ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. N.Erbil, F.Top. Knowledge, attitude and behaviours of voluntary women for curetting about family planning and voluntary curetting, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-6, s. 216, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B2. N.Erbil, F.Top. Women’s level of anxiety applying for voluntary curretage before and after curettage, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-7, s. 216-217, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B3.N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Women’s knowledge and behaviours about the methods of contraseptive and determination of effecting factors to the usage, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-14, s. 220, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B4. N.Erbil, F.Top. University student’s knowledge, attitude and behaviours about sexuality, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-15, s. 220-221, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B5. N.Erbil, F.Top. University student’s knowledge, attitude and behaviours about family planning, 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning Abstract Book, Poster Bildiri-21, s. 224-225, Ankara, Türkiye, 20-23 Nisan 2005.

B6. S.Merttürk, N.Erbil, F.Top. Çocuk hastalarda aksiller ve timpanik vücut ısısı değerlerinin karşılaştırılması, 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sözel Bildiri-020, s.62, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu,  Ankara, 5-8 Eylül 2007. 

B7. N.Erbil, A.N.Kahraman, F.Top. Normal birth or caeserean section: Is birth type    effect on anxiety level of pregnant women before birth?  (Normal doğum eylemi ya da sezaryen: Doğum öncesinde  gebelerin kaygı düzeyine doğum şeklinin etkisi var mı? ),  1.Uluslararası, 2. Ulusal Ebelik Kongresi, oral presentation- 34,s.139-140, 13-  16 Ekim 2011, Safranbolu, Karabük, Turkey.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 F.Top, N.Erbil, T.Keskin, A.Akın. Annelerin aşılar hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi, 48.Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi  Özet Kitabı, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Poster Bildirileri Bölümü, s.472-473, Samsun, Türkiye,20-24 Eylül 2004.  

E2. F.Top, N.Erbil, E.Yılmaz, R.Karabulut R. 0-1 Yaş arası çocukların beslenmesinde annelerin bilgi, tutum ve davranışları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.221, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E.3 F.Top, N.Erbil, S.Aydın. Hemşirelik bölümünde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin saptanması ve karşılaştırılması, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.257, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E4. F.Top, N.Erbil, T.Dikbaş, N.Gülem. Gebe kadınların beslenme hakkındaki bilgi ve tutumları, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.258, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E5. F.Top, N.Erbil, A.Bağdatköse, E.Sabah. Annelerin çocuk eğitiminde ödül ve cezaya ilişkin tutumlarının incelenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.259, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E6. F.Top, N.Erbil, A.Yılmaz, Y.Hazır. Gebelerin değişen beden imajı ile ilgili tutumlarının incelenmesi, IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitabı, Poster Bildiri, s.260, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, Ordu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2005.

E7. N.Erbil, F.Top, B.Başar, Z.Göktaşlar, E.Mıdık. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerinden beklentileri, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslararası Katılımlı” Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-050, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, 26-29 Haziran 2007.

E8.     Orak, O. S., Top, F., Uncu, A. Determınıg The Burdens And Requırements Of Prımer Caregıvers Of Chronıc Obstructıve Plumonory Dısease Patıents (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Primer Bakım Vericilerinin Bakım Verme Yüklerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi), II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Erzurum.

       E9.     Günaydın, N., Orak, O. S., Barlas, G. Ü., Top, F., Camcı, M. Socıodemographıc And Personal Charecterıstıcs Of Indıvıduals In Psychıatrıc Outpatıent Clınıcs, Ways Of Copıng (Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bireylerin Sosyodemografik ve Kişisel Özelliklerine Göre Stresle Başa Çıkma Tarzları), II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Erzurum.