ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.KURTULDU, S., ÖZCÜRE, G., ERYİĞİT, N. YÜCE, G., (2008), “Finansal Piyasalarda Spin Satış Eğitim Ve Danışmanlık Yaklaşımı: Uluslararası Huthwaite Eğitim Araştırma Şirketi'nin Başarısı”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Dergisi, 57(604), 235-267.

A2.ÖZCÜRE, G., DEMİRKAYA, H., ERYİĞİT, N., YÜCE, G.(2009), “The Influence Of The European Union Employee Participation System And Related Acquis On Companies Operating In Turkey”, South East Europe Review For Labour And Social Affairs,12(1), 95-114.

A3.Mutlu Çamoğlu, S., Yüce, G. ve AKINCI, M. (2010), “2008 Küresel Finansal Kriz ve Türkiye: Makro Ekonomik Göstergelerin Kümeleme Yöntemi İle Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(546), 73-86.

A4.YAVUZ, C., YÜCE, G.,(2010), “Öğretim Elamanlarının İletişim Davranışlarına Yönelik Öğrenci Algı Ve Beklentileri: Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F'de Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 30, 225-240.

A5.YÜCE, G., (2012), ”Türkiye’de A Tipi Hisse Senedi Fonları Getirilerinin Mikro Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 283-300.

A6.YÜCE, G., (2013), “Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik Ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 152-169.

A7.YÜCE, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Finansal Kalkınma ile İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Çok Ülkeli Bir Zaman Serisi Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 111-144..

A8.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Azgelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 55-93.

A9.AKINCI, M., YÜCE, G. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Sendikal Yoğunluk Oranı İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi”, TİSK Akademi, 8(16), 50-67.

A10.YÜCE, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Türkiye Ekonomisinde Temel Ekonomik ve Finansal Göstergeler Bağlamında 2002 Öncesi ve Sonrası”, Maliye Dergisi, 164, 183-207.

A11.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2013), “Demand Following or Supply Leading? A Panel Data Analysis for Developed, Developing and Less Developed Countries”, METU Studies in Development, 40(3), 553-574.

A12.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. ve YILMAZ, Ö. (2013), “Stock – Watson Eşbütünleşme Analizi Yardımıyla Altın Fiyatları Mekanizması Üzerine”, Ekonomik Yaklaşım, 24(86), 55-81.

A13.AKINCI, M., YÜCE, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 81-96.

A14.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Sendikal Hareketlerin İki Yüzü: OECD Ülkelerinde İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-27.

A15.YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2014), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Kalkınmanın Dolaylı Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Sakarya İktisat Dergisi, 3(1), 1-23.

A16.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., ve YILMAZ, Ö. (2014), “Finansal Gelişmişliğin Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.

A17.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., and YILMAZ, Ö. (2014), “Financial Development-Economic Growth Nexus: A Panel Data Analysis Upon OECD Countries”, Hitotsubashi Journal of Economics, 55(1), 33-50.

A18.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M., ve YILMAZ, Ö. (2014), “Finansal Kalkınma Sürecinin Ar-Ge Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Schumpeter Haklı Mıydı?”, Maliye Dergisi, 166, 56-74.

A19.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Ekonomik Özgürlüklerdeki Yakınsamanın Haldane-Hall Yaklaşımı İle Ölçümü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 193-212.

A20.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Lale Çılgınlığı’ndan Mortgage Krizi’ne Spekülatif Balonlar”, Tarih Okulu Dergisi, 7(19), 719-749.

A21.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Terörizmin Doğrudan ve Dolaylı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Dış Yardımlar Ne Kadar Telafi Edici?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(1), 1-33.

A22.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. and YILMAZ, Ö. (2015), “The Relationship Between Central Bank Independence, Financial Freedom and Economic Growth: A Panel ARDL Bounds Testing Approach”, Central Bank Review, 15(3), 1-14.

A23.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2015), “Gelir Eşitsizliğini Azaltmada Finansal Sistem Ne Kadar Etkin? Türkiye Ekonomisi İçin Bölgesel Panel Veri Analizi”, Tisk Akademi, 10(20), 286-316.  

A24.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2016), “Dördüz Açıklar: Ütopya Mı Yoksa Gerçek Mi?”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12(1), 22-47.

A25.YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2016), “Ters-U Hipotezi Bağlamında Ekonomik Büyüme, Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği Mekanizmaları Üzerine”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53(622), 61-78.

A26.YÜCE AKINCI, G. ve KÜÇÜKÇAYLI, F. (2016), “Hisse Senedi piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:71-Temmuz,127-148.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.ÖZCÜRE, G., DEMİRKAYA, H., ERYİĞİT, N., YÜCE, G., (2008),”The European Union Employee Participation System In Management Decision Making Process: A Survey About The Effects Of The System On Turkish Employees In The Multinational Companies Operating In Turkey”, IV.International Strategic Management Conference, June 19-21 2008, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, pp. 1017-1028.

B2.YÜCE, G., (2013), “A ve B Tipi Yatırım Fonları Portföy Değeri ile İMKB Getirisi Arasındaki İlişki: Bir Zaman Serisi Analizi”, International Istanbul Congress, May 30-31, Kadir Has University, Istanbul, p.24-36.

B3.YÜCE AKINCI, G., EROĞLU SEVİNÇ, D., SEVİNÇ, H. ve AKINCI, M. (2016), “Finansal Krizler Gölgesinde Devletin Ekonomik Büyüme Süreci Üzerindeki Etkileri”, Second Sarajevo International Conference, 17-20 May 2016, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. 

B4.YÜCE AKINCI, G. ve AKINCI, M. (2016), “Bir Tutam Mutluluk Kaç Para Eder? Ülke Grupları İtibariyle Dinamik Panel Eşik Modeli”, International Congress of Management, Economy and Policy, 26-27 November 2016, İstanbul-Turkey.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1.YÜCE AKINCI, G. (2014), Sermaye Piyasaları ve Yatırım Fonları: Teori ve Uygulama, 1.Basım, Bursa: DORA Yayınları.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. and YILMAZ, Ö. (2013), “İktisadi Küreselleşme ve Finansal Özgürlükler Arasındaki İlişki: Bir Panel Veri Analizi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 80-99.

D2.AKINCI, M., YÜCE AKINCI, G. ve YILMAZ, Ö. (2014), “Terörizmin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 5(1), 2014, 1-24.

D3.YÜCE AKINCI, G., AKINCI, M. ve KÜÇÜKÇAYLI, F. (2016), “Parasal Gevşemenin Peşinden Koşmak: Borsa İstanbul Örneği”, Bankacılar Dergisi, 27(99), 52-73.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.ÇITIR, I.O. VE YÜCE, G.; "İşletmelerin Başarı Anahtarı İnovasyonun Finansal Planlamaya Etkileri: Ordu/Ünye'de Bir Uygulama" 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010 Zonguldak, s. 231-233.

E2.YÜCE, G. VE ÜMİT, A.Ö.; "Küresel Krizin Türk Bankacılık Sektöründe İstihdama Etkileri", 2. Yerel Ekonomiler Kongresi, 17-19 Haziran 2010 Sivas.

E3.Yüce, G. ve Akıncı, M. (2011), “Ekonomik Büyüme Sürecinde İMKB-100 Endeksinin Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, 3. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan 2011, Konya, 34-49.

G. Diğer yayınlar :

G1. Yayınlara yapılan atıflar:

G1.1. KAYA, A. (2014), “Menkul Kıymet Piyasaları Ekonomik Büyümenin Bir Dinamiği Midir? Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 285-306. [A16 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.2. TAŞ, N. and ORHUNBİLGE, A. N. (2014), “Research on Chosen Macroeconomic Indicators of Romania”, Mediterranean Journal of Social Siences, 5(22), 326-341. [A15 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.3. KAYA, A. ve ÖZTÜRK, M. (2015), “Muhasebe Kârları ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, 37-54. [D1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.4. GEMRİK, S. (2015), “İslam Ülkelerinde Ekonomik Özgürlükler: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Türkiye İslam İktisadı Dergisi, 2(2), 71-91. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.5. NOR, N. H. H. M., RIPAIN, N. and AHMAD, N. W. (2015), “Financial Development and FDI-Growth Nexus: Panel Analysis”, Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah, 16-17 November, Malaysia. [A22 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.6. KAYA, E. ve BARUT, A. (2015), “Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Olan Türkiye İçin İhracat ve Finansal Dışa Açıklık İlişkisi”, I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi-Bildiriler Kitabı, 1-3 Ekim 2015, Erzurum-Türkiye. [A10 Numaralı Esere Yapılan Atıf] 

G1.7. HELHEL, Y. (2016), “E7 Ülkelerinde Finansal Gelişmenin Ar-Ge Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 500-517. [A18 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.8. AÇCI, Y. (2016), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisinin VAR Analizi İle İncelenmesi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar, 8(14), 41-53. [A16 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.9. YÜCE AKINCI, G. ve KÜÇÜKÇAYLI, F. (2016), “Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71, 127-148. [D1 Numaralı Esere Yapılan Atıf]  

G1.10. IŞIK, N., DEMİR, F. ve KILINÇ, E. C. (2016), “Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 46-60. [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.11. KOÇ, B. (2016), “Dış Yardımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 144-156. [A21 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.12. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademia Procedia, 2, 648-663. [D2 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.13. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademia Procedia, 2, 648-663. [A8 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.14. ELMAS, B. ve POLAT, M. (2016), “BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Kayıtlı İmalat Firmaları Özelinde Ar-Ge Yatırımlarının Firma Performansına Etkisinin Araştırılması”, PressAcademia Procedia, 2, 648-663. [A13 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G1.15. ALTINIRMAK, S. ve EYÜBOĞLU, A. (2016), “Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72, 67-82. [A20 Numaralı Esere Yapılan Atıf]

G2. Üniversite BAP Projesinde Görev Alma

G2.1.YÜCE AKINCI, G. (2013), “KOBİ’lerin Muhasebe Paket Programları Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları”, Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Tarafından Desteklenmektedir (Proje Araştırmacısı)

G3. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

G3.1.YÜCE AKINCI, G. (2012),  Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, 24-25 Nisan 2012,  Ordu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi.

G4. Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

G4.1. YÜCE AKINCI, G. (2016), International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

                                          Akademik

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ordu Üniversitesi  Ünye İ.İ.B.F.

2005 – 2011

Arş. Gör. Dr.

Ordu Üniversitesi  Ünye İ.İ.B.F.

2011- 2012

Yrd.Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi  Ünye İ.İ.B.F.

2012- Devam ediyor

 
                                                                           İdari

Görevi

Yıl

ÖYP Koordinatör Yardımcısı,

Ordu Üniversitesi  Ünye İ.İ.B.F

2011- 2013

İşletme Bölüm Başkan Vekili,

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F

2012- 2013

 

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı,

Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F

2013