Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:                

KARADUMAN İrfan (2014).  Geleneksel Türk Halk Müziğinde Makâm Kavramının Kullanılmasına Edvâr Geleneği Açısından Bir Yaklaşım.  Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  , 9(8), 587-601., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7158        

KARADUMAN İrfan, BULUT Mustafa Hilmi (2014).  Feyzullah Çınar Türkülerinin Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi.  Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  , 9(5), 1219-1228., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7025                 
  
KARADUMAN İrfan (2013).  Ra'uf Yektâ Bey'e Dâir Bilinmeyen Birkaç Belge.  Tarih Okulu Dergisi, 6(16), 471-487., Doi:  http://dx.doi.org/10.14225/Joh368                 
  
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

ARSLAN Serdal, KARADUMAN İrfan (2016). Siirt İli Pervari İlçesinden Derlenen Müzik Pratikleri (Erbane Geleneği). III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri. s.947-954 (Tam Metin Bildiri)                 

KARADUMAN İrfan (2014).  Feyzullah Çınar'ın Türkülerinde Müzik Özellikleri.  Feyzullah Çınar Anısına 5. Uluslararası Halk Ozanları Hacı Bektaş Buluşması Paneli (Davetli konuşmacı)               
  
KARADUMAN İrfan (2014).  Edvârlardaki Kuramsal Farklılıkları Doğru Algılamak.  Uluslararası Müzik Sempozyumu (Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü) (Tam metin bildiri)               
  
KARADUMAN İrfan (2014).  Şehir Yaşantısı İçinde Bir Kırsal Müzik Temsilcisi: Feyzullah Çınar.  V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 214-224. (Tam metin bildiri)               

KARADUMAN İrfan (2014).  Türklerin İslâm İnancı ile Şekillenen Dînî Müzik Kültürü.  Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 142-150. (Tam metin bildiri)              
  
KARADUMAN İrfan (2010).  Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu Musiki Oturumu Müzakeresi.  Çeşitli Yönleriyle Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu, 3, 339-345. (Tam metin bildiri)               
  
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:  
     
                                            
İlm-i Edvâr-ı Mûsıkî (İnceleme-Günümüz Türkçesi-Çevriyazım-Esâs Metin) (2014)., KARADUMAN İRFAN,  Asitan Kitap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 178, ISBN:978-605-5487-60-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)        
         
Şiirleriyle ve Türküleriyle Âşık Pirânî (2013)., KARADUMAN İRFAN,  Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 145, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 262, ISBN:978-605-4561-22-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)        
         
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
                                            
Türkiye'nin Birikimleri-3 (Müzisyenler), Bölüm adı:(Sadi Yaver Ataman) (2014)., KARADUMAN İRFAN,  İlke Yayıncılık, Editör:Hüseyin Türkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 292, ISBN:978-605-5961-34-3, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi)            
         
Türkiye'nin Birikimleri-3 (Müzisyenler), Bölüm adı:(Muzaffer Sarısözen) (2014)., KARADUMAN İRFAN,  İlke Yayıncılık, Editör:Hüseyin Türkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 292, ISBN:978-605-5961-34-3, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi)            
         
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :                

KARADUMAN İrfan (2010).  Muallim İsmail Hakkı Bey’in Bestecilik Yönü ve Ferahfeza Peşrevinin İncelenmesi.  C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(14), 345-354.                 
    
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

KARADUMAN İrfan (2011).  Muzaffer Sarısözen'in Derlediği Halk Ezgilerinin Makam Dizileri.  Sarıhatipzâdeler Sempozyumu, 1, 379-392.
    
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler        /, 02.09.2006-02.09.2006, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Dinleti Programı, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı 

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu       /, 21.03.2007-21.03.2007, Aşık Veysel'i Anma Programı Dinletisi, Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu 

Uluslararası, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu       /, 09.10.2008-09.10.2008, Uluslararası İbn-i Rüşd Sempozyumu Açılış Programı, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu       /, 20.03.2013-20.03.2013, Aşık Veysel'i Anma Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu       /, 21.10.2004-22.10.2004, VII. Kaya Mekaniği Sempozyumu Açılış Programı, Cumhuriyet Üniversitesi / Sivas

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu       /, 10.04.2006-10.04.2006, Türk Halk Müziği Koro Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler        /, 26.05.2006-26.05.2006, Öğretim Elemanları Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Ulusal, FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler        /, 12.03.2011-12.03.2011, Mehmet Akif Ersoy ve Safahat Sempozyum Konseri, Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 22.03.2012-22.03.2012, Türk Halk Müziği Kolokyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 30.12.2011-30.12.2011, Akademi Sohbetleri (Geleneksel Türk Müziğinde Nota Yazısının Geç Kullanılması ve Sonuçları), Güzel Sanatlar Fakültesi Ekrem Zeki Ün Dinleti Salonu

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 21.12.2013-21.12.2013, Zekâî Dede Efendi'nin Makam Anlayışı, Çevre Kültür Sanat Evi

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 01.03.2007-15.03.2007, Sanat ve Sanat Eğitiminin Gerekliliği, Sivas Merkez Liseleri

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 28.03.2017, Sehitlere Saygı Konseri, Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu.

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 29.03.2017, Sehitlere Saygı Konseri, Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu.

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 03.05.2017, Türk Halk Müzigi Toplulugu Konseri, Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 04.05.2017, Türk Halk Müzigi Toplulugu Konseri, Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu

Uluslararası, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 09-11.03.2017, 6. Roma Müzik Festivali, Roma/ITALYA, MRF MusikReisenFascination

Ulusal, SANATSAL ETKİNLİKLER/, 26.04.2017, Çoksesli Koro ve Orkestra Konseri, Ordu Üniversitesi Morfoloji Salonu

Öğrenim Durumu                        

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI 2007-2011 

Tez adı: Mehmet Zekâi Dede Efendi'nin makam anlayışının Türk din mûsikîsine etkileri  (2011) Tez Danışmanı:(BAYRAM AKDOĞAN)            

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI/TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 2002-2004                    
Tez adı: Cumhuriyet döneminden günümüze Türk Halk Müziği alanında Kayseri`de yapılan çalışmalar  (2004) Tez Danışmanı:(GÜRBÜZ AKTAŞ)

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI/SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI1997-2002          

Görevler                                            
DOÇENT ORDU ÜNİVERSİTESİ/MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK ANASANAT DALI) 2016                 

DOÇENT    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI) 2015-2016                

YARDIMCI DOÇENT    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI) 2011-2015      

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI) 2004-2011                

Yönetilen Tezler                                        
Yüksek Lisans
                                    
GÜNEŞ İBRAHİM, (2015). 2000-2015 Yılları Arasında Yayınlanmış Bağlama Metotlarının Lisans Düzeyinde Bağlama Öğretimine Uygunluğunun İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Güzel Sanatlar Anabilim Dalı        

GÜLCAN KAZIM, (2015). Türkiye'de Müzik Teknolojisi Bölümlerinin Ders Programlarının İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı            

TOPAL BURÇİN, (2014). Gıda-ı Ruh isimli güfte mecmuasının günümüz Türkçesine çevirisi ve incelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik Anabilim Dalı            

YILMAZ BUĞRA, (2013). Âşık Eseri'den türkü derlemesi ve incelemesi, Cumhuriyet Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Müzik Anabilim Dalı            

İdari Görevler                                                      

ORDU ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 2016- devam ediyor

ORDU ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ 2016- 2017

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 2014-2016            

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI 2014-2016            

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK ANASANAT DALI BAŞKANI 2013-2016            

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI 2012-2013            

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/MÜDÜR YARDIMCISI 2011-2012    

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANI 2005-2006