fethi Toker GSTF (İMKB Kampusu), 25 Aralık 2009

- Atatürk’ü Anma Günü için hazırlanan programda Koro Konseri, Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, 10 Kasım 2009

- Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği 6. Ortak Senato Toplantısı için hazırlanan programda Koro Konseri, Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, 20 Ekim 2009

- Karabük Üniversitesi Fethi Toker GSTF Müzik Bölümü Yıl Sonu Öğrenci ve Öğretim Elemanı Konserinde solo piyano dinletisi, piyano eşlikleri ve koro şefi, Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, 15 Haziran 2009

- 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu Açılış Konseri (Piyano: Köksal APAYDINLI, Şan: Buse DEBAĞOĞLU-Lisans I Öğrencisi), Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu, 13-15 Mayıs 2009

- Piyano ve Keman Konseri (Piyano: Köksal APAYDINLI, Kemanlar: Elvan ERGÜN - Aslı ÖZBİLİR), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Şehir Yerleşkesi Konferans Salonu, 10 Haziran 2005

- Müzik öğretmeni olarak görev yaptığı okullarda çalıştırdığı öğrencilerle hazırladığı çeşitli piyano, koro ve şan konserleri