Yayınlar

Tezler

Yüksek Lisans tezi

Pul, A., 1151-1154 H. Tarihli Isparta Şer’iyye Siciline Göre Isparta’nın Sosyo-Ekonomik ve İdari Yapısı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995.

Doktora Tezi

Pul, A., Girit Savaşı İle İlgili Bir Türk Kaynağının Tahlili (TTK Kütüphanesinde Bulunan Girid Fethi Tarihi Başlıklı Yazma), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004.

 

Kitap

Pul, A., Kuyucu Murad Paşa’nın Celâlilerle Mücadelesi Gazavât-ı Murad Paşa,  Samsun 2014.

Pul, A., Yeniçeri Ocağı'nın 68. Ortası Turnacıbaşılık, Gece Kitaplığı Yay., Ankara 2016.

 Kitap İçinde Bölüm

 1. Pul, A., “Trabzon ve Samsun Limanları Üzerinden Kafkasya Muhacirlerinin İskânı (1860-1864)”, Sürgün 21 Mayıs 1864 içinde , KAF-DAV Yayınları, Ankara 2011, s.181-207.

 2. Pul, A., “The Settlement of Caucasia Emigrants via Samsun and Trabzon Ports”, Circassian Exile içinde, KAF-DAV Yayınları, Ankara 2011, s. 395-423.

 3. Pul, A., "Yergöğü Ayanı Çadırcızade Mehmed Ağa ve Muhallefatına Dair", Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi 2, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Akçağ Yay., Ankara 2016, s. 281-293.​

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)  
 4. Pul, A., “Anonim Bir Osmanlı Kaynağı: Girid Fethi Tarihi”, Belleten, Cilt: LXXII, Sayı: 264 (Ağustos 2008), Ankara, s.591-602.

   

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Pul, A.,“Osmanlı Sosyal Hayatı Figüranlarından Arayıcı Esnafı”, Ege Ün. Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 1, Temmuz 2008, İzmir, s. 211-238.
 2. Pul,A.,“Osmanlı- Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit Ve Mısır Seferleri”, OTAM Dergisi, Sayı: 22, Güz 2007, Ankara 2009.
 3. Pul, A., “Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 4 Sayı: 16, Kış 2011, s. 413-423.
 4. Pul, A., “Kuyucu Murad Paşa’nın Anadolu’da Celâlilerle Mücadelesine Dair Bir Osmanlı Kaynağı”,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 20, Kış 2012, s.206-212.
 5. Pul, A., “Kefe Sancağı’nın I. Selim’in Tahta Çıkış Mücadelesinde Oynadığı Role Dair Bazı Değerlendirmeler”,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 6, S. 27, Yaz 2013, s.469-478.
 6. Pul, A., “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası Beykoz’da Muhacirler İçin İskân Yeri Çalışmaları”, Tarih Okulu Dergisi, Eylül 2013, Yıl 6, Sa. XV, s. 159-182.
 7. Pul, A., “Yavuz Sultan Selim’in Güney Siyasetinin Doğu Akdeniz Ticaretine Etkisi Hakkında Bazı Düşünceler”, Selçuk Ün. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 35 Bahar 2014, s. 263-285.
 8. Pul, A., “Osmanlı Tuna Donanmasının Üstüaçık Gemileri”, Tarih Okulu Dergisi, Haziran 2014, Yıl 7, Sa. XVIII, s. 285-317.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Pul, A., “Trabzon ve Samsun Limanları Üzerinden Kafkasya Muhacirlerinin İskânı (1860-1864)”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (9-11 Ekim 2008), Giresun 2010, s. 544-561.
 2. Pul, A., “Yavuz Sultan Selim’in Güney Siyasetinin Doğu Akdeniz Ticaretine Etkisi”, 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1-4 Kasım 2013), Turgutreis-Bodrum.
 3. Pul, A., “Kuyucu Murad Paşa’nın Celâli Mücadelesi Sürecinde Sarayönü ve Çevresi”, Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu (24-26 Ekim 2014 Konya) Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya 2015, s. 123-139.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1.  Pul, A.“Tomarza’ya Gelen Çeçen Muhacirlerinin İskânı Hakkında Bazı Gözlemler”,  ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Ordu 2010, s. 150-167.
 2. Pul, A., “XV. Türk Tarih Kongresi’nin Ardından”, Folklor/Edebiyat, 2007/1, s. 195-203.
 3. Pul, A.,“Ersin Gülsoy: Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresinin Kurulması (1645-1670)”, Kitap Değerlendirmesi, Siyaset ve Toplum, Sayı: 4, Güz 2005, s. 157-161.
 4. Pul, A., “Trabzon ve Samsun Limanlarına Gelen Kafkasya Muhacirlerinin Durumları ve Alınan Tedbirler (1862-1864)”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı IV, Temmuz-Aralık 2015, Yıl: 21, Sa. 74, s. 719-734.

 

Diğer Dergiler

 PUL, A., “Sürgünün Tanığı Trabzonlu Eczacı”, Atlas Tarih Dergisi, Kafkas Göçü Özel Sayısı, Ocak 2014, s. 62-70.

Katıldığı Ulusal bilimsel toplantılar

1. Pul, A.,“Tomarza’ya Gelen Çeçen Muhacirlerinin İskânı Hakkında Bazı Gözlemler”, I.Tomarza Sempozyumu (19-21 Haziran 2008), Kayseri.

2. Pul, A., “Trabzon ve Samsun Limanlarına Gelen Kafkasya Muhacirlerinin Durumları”, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, Konferans, 8 Mayıs 2011.

3. Pul, A., Osmanlı Türkçesi Çalıştayı 14 Eylül 2012, OTAM Ankara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

1991 - 2010 Uzman, Türk Tarih Kurumu

2010 - 2016 Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2016 - Halen Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İdari Görevler

Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı Ders Verme Hareketliliği kapsamında Romanya Suceava Üniversitesi  24-30.09.2011

ODÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. 29.12.2014-11.08.2015

ODÜ Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD Bşk. : 2010-2015

ODÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü: 15. 09. 2011-29.06.2015

Yönettiği Tezler

KESKİN, Özkan Özer, 19/7 Numaralı Düvel-i Ecnebiye Defteri’nin Transkripsiyon ve İncelemesi, Ordu Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2013.

ERKEN, Belemir, Dil Sükûtta Eller İcraatta: Osmanlı Sarayında ve Toplumunda Dilsizler, Ordu Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2015.

KARAKULAK, Merve, XVI. Yüzyılda Diyarbakır Eyaleti'nde Kentler, Ordu Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu 2016 

İNAN, Meral, XVI. Yüzyıl Osmanlı Deniz Savaşlarının Anatomisi, Ordu Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ordu 2016