Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Uluslararası Alan İndeksine Giren Makale)

- “The Constructivist Curriculum Reform in Turkey in 2004 – In fact what is constructed?” International Journal of Critical Education Policy, (Kemal İnal ve Güliz Akkaymak ile birlikte), Vol: 12, No: 2, Ağustos 2014

 

Uluslararası hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler

 “Turkish Resistance Against Dispossession, Islamization and Sultanization”, Ektos Grammis, Sayı: 33, 2013, ss. 49-52

 

Uluslararası Bilimsel Kongre, Sempozyum ve Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • "Between Imagined Past and Lost Future: Precarious Teachers in Turkey and Their Resistance Strategies" (Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat Yıldırım ile) Historical Materialism Eighth Annual Conference, 10-13 Kasım 2011, University of London, Londra/İngiltere

 

 • "İşçisin Sen İşçi Kal: Taşra Üniversitesinde Gençlik, Sınıf ve Sınıfsal Yeniden Üretim Örüntüleri", (Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat Yıldırım ile birlikte), Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi, Westminister Üniversitesi ve Silesian Üniversitesi, 15-17 Eylül 2011, Kocaeli.

 

 • “Constructivist Curriculum Reform in 2004 in Turkey-In fact what is the constructed?”, 14th World Congress of World Council of Comparative Education Societies, (Kemal İnal ve Güliz Akkaymak ile birlikte), ortak bildiri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul: Haziran 2010

 

 • “2001-2002 Döneminde Değişen Sermaye Stratejilerinin Odağında AKP: Sezarizm’den Organik Çözüme”, Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı’na Sunulan Bildiri, 1-3 Ekim 2009, Düzenleyenler: Kocaeli Üniversitesi ve Silesian Üniversitesi, Derbent-Kocaeli http://www.asconit.org/ANA/CONFERENCE_PROGRAM.pdf

 

 • “Crises and Hegemonic Political Solutions: Looking at AKP in Turkey in the Light of Debates on Neo-Populism”, Transition to Neoliberalism in Middle Income Countries: Policy Dilemmas, Economic Crises, Mass Resistances Symposium, Düzenleyenler: Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 14-15 Şubat 2008 http://www.tsbd.org.tr/subat_sempozyum.pdf

 

Yazılan/Derlenen Ulusal Kitaplar,

 

 • Değişen İzmir’i Anlamak, (Derleme Kitap Çalışması), Der: Deniz Yıldırım & Evren Haspolat, Phoenix Yayınları, Ankara: 2010

 

 • Saray Rejimi, Tekin Yayınevi, İstanbul – (baskıda)

 

 • 1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Akımlar (Derleme – Evren Haspolat Yıldırım ile birlikte), (hazırlanıyor)

 

 • Değişen Karadeniz’i Anlamak (Derleme Kitap Çalışması), Der: Deniz Yıldırım & Evren Haspolat, (hazırlanıyor)

 

     Kitap bölümleri

 

 • “Karmaşa İçinde İdare Tarzı: Joma Nazpary’nin Eseri Çerçevesinde Post-Sovyet Devletin Analizi”, Kamu Yönetimi Çalışmaları: Devlet Bilimi-DR.04, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2005, ss. 257-287

 

 • “AKP ve Neoliberal Popülizm”, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu içinde, Phoenix Yayınları, Ankara, Derleyenler: Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Dr. Bülent Duru, Şubat 2009, ss. 66-107

 

 • Balkan Ülkeleri Eğitim Sendikaları Ortak Konferansı Bildirileri Kitabı (hazırlayan ve çeviren: Deniz Yıldırım), Eğitim Sen Yayınları, Eylül 2009

 

 • Bir Liman Kentinin Siyasal Dönüşümünün Ekonomi Politik Fay Hatları”, Değişen İzmir’i Anlamak içinde (Evren Haspolat ile birlikte), Der: Deniz Yıldırım & Evren Haspolat, Phoenix Yayınları: Ankara, 2010

 

 • Gezi Süreci - Haziran Ayaklanması Önleyici Bonapartist AKP Rejimine Halkın Yanıtı”, 18 Brumaire’den Taksim Direnişine başlıklı kitap içinde, Kalkedon Yayınları, 2014, İstanbul

 

 •  “Kamusal Eğitim ve Eğitimin Yeniden Yapılandırılması”, Eğitim Sen 5. Demokratik Eğitim Kurultayı, Komisyon Raporu (Evren Haspolat vd. ile birlikte), Eğitim Sen Yayınları, 2014, Ankara.

 

 • “Bir Siyasal Akım Olarak Sol Liberalizm”, 1980 Sonrasında Türkiye’de Siyasal Akımlar (derleme kitap) içinde, (Der. Evren Haspolat Yıldırım- Deniz Yıldırım), hazırlanıyor.

 

 • “İkinci Cumhuriyetçilik ve Eleştirisi”, 1980 Sonrasında Türkiye’de Siyasal Akımlar (derleme kitap) içinde, (Der. Evren Haspolat Yıldırım- Deniz Yıldırım), hazırlanıyor.

 

Ulusal hakemli dergilerde editörlük ve yayınlanan makaleler

 

 • “Türkiye’de Anaakım Siyasal Partilerin Programlarında “Ekonominin Siyasetten Arındırılması” Söylemi Olarak Yönetişim”, (Evren Haspolat ile birlikte), Eğitim Bilim Toplum, Sayı: 53, Kış 2016

 

 • “Yeniden Gramsci: Hegemonya, Devlet ve Pasif Devrim Sorunu”, Praksis 3 Aylık Hakemli ULAKBİM veritabanında taranan Sosyal Bilimler Dergisi Sayı Editörlüğü (Ebru Deniz Ozan ile birlikte), Sayı: 27, 2013

 

 • “Galip Yalman’la Gramsci Üzerine Söyleşi”, Praksis 3 Aylık Hakemli ULAKBİM veritabanında taranan Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 27, 2013

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

 • “Soma Maden Katliamı’na Kamusallık Üzerinden Bakmak”, TMMOB 10. Enerji Sempozyumu, Çağrılı Konuşmacı (3-5 Aralık 2015, Samsun-Sinop), 4 Aralık 2015, Samsun

 

 • “Ekonomi ile Siyasetin Düğüm Noktasında AKP ve Rejim Dönüşümü”, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri, 4-6 Aralık 2013, Ankara, ODTÜ

 

 • “Türkiye’de Siyasal Dönüşüm ve Üniversiteler”, 8. Karaburun Bilim Kongresi’ne sunulan bildiri, 4-7 Eylül 2013, Karaburun-İzmir,

 

 •  “Finansal Krizler Karşısında Yoğunlaşan Sezarist Otoriterliğin Ekonomi Politiği”, 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 29 Şubat-1 Mart 2012, İzmir.

 

 • "Türkiye’de Siyasal Partiler Alanının Yeni Hegemonyaya Uyarlanma Süreci", On ikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara

 

 • “İşsizlik ve Güvencesizlik Kıskacında: Türkiye'de Ataması Yapılmayan Öğretmenler ve Platform Mücadeleleri", Karaburun Bilim Kongresi, 8-11 Eylül 2011, İzmir

 

 

 •  Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları Bağlamında AKP Dış Politikasının Ekonomi Politiği”, Türk Sosyal Bilimler Derneği 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri, 9-11 Aralık 2009, Ankara – Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 

 •  “Liman Kentlerinde Küreselleşme Sonrası Gelişen Siyasal Tutumlar: İzmir Ulusalcı Bir Kent mi?”  İzmirli Olmak Sempozyumu’na Sunulan Bildiri, Düzenleyenler: Ege Üniversitesi İzmir Araştırmalar Merkezi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Ekim 2009, İzmir, http://www.mulkiye.org.tr/images/stories/mulkiye/icerik/program7.png

 

Konuşmacı Olarak Katıldığı/Bildiri Sunduğu Paneller ve Konferanslar

 

 • “Eğitim Sendikalarının Uluslararası Mücadele Deneyimleri”, Eğitim Emekçileri Derneği Kongresi, 28-29 Ocak 2008, Ankara, ss: 47-51
 • “Türkiye’de Zorunlu Din Dersi Uygulaması”, Düzenleyen: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye’de Yeni Anayasa Tartışmaları Işığında Zorunlu Din Dersi Uygulaması Sempozyumu, 22 Mart 2008, Ankara
 • “Neoliberalizm ve Yüksek Öğretime Etkileri”, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen panel, 27 Mart 2008, Ankara
 •  “Nitelikli Kamusal Eğitim Hakkı”, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen panel, 6 Eylül 2008, Menemen – İzmir
 • “Neoliberalizm ve Emek Sürecinin Dönüşümü”, Eğitim Sen Şube Yöneticileri Eğitim Çalışması, 8-9 Kasım 2008, Ürgüp-Nevşehir
 •  “12 Eylül, Türk-İslam Sentezi ve Yeni Osmanlıcılık”, 27  Mart 2009,  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen panel, Ankara.
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, “Eğitimde Neoliberal Dönüşümler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, 10 Aralık 2009, Ankara
 • Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından düzenlenen eğitim seminerinde sunum, “Kamuda Dönüşüm ve Yeni Çalışma İlişkileri”, 20-21 Mart 2010, Girne-KKTC, http://www.ktoeos.com/category.aspx?CID=5826218858
 • Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Tarafından Düzenlenen “Kamuda Güvencesiz Çalışma” başlıklı seminerde gerçekleştirilen sunuş, 9 Ekim 2010, Şile-İstanbul
 • 6. Avrupa Sosyal Forumu’nda “Gençlik, Çalışma Hakkı ve Güvencesizlik” başlıklı seminerde sunulan bildiri, 2 Temmuz 2010 – İTÜ Makina Kampüsü, İstanbul
 • Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği tarafından düzenlenen “Yeni Kamu Personel Reformu Ne Getiriyor?” başlıklı konferans, 23 Haziran 2010 – Torbalı/İzmir
 • Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından düzenlenen eğitim seminerinde sunum, “Kamuda Yeni Çalışma İlişkileri ve Neoliberalizm”, 20-21 Haziran 2010, Magosa -KKTC,
 • Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi tarafından düzenlenen seminer çalışmasında “Kamuda Dönüşüm ve Yeni Personel Sistemi” başlıklı sunum, 16 Mayıs 2010, Tekirdağ
 • 15. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda Phoenix Yayınevi tarafından düzenlenen “Değişen İzmir’i Anlamak” paneli, 19 Nisan 2010,  İzmir
 • Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP) tarafından düzenlenen panel, “Dünyada ve Türkiye’de İşsiz Öğretmenler Hareketi” başlıklı sunuş, 13 Nisan 2010, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Dekanlık Konferans Salonu, http://www.ayop.biz/index.asp?t=3&p=529
 • “Arap Baharı ve Yansımaları” başlıklı konuşma, Ankara Kitap Fuarı’nda Evrensel Basım Yayın tarafından gerçekleştirilen Panel, 3 Nisan 2011
 •  “Kamuda Dönüşümün Eğitime Yansımaları” başlıklı sunum ve konuşma, Eğitim Sen Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen aynı başlıklı Panel, 26 Kasım 2011, Adana
 • “Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Neoliberal Dönüşüm” başlıklı konuşma, Gerze Eğitim Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen 4+4+4 Eğitim Sistemi Paneli, 25 Mart 2012, Gerze Belediyesi Kültür Merkezi, Gerze-Sinop
 •  “Kamunun Dönüşümü ve 4+4+4 Eğitim Sistemi” başlıklı konuşma ve sunum, Eğitim Sen Samsun Şubesi ve Alman Öğretmenler Sendikası GEW tarafından gerçekleştirilen "Kamunun Dönüşümü, Eğitimde Yeniden Yapılanma, 4+4+4 ile Ne Yapılmak İsteniyor?" başlıklı Panel, 8 Nisan 2012, Öğretmenevi Konferans Salonu, Samsun
 • “Yeni Rejime 4+4+4 Üzerinden Bakmak” başlıklı sunum ve konuşma, Eğitim Sen Sinop Şubesi tarafından gerçekleştirilen 4+4+4 Eğitim Sistemi Paneli, (Diğer konuşmacı: Doç. Dr. Aziz Çelik), 12 Mayıs 2012, Sinop
 •  “Yeni YÖK Yasa Taslağı” başlıklı sunum ve konuşma, TAKSAV Yeni YÖK Tartışmaları Paneli, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran), 24 Aralık 2012, TAKSAV Konferans Salonu, Ankara
 •  “Yükseköğretimde Dönüşüm” başlıklı sunum, “Dönüşen Üniversite, Yükselen Mücadele” Uluslararası Konferansı, 22 Şubat 2013, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, ATAUM Konferans Salonu, Ankara
 •  “Kamu ve Kamusallık Kavramlarına Yeniden Bakmak” başlıklı konuşma, Dönüşüm Kıskacında Kamu ve Kamusallık Sempozyumu, 2 Mart 2013, Ankara Barosu Konferans Salonu, Ankara
 •  “Hizmet, İstihdam ve Yönetim Olarak Kamunun Dönüşümü” başlıklı bildiri, Kamunun Dönüşümü Paneli, Düzenleyen: KESK Trabzon Şubeler Platformu, 13 Nisan 2013, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon
 •  “Yeni Rejim, Egemenliğin Dönüşümü ve 23 Nisan 1920’ye Bakmak” başlıklı sunum, Cumhuriyet Devrimi, Egemenliğin Dönüşümü ve Yeni Rejim Tartışmaları başlıklı Panel, 23 Nisan 2013, Düzenleyen: Ordu Demokrasi Platformu, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Salonu, Ordu
 •  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üzerinden Yeni Rejim Okuması: Yerelleşme mi Merkezileşme mi?” başlıklı bildiri, Neoliberal Dönemde Yerel Yönetimler: Halkın Hakları İçin Müdahale, Mücadele ve Kazanımlar Forumu, 12 Mayıs 2013, Yılmaz Güney Sahnesi, Ankara
 •  “Halkçı-Kamucu Belediyecilik Modeli” başlıklı sunum, “Halkçı Yerel Yönetimler: Niçin? Nasıl?” başlıklı Panel, Düzenleyen: Hopa Halkçı Demokratik Yerel Yönetim Meclisi, 18 Ocak 2014, Artvin-Hopa
 • “Türkiye’de ve Dünya’da Önseçim ve Parti içi Demokrasi” başlıklı sunum, Parti İçi Demokrasi ve Ön Seçim Mekanizmaları Paneli (Diğer konuşmacılar: Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Figen Taşkın), Düzenleyen: Ordu Belediyesi Kent Konseyi, Ordu Karadeniz Tiyatrosu, Mart 2014
 • “Soma Faciası’na Giden Yolda Türkiye’de Enerji Politikalarının Dönüşümü” başlıklı sunum, Yeni Somaları Nasıl Önleriz? Paneli (Diğer konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat, Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay, Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin), Düzenleyen: Ünye Atatürkçü Düşünce Derneği, 25 Mayıs 2014, Ünye/Ordu
 • “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” başlıklı konuşma, Barış İstiyoruz Paneli, Düzenleyen: İstanbul 2 Nolu Şube, (Diğer konuşmacılar: Melda Onur ve Erdoğan Aydın), Kadıköy-İstanbul, 25 Ekim 2014
 • “Laik-Bilimsel Eğitim ve Emek Eksenli Laiklik” başlıklı konuşma, Kamusal Eğitim ve Gerçek Laiklik Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu Şube, Okuluma Dokunma İnisiyatifi ve Veli-Derneği, ( Diğer konuşmacı: Can Atalay) Kartal-İstanbul, 15 Kasım 2014
 • “Laik-Bilimsel Eğitim ve Emek Eksenli Laiklik” başlıklı konuşma, Laik Kamusal Eğitim Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat) 29 Kasım 2014
 • “Türkiye’de Yeni Rejim ve Emek Eksenli Laiklik Mücadelesi” başlıklı konuşma, Laiklik ve Eğitim Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen Hatay Şubesi, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Mertcan), 17 Ocak 2015, Antakya/Hatay
 •  “Türkiye’de Yeni Rejim ve Emek Eksenli Laiklik Mücadelesi” başlıklı konuşma, Laik Bilimsel ve Kamusal Eğitim Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen Samsun Şubesi, (Diğer konuşmacı: Doç. Dr. Hasan Aydın), 11 Ocak 2015, Samsun
 • “Rejimin Dönüşümü, Laik-Bilimsel Eğitim ve Sendikaların Önemi” başlıklı konuşma, Laiklik, Laik Eğitim ve Demokrasi Mücadelesi Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube, (Diğer konuşmacı: Dr. Erkan Aydoğanoğlu), 8 Şubat 2015, Buca/İzmir
 • “Türkiye’de Yeni Rejim ve Emek Eksenli Laiklik Mücadelesi” başlıklı konuşma, Laik Bilimsel Kamusal Eğitim Paneli, Düzenleyen: Eğitim Sen Ordu Şubesi, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat), 21 Şubat 2015, Ordu
 •  “Emek Eksenli Laiklik ve Laik-Bilimsel Eğitimin Önemi ” başlıklı konuşma, Laiklik ve Laik-Bilimsel-Demokratik Eğitim Paneli, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat), Düzenleyen: Eğitim Sen Karabük Şubesi, 7 Mart 2015
 • “Emek Eksenli Laiklik ve Laik Bilimsel Eğitimin Önemi” başlıklı konuşma, Laik, Bilimsel ve Kamusal Eğitim Paneli, (Diğer konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat), Düzenleyen: Eğitim Sen Salihli-Manisa Şubesi, 28 Mart 2015
 • “AKP Dönemi Enerji Politikaları ve Soma Gerçeği” başlıklı konuşma; Soma’nın Yıldönümünde Enerji Yağması Paneli, Düzenleyen: Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, 16 Mayıs 2015, Samsun.
 • Atatürkçü Düşünce Derneği Ordu/Perşembe Şubesi tarafından Düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı panelde konuşmacı; 16 Kasım 2015, Perşembe/Ordu

 

Hakem/Danışma Kurulu Üyelikleri

 • ODTÜ Gelişme Dergisi
 • Eğitim Toplum Bilim (3 aylık ulusal hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ULAKBİM)
 • Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
 • Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  

 

7.9. Diğer Yayınlar (Söyleşi ve gazete yazıları)

 • “Liman Kent İzmir Kendine Yeni Bir Model Arıyor”, Sabah Gazetesi, Egeli Eki için verilen röportaj, 22.12.2011, (Evren Haspolat ile birlikte).

 

 •  “Rejim Dönüşümünü Sınıfsal Zemin Üzerine Yerleştirerek Analiz Etmeliyiz”, BirGün Gazetesi Kitap eki’ne verilen röportaj, 5 Ocak 2013

 

 •  “Arap Halklarının Demokratik Talepleri Esir Alındı”, http://www.sendika.org sitesine verilen söyleşi, 4 Ocak 2013

 

 •  “AKP ve Rejim Dönüşümü: Cihan Tuğal’ın Açmazları”, Yurt Gazetesi Kültür Eki, 12 Ocak 2013

 

 •  “Hakim Rejim Dönüşümü Teorilerinin Eleştirisi, Bakış, 9 Şubat 2013

 

 •  “Yolsuzlukla Halkçı-Kamucu Bir Mücadele Perspektifi Gerek”, BirGün Gazetesi’ne verilen söyleşi, 17 Ocak 2014

 

 • BBC Türkçe söyleşisi, “AKP Milli Görüş Kadrolarına mı Dönüyor?, 20 Mart 2014

 

 • BBC Türkçe söyleşisi, “CHP’nin Seçim Kaybetme Nedenleri”, 12 Ağustos 2014

 

 • BBC Türkçe söyleşisi, “17 Aralık AKP’yi Nasıl Etkiledi?”, 17 Aralık 2014

 

 • BBC Türkçe söyleşisi, “CHP Aday Listeleriyle Değişimin Ruhunu Yakaladı mı?”, 8 Nisan 2015

 

 • “Kazananları ve Kaybedenleriyle 7 Haziran Seçimleri”, Yurt Gazetesi’nde çıkan seçim değerlendirme yazısı (14.06.2015)

 

 Akademik Çeviri ve Söyleşiler

 •  “Prof. Dr. Asef Bayat ile Ortadoğu’nun Yeni İsyanı Üzerine”, 13 Ağustos 2011, http://www.sendika.org/2011/08/asef-bayatla-ortadogunun-yeni-isyani-yeni-proletaryasi-ve-siyasal-islam-uzerine/
 •  “Prof. Dr. Bryan Evans ile Söyleşi: Devlet Aygıtları, İktidar Partisinin Siyasi Gündemine Daha da Bağımlı Hale Gelecek”, 15 Temmuz 2011, http://www.sendika.org/2011/07/bryan-evans-devlet-aygitlari-iktidar-partisinin-siyasal-gundemine-daha-da-bagimli-hale-gelecek/
 •  “Doç. Dr. Panagiotis Sotiris ile Yunanistan’da Kargaşa ve Umut Günleri Üzerine”, 29 Temmuz 2011, http://www.sendika.org/2011/07/panagiotis-sotirisle-yunanistanda-kargasa-ve-umut-gunleri-uzerine/
 • “Pasif Devrimlerde Toplum, Siyaset ve Bloklar”, Cihan Tuğal makalesinin çevirisi (Ebru Deniz Ozan ile birlikte), Praksis, 3 Aylık Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 27. Sayı
 • Avrupa Yüksek Öğretim Alanına Doğru Bologna Süreci: 2004-2005 Türkiye Ulusal Raporu, Eğitim Bilim Toplum, Üç Aylık Hakemli Dergi, çev: Deniz Yıldırım, cilt: 3, Sayı: 9, Kış 2004/2005, ss. 78-93
 • Nico Hirtt, “Brüksel’den Lizbon’a: Avrupa Yuvarlak Masası’nın (ERT) Avrupa Komisyonu Tarafından Yürürlüğe Konulan Eğitim Programı”, Eğitim Bilim Toplum, Üç Aylık Hakemli Dergi, çev: Deniz Yıldırım, cilt: 3, Sayı: 10, Bahar 2005, ss. 74-85
 • “Venezüella Eğitim Bakanı Aristobulo Isturiz: Şimdi Bolivarcı Eğitim Sistemini Güçlendirmemiz Gerekiyor”, Eğitim Bilim Toplum, Üç Aylık Hakemli Dergi, çev: Deniz Yıldırım, cilt: 3, Sayı: 10, Bahar 2005, ss. 96-105
 • Nico Hirtt, “Okulda Ticarileşmenin Üç Ayağı”, Eğitim Bilim Toplum, Üç Aylık Hakemli Dergi, çev: Deniz Yıldırım, cilt: 3, Sayı: 11, Yaz 2005, ss. 110-119
 • James Petras, “Latin Amerikalı Aydınların Dönüşümü”, Eğitim Bilim Toplum, Üç Aylık Hakemli Dergi, Cilt: 4, Sayı: 14, Bahar 2006, ss: 64-75
 • Michael W. Apple, “Eğitimde Denetim Kültürü, Rekabet ve Sınıf Stratejileri” (Mustafa Kemal Coşkun ve Hilal Ünlü ile birlikte ortak kitap bölümü çevirisi), Eğitim Sen 4. Demokratik Eğitim Kurultayı Birinci Cilt, Eğitim Sen Yayınları, Ankara: 2005, ss. 131-154
 • Jose Orozco, “Bolivarcı Okul”, Sanat, Edebiyat ve Eğitimde Yoğunluk, Sayı: 10, Ekim 2006

 

Hakemsiz Dergilerde Çıkan Makaleleri

-  “Okulda Şiddetin Ekonomi Politiği”, Zil ve Teneffüs, Aylık Eleştirel Pedagoji Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Mayıs-Haziran 2006, s.11-15