YAYINLAR

 1. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 1. Spor Ahlakı ve Şiddet, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, December 2012, pp. 1071-1093.
 2. Dini Çoğulculukta Din Tasavvuru (W. Cantwell Smith ve John Hick’in Görüşleri Bağlamında).   The Journal of Academic Social Science Studies, (2013),  6(7), ss: 1039-1067.
 3.  (Saffet Kartopu-Hasan Tanrıverdi) Dini Kavramlarla İlgili Algıların Oluşumunda Çocukluk Döneminin Etkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği.  The Journal of Academic Social Science Studies, (2013), 6(7), ss: 621-656.
 4.  İbn Haldun’un Vahiy Anlayışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2016, ss: 66-85
 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

a. Erol Güngör’de Dinî Düşünce, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 36, Ocak/Haziran 2010, ss. 31-46.

b. Vahdet-i Vücud-Panteizm Karşılaştırması, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 40, Ocak-Haziran 2012, ss. 65-89.

c. Immanuel Kant’ın İman Anlayışı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, C. 1, Sayı: 2, ss. 182-218.

d. Gümüşhanevî’de Allah’ın Varlığının Bilinmesi Meselesi, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 43, Temmuz/Aralık 2013, ss. 123-148.

e. Süleyman Hayri Bolay’da Zorunsuzluk Doktirini, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşâsı Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, ed. Recep Kılıç, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (15), Ankara 2015, ss. 23-45.

f. İlahî İlim-İnsan Hürriyeti İlişkisi, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 50, Temmuz/Aralık 2016, ss. 79-102.

Çeviri:

 1. Filozof Aristoteles’in Düşüncesine Göre Küllî İlkeler Hakkında İskender Afrodîsî’nin Makalesi-1, Alexander of Aphrodisias (İskender Afrodîsî). Çev., Kamil Sarıtaş, Hasan Tanrıverdi, Gümüşhane Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 Ocak 2012, ss: 233-244.
 2.  “Tanrı’nın Varlığına Karşı Olan Deliller”, John Hick, Çev., Hasan Tanrıverdi, Kamil Sarıtaş, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: II, sayı: 4, ss. 283-291.

3- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. “Felsefi Düşünce ve İslam Dünyasındaki Seyri”, Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler arası İlişkiler Sempozyumu, Bişkek/Kırgızistan, 28-30 Nisan 2014.
 2. “İbn Haldun'un Vahiy Anlayışı (Önermesel ve Önermesel Olmayan Vahiy Bağlamında)”,  Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, 1-3 Kasım 2013.
 3. “Gümüşhanevî’de Allah’ın Varlığının Bilinmesi Meselesi”,  I.Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu, Gümüşhane, 03-05 Ekim 2013.

4- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. “Melikli Vadisinin Din Anlayışı Üzerinde Bilal Hoca’nın Etkisi”, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dînî Ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I-, Giresun, 25-27 Ekim 2013.

5- Konferans:

 1. “Teistik Deliller ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler”, Osh State University Arashan Social Sciences Institute Faculty of Theology, 29 Nisan 2014.

Bilimsel Kitap:

1- İnancın Rasyonelliği Sorunu, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2012.

2- Meşşâî Felsefede Tanrı’nın Bilgisi Meselesi (Din Felsefesi Açısından Bir Değerlendirme), İlâhiyât Yay., Ankara 2016.