Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

0452 2345010/1658

deryabostanci@gmail.com

 

 

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Y. Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı

 

Uzmanlık Alanı: İhtiyoloji (Balık Biyolojisi)

                             Deniz ve Tatlısu Balıklarında Yaş Tayini ve Yaş Doğrulama

                             Deniz ve Tatlısu Balıklarında Otolit biyometrisi

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Karadeniz’de Yaşayan Solea lascaris (Rısso, 1810)’te Yaş Belirleme Yöntemleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Bafra Balık Gölü ve Eğirdir Gölü’nde Yaşayan Balık Populasyonlarında Opak Birikim Analizi ile Yaş Doğrulaması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Yedier, S., Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Apaydin Yagci, M. & Polat, N., 2018. Comparison of Otolith Morphology of Invasive Big-Scale Sand Smelt (Atherina boyeri) from Natural and Artificial Lakes in Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, (In press)
 • Bostancı, D., Yedier, S., 2018. Discrimination of Invasive Fish Atherina boyeri (Pisces: Atherinidae) Populations by Evaluating the Performance of Otolith Morphometrics in Several Lentic Habitats. Fresenius Environmental Bulletin, (In press)
 • Kurucu, G., Bostancı, D., 2018. Using Scanning Electron Microscopy and Length-Otolith Size Relationship for Otolith Morphological Description of Capoeta banarescui Turan et al., 2006 and Squalius cephalus (L., 1758) (Actinopterygii: Cyprinidae) from Turkey. Acta zool. bulg., 70 (1), 83-88.
 • Bostancı, D . Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., & Polat, N., 2017. Length-Weight, Length-Length Relationships and Condition Factors of Some Fish Species in Yalıköy Stream (Ordu-Turkey).Yunus Research Bulletin, 17(4): 375-383
 • Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N., 2017. Regional variation of relationship between total length and otolith sizes in the three Atherina boyeri Risso, 1810 populations, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1): 11-16.
 • Yedier, S., Kontaş, S., Bostancı, D., Polat, N., 2016. Otolith and scale morphologies of doctor fish (Garra rufa) inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring (Sivas, Turkey), Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(4): 1593-1608.
 • Bostancı, D., Yilmaz, M., Yedier, S., Kurucu, G., Kontas, S., Darçin, M. & Polat, N. 2016. Sagittal otolith morphology of sharpsnout seabream Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) in the Aegean Sea. International Journal of Morphology, 34(2): 484-488.
 • Bostancı, D., Polat, N., Kurucu, G., Yedier, S., Kontaş, S., Darçın, M., 2015. Using otolith shape and morphometry to identify four Alburnus species (A. chalcoides, A. escherichii, A. mossulensis and A. tarichi) in Turkish  inland waters. Journal of Applied Ichthyology, 31(6), 1013-1022.
 • Bostancı, D., Kurucu, G., Polat, N., 2015. Evaluating bony structures for ageing and growth parameters of Capoeta banarescui inhabiting lower Melet River (Ordu-Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 31(4), 704-708.
 • Kontaş, S., Bostanci, D., 2015. Morphological and Biometrical Characteristics on Otolith of Barbus tauricus Kessler, 1877 on Light and Scanning Electron Microscope. International Journal of Morphology, 33(4), 1380-1385.
 • Kontaş, S., Bostanci, D., 2015. Determination of Reliable Bony Structure for Ageing and Biological Data of the Crimean Barbel Barbus tauricus Kessler, 1877 from Turkey. Collective Article B, In: New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (April 2015). Mediterranean Marine Science, 16/1: 287-288.
 • Bostancı, D., Polat, N., 2015. Length-weight and length-length relationships of  five flatfish species from different  biogeographic coastal areas of  Turkey. Collective Article B, In: New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (October 2015). Mediterranean Marine Science, 16(3): 705.
 • Bostancı, D., Yedier, S., 2015. Length-weight and length-length relationships of  three Alburnus species from different inland waters in Turkey. Collective Article B, In: New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (October 2015). Mediterranean Marine Science, 16(3): 708-709.
 • Bostancı, D., Polat, N. 2011. Age and growth of Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814): an endemic fish species of Lake Van (Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 27(6), 1346-1349.
 • Bostancı, D., 2009. Otolith Biometry-Body Length Relationships in Four Fish Species (Chub, Pikeperch, Crucian Carp and Common Carp). Journal of Freshwater Ecology, 24(4), 619-624.
 • Bostancı, D., Polat, N. 2009. Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Science & Technology, 4(1), 25-30.
 • Bostancı, D., Polat, N., Yılmaz, S., 2009. Age Determination and Annulus Formation of Crucian Carp (Carassius gibelio) Inhabiting Egirdir Lake and Bafra Fish Lake, Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 24(2), 331-333.
 • Bostancı, D. 2008. A Comparison of Calcified Structures for Aging of Pikeperch (Sander lucioperca) in Bafra Fish Lake, Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 23, 3, 485-486.
 • Bostancı, D., Polat, N., Akyürek M. 2007. Some Biological Aspects of the Crucian Carp, Carassius gibelio Bloch, 1782 Inhabiting in Eğirdir Lake. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(3), 55-58.
 • Gümüş, A., Bostancı, D., Yılmaz,  S., Polat, N., 2007. Age Determination of  Scardinius erythrophthalmus (Cyprinidae) inhabiting Bafra Fish Lakes (Samsun, Turkey) Based on Otolith Readings and Marginal Increment Analysis. Cybium, 31(1), 59-66.
 • Zengin, M., Gümüş, A., Bostancı, D., 2006. Age and Growth of the Black Sea Turbot, Psetta maxima (Linneaus, 1758) (Pisces: Scophthalmidae), Estimated by Reading Otoliths and Back-Calculation. Journal of Applied Ichthyology, 22, 374-381.
 • Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S., 2005. Differences between Whole Otolith and Broken-Burnt Otolith Ages of Red Mullet (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) Sampled from Black Sea (Samsun, Turkey).  Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 29, 429-433.
 • Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S., 2004. Age Analysis on Different Bony Structures of Perch (Perca fluviatilis L. 1758) Inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra-Samsun). Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 28, 465-469.
 • Yılmaz, M., Yılmaz, S., Kandemir, Ş., Bostancı, D., Polat, N., 2003. Derbent Baraj Gölünde (Samsun-Bafra) Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin Yaşa ve Mevsimlere Göre Besin Tercihi. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 27, 627-635.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Bostancı, D., Darçın, M., Helli, S., 2016. Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., 6(2),146-157.
 • Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N., 2016. Curi Deresi (Ordu) Balıkları ve İstilacı Bir Balık Türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1), 11-19.
 • Kontaş, S., Bostancı, D., Polat, N., 2015. Aşağı Melet Irmağı (Ordu) nda Yaşayan Barbus tauricus Kessler, 1877 un Biyometrik ve Meristik Karakterleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi,  6(12).
 • Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N., 2015. Turnasuyu Deresi (Ordu) Balık Faunasının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2): 1-9.
 • Bostancı, D., Yağcı, M.A., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N., 2014. İstilacı Bir Tür Atherina boyeri Risso, 1810 nin Eğirdir Gölü Popülasyonunda Morfometrik ve Bazı Kemiksi Yapıların Biyometrik Özellikleri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(1):1-11.
 • Kurucu, G., Bostancı, D., Polat, N., 2014. Melet Irmağı (Ordu – Türkiye) nda Yaşayan Capoeta banarescui nun Meristik ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 4(10): 1-14.
 • Bostancı, D., Yılmaz S., Polat, N., Kontaş, S. 2012. İskorpit Scorpaena porcus L. 1758’un Otolit Biyometri Özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 59-68.
 • Bostancı, D., Uçkun İlhan D., Akalın S. 2012. Küçük Pisi Balığı, Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)’nın Otolit Özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-10.
 • Bostancı, D., Polat, N. 2009. Yaşı Bilinen Balıkların Kemiksi Yapılarında Gerçek Yaşı Göstermeyen Halka Örneği. Journal of FisheriesSciences.com, 3(2), 116-123.
 • Bostancı, D. 2009. Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)’un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 53-60.
 • Bostancı, D., Yılmaz, S., Yılmaz, M., Kandemir Ş.,  Polat, N. 2009. Eğirdir Gölü’nden Sudak (Sander lucioperca L., 1758)’ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 9-17.
 • Polat, N., İnceismail Y., Yılmaz, S., Bostancı, D., 2009. Karadeniz (Samsun)’de Yaşayan Zargana (Belone belone L., 1761)’da Yaş Tayini, Yaş-Boy ve Boy-Ağırlık İlişkileri. Journal of FisheriesSciences.com, 3(3), 187-198.
 • Bostancı, D., Polat, N., 2008. Benekli Pisi, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)’nin Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Yaş Tayini. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 375-381.
 • Bostancı, D., Polat, N., 2008. Balıkların Yaş Tayininde Kullanılan Kemiksi Yapılardaki Halka Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 2(2), 107-113.
 • Yılmaz, M., Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N., 2008. İki Farklı Habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 233-240.
 • Bostancı, D., Polat, N. 2007 Dil balığı, Solea lascaris (Risso, 1810)’te Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Yaş Tayini. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 265-272.
 • Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat, N., 2007. Gölhisar Gölü (Burdur)’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) Populasyonunda Yaş Belirleme, Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 99-107.
 • Bostancı, D., Polat, N. Yılmaz, M. 2007. Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Farklı Kemiksi Yapı Yaşlarında Benzerlik ve Farklılıkların Değerlendirilmesi. Journal of FisheriesSciences.com, 1(3), 124-129.
 • Bostancı, D., Polat, N., Kandemir Ş.,  Yılmaz, S., 2007 Bafra Balık Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Kondisyon Faktörü ve Boy-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(2), 117-125.
 • Yılmaz, M., Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N., 2007. Eğirdir Gölü (Isparta)’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 230-239.
 • Yılmaz, S., Yılmaz, M., Bostancı, D., Polat N., 2007. Bafra Balık Gölleri (Samsun)’nde Yaşayan Haskefalin (Mugil cephalus L., 1758) Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 323-330.
 • Yılmaz, M., Yılmaz, S., Bostancı, D., Polat N., Yazıcıoğlu O., 2007. Bafra Balık Göllerinde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi. Journal of FisheriesSciences.com, 1 (2), 48-57.
 • Yılmaz, S., Yılmaz, M., Polat, N., Bostancı, D. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)’nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L., 1758)’nın Yaş ve Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 273-283.
 • Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S., 2001. Comparable Age Determination in Different Bony Structures of Pleuronectes flesus luscus Pallas, 1811 Inhabiting Black Sea. Turk J. Zool., 25, 441-446.
 • Bostancı, D., Polat, N., 2000. Karadeniz’de Yaşayan Solea lascaris’te Yaş Belirleme Yöntemleri. Turk J. Zool., 24, Ek Sayı, 21-29.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Yedier, S., Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Çayır, Z., Polat, N. 2018.  Otolith Mass Asymmetry in the Diplodus puntazzo Inhabiting the Aegean Sea, Turkey. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kurucu, G., Kontaş, S., Coşkun, T., Polat, N. 2018. Otolith Mass Asymmetry in the Whiting, Merlangius merlangus Inhabiting the Middle Black Sea, Turkey. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Polat, N. 2018. Biotechnological Applications of Image Analysis: An Example of Asteriscus and Lapillus Otolith Measurements in Juvenile Cyprinid Species. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Polat, N. 2018. Several Biotechnological Applications in Fisheries and Aquaculture. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Kontaş, S., Yedier, S., Polat, N. 2018. Otolith Mass Asymmetry in the Red Mullet, Mullus barbatus Inhabiting the Middle Black Sea, Turkey. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Polat, N. 2018. A Review on Toxicity of Pesticides and their Components in an Indicator Fish, Oncorhynchus mykiss. 1st International Technology Sciences and Design Symposium, 28-30 June Giresun, Turkey.

Bostancı, D., Kontaş, S., Yedier, S., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Is There Any Difference of Solea solea Otolith Fluctuating Asymmetry in Two Different Populations. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 September, Edirne, Turkey.

Yedier, S., Kontaş, S., Bostancı, D., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Fluctuating Asymmetry of Otolith Characters of Mullus barbatus in the Middle Black Sea, Ordu, Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 September, Edirne, Turkey.

Kontaş, S., Bostancı, D., Yedier, S., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Fluctuating asymmetry in the otolith width, length, area and perimeter of Merlangius merlangus collected from Middle Black Sea, Ordu, Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 September, Edirne, Turkey.

Yedier, S., Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Otolith Morphology Using Scanning Electron Microscopy and Otolith Mass Asymmetries of an Endemic Fish Alburnus tarichi in Lake Van (Turkey). IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian, 23-25 Agust, Rome, Italy.

Yedier, S., Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. 2017. Relationships Between Total Length and Otolith Dimensions in Atherina boyeri from Lake Iznik (Bursa, Turkey). IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian, 23-25 Agust, Rome, Italy.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. (2017). Comparison of the Otolith Mass Asymmetry in Solea solea and Trachurus mediterraneus. International Ecology Symposium 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey.

Bostancı, D., Kontaş, S., Yedier, S., Kurucu, G., Polat, N. (2017). Otolith Mass Asymmetry of Barbus tauricus and Capoeta banarescui Inhabiting Melet River, Ordu, Turkey. International Ecology Symposium 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey.

Yedier, S., Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. (2017). Gender-Based Otolith Mass Asymmetry of Alburnus mossulensis in Munzur River, Turkey. International Ecology Symposium 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey.

Kontaş, S., Bostancı, D., Yedier, S., Kurucu, G., Polat, N. (2017). Otolith Mass Asymmetry of Danube bleak, Alburnus chalcoides in Curi River, Ordu, Turkey. International Ecology Symposium 2017. 11-13 May, Kayseri, Turkey.

Bostancı, D., Kontaş, S., Kurucu, G., Yedier, S., Polat, N. (2016). Determination of Otolith Biometry and Morphometry of Solea solea (Linnaeus, 1758) From The Northeastern Mediterranean Sea. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November, Antalya, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. (2016). Length-Weight, Length-Length Relationships and Condition Factor of Some Fish Species in Yaliköy Stream (Ordu-Turkey). FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November, Antalya, Turkey.

Bostancı, D., Yedier, S., Kontaş, S., Kurucu, G., Polat, N. (2016). Relationship Between Total Length and Otolith Size in Atherina boyeri Risso, 1810 From Hirfanli Dam Lake (Kirşehir, Turkey). FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November, Antalya, Turkey.

Bostancı, D., Türker, D., Yedier, S., Çoktuğ, B., 2016. Otolith features of the Bogue Boops boops (Linnaeus, 1758) (Pisces: Sparidae) in Edremit Bay, Aegean Sea, Turkey. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences, May 27-31, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Bostancı, D., Yedier, S., Kurucu, G., Polat, N., 2016. Otolith asymmetry of Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868) in the Middle Black Sea. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS). August 31 - September 03, Giresun, Turkey.

Kontaş, S., Yedier, S., Bostancı, D., Polat, N., 2016. Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 Otoliths and Scales Morphologies Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring (Sivas, Turkey). International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, April 21-23, Antalya, Turkey.

Yedier, S., Kontaş, S., Bostancı, D., Polat, N., 2016. Otolith and Scale Morphologies of Doctor Fish, Garra rufa (Heckel, 1843) Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring (Sivas, Turkey). International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, April 21-23, Antalya, Turkey.

Bostancı, D., Polat N., The Research on Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) Population in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC’08), Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, 21-24 Mayıs 2008, Antalya, Turkey.

Bostancı, D., Kutluata A. Doğu Karadeniz’de Mezgit Balığı, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840)’un Bazı Populasyon Özellikleri. Blacksea International Environmental Symposium (BIES’08), 25-29 Ağustos 2008, Giresun, Turkey.