Akademik Ünvanlar

Derece

 

Üniversite

Yıl

Arş. Gör.

 

Ordu Üniversitesi

2010

Arş. Gör.

 

Erciyes Üniversitesi

(35. Madde)

2010-2015

Dr. Arş. Gör.

 

Ordu Üniversitesi

2015-2016

Yrd. Doç. Dr.

 

Ordu Üniversitesi

2016-

 

Akademik ve İdari Görevler

Görev

Üniversite

Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi

2017-

ODÜ Mezun Öğrenciler Koordinatör Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi

2017-

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı

Ordu Üniversitesi

2016-

Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı

Ordu Üniversitesi

2016-

 

Yurtdışı Akademik Deneyim

Uppsala University-SWEDEN, Depart. of Lingusitics and Philology, Research Asistant, 2013.

ESERLER

      A. KİTAPLAR

      A. 1. ÖZTÜRK, A.; DOĞAN, İ. (2016), Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe, Gece Kitaplığı, Ankara.

      A. 2. ÖZTÜRK, A.; DOĞAN, İ. (2016), Dünya Dilleri ve Türkçe, Gece Kitaplığı, Ankara.

      B. MAKALELER

B.1. Uluslararası Makaleler

B.1.1. ÖZTÜRK, A.; YILDIZ, H. (2016), "19. Yüzyıla Ait Ermeni Harfli Türkçe Atasözleri Üzerine", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 6 (3), s. 739-766.

B.1.2. ÖZTÜRK, A. (2016), (tanıtma), Eren, Abdullah, “Naz Kitabı Klasik Türk Şiirinde Naz”, Ankara: Gece Kitaplığı Yay., 2016, Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S. 19, s. 271-273.

B.1.3. ÖZTÜRK, A. (2016), (tanıtma), Gülsevin, Selma, “Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti)”, Ankara: TDK Yay., 2016, Dil Araştırmaları, S. 18, s. 282-284.

B.1.4. ÖZTÜRK, A. (2015), “Kırım Karaycası Üzerine”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. II, S. 1, Bahar, s. 87-93.

B.1.5. ÖZTÜRK, A. (2015), “Kafkasya’dan Doğu Avrupa’ya Türk-Ermeni İlişkileri”, Yeni Türkiye, S. 78, C. 8, s. 557-562.

B.1.6. ÖZTÜRK, A. (2015), “Karaycadaki Alıntı Kelimeler”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, Bahar 2015, S. 16, s. 143-164.

B.1.7. ÖZTÜRK, A. (2015), “Karay Leksikolojisi Üzerine”, Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.1., S. 2., Güz 2015, s. 127-132.

B.1.8. ÖZTÜRK, A. (2015), “Karay Yazı Dili”, Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.1., S. 1., Yaz 2015, s. 61-70.

B.1.9. ÖZTÜRK, A. (2011), “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Yayılma Alanları”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, S. 8, s. 323-334.

 

      C. BİLDİRİLER

C.1. Uluslararası Bildiriler

C.1.1. ÖZTÜRK, A. (2016), “Kuman ve Karay Türkçelerinin Ortak Söz Varlığı Üzerine”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, İ. D. Bilkent Üniversitesi, Ankara, s. 116-129; XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül, Budapeşte-Macaristan, 

C.1.2. ÖZTÜRK, A. (2016), “Kırım Karaylarında Âşık Garip ile Şah Sine’nin Türküsü ve Masalı”, (yayın aşamasında),  5. Türk Dünyası Âşıklar Şöleni ve Pervin Behmenî Kaşkayî Adına Halkbilimi Sempozyumu, Giresun: Giresun Üniversitesi, 2-4 Mayıs.

C.1.3. ÖZTÜRK, A. (2016), “Musevi Bir Topluluk: Tarihten Günümüze Karaylar”, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bakü, C. 2., s. 1-4; III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü Avrasya Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2016, Bakü-Azerbaycan.

C.1.4. ÖZTÜRK, A. (2016), “Karaycanın Yayılma Alanları ve Günümüzdeki Durumu”, 4. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı Bildiri Kitabı, Shtepia Botuese “Prizmi”, Tirana, s. 97-107; 4. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı (UDEK), Hȅna e Plotȅ “Beder” Üniversitesi, 28-29 Ekim 2015, Tiran-Arnavutluk. 

C.1.5. ÖZTÜRK, A. (2014), “Leksikoloji Çalışmalarında Karaycanın Yeri” (yayımlanmamış bildiri), VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek-KIRGIZİSTAN, 24-26 Nisan.

C.1.6. ÖZTÜRK, A. (2011), “Harf İnkılâbı ve Volga Bölgesi Halklarının Kullandıkları Alfabeler”, Dialektologiya, İstoriya İ GrammatiçeskayaStrukturaTuyurskihYazıkov, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, s. 330-332.

C.1.7. ÖZTÜRK, A. (2011), “Türk Ermeni İlişkilerinde Dil”, Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Sempozyumu, Mayıs 2011, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, International Journal of SocialandEconomicSciences, C. I, S. I, s. 81-87.

C.1.8. ÖZTÜRK, A. (2011), “Ermeni Kıpçakçasıyla Yazılmış Tarihî Bir Belge: Kamanets Vakayinamesi”, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 2010 Bildiriler, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, C. 1, s. 279-288.

C.1.9. ÖZTÜRK, A. (2010), “Murfatlar Yazıtları”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, (yh. Ünal Şenel), Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, C. II, Manisa, s. 266-274.

 

C.2. Ulusal Bildiriler

C.2.1. ÖZTÜRK, A. (2013), “Türk Dilinin Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Lehçesi: Karay Türkçesi” (yayımlanmamış bildiri),  Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 19-22 Kasım.

     

      D. Diğer Çalışmalar

D.1. Konferans/Panel

D.1.1. ÖZTÜRK, A. (2013), “Causative Verbs In Karaim Language”, seminar: Department of Linguistics and Philology, Uppsala University, May.

D.1.2. ÖZTÜRK, A. (2013), “A Historical Document Written In Armenian Kipchak: Kamanets Vakayinamesi”, seminar: Department of Linguistics and Philology, Uppsala University, March.

D.1.3. ÖZTÜRK, A. (2005), “Ahmet Yesevi’nin Torunlarına Türk Gençlerinin Bakışı”, Türkiye-Kazakistan İlişkilerinde Gençlerin Meseleleri Paneli, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu, Kayseri.

Öğrenim Durumu

Derece

 

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Dili Bilim Dalı

Erciyes Üniversitesi

2009

Doktora

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı

Erciyes Üniversitesi

2015

 

      A. Kitap / Kitap Bölümleri

A.1. Editörlük

      A.1.1. (2016), Kitap Editörlüğü; Kaya, Muhammet, Akovalı Zâde HâtemAhmed B. Osmân Şerh-i Tuhfe-yi Şâhidi (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Gece Kitaplığı, Şubat         2016.

     

      B. Dergilerde Editörlük / Kurul Üyeliği / Hakemlik

      B.1. Editörlük     

      B.1.1. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), Temmuz 2017-...

      B.2. Hakemlik

      B.2.1. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.3., S. 3., Yaz 2017.

      B.2.2. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.2., S. 2., Yaz 2016.

      B.2.3. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.2., S. 3., Kış 2016.

      B.2.4. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.1., S. 2., Güz 2015.

      B.2.5. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, C.1., S. 1., Yaz 2015.

 

      C. Projeler

      C.1. (2016-  ), Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Halkı: Karaylar ve Karayca Öğrenme Kılavuzu, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, HD-1605, Ordu.

      C.2. (2016), Musevî Bir Topluluk: Tarihten Günümüze Karaylar, OrduÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, YKD-448, Ordu.

      C.3. (2015), Karay Türkçesinin Tarihî ve Çağdaş Kıpçak Türkçesiyle Karşılaştırmalı Söz Varlığı-Fiil, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, SDK-2013- 4641, Kayseri.

 

      D. Bilimsel Toplantı Düzenleme

      D.1. (2017), I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Ordu Üniversitesi, Ordu, 17-19 Mayıs 2017.

      D.2. (2014), “Tarihî Metinlerin Yayımı Meselesi”, İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 18-19 Eylül 2014.