A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D., MERİÇ, E. ve MERİÇ, A. (2018). Presenteeism (İşte Var Olamama)  ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 5(24): 303-320. 

ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D., MERİÇ, E. ve MERİÇ, A. (2015). Örgütsel Sessizlik, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Ordu İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Bir Uygulama.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 41, (s. 996-1007). 

YEL, T. ve ÖZTÜRK ÇİFTÇİ D. (2013). Yeni Türk Ticaret Kanunu ile TFRS/TMS Konusunda Getirilen Yenilikler ve Ordu İli Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, (s.93-113) 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

PARLAK, N., ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D. ve AKDOĞAN, H. (2018). Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğrencilerinin Motivasyon ve Beklenti Düzeylerinin Değerlendirilmesi.  III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi. 3-5 Mayıs 2018, Çorum, Türkiye.

ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D., MERİÇ, E. ve MERİÇ, A. (2017). Presenteeism (İşte Var Olamama) ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinin İncelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 11-14 Mayıs, Ordu, Türkiye. 

MERİÇ, E., ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D. ve YURTAL, F. (2017). Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi. 14-16 Eylül 2017, Uşak, Türkiye. 

PARLAK, N ve ÖZTÜRK ÇİFTCİ, D. (2016). Crisis Management In SMES : A Field Study In Ordu. 2. International Conference on Social Sciences and Education Research. November 4-6, İstanbul, Turkey.