Kitap:

Dever, A. (2017). Sosyolojik Teoriler ve Spor, Çizgi Kitabevi, Konya.

Dever, A. (2015). Spor Sosyolojisi, Siyasal Kitabevi, Ankara. (2. Baskı)

______________________________________________________________________

 

Uluslararası / Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

İnce, A. - Dever, A. (2017). The Effects of Some Variables on Anger Levels of Students Doıng Sports, The Journal of International Anatolia Sport Science, Vol:2, ss:156-166, August.

Dever, A. - İnce, A. (2017). Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, The Journal Of Academic Social Science (ASOS Journal), Yıl:5, Sayı:55, ss:163-174, 

Dever, A. - Koca, M. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Mavi Atlas Dergisi. Cilt:5, Sayı:2, ss:383-401.

Dever, A. - Bulut, E. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması: Ordu Üniversitesi Örneği, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, ss:45-56.

İslam, A. - Dever, A. - Öztürk, M.E. (2017), Trabzonspor Taraftarlarında Avni Aker Stadyumu ile Şenol Güreş Spor Kompleksi Algılarının Karşılaştırılması, The Journal Of Academic Social Science, Yıl:5, Sayı:56, ss:595-508.

Dever, A. - Cevahircioğlu, B. - Demir, B. (2017). Sport - Politics Relationship in Turkey in the Early Years of the Republic, Turkish Journal of Sport and Exercise, Vol:19, Issue:1, ss:39-49.

Dever, A. - Bulut, E. (2016). Kültürel Emperyalizm Aracı Olarak Futbol, The Journal of International Anatolia Sport Science, Vol:1, ss:56-67, December.

Dever, A. - İslam, A. (2015). Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı, Manas Journal of Social Studies, Cilt:4, Sayı:5, Aralık. 

Dever, A. - İslam, A. (2015). Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Okullardaki Beden Eğitimi Derslerine Sistematik Bir Bakış,  The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı:32, Winter III. 

Dever, A. (2014). Erken Cumhuriyet Döneminde Yabancı Düşünürler Tarafından Yazılan ve Günümüz Türkçesine Tercüme Edilen Sosyolojiye Giriş Mahiyetindeki Kitapların Sistematik Analizi, The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Sayı:29, Autumn III, ss: 67-82, Ekim. 

Dever, A. (2014). Sosyolojik Bir Teori Olarak Dramaturjik Teorinin Futbola Uygulanması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:32, ss:372-381, Temmuz. 

Dever, A. (2014). Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Düşünürler Tarafından Türkçe Yazılan Sosyolojiye Giriş Mahiyetindeki Kitapların Sistematik Analizi, The Journal Of Academic Social Science (ASOS Journal), Yıl:2, Sayı:4,  ss: 148-168, Haziran. 

Dever, A. (2013). Tip’ler İnsanı ‘Modernleşmenin Benzeşen Bireyleri’, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, ss:61-71, Ocak. 

Dever, A. (2012). Futbol Taraftarlarının Yeni Mabedi: Disneystat’ların Doğuşu, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, ss:93-106, Ekim.

Dever, A. (2012).Bilginin Efendileri Epistemik Cemaat, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi, Sayı: 13, ss: 201-217, Bahar. 

Dever, A. - Gölbaşı, H. (2007).Medeniyetler Çatışması Teorisi ve Dinler Çatışması, Cumhuriyet Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1. 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

-1th Eurasian Social and Economic Research Symposium, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 2017, The Effects of Religious Behaviours on Sport Fans.

-3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27 - 29 April 2017, Rome, Italy, Football - Related Violence: The Example of Trabzonspor Fans.

-IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Ordu,  Şehirde ve Kırsalda Yaşayan Velilerin Çocuklarının Beden Eğitimi Dersine Katılımına Yönelik Tutumları ve Beklentileri (Ordu ili örneği), Sözen, H. - İnce, A. - Erdoğan, E. - Dever, A. - Korur, E. N. - Altuncan, E. M. 

-13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014 Konya, Industrial Football and Advocacy: The Example of Kayseri Province (A. Erkul ile birlikte), Poster Bildiri. 

 

Dergilerde Hakemlik:

- The International Journal of the History of Sport (Taylor & Francis Pub.)

Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)

- Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

 

Diğer Makaleler / Yazılar

-Türkiye’de Hukuk ve Toplum Algısı, Kitap Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Mayıs, 2006, İstanbul.     

-Bir İki Söz ve Tarz, Kitap Dergisi, Yıl: 1, Sayı:11, Aralık 2006, İstanbul.

-Meslekler ve Sosyolojisi, Kitap Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Nisan, 2006, İstanbul.

-Meslekler ve Sosyoloji, Anne Çöpleri Kim Alacak (İç)., Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu, Sam Yayınları, 2008, İstanbul

-Terör ve Toplum, Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu,(İç)., Gündoğan Yayınları,2009, İstanbul.

AKADEMİK BİLGİLER

Akademik Birimi          : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı                : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Yabancı Dil                    : İNGİLİZCE

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans                :CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ     

Yüksek Lisans  : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENST. KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ABD.

                             (Tez Konusu: Toplumsal Boyutlarıyla Spor)

Doktora             : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL.ENST. KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ABD.

                             (Tez Konusu: Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Kayseri İl Örneği)

 

UZMANLIK ALANLARI

 

 Spor Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri ve Spor, Küreselleşme ve Spor, Modernizm - Postmodernizm.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Telefon   : 0 452 2265200 / 3915

E-Mail     : ayhandever@odu.edu.tr