Lisans: 1983- 1987 İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde

Yüksek Lisans: 1988- 1993. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Türk  İktisat Tarihi ABD'de "Osmanlı İMparatorluğu'nda Mültezim Kesimi ve İstanbul Mukataaları ve Mültezimler (1550- 1605). 

Doktora: 2005- 2008. İstanbul Üniversitesi, SBF, Uluslararası İlişkiler ABD'de "Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devletine Etkileri ve İaşe Sorunu" 

Yardımcı Doçentlik: 2011. Ordu Üniversitesi

 

KİTAPLAR

Muhacir Olmak Da Varmış, Bahaeddin Demir Aydın, Yayına Haz.: Figen Taşkın ve Mustafa Yeni, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

MAKALELER  

“Ambarlı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. I,

İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993, s. 235.       

“Atikali”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993, s. 412.“Azapkapı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993, s. 500.

“Cağaloğlu”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994, s. 370.

“Cibali”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994, s. 428.

“Çapa”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994, s. 469.

“Çatladıkapı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994, s. 479.

“Çemberlitaş”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. II, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1994, s. 483.

 “Kırım Savaşı Hakkında Bir Sempozyum”, Toplumsal Tarih, sayı 133, Ocak 2005, s. 60-63.

“Osmanlı Karikatüristlerinin Gözünden Balkan Krizi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, sayı 6, 2004, s. 159-173.

“İstanbul Darülfünunun Mustafa Kemal Atatürk İçin Hazırladığı Armağan Kitap”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul: İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, yıl 5, sayı 9, 2006.

“Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hububat Ürünün İhracatını Yasaklaması”, The Studies of The Ottoman Domain, Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210,

www.thestudiesofottomandomain.com

"1844 TASHİH-İ SİKKE SONRASINDA PARA DÜZENİ VE KALPAZANLIK" The Studies of The Ottoman DomainYıl : 2016   Cilt : 6  Sayı : 11

10.19039/sotod.20161122496

"Ünye Kentini Nasıl Bilirsiniz?", Canik Dergisi, Yıl: 7, sayı 31, Kasım- Aralık 2016, s. 22-23.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yakup Gönen ile birlikte, “HES'lerin Yol Açtığı Çevre Sorunları ve Yargısal Korunma”, 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu (28 -30 Mayıs 2015) Bildiri Kitabı, İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi. ​

"Counterfeiting After Modification of Coin in 1844", IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19-22 May 2016, Berlin

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

“Kırım Savaşı’ndan Sonra Osmanlı Devleti’ne Yönelik Göç Dalgası ve Devletin Göçmenlere Yönelik Çalışmaları”, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856) 22-23 Mayıs 2006 Bildiriler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 2007.

Seval MUTLU Çamoğlu ile birlikte “Enerji Talebinde Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Hanehalkının HES’lere Yönelik Tutum ve Davranışları: Doğu Karadeniz Örneği (Hydroelectric Power Plant (HEPP) in Energy Demand and Households’ Behaviour and Attitude Towards HEPP: A Case of Eastern Black Sea Region in Turkey)”, 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik Politik Araştırmalar Sempozyumu (Eylül 2014) Bildiriler Kitabı, s. 188- 198.

 

Prof. Dr. Şevket Pamuk’a asistanlık ettiğim yayınlar:

19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış Ticareti, Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1994.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998, Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000.

“İstanbul ve Diğer Osmanlı Kentlerinde Fiyatlar, 1469-1914”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ayrı basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002.

“Real Wages and Standards of Living in the Ottoman Empire 1489-1914”, The Journal of Economic History, Vol. 62, No. 2, June 2002, pp. 293-321.                          

Projeler

Yapım ekibinde görev: Gerçekleri Söylemekten Korkmayınız- İstanbul Siyasal Belgeseli, Mayıs 2014.