Akademik Unvanlar

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Görevlisi

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO İktisadi ve İdari Programlar Tarımsal İşletmecilik Bölümü

2008

Öğr. Görevlisi Dr.

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü Tarımsal İşletmecilik Programı

2011- 2012

Yrd. Doç. Dr.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Bölümü

9 Şubat 2012 -  

 

 

 

 ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. ÖZTÜRK., D., ONURLUBAŞ, E. (2018). Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme: Konya’da Bisküvi, Çikolatalı Ve Şekerli Mamuller Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 17. UİK Özel Sayısı: 551-568. ISSN 1307-9832. DOI: 10.18092/ulikidince.435322

A2. ÖZTÜRK, D. (2017). Technologıcal Transformatıon of Manufacturıng by Smart Factory Vısıon: Industry 4.0, International Journal of Development Research, Vol. 07, Issue, 11, pp.17371-17382, November, ISSN: 2230-9926

A3. ÖZTÜRK, D., YILDIZ, S., TOPSAKAL., E. (2017). Ordu İlindeki Fındık İşleme Tesislerinin Mevcut Durum Analizi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(12):1651-1659.ISSN: 2148-127X 

A4. ÖZTÜRK, D., ARICI, F. (2017). “Fındık İşleme Tesislerinde Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi: Ordu İli Örneği”SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi-The Journal Of Social Science, Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 324-338. ISSN: 2149-0821.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3520

A5. ÖZTÜRK, D. (2017). “Kobi’lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), Vol:3, Issue:13; pp:1-10 (ISSN:2149-8598)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.23929/javs.332 

A6. ÖZTÜRK, D., KASKO ARICI, Y. (2017). Fındık İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Analizi: Samsun İli Örneği. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 21-34, Mart 2017. ISSN: 1309-9302 (ULAKBİM)

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/288051 

A7. ÖZTÜRK, D. (2017).“Factors that Influence the Supplier Selection of Manufacturing Businesses”,  Journal of Research in Business and Management, Volume 4 ~ Issue 11 (Janury 2017) pp: 18-24 ISSN (Online) : 2347-3002.

http://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol4-issue11/C4111824.pdf

A8. ÖZTÜRK, D., YILMAZ, Z. (2016). "The Role of Eco-Efficiency In Competitive Advantage of Businesses". Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal  (EBSCO). Volume:S1: 1-15 

Published Online October 2016 (http://econstat.eurasianacademy.org) http://dx.doi.org/ 10.17740/eas.soc.2016.MSEMP-1 

http://socialsciences.eurasianacademy.org/dergi//S1/1-Social%20Sciences.pdf

A9. ÖZTÜRK, D. (2016). Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerini Etkileyen Faktörler. International Journal of Social and Economic Sciences  (IJSES) 6 (1): 17-24, 2016 ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078. 

http://www.nobel.gen.tr/yayindetay.aspx?yayin_id=2325

A10. ÖZTÜRK, D., KARAKAŞ, G., (2016). The Determination of Factors Influencing Brand Choice of the University Students: A Research on the Apparel Industry. Journal of Life Economics, Sayı 10, Ss, 69-78, e-ISSN: 2148-4139 (Econlit, ISRA: Journal Impact Factor, Proquest)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.175 

A11. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK, D.ÇETİN, I.Ç(2016). “Sosyal Medyada Pazarlama Algısının Faktör Analiziyle İncelenmesi”. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ss.233-254. ISSN:1308-6219, Nisan 2016 YIL-8 S.16 (ULAKBİM)

A12. ÖZTÜRK, D., KARAKAŞ, G., BOSTANCI, Ş. (2016). Determınatıon Of Influencıng Factors On Mılk And Mılk Products Of Students’ Consumıng Preferences (Unye Pattern). The Journal of Academic Social Science, Yıl: 4, Sayı: 22, Mart 2016, s. 188-198. ISSN: 2148-2489. 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1010 

A13. ÖZTÜRK, D., KARAKAŞ, G., (2016). Analysıs Of The Factors Affectıng The Cell Phone Purchasıng Decısıons of Unıversıty Students in Turkey Cıty of Ordu Example. Journal of Life Economics, Sayı 7, Ss, 23-42, e-ISSN: 2148-4139 (Econlit, ISRA: Journal Impact Factor, Proquest)

Doi Number: http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.121

A14. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK., D. (2015). ‘Factors That Affect Organıc Product Preference And Consumer Attıtudes’, Turkish Studies, Social Science, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Volume 10/14 Fall 2015, p. 557-578. ISSN: 1308-2140,  (ULAKBİM)

DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9070

A15. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK., D., YILMAZ., N., (2015). ‘The Attıtudes Of Students Towards The Use Of Internet Bankıng’ , The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 21, s. 42-56. ISSN: 2148-2489.

Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.973

A16. KAŞLI, M., ÖZTÜRK., D. (2014), “An Investigation on Thermal Tourism İn Bursa, Eskişehir and Bilecik”. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 4, 13-20. World Conference on Health Sciences World Conference on Health Sciences, Zeynep Sentido Hotel Convention Center in Belek, Antalya, Turkey-April 24 – 27, 2014. (H-SCI 2014).

 

B. Uluslararası kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında (proceedings) yayınlanmış sözlü bildiriler

B1. ÖZTÜRK., D., ONURLUBAŞ, E. (2018). " Ordu Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanım Yeterlikleri ve Tutumlarının İ̇ncelenmesi". 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2018, Alanya. 

B2. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK., D. (2018). "Y Kuşağındaki Kişilerin Marka Logo’larıyla İlgili Algıları: Spor Ayakkabı Örneği". 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2018, Alanya.

B3. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK, D. (2018). Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışlarındaki Rolü: Instagram Örneği. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir

B4. ÖZTÜRK, D. (2017). “Effects of Total Quality Management Applications on Business Performance: An Application in Food Sector”, 2017 Paris International Academic Conference on Business & Economics, ss. 136-145. GAI International Academic Conferences Proceedings, June 25-28 2017, Paris, France. ISBN: 978-0-9965808-8-5

B5. ÖZTÜRK, D., MUTLU ÇAMOĞLU., S. (2016). “Tekstil Sektöründe Üretim Verimliliğinin Analizi:   Bir Hazır Giyim İşletmesinde Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Uygulaması”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi, ss. 917-923. 12-14 Ekim 2016  İstanbul. ISBN: 978-605-320-530-2 

B6. ÖZTÜRK, D.,TURHAN., K. (2016). “Üretim Süreçlerinin Verimliliğinin Artırılmasında Endüstri 4.0’ın Önemi”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi, ss. 924-929. 12-14 Ekim 2016  İstanbul. ISBN: 978-605-320-530-2 

B7. ÖZTÜRK, D., ONURLUBAS., E. (2016). “Fast Food Consumption Habits Of Young People”, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, ss. 417-426. 14-16 Nisan 2016 Barcelona, İspanya. ISSN: 1849-689X (ProQuest, EconBIZ and CPCI (WoS).

B8. FİDAN, A., ÖZTÜRK, D. (2015). “Büyük Ölçekli İşletmelerde Lojistik Politikaları ve  Hizmet Üretim Süreçlerinin Performans ve Verimliliği”, I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, ss.529-555, 1-3 Ekim 2015, Kars

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

C2.1. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı

C2.1.1. ÖZTÜRK, D. (2018). The Effect of Success Factors of New Product Development on Product Development Performance: An Application  on White Goods Sector. Adil Akinci (ed.), “Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics  Studies – Volume I”. Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2018. ss. 261-274. ISBN 978-3-631-77173-0

C2.1.2. ÖZTÜRK, D., ONURLUBAŞ, E. (2018). Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: Gıda-Ambalajlama Sektörü TR83 Bölgesi Örneği. KARAGÖZ, R., KODAMAN, T. ve PREMOVIĆ, M. (Editörler), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde  Akademik Çalışmalar. First Edition, September 2018, Ivpe Yayınları, Cetinje, Montenegro. ss. 497-516. ISBN • 978-9940-540-41-8

C2.1.3. ONURLUBAŞ, E., ÖZTÜRK, D. (2018). Market Markalarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Antalya İli Örneği. KARAGÖZ, R., KODAMAN, T. ve PREMOVIĆ, M. (Editörler), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde  Akademik Çalışmalar. First Edition, September 2018, Ivpe Yayınları, Cetinje, Montenegro. ss. 307-330. ISBN • 978-9940-540-41-8 

C2.1.4. ÖZTÜRK, D., KASKO ARICI, Y. (2017). A Research on Technology Usage in SMEs Operating in the Manufacturing Industry. AŞKUN O. B.,Staub, S. and GÖNÜLLÜ, O. (Eds.), CUDES 2017: Current Debates in Business Studies (Vol. 1, Part IV: Entrepreneurship and SMEs) içinde (pp. 383-411), London: IJOPEC Publication. ISBN: 978-1-9125030-2-5 (Best Paper in Business Studies)
 
C2.1.5 ÖZTÜRK, D., KASKO ARICI, Y. (2017). A Study on Workplace Environment Ergonomics of Employees in Rice Factories. AŞKUN O. B.,Staub, S. and GÖNÜLLÜ, O. (Eds.), CUDES 2017: Current Debates in Business Studies (Vol. 1, Part I: Management) içinde (pp. 41-64), London: IJOPEC Publication. ISBN: 978-1-9125030-2-5
 

C2.2. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 

C2.2.1. ÖZTÜRK, D.,  MUTLU ÇAMOĞLU S. (2013). “Tarımsal Üretim”, Tarım Ekonomisi  kitabında bir bölüm. Editörler: Doç.Dr.Bahadır Aydın & Doç.Dr.Sadettin Paksoy. İstanbul: Lisans Yayıncılık, ISBN: 978-605-5044-08-4. ss,61-104. (Bilimsel Kitap)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ÖZTÜRK, D., KARAKAŞ, G. (2017). “Kayısı Üretimi ve Pazarlama Sorunları; Malatya İli Örneği”. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2(4): 113-125. E-ISSN: 2602-215X

D2. ÖZTÜRK, D., İSLAM, A. (2014). “Türkiye’de Organik Ürünlerin Pazarlanması”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler   Araştırmaları Dergisi. Sayı :I, Cilt:9, (2014): 75-94. ISSSN:1306-732X (ULAKBİM)

D3. ÖZTÜRK,  D., AKÇAY, Y. (2011). “Fındık Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Samsun İli Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,  13 (21): 65-73 (ULAKBİM)

D4. ÖZTÜRK, D., AKÇAY, Y. (2011). “Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun İli Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28 (2):73-83

D5. ÖZTÜRK, D., AKÇAY, Y. (2010). “Güney Marmara Bölgesinde Çeltik Üretiminin Genel Bir Değerlendirmesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2),61-70 (ULAKBİM)

D6. ÖZTÜRK, D., KARKACIER, O. (2008). “Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 15-22 (ULAKBİM)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ÖZTÜRK, D., YILMAZ, Z., ERKAN, U. (2013). “Çaykur ve Özel Çay İşletmelerinin Uyguladığı Çay Alim Ve Fiyat Politikalarının Değerlendirilmesi (Rize İli Çay Üreticileri Örneği)” II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Çay-Lojistik-Turizm. 3–4 Mayıs 2013, Rize. (Bildiri Özeti)

E2. ÖZTÜRK, D., UZUNÖZ, M. AKÇAY, Y. (2012). “Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksi Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F. İşletmecilik Sempozyumu, ss. 265-272, 24-25 Nisan, Ünye.

 

F. Diğer yayınlar:

F1.2. ÖZTÜRK, D., (2013). “Organik Ürün Pazarlaması”, Fındıkta Organik Tarım Paneli, 30.04.2013, Ordu

F1.3. ÖZTÜRK, D., (2010). “Çeltik Tarımının Bölge ve Türkiye Ekonomisine Katkıları”, Çeltik Tarımının Sorunları Paneli, 16.02.2010, Gönen

 

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongreler

(1). 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2018, Alanya.

(2). 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2018, İzmir

(3). VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (IBANESS ), 24-25 Mart 2018 Tekirdağ

(4). 6. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017), 14-16 December, İstanbul, Turkey.

(5). Paris International Academic Conference on Business & Economics, June 25-28 2017, Paris, France

(6). Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi ( TARGID ), 26-28 Ekim 2017 Sivas 

(7). II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi. 18-19-20 Mayıs 2017 Alanya

(8). İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017, Ünye. Ordu

(9). 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Sürdürülebilir Küresel Rekabet Avantajında Öne Çıkan Farklı, Etik, Akıllı İş ve Stratejiler. 26-28 Mayıs 2016, İstanbul

(10). 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 14-16 Nisan 2016 Barcelona, İspanya.

(11). Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Fakültesi. 12-14 Ekim 2016  İstanbul.

(12). 5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2016), Kemer - Antalya, Turkey, May 12 – 14, 2016 

(13). I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 1-3 Ekim 2015, Kars

(14). II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Çay-Lojistik-Turizm. 3–4 Mayıs 2013, Rize.

(15). 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F. İşletmecilik Sempozyumu, 24-25 Nisan 2012, Ünye.

ÖDÜLLER

ÖZTÜRK, D., KASKO ARICI Y. (2017). A  Research on Technology Usage by SMEs Operating in the Manufacturing Industry​. 6. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017), 14-16 December 2017, İstanbul, Turkey. (Best Paper Award in Business Studies) 


  

 

İdari Görevler 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yılı

Bölüm Başkanlığı Yrd.

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO İktisadi ve İdari Programlar

2009-2010

Program Koordinatörü

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO İktisadi ve İdari Programlar Tarımsal İşletmecilik Bölümü

2009-2011

Farabi Birim Koordinatörü Yrd.

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO

2009-2012

Program Koordinatörü

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü Tarımsal İşletmecilik Programı

2011-2012

Bölüm Başkanlığı

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2011-2012

Muayene Komisyon Üyesi

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO

2011-2012

Haftalık Ders Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO

2011-2012

Kültür ve Sanat Komisyonu

Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO

2011-2012

Ünye İnsan Hakları Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

03.2012- halen devam ediyor

Ünye ilk, orta ve yüksek öğretim öğrencilerinin barındığı Devlet ve Özel Öğrenci Yurtlarının Denetim Komisyon Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

04.2012- halen devam ediyor

Ünye MYO Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye MYO

04.2012-04. 2015

Ünye İİBF Bologna Koordinatörü Yrd.

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

04.2012-20.06.2013

Ünye İİBF Dekan Yrd.

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

01.06.2012-20.06.2013

Ünye İİBF Staj Sorumlusu

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

06.2012- 20.06.2013

Ünye İİBF Bologna Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

07.2012- 20.06.2013

Ünye İİBF Farabi  Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

07.2012-  20.06.2013

Ünye İİBF Erasmus Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

07.2012- 20.06.2013

Ünye İİBF Burs Komisyon Başkanı

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

10.2012- 20.06.2013

Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

10.2012- 20.06.2013

ADEK Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

10.2012- 20.06.2013

Ünye İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

02.2013-02.2016

İkizce MYO Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi İkizce MYO

04.2013- 04.2016

Ünye İİBF İşletme Bölüm Başkanı V.

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

20.06.2013- 25.07.2014

Ünye İİBF Fakülte Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

20.06.2013- 25.07.2014

Ünye İİBF Fakülte Disiplin Kurulu Üyesi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

02.2013-02.2016

Ordu Üniversitesi ODİSMER Yönetim Kurulu Üyesi         

Ordu Üniversitesi

2014-Devam ediyor

Ünye MYO Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Ünivesitesi Ünye MYO 04. 2016- Devam ediyor

Projeler

1.Giresun İli Bulancak İlçesi Tarımsal Üretim Faaliyetlerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, ODU BAP (Proje No: A-1803), Proje Yürütücüsü (2018-Devam Ediyor).

2. Hazır Giyim Sektöründe Markaların Fonksiyonel Özelliklerinin Marka Değeri Üzerine Etkileri " Trakya Üniversitesi BAP Projesi (2018-Devam ediyor), Proje Araştırmacısı

 

F2. Ulusal sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye (Düzenleme Kurulu, Sekretarya, Bilim Kurulu, Oturum Başkanlığı, Panelist)

F2.1. ÖZTÜRK, D. (2017). İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi. 10-12 Mayıs 2017. Ünye.

F2.2. ÖZTÜRK, D. (2017). İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi. 10-12 Mayıs 2017. Ünye.

F2.3. ÖZTÜRK, D., (2016). 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, "Sürdürülebilir Küresel Rekabet Avantajında Öne Çıkan Farklı, Etik, Akıllı İş ve Stratejiler". Oturum Başkanlığı. Saat: 11.00-12.30 Salon No: 1 (26-28 Mayıs 2016)

Konferansı Düzenleyen Üniversite:İstanbul Üniversitesi

Konferansın Düzenlendiği Yer  : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt Kampüsü, Kongre ve Kültür Merkezi, Fatih / İstanbul

F2.4. ÖZTÜRK, D., (2013). Fındıkta Organik Tarım Paneli'nde “Organik Ürün Pazarlaması” adlı bildiri ile Panelist katılımcı.  Ordu Üniversitesi. 30.04.2013

F2.5. ÖZTÜRK, D., (2010). Çeltik Tarımının Sorunları Paneli'nde “Çeltik Tarımının Bölge ve Türkiye Ekonomisine Katkıları” adlı bildiri ile Panelist katılımcı. BAÜ Gönen MYO. 16.02.2010, Gönen.

 

F3. Editörlük/Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler

F3.1. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, Tarım Ekonomisi Bölüm Editörü (2017-Devam ediyor)

F3.2. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akademik Yaklaşımlar Dergisi

F3.3. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

F3.4. International Journal of Management Economics and Business

F3.5. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

F3.6Journal of Awareness

F3.7.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

F3.8. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

F3.9. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

F3.10. Akademik Ziraat Dergisi 

 

F4. Bilimsel dergilerde hakemlik/editörlük

F4.1. ÖZTÜRK, D. (2017), International Journal of Management Economics and Business (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi) (Hakemlik,

F4.2. ÖZTÜRK, D. (2017), International Journal of Management Economics and Business (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi) (Hakemlik, 1613 ID Numaralı ve "SÖZ MÜ ALTINDIR SÜKÛT MU? POLİTİK DAVRANIŞ ALGISI, LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ İLİŞKİSİ" isimli makale.

F4.3. ÖZTÜRK, D. (2017), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Hakemlik, 1347 ID Numaralı ve "6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Yaşama Olası Etkileri: Kocaeli Örneği" isimli makale.

F4.4. ÖZTÜRK, D. (2017). İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi (Hakemlik, "Bazı Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin   lojistik Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi" isimli makale.

F4.5. ÖZTÜRK, D. (2017), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Hakemlik, 1166 ID Numaralı ve "Willingness to Pay Additional Water Rate and Irrigation Knowledge of Farmers in Dinar Karakuyu Irrigation Areas in Turkey" isimli makale.

F4.6. ÖZTÜRK, D. (2017), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Hakemlik, 1030 ID Numaralı ve "Analysis of Causal Relationship among Sectoral Labor Productivity in Turkey" isimli makale. 

F4.7. ÖZTÜRK, D. (2017), International Journal of Management Economics and Business (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi) (Hakemlik, "Green Logıstıcs For Sustaınabılıty" isimli makale.

F4.8. ÖZTÜRK, D. (2016), Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje Hakemlik, 2016/206 Numaralı "Arıcılık İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri *Edirne’nin  Keşan, Meriç, İpsala, Enez İlçeleri" İsimli Proje) 

F4.9. ÖZTÜRK, D. (2016), International Journal of Management Economics and Business (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi) (Hakemlik, 1202 ID Numaralı ve “Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Satış Sonrası Hizmet Kalitesi Ölçümü” İsimli Makale)

F4.10. ÖZTÜRK, D. (2016), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakemlik ve “Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” İsimli Makale)

F4.11. ÖZTÜRK, D. (2016), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Hakemlik, “Türkiye’de İşlenmiş Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Dahilde İşleme Rejiminin Etkilerinin Trend Analizi Yöntemiyle İncelenmesi" İsimli Makale)

F4.12. ÖZTÜRK, D. (2016), Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Hakemlik, “Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Kırsalında Çiftçilerin  Gübre Kullanım Durumu" İsimli Makale)

F4.13. ÖZTÜRK, D. (2016), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Hakemlik ve “"Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Değerlendirilmesi" İsimli Makale)

F4.14. ÖZTÜRK, D. (2014), Akademik Ziraat Dergisi (Hakemlik, "Tarım Makineleri Hibe Programının Edirne İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi" İsimli Makale)

F4.15. ÖZTÜRK, D. (2013), Akademik Ziraat Dergisi (Hakemlik, “Türkiye’de Kooperatiflere Ortak Olmada ve Kooperatif Başarısında Etkili Faktörlerin Analizi” İsimli Makale)

F4.16. ÖZTÜRK, D. (2012), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Hakemlik, “Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Yetiştiriciliğindeki Eğitim, Yayım ve Laboratuvar Altyapı İhtiyacının Belirlenmesi” İsimli Makale)

F4.17. ÖZTÜRK, D. (2012), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi (Hakemlik, “Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Yerfıstığı Üreticilerinin Girdi Kullanım Ve Pazarlama Yapısı” İsimli Makale)

 

G. SERTİFİKALAR

G.1. Üretim Yönetimi Başarı Sertifikası, (Aralık 2017)

G.2. Kalite Yönetimi Temel Eğitimi Başarı Sertifikası, (Eylül, 2018)

G.3. Toplam Kalite Yönetimi Başarı Sertifikası, (Aralık 2017)

G.4."Protokol, Resmi Yazışma, Etkili İletişim ve Sosyal Davranış Kuralları" Katılım Belgesi-Ordu Üniversitesi (19 Ekim 2012)

G.5." Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi" Katılımcı Belgesi-TÜBİTAK-ARDEB) (17 Mart 2014), Ankara.

G.6. "İşletme Bilim Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" Katılım Belgesi- TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (01-03 Haziran 2015), İnönü Üniversitesi.