7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Eryiğit, N., ve Özcüre, G., “Eco-Innovation as Modern Era Strategy of Companies in Developing Countries: Comparison Between Turkey and European Union”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 195, 3 July 2015, Pages 1216-1225, (2015).

 

7.1.2. Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., “Is It Possible To Be A Sustainable Energy Company In Turkey? A Case Study of OMV’s Thermal Electric Power Plant In Samsun”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 181, 11 May, 2015, Pages 97-106,  (2015).

 

7.1.3. Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., “Flexicurity and employee participation in workplaces during the crisis:Turkey compared to the European Union”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 75, 3 April 2013, Pages 508-517, Edited By, Prof.Dr. Erol Eren, Publishing Grp; Elsevier Ltd Publishing Grp, Book Series DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.04.055, (2013).

 

7.1.4. Eryiğit, N., Demirkaya, H., Özcüre, G.,, “Multinational firms as technology determinants in the new era developing countries survey in Turkey”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 58, 12 October 2012, Pages 1239-1246, Publishing Grp; Elsevier Ltd Publishing Grp, Book Series Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 58, Pages: 1239-1246, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1106, (2012).

 

7.1.5. Demirkaya, H., Özcüre, G. ve Eryiğit, N., “An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 24, Publishing Grp; Elsevier Ltd Publishing Grp, Book Editor(s), Ozsahin, M., Book Series Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 24 Pages 474-486, DOI:10.1016/j.sbs.pro.2011.09.096, (2011).

 

7.1.6. Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., “The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik”, Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 24, Pages 1274-1287, Publishing Grp; Elsevier Ltd Publishing Grp, Book Editor(s), Ozsahin, M., Book Series DOI:10.1016/j.sbs.pro.2011.09.096, (2011).             

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Özcüre, G., Demirkaya, H., ve Eryiğit, N., “Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Çalışma Hayatında Kurullar Aracılığıyla Yönetime Katılma: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Kocaeli Örneği”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1): Ankara, 58-69, (2014). ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086, www.nobel.gen.tr.(SCOPUS, EBSCO, ISI Master Journals, Uluslararası Alan Indekslerince Taranan), (2014).

 

 

7.2 2. Demirkaya H., Özcüre, G., Ekonomik Kriz Koşullarında İşletme Stratejisi;Esneklik ve İş Akdinin Feshi Politikaları”, Turan-SAM (Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi), Yıl:2013, Cilt:5, Sayı:18, İlkbahar-2013, ISSN:13087-8041 (Basılı)/e-ISSN:1309-4033 (Dijital), Ankara, ss.54-63. (CEEOL, EBSO-HOST, INDEX COPERNICUS, ASOS, ULRICHWEB, PROQUEST, ARASTIRMAX, TO_KAT, JOURNAL INDEX, AKADEMİK DİZN (Uluslararası Alan Indekslerince Taranan), (2013).

 

7.2.3. Özcüre, G., Demirkaya, H.,  Eryigit, N., Yüce, G., ”The influence of the European Union employee participation system and related acquis on companies operating in Turkey”, South East Europe Review for Labour and Social Affairs - SEER, ’The economic crisis: impacts and policy responses in south-east Europe’, Number 1/2009, Volume 12. Number 1, Quarterly of the Hans-Böckler- Stiftung, Dusseldorf and The European Trade Union Institute, Brussels, Production: Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany, ISSN 1435-2869, pp. 95-114, (2009).

 

7.2.4. Özcüre, G., Eryigit, N., “Free Movement of Workers Regime and Immigration Scenarios for Turkey and The EU”, South East European Journal of Economics and Business, Premier issue, February 2006, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 53-63, (2006)

  

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1. Eryiğit N., Demirkaya H., Özcüre G., “İnsan Kaynakları Yönetiminin Adaptasyonu: Türkiye Örneği’nde Tarihsel Süreç”, INES 2016, I. Uluslararası Akademik Arastırmalar Kongresi, Pagem Akademi, 3-5 November, Side-Antalya, 3823-3827. (2016).

 

7.3.2. Eryiğit N.,ve Özcüre G., “Türkiye'de Asansör İmalat Sanayinin Durumunun İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi”,.16. Uluslararası Katılımlı Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Kampüsü, İstanbul, 520-525. (2016)

 

7.3.3. Eryiğit, N., ve Özcüre, G., “Eko-Inivasyonun Ulusal Kalkınmada İşletmelerin Sürdürülebilirliği Bağlamında Uygulanması: Türkiye Örneği”, Bildiriler Kitabı, Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 14-16 Ekim 2015, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye, pp. 821-830, (2015).

 

7.3.4. Demirkaya, H., Ozcure, G., “A Comparative Research on Whether Employees Participate in the Process of Vision Determination”, The Proceedings of 6th International Strategic Management Conference, 6th International Strategic Management Conference, July 8-10, 2010, St.Petersburg, Russia, 265-271, (2010).

 

7.3.5. Özcüre, G., Demirkaya, H., Eryiğit, N. ve Yüce, G.,The European Union Employee Participation System In Management Decision Making Process: A survey About The Effects Of The System On Turkish Employees In The Multinational Companies Operating In Turkey”, The Proceedings of 4th International Strategic Management Conference “Exploring for International Competition and Cooperation Strategies to Foster Regional Devolopment”, June 19-21, 2008, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, International University of Sarajevo,   1017-1027, (2008).

 

7.3.6. Özcüre, G., Eryiğit, N., Özdemir, P.,“Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi; Ordu İli Örneği”, IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, IV.International NGO’s Conference Bildiriler Kitabı/Proceedings, Küresel Yoksulluk Global Poverty, 19-21 Ekim 2007, ISBN 978-8100-69-29, Çanakkale,Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale-Türkiye, 399-412, (2007).

 

7.3.7. Özcüre, G., Eryiğit, N., “A Comparison Between Strategic and Technical Human Resource Management Effectiveness in Organizational Career Planning Process: A Survey in Unye Cement Industry and Trade Incorporation”, The  Proceedings of 3rd International Strategic Management Conference “Advances in Crafting Business Strategies for National and International Markets”, June 21-23, 2007, Dedeman Hotel, Antalya-Turkey, Beykent University, Canakkale Onsekiz Mart University, Gebze Institute of Technology, 403-413, (2007).

 

7.3.8. Özcüre, G., Eryiğit, N., “Türkiye’de STK’lar ve Kent Konseyleri Deneyimleri Perspektifinde Mesudiye Kurultayları ve Köykent Projesi’nin Değerlendirilmesi”, III.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, III.International NGO’s Conference, The Interaction Between NGO’s Private Sector and State, “STK-Özel Sektör-Devlet Etkileşimi” Bildiriler Kitabı/Proceedings, ISBN 975-8100-57-2, 9-10 Aralık 2006, Çanakkale/Turkey, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, Çanakkale-Türkiye, 171-177, (2006).

 

7.3.9. Ozcure, G., Eryigit, N., , “Corporate Social Responsibility (CSR) Policy and Practices Involving Employees in the European Union”, The  Proceedings of II. International Strategic Management Conference “Strategies for Navigating Through National, Regional and Global Challenges & Crises”, June 8-10 2006, Dedeman Hotel, Istanbul-Turkey, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, 209-218, (2006).

 

7.3.10. Özcüre, G., Yavuz, C., ”El Sanatları Ürünlerinin Bulundukları Yöreye Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Katkıları (Ordu İli Örneği), Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006,  Troia Kültür Merkezi- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 167-183, (2006).

 

7.3.11. Şahin, M., Özcüre, G.,  “Employment Situation in Turkish Banking Sector After the Crisis”, 10th International Conference on Finance and Banking Proceedings From The International Conference, October 19-20, 2005,  Karvina: Silesian University, Czech Republic, ISBN 80-7248-342-0., 213-231, (2005).

 

7.3.12. Ozcure, G., “The European Company Corporate Governance Model and Employee Participation in Decision Making Process”, The Proceedings Of International Strategic Management Conference, “Strategic Management from National and Global Perspectives”, Canakkale Onsekiz Mart University, Gebze Institute of Technology, Istanbul Commerce University, June 23-25 2005 Kolin Hotel, Canakkale, Turkey, 226-235, (2005).

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Özcüre, G., Eryiğit N., Demirkaya H., Work-Life Balance in the Modern Workplace: A Comparative Analysis of the Turkish and European Multinational Companies Operating in Turkey, Work-Life Balance in the Modern Workplace Interdisciplinary Perspectives from Work-Family Research, Law and PolicyChapter 11, Editors: Sarah De Groff, Frank Hendricx, Roger Blanpain, Bulletin of Comparative Labour Relations,  Kluwer Law International BV, The Netherlands, ISBN 978-90-411-8630-0, 211-256, (2017).

                                                      

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Demirkaya,H., Özcüre, G., Uçantürk, A., Kelebek, F.Erbaş, “Çalışanların Çalışma Yaşamı Kalitesine Yönelik Algılarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Ünye İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran 2017, Cilt:1 Sayı:1, ss.37-49.

 

7.5.2. Özcüre, G.,”Avrupa Birliği-Türkiye Vize Serbestisi Diyaloğu, Geri Kabul Anlaşması ve Suriyeli Sığınmacıların Türk İşgücü Piyasasında Çalışma Hakları. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:5, Yıl:2016, ISSN: 1300-4646 2147-7582, Erzurum, 1415-1435,(2016).

 

7.5.3. Özcüre, G., “AB Tarım Politikasına Uyum Perspektifinde Fiskobirlik Ve Fındık Üreticilerinin Ekonomik Ve Sosyal Sorunlarına Çözüm Arayışları”, Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi, Elektronik Dergi, ISSN:2146-9229, Kasım, (2012).

 

7.5.4. Kurtuldu, S., Özcüre, G., Eryiğit, N., Yüce, G., “Finansal Piyasalarda Spin Satış Eğitim ve Danışmanlık Yaklaşımı: Uluslararası Huthwaite Eğitim ve Araştırma Şirketi’nin Başarısı”, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4872, İktisat Fakültesi Yayın No:604, ISSN:1304-0103, İstanbul, 235-267, (2009).

 

7.5.5. Özcüre, G., “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinin İşgücü Göçü,  Serbest Dolaşım ve Sosyal Güvenlik Boyutu”, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 52 Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No:4669, İktisat Fakültesi Yayın No:592, ISSN:1304-0103, İstanbul, 189-230, (2007).

 

7.5.6. Özcüre, G., Eryiğit, N., “AB’de Çalışanların Yönetime Katılma Yönergesinin KOBİ’ler Düzeyinde Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 51 Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4637, İktisat Fakültesi Yayın No:590, ISSN: 1304-0103, İstanbul, 144-176, (2006).

 

7.5.7. Özcüre G., “AB Uyum Sürecinde Son Gelişmeler Işığında AB’de Türk İşgücünün Serbest Dolaşımı; AT-Türkiye Ortaklık Hukuku ile Türk İşgücüne Sağlanan Serbest Dolaşım Hakları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 2003-53-2, İstanbul, 187-223, (2003).

 

      7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Özcüre, G., “Avrupa Birliği-Türkiye Vize Serbestisi Diyaloğu, Geri Kabul Anlaşması ve Suriyeli Sığınmacıların Türk İşgücü Piyasasında Çalışma Hakları . 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Genişletilmiş bildiri Özetleri, Emeğin Değeri, Editör: Doç.Dr.Orhan Çınar,Türk-İş, Atatürk Üniversitesi, Sway Hotel, 2-4 Haziran 2016, Erzurum, (2016).

7.6.2. Özcüre, G.; "Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Vize Sorununun AB Adalet Divanı Kararları Işığında Değerlendirilmesi", 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,  TÜRK-İŞ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,  25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel, İstanbul, 521-572, (2012).

7.6.3. Özcüre, G., “Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Eğitimi-Yeni Kurulan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nin Geleceği",  14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, TÜRK-İŞ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 25-27 Mayıs 2012, Nova, İbis Hotel, İstanbul, 521-572, (2012).

7.6.4. Özcüre, G.,Avrupa İstihdam Stratejisi Hedeflerinin Karşılaştırmalı Sonuçları ve Türkiye’nin Uyumu”, 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Belconti Resort Hotel, Belek, Antalya, 183-225, (2010).

7.6.5.Özcüre, G., Eryiğit, N.,  “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Temel Araştırma Raporu Işığında Önleyici Faaliyetler ve Sendikal Katılım”, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 6-8 Kasım 2008, Sakarya, 706-731, (2008).

7.6.6.  Demirkaya, H., Özcüre, G., “İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Etiğinin Oluşumundaki Rolü ve Önemi”, 16.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Düzenleyen:İstanbul Kültür Üniversitesi İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, 16-18 Mayıs 2008 ISBN: 978-975-6957-80-6, Antalya, 633-643, (2007).

7.6.7. Özcüre, G., Demirkaya, H., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çok Uluslu Şirketlerde Avrupa Birliği’nde Uygulanan Çalışanların Yönetime Katılması Gerçekleştirilebildi mi? (Sistemin Türk Çalışanlara Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Ön Araştırma)”, 15.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Düzenleyen: Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, 1. Basım Mayıs 2007 ISBN: 978-975-7998-33-5, 25-27 Mayıs 2007,Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 633-643, (2007).

7.6.8. Özcüre, G., Eryiğit, N., “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinin STK’lara Etkileri ve Katkıları: ÜNÇEV’in Karadeniz’de Alternatif Ürün Olarak Trabzon Hurması Yetiştiriciliği ve Pazarlaması Eğitimi Projesi”, II.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, “Küresel Eşitlik” Bildiriler Kitabı, ISBN 975-00010-1-X, 15-16 Ekim Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, Çanakkale-Türkiye, 217-228, (2005).

7.6.9. Özcüre, G., “Avrupa Birliği Tarım Politikaları ve EUREPGAP Ürün Standartları”, (2004), I.Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu,  25-26 Kasım 2004, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:2, Ünye, Ordu,  79-94, (2004).

7.6.10. Özcüre, G., “Türkiye’de Yatırım ve İstihdamla İlgili Özendirme Önlemleri”, (2004), Ünye III.Kurultayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ünye İİBF Konferans Salonu, 22-23 Temmuz 2004, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:1, Ünye, 107-122, (2004).

     

7.7.  Diğer yayınlar

 

      7.7.1. Alanında Türkçe Yazılmış Ulusal Yayınevlerinde Basılmış Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler  

7.7.1.1. Özcüre, G., Avrupa Birliği-Türkiye Müzakere Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam, Derin Yayınları, İstanbul, (2016).

7.7.1.2. Özcüre, G., “İş sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma İlişkileri ve İş Hukuku Uygulamaları”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Editörler: Prof.Dr.Ali Akdemir-Prof.Dr.Harun Demirkaya, Orion Kitabevi, Ankara (2016).

7.7.1.3. Özcüre, G., “Türkiye İşgücü Piyasası, İstihdam Yapısı ve Sorunları”, Osmanlıdan 2000’li Yıllara Türkiye Ekonomisi, Editörler: Mehmet Dikkaya-Adem Üzümcü-Deniz Özyakışır, Savaş Yayınları, Ankara, (2014).

             7.7.1.4. Özcüre, G. Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, İstanbul, (2014).

             7.7.1.5. Özcüre, G., Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye, Derin Yayınları, İstanbul, (2010).

7.7.1.6. Özcüre, G., ve Şahin Ç.Edgücan., Türkiye İşgücü Piyasası, İstihdam Yapısı ve Sorunları”,   Political Economy of Turkey - Türkiye’nin Ekonomi-Politiği 1923-2007, Editörler: Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Adem Üzümcü, Önsöz: Erinç YELDAN, Orion Kitabevi, ISBN:978-9944-769-24-2, Ankara, (2008).

 

7.7.2. Editörlükler:

 

7.7.2.1.1. Ecevit, O., Özcüre, G., Kavi, E., Eryiğit, N., Ünye III. Kurultayı, 22-23 Temmuz 2004, Ünye/Ordu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:1, Ünye, 2004.

 

7.7.2.1.2. Ecevit, O., Özcüre, G., Eryiğit, N., Kavi, E., I.Trabzon Hurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, Ünye/Ordu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:2, Ünye, 2004.

 

      7.7.2. Paneller

 

7.7.2.1. Özcüre, G.,”Ordu İlinde Çalışma Hayatında Karşılaşılan Problemler”, Kültür Merkezi, (2014).

7.7.2.2. Özcüre, G., ”İş Etiği, Denetimli Serbestlikten Yararlananlar İçin”, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, 2013.

 

      7.7.2. Dergilerde Editörlük / Kurulu Üyeliği / Hakemlik

           

            7.7.2.1. Ordu Üniversitesi, SBE, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Alan Editörü.

7.7.2.2. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)-Yayın Kurulu Üyesi.

            7.7.2.3.Uluslararası İktisadi İncelemeler Dergisi- Danışma Kurulu Üyesi-Hakem

            7.7.2.4.Journal of Life Economics- Hakem

 

7.7.3. Bilimsel Toplantı Düzenleme

     

7.7.3.1. Emek ve Toplum Kongresi (2014), Antalya.(Oturum Başkanlığı).

7.7.3.2.World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, (2015), İstanbul (Oturum Başkanlığı).

 

7.7.4. Atıflar

 

7.7.4.1. Markey, R., Mclvor, J., Wright, C.F., Employee participation and carbon emissions reduction in Australian workplaces, The International Journal of Human Resource Management,27:2, 173-191, 2016. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N.,The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 1274-1287.

      7.7.4.2. Waysocki, J., Eco-innovations in the development of companies”, Marketing, Nr. 7/2016, 1066, Atıf Yapılan Makale: Eco-innovation as modern era strategy of companies in developing countries: Comparison between Turkey and European Union, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 195(3), 24, pp. 1216-1225.

      7.7.4.3. Zheng, T.,Research on Food Companies’ Social Responsibilities from the Perspectives of the Food Safety”, Advance Journal of Food Science and Technology, 12(4), 2016, pp.212-214, Atıf Yapılan Makale: Eco-innovation as modern era strategy of companies in developing countries: Comparison between Turkey and European Union, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 195(3), 24, pp. 1216-1225.

7.7.4.4. Loureiro, I., Costa, N., Arezes, P., “Global city: the occupational layer”, European Journal of Sustainable Development 2016, 5, 4, 59-67, Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N.,The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 1274-1287.

7.7.4.5. Buligina, I. and Sloka, B., Investıng In Skills And Innovation – New Strategic Tasks For Public Administrations, European Integration Studies, 2014, 8, 115-123, p. 118.Atıf Yapılan Makale; Eryiğit, N., Demirkaya, H. ve Özcüre, G., Multinational Firms As Technology Determinants In The New Era Developing Countries: Survey In Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, 58, pp. 1239-1246.

7.7.4.6. Fazlzadeh, A., Salmani, B. and Kari, R., Study the Effects of Empowerment Policies on Successful Acceptance of Information Technology (IT) with Emphasis on Iranian Pharmaceutical Industry, Journal of Social Issues & Humanities, 2015, 3 (3), 69-77.Atıf Yapılan Makale: Demirkaya, H., Özcüre, G. ve Eryiğit, N., An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 474-486.

7.7.4.7. Thu, N. T. L., Xiang, X. and Phuong, N. N., The Wage of Employee: the Difference between State Enterprise and non - State Enterprise in Viet Nam by Perspective of Human Resource Management, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2014, 8 (9), Pages: 241-248, 242. Atıf Yapılan Makale: An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 474-486.

7.7.4.8. Thu, N. T. L. and Xiang, X, Impact of Wage on Human Resource Management in Period of Crisis: The Case of Viet Nam Firm, Australian Journal of Business and Management Research, 2013, 3 (9), 16-25, p. 16. Atıf Yapılan Makale: An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 474-486.

7.7.4.9. Aliouat, B., Besbes, A. ve Khemiri, H., Apprentissage organisationnel, capacité d’innover et Pratiques RH: Quels Impacts combinatoires sur la compétitivité et la performance?, XXII Conférence Internationale de Management Stratégique, 2013, p.4, 12. Atıf Yapılan Makale: An Application On The Impacts Of Human Resource Management In Technology Management Of The Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 474-486.

7.7.4.10. Markey, R., McIvor, J. and Wright, C.F.,Employee participation and carbon emissions reduction in Australian workplaces, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2015.1045009, 2015, p.5. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 1274-1287.

7.7.4.11.Meirelles, C. L., Sacomano, J. B. and Papalardo, F., The Concept of Sustainability in View of Micro, Small and Medium Brazilian Companies, Advances in Production Management Systems. Innovative and Knowledge-Based Production Management in a Global-Local World IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2014, 439, pp. 90-97, 90-91. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 1274-1287.

7.7.4.12.Chiţu, A. and Oprişthe, M. E., Management Of Intellectual Capital And The Impact On Leasing Companies’ Performance, Proceedings Of The 8th International Conference Accounting And Management Information Systems AMIS 2013, 1205-1223, p.1208. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H. ve Eryiğit, N., The Sustainable Company And Employee Participation As A Part Of The Solution To Triple Crisis In The European Union And Turkey: Example Of OMV Samsun Elektrik, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 1274-1287.

7.7.4.13. Strielkowski, W., Glazar, O. and Ducháč, T., Economic implications of Turkish migration in Europe: lessons learned from Polish EU Accession, Journal of Economic Cooperation and Development, 2014, 35(2), pp. 91-120, 93, 96. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Eryiğit, N., Free Movement Of Workers Regime And Immigration Scenarios For Turkey And The EU, South East European Journal of Economics and Business, School of Economics and Business, Sarajevo, Premier Issue, February, 2006, pp. 53-63.

7.7.4.14. Öke, M. K., The Effectiveness And Efficiency Of Trade Unions In The Labour Market Of Turkey, “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2009, 11 (6), 39-55, p.53. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H., Eryiğit, N., Yüce, G., The Influence Of The European Union Employee Participation System And Related Acquis On The Companies Operating In Turkey, South East Europe Review for Labour and Social Affairs – SEER, Volume 12, Number 1, Quarterly of the Hans-Böckler- Stiftung, Dusseldorf and The European Trade Union Institute, Brussels, Production: Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany, ISSN 1435-2869, 2009, pp. 95-114.

7.7.4.15.Öke, M. K., “Social Rights As Ideal Citizenship” in Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey, books.google.com, 2011, 227-250; p.251. Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Demirkaya, H., Eryiğit, N., Yüce, G., The Influence Of The European Union Employee Participation System And Related Acquis On The Companies Operating In TurkeySouth East Europe Review for Labour and Social Affairs – SEER, Volume 12, Number 1, Quarterly of the Hans-Böckler- Stiftung, Dusseldorf and The European Trade Union Institute, Brussels, Production: Nomos Verlag, Baden-Baden, Germany, ISSN 1435-2869, 2009, pp. 95-114.

7.7.4.16. İlter, Ozan (2009), “Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 27, 54, 56, 57.Atıf Yapılan Makale: Özcüre, G., Eryiğit, N.,Özdemir, P., Türkiye’ de Yoksulluğa Bağlı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesine Yönelik ILO-IPEC Projesi: ORDU İli Örneği, IV.Uluslararası STK’ lar Kongresi, October 19-21 2007, Canakkale, Turkey, pp. 399-412.

7.7.4.17. Aydınlı,H. İ. ve Memiş, L., Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Ve Katılımı Mesudiye İlçe Kurultayı Örneği Üzerinden Yeniden Sorgulamak, KSÜ İİBF Dergisi, 2014, 4 (1), 65-92, s. 75.  Atıf Yapılan Makale:  Özcüre, G., Eryiğit, N., Türkiye’ de STK’ lar Ve Kent Konseyleri Deneyimleri Perspektifinde Mesudiye Kurultayları Ve Köykent Projesi’ nin Değerlendirilmesi, III.Uluslararası STK’ lar Kongresi, December 9-10 2006, Troia Kültür Merkezi, Canakkale, Turkey, pp. 171-177.

7.7.4.18. Gökkaya, Zeynep (2013), Üniversite Eğitim Merkezlerindeki Sosyal İlişkilere Yönetimsel Bir Yaklaşım: Müsem Ve Uzem’de Yapılan Örnek Bir Çalışma, İstanbul Journal of Social Sciences (2013) Spring: 3  - istjss.org, 18-40; s.32. Atıf Yapılan Makale:  Özcüre, G., Eryiğit, N., AB’ de Çalışanların Yönetime Katılma Yönergesinin KOBİ’ ler Düzeyinde Uygulanması Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 51.Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4637, İstanbul, 2006, ss. 145-176.

7.7.4.19. Cam, Erdem (2013), İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, 37, 39, 179. Atıf Yapılan Makale:  Özcüre, G., Eryiğit, N., AB’ de Çalışanların Yönetime Katılma Yönergesinin KOBİ’ ler Düzeyinde Uygulanması Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, 51.Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4637, İstanbul, 2006, ss. 145-176.

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Avrupa Topluluğu’nun   Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri

İstanbul Üniversitesi

1996

Doktora

Avrupa Topluluğu

İstanbul Üniversitesi

2002

 

 

 Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2003       

Doçentlik Tarihi                : 28.06.2011                                    

Profesörlük Tarihi            :  -  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.1.1. Erhan İçpınar, (2016), Avrupa Birliği Maastricht Kriterlerine Türkiye’nin Uyumu, Ordu Üniversitesi, SBE, Ordu.

      6.1.2. Emel Arusoğlu, (2013), Avrupa Birliği’nin İstihdam Stratejisi ve Türkiye’nin Uyumu, Ordu Üniversitesi, SBE, Ordu.

8.    Projeler

8.1.Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun’da Kayıt Dışı Çalışma ve İşportacılar Üzerine Bir Araştırma,      Ü.İ.001, BAP Projesi, Proje Yöneticisi, (2008).

8.2. TUBİTAK “The European Union Employment and Social Policy and Turkey’s Compliance” , KU Leuven, Brussels, Belgium, 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, (2015-2016).

 

9.    İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, Çalışma Ekonomisi ve endüstri İlişkileri Bölümü, (2012-Halen).
 2. Resmi Arabulucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (11. Dönem) Ordu-Giresun, (31.12.2014-30.12.2017).
 3. ÖSYM Sınav Koordinatörü, Ünye-Ordu Sınav Merkezi, (2015-27.12.2016)
 4. Resmi Arabulucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (10. Dönem) Samsun-Ordu-Giresun, (31.12.2011-30.12.2014).
 5. Bilirkişi Ordu Adliyesi (İş ve Sosyal Güvenlik), (2012-2014).
 6. Senato Üyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, 2006-2011.

9.7.Müdür, Ordu Üniversitesi,  Ünye Meslek Yüksekokulu, 2009-2011. 

9.8.Müdür (V). Ordu Üniversitesi,  Ünye Meslek Yüksekokulu, 2007-2009. 

9.9.Senato Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, 2005-2006.

9.10.Dekan Yardımcısı, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, 2006-2009.

9.11.Dekan Yrd., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, 2005-2006.

9.12.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yön. Kur. Üyesi, Ordu Üniversitesi, 2008-Halen.

9.13.Erasmus Koordinatörü, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, 2006-2008.

9.14.Erasmus Koordinatörü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, 2005-2006.                                      

9.15.Erasmus İşletme Bölüm Koordinatörü, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, 2008-2011.

9.16.Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetle Alt Kurulu Üyesi (ADEK-YİHAK), Ordu Üniversitesi, 2009- Halen.

9.17.Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Eğitim-Öğretim Alt Kurulu Üyesi (ADEK-EÖAK), Ordu Üniversitesi, 2009- Halen.

9.18.Fakülte Kurulu Üyesi, Ordu Üniversitesi, 2006-Halen.

9.19.Fakülte Kurulu Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, 2005-2006.

9.20.Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, 2006-Halen.

9.21.Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, 2005-2006.

9.22.Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, İşletme Bölümü, 2008- 2011.

9.23.Bölüm Başkanı. Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, İktisat Bölümü 2006-2008.

9.24.Bölüm Başkanı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ünye İİBF, İktisat Bölümü, 2003-2006.

9.25.Genel Müdür Yardımcısı, Tuketici Gazetesi, Print and Trade B.V. Istanbul (2002-2003).

9.26.Yönetmen, Atlasbank, Genel Müdürlük, İstanbul, 2000-2002.

9.27.Yönetmen, United Turkish Gulfbank (Körfezbank),Zincirlikuyu Şubesi, Istanbul (1999-2000),

9.28.Yönetmen, Toprakbank, İstanbul, Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge, (1997-1999).

 1. Şef, Yapı Kredi Bankası, Istanbul, (1986-1997).

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1.Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD).

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      1.  Yüksek Lisans Tezleri

            1.1. Emel Arusoğlu, (2013), Avrupa Birliği’nin İstihdam Stratejisi ve Türkiye’nin Uyumu, Ordu Üniversitesi, SBE, Ordu.

    2.  Doktora Tezleri 

 

 

 

Projeler

1.Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun’da Kayıt Dışı Çalışma ve İşportacılar Üzerine Bir Araştırma,      Ü.İ.001, BAP Projesi, Proje Yöneticisi, (2008).

2. TUBİTAK “The European Union Employment and Social Policy and Turkey’s Compliance” , KU Leuven, Brussels, Belgium, 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, (2015-Devam Ediyor).

 

 

9.    İdari Görevler

 1. Resmi Arabulucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (11. Dönem) Ordu-Giresun, (31.12.2014-30.12.2017).
 2. Resmi Arabulucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (10. Dönem) Samsun-Ordu-Giresun, (31.12.2011-30.12.2014).
 3. Bilirkişi Ordu Adliyesi (İş ve sosyal Güvenlik), (2012-2014).

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
  1. Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD).

11.  Ödüller