7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

 

       Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanmış)

 • Günaydın, S. Feyyaz, 1831 Nüfus Sayımına Göre Ordu Merkez Kazası Nüfusu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu Üniversitesi Ordu 2011

 

 • Büyük Mustafa, 1831 Nüfus Sayımına Göre Perşembe, Aybastı, Bolaman ve Çamaş Kazaları Nüfusu, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu Üniversitesi Ordu 2011

 

 • Sarı Selçuk, Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Amasyalı Memurlar, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu Üniversitesi Ordu 2013

 

7. Yayınlar :

 

       7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 • Ekinci, İ, "Karadeniz'de Ayanlar ve Denizcilik", Karadeniz Araştırmaları Dergisi,  S.37, 2013, s.15-49.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Denizciliğinde Sened-i Bahri Uygulaması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.28, Güz 2003, s.81-92.
 • Ekinci, İ, "Ateş Gemileri ve Osmanlı Denizlerinde Kullanımları", Historystudies, V.5,/1, 2013, s.129-156.
 • Ekinci, İ, "Büyük Ayanların Gölgesinde, Ordu Kazasında Ayanlığın Gelişimi", Historystudies,  V.5/4, 2013, s.151-179
 • Ekinci, İ, "Milas (Mesudiye) Bakır Madeni (1750-1816)", Turkish Studies, V8/5, 2013, s.243-259.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kile’den Tonilatoya, Moorsom Usulü’nün  Uygulanması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2011, 4/17, s. 312-324.
 • Ekinci, İ, “Karadeniz’de Bir Serbest Liman Denemesi-  Batum,”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi 2007, S. XIV, s.63-79
 • Ekinci, İ, Kızıldeniz'in Güneyinde Rekabet- Şeyh Said ve Fersan Adaları Meselesi-“, Belleten C.  LXIX ,    S.  255,   (Ağustos 2005), s.567-598.
 • Ekinci, İ, “Hacı David Vapur Kumpanyası ve Amerikan Boykotu”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.9, İstanbul 2003, s.53-78.

 

 

7.2. Uluslararası  Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • Bayhan, A. A., Ekinci, İ, “Ordu-Milas (Mesudiye/Hamidiye) Yolu ve Bu Güzergah Üzerindeki Bazı Yapı Kalıntılarının Düşündürdükleri”, XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul 02-05 Ekim 2013. (yayında)
 • Ekinci, İ,  “İşkodra Gölü Ve Boyana Nehrinde Uluslararası Nehir Hukuku Tartışmaları”, Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehir ve Göller Sempozyumu, 2-3-Mayıs 2013 Kayseri. (yayında)
 • Ekinci, İ, "Karadeniz'de Ticari Değişim ve Büyük Ticaret Gemisi Yaptırma Çabaları (1750-1850)”, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik, Samsun 2013, C2, s.885-908.

 

7.3. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ekinci, İ, Fırat ve Dicle’de Osmanlı-İngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur İdaresi), Ankara 2007.
 • Ekinci, İ, Tuna Nehri’nde Diplomasi Oyunları (1856-1883), Ankara 2014. (Doktora Tezinin Basımıdır)
 • Ekinci, İ, “19. yüzyılın İkinci Yarısında Samsun’da Deniz Ulaşımı”, Geçmişten Geleceğe Samsun, Samsun 2006, s. 113-142.
 • Ekinci, İ, “Hamidiye Vapur İdaresi- Fırat ve Dicle’de Osmanlı-İngiliz Rekabeti”, Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid, Kayseri 2011, s.445-461 (Kitaptan çıkarılmıştır).

 

7.4.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekinci, İ, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler” Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, İzmir 2006, s.35-76.
 •  Ekinci, İ, “Yabancı Vapur Kumpanyaları ve İmajları Hakkında”,  Kebikeç, S.21, Ankara 2006, s. 73-96.
 •  Ekinci, İ, “Son Dönem Osmanlı Deniz Ticaretini Kurtarma Çareleri”, Karadeniz Araştırmaları, C3, S.10, 2006,s. 25-54.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Devleti’nde Marmara’da Kabotaj Tartışmaları”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C VIII, S1, Afyonkarahisar 2006, s.99-122.
 • Ekinci, İ, “Basra’nın Tıbbi Coğrafyası Hakkında Bazı Bilgiler”, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, C.IV, S.2, Elazığ 2006, s.157-178.
 • Ekinci, İ, “Doğu ile Batı Arasında Bir Aydın-Muhammed Alexander Russell Webb Efendi”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı 17, Ankara 2005, s.203-262
 • Ekinci, İ, “Ermeni Meselesinin Uluslararası Boyutuna Bir Örnek -Brazzaffoli Meselesi-”, Ermeni Araştırmaları, S.18, Ankara 2005, s.89-106.
 • Ekinci, İ, “Lut Gölü’nde Vapur İşletme Teşebbüsleri”, Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, C.II, S.2, Elazığ Temmuz 2004, CII, s.95-110.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Devleti’nde Bazı Nehir ve Göllerde Vapur İşletme Teşebbüsleri (II)”, Türk Dünyası Araştırmaları S.156, Haziran 2005, s.185-204.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Devleti’nde Bazı Nehir ve Göllerde Vapur İşletme Teşebbüsleri (I)”, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı 2, 1992/2, Isparta 1992. ss.67-90.
 • Ekinci, İ, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Ordu Kazasında Müslim-Gayrimüslim Nüfusu ve İlişkileri”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S.1, Trabzon 2006, s. 55-88.
 •  Ekinci, İ, “Potemkin Zırhlısı İsyanı ve Boğazlar Meselesi” Toplumsal Tarih, Sayı.76, Nisan 2000, s..40-49.
 • Ekinci, İ, “1518 ve 1523 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerine Göre Siverek Sancağı’nın Sosyal ve İktisadî Durumu”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4, Isparta 1999, ss.105-143. (Yüksek Lisans Tezinden Çıkarılmıştır)

 

7.5.Diğer Yayınlar

 • Ekinci, İ, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ordu Şehri ve Göç”, 3. Uluslararası Edebiyat Festivali Ordu, 2012, s.142-146.
 • Ekinci, İ, “19. Yüzyılda Ordu Kazası”, . 2. Uluslar arası Edebiyat Festivali, Ordu 2011, s.198-202.
 • Ekinci, İ,  "Büyük Ayanların Gölgesinde, Ordu Kazasında Ayanlığın Gelişimi", 4. Uluslararası Edebiyat Festivali,  Ordu 2013, s.122-123. (Makalenin Sunumudur)
 • Ekinci, İ, “Köyden Kente Şehirleşme Olgusu”, 81 İlde Kültür ve Şehir Ordu, İstanbul 2012, s.65-78.
 • Ekinci, İ, “1831 Tarihli Nüfus Defterleri ve Ordu Kazası Nüfusu Hakkında”, Ordu Kültür, Haziran 2012, s.48-52.
 • Ekinci, İ, “Abdülkerim Abdülkadiroğlu, İ. Hakkı Aksoyak, Necip Fazıl Duru, Kastamonu Jurnal Defteri (1252-1253/1836-1837)”, Belleten C. LXVII, 13, s. 193-199.

 

7.6.Bilimsel Atıflar

 • Aygün, N,  “Osmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Karadeniz’in Güney kesiminde İktisadi Faaliyetler”, Karadeniz Araştırmaları, 23/ 2009, s.41-76.
 • Yılmaz, Ö, “XIX. Yüzyılda Misyonerlik Faaliyetleri Çerçevesinde Trabzon Ermenilerine Bir Bakış”, OTAM, 2007, s.192-219.
 • Kılıçaslan, M. E, “XVII. Yüzyılda Tuna Demirkapısı ve Girdaplar İdaresi”, Karam, 25/2010,  s.59-76.
 • Esirgen, Ö, S, “II. Meşrutiyet Meclis Tutanaklarına Göre “Menafii Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun’un Kabulü”, AÜHFD, 2011, s.935-962.
 • Çakmak, F, “18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar Karadeniz Ticaretinde Türk-Rus Rekabeti, Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik II, Samsun 2013, ss.909-923.
 • Kılıç, A, “Eflak-Boğdan ve Karadeniz’de Bal ve Balmumu, Acta Turcica, 1/1, Ocak 2011, s.39-56.
 • Özdiş, Taşrada İktidar Mücadelesi: II. Abdülhamid Döneminde Trabzon Vilayeti’nde Eşraf, Siyaset ve Devlet (1876-1909), Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2008.

 

8. Projeler

 • Ekinci İ., Uygun S, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Fransız Vapur Nakliyat Şirketlerinin Karadeniz’deki Ticarî Faaliyetleri”, Ordu Üniversitesi, (AR-1201), Haziran 2013.

 

9.Bilimsel Jüri ve Kurul Üyelikleri

9.1. Bilimsel Dergi Yayın Kurulu ve Hakemlikleri

 • Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın ve Danışma Kurulu
 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yayın ve Hakem Kurulu Üyesi
 • Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, KARAM.
 • Historystudies, Yayın Kurulu Üyesi, Hakem Kurulu Üyesi
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem Kurulu
 • İnternational Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Turkishstudies.
 • Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
 • The Journal of Academic Social Science Studies (JASS)

 

10.Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi, Televizyon Programı Gibi Etkinlikler:

 • Ekinci, İ, “Ordu Tarihi Sohbetleri”, Televizyon Programı ( TV 52), 2014.
 • Ekinci, İ, “19. Yüzyılda Ordu Kazası’nda Ermeni Nüfusu ve Göçler”, 2013.
 • Ekinci İ, “Tarih, Tarihçi ve Osmanlı”, KYK, 2013
 • Ekinci İ, “Atatürk ve Atatürkçülüğün Algılanışı”, OBKT, 10 Kasım 2012.
 • Ekinci, İ, “Ordu’da Ermeniler ve Ermeni Meselesi”, KYK, 2013.
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Devleti ve Denizciliğinin Gelişimi”, Televizyon Programı (Samsun Aks TV), 2013
 • Ekinci, İ, “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne”, Türk Ocakları Ordu Şubesi, 2012
 • Ekinci, İ, “Türk Denizcilik Geleneği ve Gelişimi”, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 2013
 • Ekinci, İ, “Osmanlı’nın Deniz Gücü”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tarih bölümü, 2012.
 • Ekinci, İ, “II. Abdülhamid Hakkında Bazı Düşünceler”, Türk Ocakları Ordu Şubesi, 2012
 • Ekinci, İ, “Osmanlı Devleti ve Ermeniler” KESK, 2009 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Öğretmenliği

Ondokuzmayıs  Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Yeniçağ Tarihi

Ondokuzmayıs Üniversitesi                

1992

Doktora

Yakınçağ Tarihi

Ondokuzmayıs Üniversitesi

1998

Doçentlik

Yakınçağ Tarihi

Ordu Üniversitesi

2008

Profesör

Yakınçağ Tarihi

Ordu Üniversitesi

2014