Kitap:

Dever, A. (2017). Sosyolojik Teoriler ve Spor, Çizgi Kitabevi, Konya.

Dever, A. (2015). Spor Sosyolojisi, Siyasal Kitabevi, Ankara. (2. Baskı)

______________________________________________________________________

 

Uluslararası / Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-Dever, A., Cevahircioğlu, C., Korur. E. N., Büyükgüllü, B. (2018). Sports Lodges in the Ottoman Empire, The International Journal of Anatolia Sport Science, 3 (2), August, p:312-317

Dever, A. (2018).  A Comparative Semiotic Analysis:  Transformation Of Female Fans In Turkish Football  ‘From Social Activity To Football Fan Identity’, Manas Journal of Social Science, Vol:7 - Issue: 3 (Ekim 2018 yayınlanacak).

Dever, A. - Korur, E. N. (2018). Spor Organizasyonları Tüketim Ölçeği (SOTÖ)'nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği, Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), Yıl:5, Sayı:25.

- Korur, E. N. - Dever, A. (2018). Spora Özel Merak Ölçeği (SÖMO)'nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı: 73.

- İnce, A. - Dever, A. (2017). The Effects of Some Variables on Anger Levels of Students Doıng Sports, The Journal of International Anatolia Sport Science, Vol:2, ss:156-166, August.

Dever, A. - İnce, A. (2017). Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, The Journal Of Academic Social Science (ASOS Journal), Yıl:5, Sayı:55, ss:163-174, 

Dever, A. - Koca, M. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Mavi Atlas Dergisi. Cilt:5, Sayı:2, ss:383-401.

Dever, A. - Bulut, E. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması: Ordu Üniversitesi Örneği, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, ss:45-56.

- İslam, A. - Dever, A. - Öztürk, M.E. (2017), Trabzonspor Taraftarlarında Avni Aker Stadyumu ile Şenol Güreş Spor Kompleksi Algılarının Karşılaştırılması, The Journal Of Academic Social Science, Yıl:5, Sayı:56, ss:595-508.

- Dever, A. - Cevahircioğlu, B. - Demir, B. (2017). Sport - Politics Relationship in Turkey in the Early Years of the Republic, Turkish Journal of Sport and Exercise, Vol:19, Issue:1, ss:39-49.

- Dever, A. - Bulut, E. (2016). Kültürel Emperyalizm Aracı Olarak Futbol, The Journal of International Anatolia Sport Science, Vol:1, ss:56-67, December.

- Dever, A. - İslam, A. (2015). Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı, Manas Journal of Social Studies, Cilt:4, Sayı:5, Aralık. 

- Dever, A. - İslam, A. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Okullardaki Beden Eğitimi Derslerine Sistematik Bir Bakış,  The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı:32, Winter III. 

- Dever, A. (2014). Erken Cumhuriyet Döneminde Yabancı Düşünürler Tarafından Yazılan ve Günümüz Türkçesine Tercüme Edilen Sosyolojiye Giriş Mahiyetindeki Kitapların Sistematik Analizi, The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı:29, Autumn III, ss: 67-82, Ekim. 

- Dever, A. (2014). Sosyolojik Bir Teori Olarak Dramaturjik Teorinin Futbola Uygulanması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:32, ss:372-381, Temmuz. 

- Dever, A. (2014). Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Düşünürler Tarafından Türkçe Yazılan Sosyolojiye Giriş Mahiyetindeki Kitapların Sistematik Analizi, The Journal Of Academic Social Science (ASOS Journal), Yıl:2, Sayı:4,  ss: 148-168, Haziran. 

- Dever, A. (2013). Tip’ler İnsanı ‘Modernleşmenin Benzeşen Bireyleri’, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, ss:61-71, Ocak. 

- Dever, A. (2012). Futbol Taraftarlarının Yeni Mabedi: Disneystat’ların Doğuşu, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, ss:93-106, Ekim.

- Dever, A. (2012).Bilginin Efendileri Epistemik Cemaat, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi, Sayı: 13, ss: 201-217, Bahar. 

- Dever, A. - Gölbaşı, H. (2007).Medeniyetler Çatışması Teorisi ve Dinler Çatışması, Cumhuriyet Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1. 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

- Dever, A. (2017). The Effects of Religious Behaviours on Sport Fans1th Eurasian Social and Economic Research Symposium, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 2017.

- Dever, A. (2017). Football - Related Violence: The Example of Trabzonspor Fans3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27 - 29 April 2017, Rome, Italy.

-Sözen, H. - İnce, A. - Erdoğan, E. - Dever, A. - Korur, E. N. - Altuncan, E. M. (2017). Şehirde ve Kırsalda Yaşayan Velilerin Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutumları ve Beklentileri (Ordu ili örneği)IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Ordu.

- Dever, A. - Erkul, A. (2017). Industrial Football and Advocacy: The Example of Kayseri Province, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014 Konya.

 

Dergilerde Hakemlik:

- The International Journal of the History of Sport (Taylor & Francis Pub.)

Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)

- Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

 

Diğer Makaleler / Yazılar

-Türkiye’de Hukuk ve Toplum Algısı, Kitap Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mayıs, 2006, İstanbul.     

-Bir İki Söz ve Tarz, Kitap Dergisi, Yıl: 1, Sayı:11, Aralık 2006, İstanbul.

-Meslekler ve Sosyolojisi, Kitap Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Nisan, 2006, İstanbul.

-Meslekler ve Sosyoloji, Anne Çöpleri Kim Alacak (İç)., Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu, Sam Yayınları, 2008, İstanbul

-Terör ve Toplum, Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu,(İç)., Gündoğan Yayınları,2009, İstanbul.

AKADEMİK BİLGİLER

Akademik Birimi          : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı                : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Yabancı Dil                    : İNGİLİZCE

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans                :CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ     

Yüksek Lisans  : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENST. KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ABD.

                             (Tez Konusu: Toplumsal Boyutlarıyla Spor)

Doktora             : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENST. KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ABD.

                             (Tez Konusu: Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Kayseri İl Örneği)

 

UZMANLIK ALANLARI

 

 Spor Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri ve Spor, Küreselleşme ve Spor, Modernizm - Postmodernizm.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Telefon   : 0 452 2265200 / 3915

E-Mail     : ayhandever@odu.edu.tr