Seçilmiş Yayınlar (Yayınlara pdf formatında ulaşmak için tıklayınız)

 

Kitap

1. Yüce Akıncı, G., Akıncı, M. Şahin, Ç. E. Mikro Krediler-Makro Etkiler: Teori ve Uygulama. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları. 2017. ISBN: 9789752447035

2. Şahin, Ç. E. Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2011. ISBN: 9786055668242 384 sf.

 

Çeviri Kitap

1. Borjas, G. J. Çalışma Ekonomisi. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları, 2015. 662 sf. Çevirisi Çağatay Edgücan Şahin tarafından yapılan bölümler: “Çalışma Ekonomisine Giriş, Beşeri Sermaye, İşgücü Piyasasında Ayrımcılık, Sendikalar, Özendirici Ödemeler, İşsizlik, Matematiksel Ek: Çalışma Ekonomisindeki Bazı Standart Modeller”. [Orijinali: Borjas, G. Labor Economics. 6th Edition McGraw-Hill Irwin. 2013]. 

 

Kitapta Bölüm

1. Şahin, Ç. E. ve Tepe, P. B. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Neoliberalism and Counterstrategies”, Choke Points : Logistics Workers and Solidarity Movements Disrupting the Global Capitalist Supply Chain içinde, Editörler:  Immanuel Ness ve Jake Alimahomed-Wilson, London: Pluto Press. 9780745337241. (Nisan 2018).

2. Şahin, Ç. E. ve Hacısalihoğlu, E. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”, in Labor Economics and Industrial Relations, Eds. Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, London: IJOPEC Publications. ISBN: 978-1-912503-34-6 (April 2018)

3.  Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerika’da Neoliberal Restorasyon ve Katılımcı Ekonominin Geleceği”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika içinde, Editör: İsmail Ermagan, Ankara: Nobel Yayınları. 9786053206620 (Eylül 2017)

4. Şahin, Ç. E. "2000'lerin Türkiye'sinde Emeğe ve Emekçiye Sayg: Çalışma Yaşamı Üzerine Düşünceler", Saygı içinde, İlker Özdemir ve S. Yetkin Işık (Der.), Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016, ss. 205-231.

5. Şahin, Ç. E. “Yerelden Örülen Doğrudan Demokrasi: 1979-1980 Fatsa Belediyesi Deneyimi”, Değişen Karadeniz’i Anlamak içinde, Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat (Der.), Ankara: Phoenix Yayınları, 2016. ss. 147-176.

6. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olarak Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü” Türkiye’de Esnek Çalışma içinde. Edt. Müftüoğlu, Ö. ve Koşar, A. İstanbul: Evrensel Kitabevi Yayınları. 2014. ss. 43-67.

7. Şahin, Ç. E. “Emeğin Krizi ve Beşeri Sermaye: Teknik İşgücü üzerine Düşünceler”. Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde. Edt. Ercan, F. ve Balseven, H. Ankara: Phoenix Kitabevi Yayınları. 2013. ss. 543-557.  

8. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan'ın Yükselişi mi?” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik - 1. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, Edt. Serin, İ., Bursa: Asa Yayınevi, 2010. ss. 862-880. ISBN: 978-975-8149-42-1.

9. Şahin, Ç. E. “Yönetim Düşüncesinde Sosyal Bilimlerin Araçsal Kullanımı; İ.K.Y. Örneği Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım” Yönetim Üzerine - Prof. Dr. Kurthan Fisek’e Armağan - Edt. Sayan, İ. Ö. Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi -KAYAUM- Yayını., ISBN: 978-975-482-883-2. 2010. ss. 169-188.

10. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme” Politik İktisat ve Adam Smith içinde. Edt. Kapucu, H. v.d. Kocaeli: Yön Yayınları. 2010. ss. 171-195.

11. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika” Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları içinde. Edt. Dağtaş, E. & Dağtaş, B. 2009: ss. 103-141. Ankara: Ütopya Yayınevi, ISBN: 9789756361856. 

 

Ders Kitabında Bölüm

1. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi” Çalışma Ekonomisi içinde. Edt. Yüceol, H. M. ve Fidan, F. İstanbul: Lisans Yayıncılık. Eylül 2015. ss.207-225.

2. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı” Eğitim Yönetimi içinde. Edt. Çelikten, M. ve Özbaş, M. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2014. ss. 277-300.

 

Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1. Gökten, K. ve Şahin, Ç. E. "Çin Mucizesinde İnsanı Aramak: ILO Standartlarıyla Çin Çalışma İlişkilerinin Değerlendirilmesi", İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 19 Sayı 2, 2017. ss. 111-139. doi. 10.4026/isguc.371045

2. Şahin, Ç. E. ve Kablay, S. “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 15, Mayıs 2015. ss. 201-257. ISSN: 1307-9905.

3. Şahin, Ç. E. “Participative Management or Self-Management; Interrogating Modern Management Thought with Economic Crisis Environment”. İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. ISSN: 1303-2860. Vol: 15, Issue: 4, 2013. ss. 72-84. doi: 10.4026/1303-2860.2013.0238.x  

4. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Vol. 37, 2013/2, ss. 119-145.

5. Şahin, Ç. E. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları”. İktisat Dergisi. Sayı: 519. Eylül-Aralık 2011. ss. 128-138. ss. 128-138.

Çeviri Makale 

1. Ness, I. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Doğrudan İşçi Eylemleri ve Fabrika Denetimi”, Karşı İşgal: İşgal Hareketleri ve Özyönetimler Üzerine Bir Derleme içinde. İstanbul: Siyah-Beyaz Yayınları. 2016. ss. 177-200. [Orijinali: Ness, I. “Workers’ Direct Action and Factory Control in the United States”, in Ness,I and Azzellini, D. (Editors), Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present”. Chicago: Haymarket Books. 2011].

Popüler Dergilerdeki Makaleler

1. Gökten, Kerem ve Çağatay Edgücan Şahin. “Çin’de Emekçi Sınıfların Güncel Durumu Üzerine Bir Not”, Sosyal Demokrat Dergi. Sayı 89-90, Mayıs-Haziran 2018.

2. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “’21. Yüzyıl Sosyalizmi’ ve Neoliberal Restorasyon Tehlikesi”, Monthly Review Türkiye. Sayı 5, Mart 2018.

Çeşitli Konferanslarda Sunulan Bildiriler

1. Şahin, Çağatay Edgücan ve Tepe, Pekin Bengisu. “Union Struggles in Turkey’s Logistics Industry: Some Lessons from Late History”. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences. April 19-21, 2018. Istanbul.
2. Hacısalihoğlu, Elif ve Şahin, Çağatay Edgücan. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences. April 19-21, 2018. Istanbul.

3. Şahin, Çağatay Edgücan ve Hacısalihoğlu, Elif. "Tracing the Class Relations in Turkey’s New Cooperativism: A Potantial Alternative to Market Relations?". 36. International Labour Process Conference. University of Buenos Aires. March 21-23, 2018. 

4. Şahin, Çağatay Edgücan ve Tepe, Bengisu Pekin. “Lojistik ve Ulaştırma Alanında Sendikal Mücadeleler: Olanak ve Sınırlılıklar Üzerine Bir Analiz”. 15. ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ. 29 Kasım-1 Aralık 2017.

5. Şahin, Ç. E. ve Tepe, P. B. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Current Condition and Strategies for the Future”. 8th International Conference on Political Economy. Belgrad University. Belgrad, Serbia. June 28-30, 2017.


6. Şahin, Ç. E. ve Tepe, P. B.. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Possibilities and Strategies for the Future”. International Labour Process Conference 2017. Sheffield University, Sheffield, Great Britain. April 4-6, 2017.


7.Şahin, Çağatay Edgücan. “Sendika(cı)ların Gözünden 2015 Metal Direnişi”, 11. Karaburun Bilim Kongresi. “600. Yılında Börklüce’nin İzinde”. Karaburun-İzmir. 31 Ağustos-4 Eylül 2016.


8. Şahin, Ç. E. ve Tepe, P. B. “The Wildcat Strike Wave of May 2015: Is the Turkish Metal Workers Insurgency Breaking the Fear Barrier?”. How Class Works 2016. Stony Brook University. New York, United States. June 8-11, 2016.

9. Şahin, Ç. E. “İnsan Doğası ve Neoliberal Paradigma: Yitik Bir Öğe mi?”. V. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı. Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum (Konferans Teması). Kocaeli Üniversitesi. 23-24 Ekim 2013.

10. Şahin, Ç. E. “Ford Motor Company's Welfare Program: A Pre-Keynesian Sample of Social Policy?”. 1st World Keynes Conference: Attacking the Citadel. İzmir University of Economics. June 26-29, 2013.

11. Gökten, K. ve Şahin, Ç. E. “Çin “Mucizesinin” İnsani Yüzü: Çin’de Endüstri İlişkilerine Uluslararası Çalışma Standartları Perspektifinden Bakmak”. ECON 2013 Anadolu International Conference in Economics. 19-21 Haziran 2013. Anadolu Universitesi.     

12. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Çalışma Yaşamında İnsan Odaklı Bir Esneklik Anlayışı Mümkün mü? Latin Amerika Özyönetim Pratikleri Üzerinden Bir Tartışma” IV. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Esneklik (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 27-29 Eylül 2012.

13. Şahin, Ç. E. “Between Participative Management and Self-Management: What the Crisis Shows Us About Modern Management Ideology?”. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference. James Cook Uni., R.M.I.T., Uludağ Uni. Bursa. June 17-21, 2012.

14. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olan Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü”. 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi. Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları (Kongre Teması). Dokuz Eylül Üniversitesi. 29 Şubat-2 Mart 2012.

15. Şahin, Ç. E. “Bölgesel Asgari Ücret Tartışmalarına Kriz ve İşsizliğin Önlenmesi Perspektifinden Bakmak; Olanaklar ve Sınırlılıklar Üzerinden Bir Analiz” III. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Emek Piyasaları ve İstihdam (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 15-17 Eylül 2011.

16. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan'ın Yükselişi mi?” 1. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik (Konferans Teması). Uludağ Universitesi, Bursa. 14-16 Ekim 2010.

17. Şahin, Ç. E. “Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları” II. Uluslararası Politik Ekonomi Konferansı: Kriz ve Kalkınma (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 16-18 Eylül 2010.

18. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme”. I. Uluslar arası Politik Ekonomi Konferansı: Politik İktisat ve Adam Smith (Konferans Teması). Kocaeli Universitesi. 1-4 Ekim 2009.

19. Şahin, Ç. E. “Yeni Şişede Eski Şarap: Şirket-Çalışan İlişkisinin Öznesi Olarak ‘İnsan Kaynakları’”. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 9-11 Aralık 2009.

20. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika”. Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları: Türkiye Medyasından Örüntüler Paneli. Anadolu Üniversitesi. 16 Mart 2009.

21. Şahin, Ç. E. “İnsan Odaklı ve Katılımcı-Demokratik Bir İşyeri Perspektifinden İnsan Kaynakları Yönetimi”. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 28-30 Kasım 2007.

 

Pozisyon Üniversite / Birim Zaman Aralığı
Doç. Dr. Üniversitelerarası Kurul / Sosyal Politika  Nisan 2018- Halen
Yrd.Doç.Dr. Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, ÇEEİ Bölümü Kasım 2009 - Nisan 2018
Misafir Öğretim Üyesi City University of New York, Graduate Center, The Center for Place, Culture and Politics Ağustos 2015-Şubat 2016  
Arş.Gör.  Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF İktisat Bölümü Şubat 2008 - Ağustos 2009