AKADEMİK ÜNVANLAR

Derece

Üniversite

Fakülte / Bölüm / Bilim Dalı

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma

1990

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü / Fitopatoloji

1994

Doktora

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü / Fitopatoloji

2012

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma / Fitopatoloji

1991- 1993

Dr. Öğr. Üyesi

Ordu Üniversitesi

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma / Fitopatoloji

2018

A- Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Sezer, A., Dolar, F.S. and Ünal, F. 2017. First report of Colletotrichum fioriniae infection of hazelnut. Mycotaxon, 132(3): 495-502.
 2. Sezer A., Dolar F.S., Lucas S.J, Köse Ç. and Gümüş E. 2017. First report of the recently introduced, destructive powdery mildew Erysiphe corylacearum on hazelnut in Turkey.  Phytoparasitica, 45:577–581, https://doi.org/10.1007/s12600-017-0610-1
 3. Sezer A. and Dolar F.S. 2012. Colletotrichum acutatum, A New Pathogen of Hazelnut. Journal of Phytopathology, 160 (7-8); 428-430.

B- Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Sezer, A., Dolar, F.S. 2015. Determination of Pestalotiopsis sp. Causing Disease On Fruit Clusters In Hazelnut Growing Areas of Ordu, Giresun and Trabzon Provinces in Turkey. Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 1: 183-188, Podgorica.
 2. 2. Ertunc, F., Topkaya, S., Sezer, A. 2014. Distribution and molecular detection of apple mosaic virus in apple and hazelnut in Turkey. African Journal of Biotechnology, 13(31), 3144-3149.

C- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Sezer A. and Dolar F. S. 2016. Hazelnut Kernel Defects and Associated Fungı in Three Provinces in Turkey. BOOK OF PROCEEDINGS, VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 1312-1318. 06-09 October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
 2. Bassil, N.V.,Postman, J., Hummer, K., Botu, M. and Sezer, A. 2009. SSR Fingerprinting Panel VerifiesIdentities of Clones in Backup Hazelnut Collection of USDA Genebank. Acta Hort. (ISHS) 845:95-102.
 3. Duyar, Ö., Sezer, A., Göğüs, A., Karadeniz,T. (2014) Determinationof Performance Of Tombul and Palaz Hazelnut Cultivars With Coryuls colurna L. International Mesopotamia Agriculture Congress, 45-46. 22-25 September 2014 Diyarbakır/ TURKEY.
 4. Balık, H.İ., Balık, S.K., Köse, Ç.B., Duyar, Ö., Sıray, E., Sezer, A., Turan A., Beyhan, N., Erdoğan, V., İslam, A., Kurt H., Ak, K., Kalkışım, Ö., 2014. Development of the New Cultivars of Hazelnut by Selection from Tombul Hazelnut Populations in Giresun and Trabzon Provinces. International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September 2014, 172-179, Diyarbakır, Turkey. Tarakçı,

D- Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. 1. Bulam Köse, Ç., Sezer, A., Ak, K., Işık, D. 2014. Farklı yabancı ot mücadele yöntemlerinin Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Hemiptera: Pentatomidae)] popülasyonu ve zarar durumuna etkisinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 54(1): 79-92.
 2. Sezer A. ve Dolar F.S. 2012. Ordu, Giresun ve Trabzon illeri fındık üretim alanlarında çotanaklarda hastalık oluşturan Botrytis cinerea Pers. Ex Fr.’nın yaygınlığı ve bazı çeşitlerin etmene karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52(1); 93-110.
 3. Ünal E., Aydoğdu, M., Ceylan, N., Sezer, A., Özenç, N. ve Duyar, Ö. 2010. Giresun İlinde Fındık Alanlarının Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesinde Arazi Topoğrafyasının Etkisinin İncelenmesi ve Alternatif Tarım Ürünlerine Uygunluğunun Belirlenmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2); 1-10.

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Turan A, Ruşen M, İslam A., Kurt H., Ak K., Sezer A., Sarıoğlu M., Kalyoncu İ.H., Kalkışım Ö., 2010. Giresun koşullarında organik fındık üretim imkanlarının araştırılması. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz, Bildiriler Kitabı, Erzurum, Türkiye, 123-129s.
 2. Turan, A., Sezer, A., Ak, K., 2007. Bazı organik materyallerin fındıkta verim ve kalite üzerine etkisi. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül, Bildiriler Kitabı 1. Cilt Meyvecilik, Erzurum, Türkiye, 607-610s.

F- Diğer yayınlar

 1. Sezer, A. 2016. Fındıkta Külleme. Ünye Ticaret Borsası Dergisi, Sayı 2, sayfa 42-45.
 2. Sezer, A. 2015. Fındıkta Külleme Hastalığı. Tarım Türk Fidancılık, Sayı 56, sayfa: 40-43.
 3. Ertunc, F., Canik, D., Sezer, A., Topkaya, A., Ulubas-Serçe,C.2012. Genomic conformation of Apple mosaic virus Turkish Isolates Coat protein gene Region. Petria, 22 (3), 148.
 4. Balık, H.İ., Sezer, A., Ak, K., Kızılcı, G., 2012. Fındık Yetiştiriciliği. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi Yayın No: 2012/34, Ankara.
 5. Genç, N., Balık, H.İ., Sezer, A., Duyar, Ö., Gümüş E., Kayalak Balık, S., Köse, Ç., Çoban, S., Çubuklu, Ö., Türkeli, B., Boztepe, Ö., Özdemir, F., Yığcı, E., Hacıoğlu, V., 2014. Fındık El Kitabı. Fındık Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi. Trabzon.
 6. Ak K., Sezer, A., Işık, D., BULAM KÖSE, Ç., Duran, H., Akyol, H., Özdem, A., Bozkurt, V., Beytut, B., Atlamaz, A., Karahan, A., Akbaş, B., Caner, Ö.K., Özenç, N., Altundağ, Ş., Velioğlu, S., Erdoğan C. 2011. Fındık Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara, 2011, 135 sayfa.
 7. Sezer, A., Alkaş, O. ve Altun, A. 1999. Kırıkkale İli Delice İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimum İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1999: 585-606. T.C. Başbakanlık KHGM, APK Dai. Bşk. Yayın No: 108, Ankara.
 8. Altun, A., Sezer, A. ve Alkaş, O. 1997. Ankara İli Kalecik İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimum İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 1996: 431-447. T.C. Başbakanlık KHGM, APK Dai. Bşk. Yayın No: 102, Ankara.

 

 

Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 1. Fındıkta Yeni Görülen ve Tahripkar Bir Külleme Etmenine Karsı Genomik Kaynaklar Aracılığıyla Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi, 2016-2018 (TÜBİTAK 1001, Yardımcı Araştırmacı)
 2. Fındıkta Külleme Hastalığına Karşı Kimyasal Mücadele Olanaklarının Araştırılması ile Hastalığın Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, 2016-2018 (TAGEM, Proje Lideri)
 3. Örtücü Bitki ve Malç Kullanımının Organik Kivi Üretiminde Verim, Kalite ve Yabancı Ot Gelişimi Üzerine Etkisi, 2016-2019 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 4. 4. Melezleme ve Seleksiyon Yolu İle Islah Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi, 2016-2020 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 5. Fındık Entegre Mücadele Uygulama Projesi, 2015-2017 (GKGM, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane İllerini kapsayan Bölge Koordinatörü)
 6. Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi, 2013-2018 (Trabzon Ticaret Borsası, Yardımcı Araştırmacı)
 7. Fındıkta İlkbahar Donlarından Korunmak için Yaprak Tomurcuklarının Açımını Geciktirici Bazı Uygulamalar, 2015-2016 (Karadeniz İhracatcılar Birliği, Proje Lideri)
 8. Fındık Yeşil Kokarcası [(Palomena prasina:) (Hemiptera:Pentatomidae)] Mücadelesinde Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması, 2015-2016 (Karadeniz İhracatcı Birlikleri, Yardımcı Araştırmacı)
 9. Fındıkta Sertifikalı Fidana Geçiş, 2015-2016 (Karadeniz İhracatcı Birlikleri, Yardımcı Araştırmacı)
 10. Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Mayıs Böceği [(Melolontha spp.) (Coleoptera: Scarabaeidae)]’ne karşı Bazı Biyolojik Preparatlarla Mücadelede Olanaklarının Araştırılması, 2013-2016 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 11. Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi, 2014-2016 (TAGEM,Yardımcı Araştırmacı)
 12. Fındıkta Botrytis cinerea’nın Neden Olduğu Çotanak Yanıklığı Hastalığının Mücadele Olanaklarının Araştırılması, 2013-2016 (TAGEM, Proje Lideri)
 13. Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı Peformansının Belirlenmesi, Anacın Verim ve Kalite Üzerine Etkisi 2009,-2013 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 14. Yaşlı Fındık Bahçelerinde Gençleştirme Budamalarının Verim ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi, 2009-2013 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 15. Giresun ve Trabzon İllerindeki Tombul Fındık Plantasyonlarından Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerinin Geliştirilmesi, 2007-2012 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 16. Farklı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Heteroptera: Pentatomidae)] Populasyonu ve Zarar Durumuna Etkisinin Belirlenmesi, 2010-2012 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 17. Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi, 2008-2011(TAGEM, Doktora Projesi, Proje Lideri)
 18. Türkiye’de Elma Mozaik Virüs (Apple mosaic ilarvirus-ApMV)’ü İzolatlarının Kılıf Protein Gen Bölgesine Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Sekans Analizleri, 2006-2009 (TÜBİTAK 1001, Yardımcı Araştırmacı)
 19. Fındık Alanlarının Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesinde Arazi Topoğrafyasının Etkisinin İncelenmesi ve Alternatif Tarım Ürünlerine Uygunluğunun Belirlenmesi, 2007-2008 (AB, JRC, Yardımcı Araştırmacı)
 20. Bazı Organik Materyallerin Fındıkta Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri, 2002-2006 (TAGEM, Yardımcı Araştırmacı)
 21. Kırıkkale İli Delice İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları Ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü, 1994-1995, (Mülga KHGM, Proje Lideri)
 22. Ankara İli Kalecik İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü, 1996-1997, (Mülga KHGM, Yardımcı Araştırmacı)