Doç. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

 

Dergi Makalesi

1. Karadeniz, B. C., Kabacık, M., Sarı, S.  Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, Kabakdağı, Kayabaşı Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), Eylül 2018, ss. 323-337, (Uluslararası)

2.Karadeniz, B.C. Merzifon İlçesinin Nüfus Özellikleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20),  Eylül 2017 (ss. 119-137), (Uluslararası)

3. Karadeniz, B.C., Sarı, S., Cinel, M.O. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algıları (Ordu Üniversitesi SBMYO), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(51),  Ağustos, 2017, ss.165-176, (Uluslararası)

4. Karadeniz, B.C. Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Sakin Şehir Perşembe, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 2014, 84-107, (Uluslararası)

5. Karadeniz, B.C. Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri, Eğitim Bilim Toplum, 10(40), 2012, ss34-53, (Ulusal)

6. Karadeniz, B.C. Öğretmenlerin Coğrafya Öz-Yeterlik İnançları, (Ordu İli Örneği), Eğitim Bilim Toplum, 9(35), 2011, ss.28-47, (Ulusal)

7. Karadeniz, B.C., Sarı, S. Coğrafya Öğretimi Öz- Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Eğitim Bilim Toplum, 9(33), 2011, ss.9-27, (Ulusal)

8. Karadeniz, B. C. The geography learning strategies of the education faculty  student, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education),  39: 69-80, (2010) , (SSCI) (Uluslararası)

9. Karadeniz, B. C., Bilgi, M.G. Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 2010, ss. 511-532, (Ulusal)

10. Yavuz, C, Karadeniz, B. C. “Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini Üzerine etkisi”,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(9), 2009, ss. 507-519, (Uluslararası)

11. Tomal, N., Karadeniz, B. C., Demirkaya, H. “Gazete Haberlerinin Coğrafya Öğretimindeki Yeri”, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), Nisan, 2008, ss.73-85, (Ulusal)

12. Karadeniz, B.C., Özdemir, N. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Öz Yeterlik İnançları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği) ”Ondokuz  Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi  Dergisi, 22, 23-30, Kasım, 2006 (Ulusal)

13. Karadeniz, B.C. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Öz Yeterlik İnancı” Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 63- 69, Kasım, 2005 (Ulusal)

14. Karadeniz, B.C. “Karadeniz’de Balıkçılığın Sorunları”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE. Yayınları, Yıl;43, sayı;510, Haziran, 2004 (Ulusal)

15.Karadeniz, B.C. “İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Turizme Bakışı ve Turizmi Değerlendirmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 37-52, Mayıs, (2004) (Ulusal)

 

 

Konferans Bildirisi

1. Çağlayan, A. B. , Karadeniz, B. C., Sarı, S. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Seçmeli Müzik Dersine İlişkin Görüşleri (Ordu Üniversitesi SBMYO Örneği)”, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES -–2018), 9-11. Nisan.2018, İstanbul, ss.108-116, (Tam metin bildiri), (Uluslararası)

2. Karadeniz, B. C., Sarı, S., Çağlayan, A. B. “İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz Turizmine Olası Etkileri”, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9-11. Nisan.2018, İstanbul, ss.170-179, (Tam metin bildiri), (Uluslararası)

3. Karadeniz, B. C., Kabacık, M., Özel, G. “Kabakdağı’nda ( Fatsa/ Ordu) Kültür Turizmi”, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 19-21 Mayıs 2017, Konya, ss.1001-1011, (Tam metin bildiri), (Uluslararası)

4. Karadeniz, B. C., Cinel, M. O., Kandemir, H. “Öğretim Elemanlarının Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri (Ordu, Giresun Üniversitesi Örneği)”, 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan.2017, Burdur, (Özet Bildiri), (Uluslararası)

5. Karadeniz, B. C., Kabacık, M., Sarı, S. Ordu İlinde Ekoturizm Uygulamaları, 4. Avrupa Ekoturizm  Konferansı, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi, 17-18 Nisan 2017, Safranbolu, (Uluslararası)

6. Karadeniz, B. C., Sarı, S. Ordu Kent Turizmi Açısından Teleferik, Giresun üniversitesi, 1. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs.2016, Giresun, (Poster Bildiri), (Uluslararası)

7. Karadeniz, B. C. “Ordu Şehir Merkezinde Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Yeterliliği”, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, 15-17 Mayıs 20015, Samsun, ss.1137-1148, (Tam Metin Bildiri), (Uluslararası)

8. M. Kalkan, C. Kaygusuz, Karadeniz, B.C. ve H. Eplikoç, “Turizm Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Mayıs, 2010, Nevşehir, ss.618-628, (Tam Metin Bildiri), (Ulusal)

9. Özdemir N., Karadeniz, B. C. “Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Genel Coğrafya Dersi İçin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi”, ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2008,ss.119-125,  Çanakkale ( Tam Metin Bildiri), (Uluslararası)

10.Karadeniz, B.C. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Programının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi” X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, 7-9 Haziran, 2000, (Ulusal)

 

Projeler:

1. Ordu Turizm Elçilerini Yetiştiriyor, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, DOKA, TR90/17/TD/0024, 05.08.2017, (Yürütücü)

2. Ordu İl Stratejik Planı 2013 - 2023, T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, “Ordu İli Stratejik Planı Projesi”, Aralık, 2013, ( Proje Uzmanı)

 

Kitap / Kitap Bölümü

1. Cinel, A. E., Karadeniz, B. C. “Dereli (Giresun) Örneğinde Kırsal Turizmde Kadın İşgücünün Sosyo Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi”, Kadın Çalışmalarında Güncel Konular, Bölüm 12 Turizm, Editörler: Prof. Dr. Reyhan Ayşen Wolff  vd., Eğitim Yayınevi,  ISBN: 978-605-7557-08-7, 1. Baskı - Ekim 2018, (Uluslararası Kitap Bölümü)

2. Karadeniz, B.C. Sarı, S., Çağlayan A. B., Karademir, D. “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Demokrasi Düzeyi ve Temel Demokratik Değerleri (Ordu Üniversitesi SBMYO Örneği)”, Demokrasi: Darbeler ve Tepkiler, Editörler: Betül Karagöz Yerdelen vd., Divan Kitap, ISBN 978-605-4239-65-8, ss. 718-727, 31 Aralık. 2016, (Uluslararası Kitap Bölümü)

3. 81 İlde Kültür ve Şehir, ORDU. Ordu Valiliği Kitap Bölümü, 2012

 

Katkıda Bulunduğu Diğer Yayınlar

1. Ordu Mutfak Kültürü, Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013

2. Ordu Mutfağı Yöresel Yemekleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 2, 2015

 

 

 

Katıldığı konferans ve paneller, workshoplar:

1. "Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar Uluslararası Turizm Konferansları” “Dünyadan Alternatif ve Eko Turizm Uygulamaları” , “Turizmde Farklı Ülke Modelleri (Gürcistan)", “Sürdürülebilir Turizm” oturumlarında moderatörlük. Ordu Sanayi ve Ticaret Odası, DOKA, 19.- 21,Ekim.2011

2. ” Etik ve Yeterlilik Prensipleri Çalıştayı”, Giresun Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), “Karadeniz Turizm Ağı’nın Geliştirilmesi” projesi, 17-18 Ocak. 2012, Giresun

3. Kırsal Turizm Çalıştayı, Moderatör, Ordu Valiliği. 02.Nisan.2012

4. “Kırsal Turizm” Turizm Haftası Kutlama Etkinlikleri Akkuş Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü, 15.Nisan.2012

5. Ordu Turizmini Geliştirme Çalıştayı, Ekoturizm Eğitimi Semineri, Aralık, 2013

 

 

 

 

 

Dergi Yayın Kurulu Üyeliği:

  1. Kurultay Turizm Bilim Kurulu Üyeliği, 10. Aybastı Kurultayı, Yerel Değerler ve Yayla Turizmi, Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 11, Ankara, 2010

 

 

Teşvik ve Ödüller:

  1. TÜBİTAK (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 25.04.2011

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı: Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

Doğum Tarihi: 20.NİSAN.1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Öğretmenliği Programı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Uygulamalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi

1992

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Programı

İstanbul Üniversitesi

16.12.1999

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı Ve Tez Danışmanı:

Bahtiyar, C. (1992) 1991-1992 Yılında Çınarlık Köyü'nde Arazi Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Danışman: Prof. Dr. Selami Gözenç

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Karadeniz Bahtiyar, C. (1999) Merzifon Ovası ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Danışman: Prof. Dr. Selami Gözenç

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Öğretmenliği, Samsun

Haziran,1991-Ekim,1995

Öğr.Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Öğretmenliği, Samsun

Ekim,1995- Aralık,1999

Öğr.Gör.Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Öğretmenliği, Samsun

Aralık,1999- Mart, 2001 

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Samsun

Mart,2001 – Temmuz,2008

Yrd.Doç.Dr.

Ordu üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Ordu

Temmuz, 2008-2012

Yrd.Doç.Dr.

Ordu üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

2012-

 

İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ana Bilim Dalı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Samsun Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı                 

2001-2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, Samsun

2005-2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ordu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ordu

Eylül,2008-Eylül, 2009

Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Ordu

Eylül, 2009-

Müdür Yardımcısı

Ordu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Ekim-2009-Haziran.2011

Müdür Yardımcısı

Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

2012-2013

Bölüm Başkanı

Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölüm Başkanlığı, Ordu

2013-2017