Seçilmiş Yayınlar (Yayınlara pdf formatında ulaşmak için tıklayınız)

 

Kitap

 

1. Şahin, Ç. E. Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2011. 384 sf.

 

Çeviri Kitap

 

1. Borjas, G. J. Çalışma Ekonomisi. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları, 2015. 662 sf. Çevirisi Çağatay Edgücan Şahin tarafından yapılan bölümler: “Çalışma Ekonomisine Giriş, Beşeri Sermaye, İşgücü Piyasasında Ayrımcılık, Sendikalar, Özendirici Ödemeler, İşsizlik, Matematiksel Ek: Çalışma Ekonomisindeki Bazı Standart Modeller”. [Orijinali: Borjas, G. Labor Economics. 6th Edition McGraw-Hill Irwin. 2013]. 

 

Kitapta Bölüm

1. Şahin, Ç. E. "2000'lerin Türkiye'sinde Emeğe ve Emekçiye Saygı: Çalışma Yaşamı Üzerine Düşünceler", Saygı içinde. İlker Özdemir ve S. Yetkin Işık (Der.). Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016. ss. 205-231.

2. Şahin, Ç. E. "Yerelden örülen Doğrudan Demokrasi: 1979-1980 Fatsa Belediyesi Deneyimi". Değişen Karadeniz'i Anlamak içinde. Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat (Der.), Ankara: Phoenix Yayınları, 2016. ss. 147-176.

3. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olarak Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü” Türkiye’de Esnek Çalışma içinde. Edt. Müftüoğlu, Ö. ve Koşar, A. İstanbul: Evrensel Kitabevi Yayınları. 2014. ss. 43-67.

4. Şahin, Ç. E. “Emeğin Krizi ve Beşeri Sermaye: Teknik İşgücü üzerine Düşünceler”. Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde. Edt. Ercan, F. ve Balseven, H. Ankara: Phoenix Kitabevi Yayınları. 2013. ss. 543-557.  

5. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan'ın Yükselişi mi?” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik - 1. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, Edt. Serin, İ., Bursa: Asa Yayınevi, 2010. ss. 862-880. ISBN: 978-975-8149-42-1.

6. Şahin, Ç. E. “Yönetim Düşüncesinde Sosyal Bilimlerin Araçsal Kullanımı; İ.K.Y. Örneği Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım” Yönetim Üzerine - Prof. Dr. Kurthan Fisek’e Armağan - Edt. Sayan, İ. Ö. Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi -KAYAUM- Yayını., ISBN: 978-975-482-883-2. 2010. ss. 169-188.

7. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme” Politik İktisat ve Adam Smith içinde. Edt. Kapucu, H. v.d. Kocaeli: Yön Yayınları. 2010. ss. 171-195.

8. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika” Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları içinde. Edt. Dağtaş, E. & Dağtaş, B. 2009: ss. 103-141. Ankara: Ütopya Yayınevi, ISBN: 9789756361856.

 

Ders Kitabında Bölüm

 

1. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı” Eğitim Yönetimi içinde. Edt. Çelikten, M. ve Özbaş, M. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2014. ss. 277-300.

2. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi” Çalışma Ekonomisi içinde. Edt. Yüceol, H. M. ve Fidan, F. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Eylül 2015. ss.207-225.

3. Şahin, Ç. E. “Ücretler” Sosyal Politika içinde. Edt. Özdemir, S. ve Şenkal, A. İstanbul: Lisans Yayıncılık. (2016’da yayınlanacak)

 

Hakemli Dergilerde Makale

1. Şahin, Ç. E. ve Kablay, S. “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 15, Mayıs 2015. ss. 201-257. ISSN: 1307-9905.

2. Şahin, Ç. E. “Participative Management or Self-Management; Interrogating Modern Management Thought with Economic Crisis Environment”. İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. ISSN: 1303-2860. Vol: 15, Issue: 4, 2013. ss. 72-84. doi: 10.4026/1303-2860.2013.0238.x  

3. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Vol. 37, 2013/2, ss. 119-145.

4. Şahin, Ç. E. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları”. İktisat Dergisi. Sayı: 519. Eylül-Aralık 2011. ss. 128-138. ss. 128-138.

 

Çeşitli Konferanslarda Sunulan Bildiriler

1. Şahin, Ç. E. "Sendika(cı)ların Gözünden 2015 Metal Direnişi", 11. Karaburun Bilim Kongresi. "600. Yılında Börklüce'nin İzinde". Karaburun-İzmir. 31 Ağustos-4 Eylül 2016. 

2. Şahin, Ç. E. “İnsan Doğası ve Neoliberal Paradigma: Yitik Bir Öğe mi?”. V. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı. Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum (Konferans Teması). Kocaeli Üniversitesi. 23-24 Ekim 2013.

3. Şahin, Ç. E. “Ford Motor Company's Welfare Program: A Pre-Keynesian Sample of Social Policy?”. 1st World Keynes Conference: Attacking the Citadel. İzmir University of Economics. June 26-29, 2013.

4. Gökten, K. ve Şahin, Ç. E. “Çin “Mucizesinin” İnsani Yüzü: Çin’de Endüstri İlişkilerine Uluslararası Çalışma Standartları Perspektifinden Bakmak”. ECON 2013 Anadolu International Conference in Economics. 19-21 Haziran 2013. Anadolu Universitesi.     

5. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Çalışma Yaşamında İnsan Odaklı Bir Esneklik Anlayışı Mümkün mü? Latin Amerika Özyönetim Pratikleri Üzerinden Bir Tartışma” IV. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Esneklik (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 27-29 Eylül 2012.

6. Şahin, Ç. E. “Between Participative Management and Self-Management: What the Crisis Shows Us About Modern Management Ideology?”. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference. James Cook Uni., R.M.I.T., Uludağ Uni. Bursa. June 17-21, 2012.

7. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olan Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü”. 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi. Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları (Kongre Teması). Dokuz Eylül Üniversitesi. 29 Şubat-2 Mart 2012.

8. Şahin, Ç. E. “Bölgesel Asgari Ücret Tartışmalarına Kriz ve İşsizliğin Önlenmesi Perspektifinden Bakmak; Olanaklar ve Sınırlılıklar Üzerinden Bir Analiz” III. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 15-17 Eylül 2011.

9. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan'ın Yükselişi mi?” 1. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik (Konferans Teması). Uludağ Universitesi, Bursa. 14-16 Ekim 2010.

10. Şahin, Ç. E. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları” II. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Kriz ve Kalkınma (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 16-18 Eylül 2010.

11. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme”. I. Uluslar arası Politik Ekonomi Konferansı: Politik İktisat ve Adam Smith (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 1-4 Ekim 2009.

12. Şahin, Ç. E. “Yeni Şişede Eski Şarap: Şirket-Çalışan İlişkisinin Öznesi Olarak ‘İnsan Kaynakları’”. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 9-11 Aralık 2009.

13. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika”. Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları: Türkiye Medyasından Örüntüler Paneli. Anadolu Üniversitesi. 16 Mart 2009.

14. Şahin, Ç. E. “İnsan Odaklı ve Katılımcı-Demokratik Bir İşyeri Perspektifinden İnsan Kaynakları Yönetimi”. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 28-30 Kasım 2007.

Yrd.Doç.Dr. Ünye İİBF ÇEEİ Bölümü, Kasım 2009 - Halen.

Misafir Öğretim Üyesi. Cuny Graduate Center, The Center for Place, Culture and Politics. New York. Ağustos 2015 – Halen. [Tübitak 2014/2. Dönem 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile]. Araştırma Önerisi Başlığı: Beşeri Sermaye: Türkiye İşgücü Piyasası İçin Bir Model Önerisi. 

Arş.Gör. Ünye İİBF İktisat Bölümü, Şubat 2008 - Ağustos 2009.

Doktora (2005-2009) Marmara Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans (2003-2005) Marmara Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı 

Lisans (1999-2003) Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Researchgate Academia.edu