.

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Müziği İ.T.Ü.  T.M.D.K. 1995
Y. Lisans Türk Müziği İ.T.Ü.  T.M.D.K. 1999
Sanatta Yeterlilik Türk Müziği HALİÇ Üniversitesi 2010

 

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

- AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, "Modernite Kavramı ve Bu Kavramın Türk Müziği Açısından Değerlendirilmesi", Orkestra Dergisi, Yıl:50, S:419 s:28-34/Mayıs-Haziran 2011

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

-AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, "Müzikte Batılılaşma Kapsamında 3. Selim ve 2. Mahmud '' Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,  Cilt:3, Sayı:5, Sayfa:38-44, Haziran 2012, Issn:: 1309-9302 (Index: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus) http://sobiad.odu.edu.tr

-AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Popüler Kültür ve Müzik Üzerine'' Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 7, Sayı: 33, Sayfa: 800-807, Ağustos 2014, Issn:1307-9581 (Index: EBSCO, DOAJ, ASOS Index, Index Copernicus) www.sosyalarastirmalar.com

-AYDAR, Yrd. Doç.Deniz, ''Türk Müziği Nazariyatına Genel Bir Bakış'' Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of the Turkic World), bilig KIŞ 2018/SAYI:84, 179-196, Süreli Yayın ISSN 1301-0549 (Index: SSCI, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Editon, SCOPUS, MLA, CSA, IBSS, ASOS Index, TUBİTAK/ULUAKBİLİM TR DİZİN

 Diğer Makaleler

 Bölgesel Süreli Hakemli Yayın

-AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Kimlik ve Kapsam Açısından Türk Müziği'ne Bir Yaklaşım'' Partisyon, Müzik ve Düşünce Dergisi, ISSN:2148-4333, Sayı: 3, Sayfa: 7-16 /(Ekim-Kasım-Aralık 2014)

Uluslararası Sempozyumda Sunularak Tam Metin Halinde Yayınlanan Bildiriler

- AYDAR, Yrd.Doç. Deniz, ''Sosyolojide Müzik, Müzikte Sosyoloji'', III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sempozyum Tam Metin Kitabı, s. 239-246,  24-25-26 Mayıs 2012, KÜTAHYA

-AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Kültür Endüstrisine Yeni Bakışlar'', IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sempozyum Tam Metin Kitabı, s. 185-190, 6-7-8 Haziran 2013, Dumlupınar Üniversitesi,  KÜTAHYA

-AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Müziğin Toplumsal Bağlamda Ele Alınış Biçimi Üzerine Bir İnceleme'' Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyum Tam Metin Kitabı, s.584-589, 18-20 Haziran 2017, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS

AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Türk Müziği Tarihinin Oluşumunda Kültürel Kimlik''  BELLEK ve KÜLTÜREL MİRAS, II. Uluslararası Dans ve Müzik Arştırmaları Sempozyumu  E-Bildiri Kitabı, s.29-35, Trabzon 2017

Uluslararası Kongrede Sunularak Tam Metin Halinde Yayınlanan Bildiriler

AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, ''Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Türk Müziği'', 90. Yıl Müzik Kongresi, Kuruluşunun 90.Yılında Musiki Muallim Mektebi(Cumhuriyetin Müzik Serüveni), Kogre Tam Metin Kitabı, s.169-181, 5-8 Kasım 2014, AFYONKARAHİSAR

AYDAR, Yrd. Doç. Deniz, 'Multidisipliner Bir Bilim Olarak Müzik', I.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, E- Bildiriler Kitabı, s.56-59, 06-08 Mayıs 2015, DİYARBAKIR

AYDAR, Yrd. Doç. Deniz,''Müzik ve Tarih İlişkisinde Müzik Olgusunun Ele Alınma Süreçleri, Müziksel Bilgi Kavramı''  II. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, E- Bildiriler Kitabı, s. 87-93, 26-27-28 Eylül 2016, Muğla

Yüksek Lisans Tezi

Ebu Bekir Ağa'nın, Eyyubi Mehmet Bey'in ve Dede Efendi'nin Mahur Makamında  Klasik Formdaki Eserlerinde Makam Anlayışının Saptanması

Danışman, Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ

 

Sanatta Yeterlilik Tezi

Türk Müziği'nin Değişimindeki Toplumsal Etmenler Bağlamında Türk Müziği'nde 21. yy Oluşumlarının Değerlendirilmesi.

Danışman, Doç. Dr. Serpil MURTEZAOĞLU

 

İdari Görevler

- Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı  2011-2012, Ordu Üniversitesi, G.S.F.

- Müzik Bölüm Başkan Yardımcılığı 2011- 2012,   Ordu Üniversitesi G.S.F.

- Geleneksel Türk Müziği Bölüm Başkanlığı, 2013----, Ordu Üniversitesi, MSSF

- Dekan Yardımcılığı 2013- 2016 Ordu Üniversitesi, MSSF

- Fakülte Kurulu Üyeliği 2013- Ordu Üniversitesi, MSSF

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-  2016 Ordu Üniversitesi, MSSF

 

Tez Danışmanlıkları

Yüksek Lisans, Aytunç AYDIN, 'Türkiye' de Dilsiz Kaval Üzerine Yapılmış Metodolojik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme'  Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Yüksek Lisans, Kaan ÖZTUTGAN, ' Ziya AYDINTAN' ın Hayatı, Eserleri ve Gitar Eğitimine Katkıları' Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

 Hakemlik

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/2, Uşak Üniversitesi, 2014 (Ulusal)

 

 

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Türk Sanat Müziği Topluluğu Konseri, Morfoloji Binası Konferans Salonu 26 Nisan 2016 (Koro Şefi)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Türk Sanat Müziği Topluluğü Konseri, Morfoloji Binası Konferans Salonu 23-24 Mayıs 2017 (Koro Şefi)