Derece                                                     Üniversite                                              Yıl

Lisans                                             İstanbul Üniversitesi                                  1992

Yüksek Lisans                            İstanbul Üniversitesi                                 1995

Doktora                                         İstanbul Üniversitesi                                 2000

Yrd. Doç. Dr.                               Ordu Üniversitesi                                       2004

Doç. Dr.                                         Ordu Üniversitesi                                       2011

ESERLER

Kitaplar

1-Ünal F. (Haz.), Ayneddin Ahmerov'un Kazan Tarihi, Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara 2009.

2-Ünal F., Sultan Kenesarı, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2010.

3-Ünal F., XVIII. Asır Türk-Rus Münasebetlerinde Neplüyev, Gece Kitaplığı, Ordu 2015.

4-Ünal F., Ruslar Bizansın Peşinde, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2015.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ünal. F. “XV. Asır Türk Dünyasının Bozkır Filozofu ‘Asan Kaygı’ “, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 52, 245-260 (2008).

A2.  Ünal. F., “Kazak Türklerinde Defin Merasimi ve Aş Verme Geleneği”, bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 45, 103-130 (2008)

A3. Ünal. F. “Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tarhan), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 38, 227-252 (2008)

A4. Ünal. F.,"Karadeniz'e Çıkan İlk Rus Savaş Gemisi "Krepost" ve Ukraintsev'in İstanbul Elçiliği (1699-1700)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of Internatıonal Social Research,20, 221-245 (2012)

A5. Ünal. F., “Ruslar tarafından 1833’de Beykoz/Selvi Burnu’na Dikilen Kaya Anıtı Moskof Taşı”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat mecmuası, C.23/Güz, 187-206 (2013)

A6. Ünal. F., “Kudüs Yolcusu A. Koptev’in İstanbul Hatıraları (1887)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C34/S.57, 159-198 (2015)

A7. Ünal. F., “Carlık Döneminde Rusların Sibirya Araştırmaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of Internatıonal Social Research, (2015)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ünal. F., “Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk’un Günlüğünden 1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paşa Vakası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of Internatıonal Social Research, 4, 574-590 (2008)

D2. Ünal. F.,”Türk Tarihinin Kaynaklarından Câmi’ü’t-Tevârih ve Müellifi Kadir Ali Beg Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 37, 231-239 (2008)

D3. Ünal. F., “Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devleti’ne Karşı Kullanma Çabaları”, Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 17, 133-152 (2008)

D4. Ünal. F., “Rusya’nın Misyonerlik Politikaları ve İdil-Ural Türklerinden Hristiyan Türk Cemaati ‘Nogaybaklar’”, Türk Dünyası Araştırmaları, 162, 117-141 (2006)

D5. Ünal. F., “Ruslara Karşı Karasakal (Sultan Beybulat) Önderliğinde Ortaya Çıkan Başkurt Ayaklanması (1739-1740), Türk Dünyası Araştırmaları, 164, 99-117 (2006)

D6. Ünal. F. “Tatar Alim Kurbanali Hacı Halidoğlu’nun Orta ve Güneydoğu Avrupa Seyahati”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14, 95-115 (2009).

D7. Ünal. F., “Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Güneydoğu Aşiretlerinden Milli Aşireti ve Reisi İbrahim Paşa”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları, 41,183-204 (2007)

D8. Ünal. F., “ II. Meşrutiyetin Doğu Anadolu’daki Yansımaları ve Ermeni-Kürt İlişkilerine Tesiri”, Ermeni Araştırmaları, 20-21, 87-114 (2006) Bu makale ilgili derginin editörü tarafından İngilizce olarak aşağıdaki dergide yeniden yayınlanmıştır.

Ünal. F., “Reflections of the Second Proclamation of the Ottoman Parliamentary System on Eastern Anatolia and Its Effect on the Armenian-Kurdish Relations”, Review of ARMENİAN STUDIES, Number 10, Volume 4, 1-19 (2006)

D9. Ünal. F. “II. Meşrutiyet, Ulusçuluk ve Kürt Ayrılıkçı Hareketi”, Doğu Batı, II. Meşrutiyet, c.II, 46, 69-106 (2008)

D10. Ünal. F., “Şikak Aşireti ve Reisi Simko Lakaplı İsmail Ağa’nın Faaliyetleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 44, 169-198 (2008)

D11. Ünal. F., “Buhara Emirliği’nin Rus İstilasına Uğraması ve Şehzade Katta Töre’nin İsyanı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,273, 23-28, 2009.

D12. Ünal. F., “Ermeni Olaylarından Bir Safha: Kürt Musa Bey Olayı”, Kafkas Araştırmaları, II, 51-64, 1996.

D13. Ünal. F., “Moğol-Kazak Mücadeleleri Aktaban Şubırındı Hadisesi”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 160, 17-22, 2000.

D14. Ünal. F., “Rus Ressam Zaharov’un Hatıralarında İstanbul”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8, 16-26 (2014)

Diğer yayınlar :

1-Ünal. F. "Osmanlı Belgelerinde II. Meşrutiyet Sonrası Doğu Anadolu'da Ortaya Çıkan "Eyüphanzade Said Çetesi ve Ermeniler", Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, Samsun 2009, s.227-234.

2-Ünal. F., “Ruslar’a Karşı Sırım Batır İdaresindeki Kazak Ayaklanması”, Tarih ve Medeniyet, 61, 63-69, 1999.

3-Ünal. F. “Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devletine Karşı Kullanma Çabaları”, Türk Yurdu, 254, 31-41, 2008.

4-Ünal. F., “Tatar, Başkurt, Kazak Türklerinin Ortak Kalemi Şair Miftaheddin Kemaleddinoğlu (Akmolla) (1831-1895), Kardeş Kalemler, 16, 61-63, 2008.

5-Ünal. F., “Rus Seyyah Milyukov’un Hatıralarında İstanbul ve Üsküdar”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VII, 360-371, (2014)

                                                                                    

                                                    Eğitim Durumu                                                     

Derece                                           Üniversite                                      Yıl 

Lisans                                           İstanbul Üniversitesi                                  1992

Yüksek Lisans                          İstanbul Üniversitesi                                  1995

Doktora                                       İstanbul Üniversitesi                                  2000

 

                                                    Akademik Ünvanlar                                            

Arş. Gör.                                      İstanbul Üniversitesi                                  1993 

Arş. Gör. Dr.                              İstanbul Üniversitesi                                  2000

Yrd. Doç. Dr.                             Ordu Üniversitesi                                        2004

Doç. Dr.                                       Ordu Üniversitesi                                        2011

Uluslararası/Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik :

-Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

-Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal Of Internatıonal Social Research

-Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

-Hıstory Studıes İnternational Journal Of Hıstory

-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası