1. Baktı, Ahmet Selman, "Komşuluk ve Ticari İlişkiler Bağlamında Gayrimüslimlerin Kestikleri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 1-16 (2015). Uluslararası Makale

2. Baktı, Ahmet Selman, "Kıyasın Meşrûiyetinde Beşer Olmanın Rolü ve Kıyas Karşıtı Bir Zihniyetin Analizi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(32), 1-23 (2015). Uluslararası Makale

3. Baktı, Ahmet Selman, "Azimet Ruhsat Bağlamında Tesettür", Usûl İslam Araştırmaları, (24), 191-212, (2015). Ulusal Makale

4. Baktı, Ahmet Selman, "Ebu'l-Huseyn el-Basrî'nin Kitâbu'l-Kıyâsi'ş-Şer'î Adlı Eserinin Tercümesi",  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (26), 63-83. Uluslararası Çeviri Makale

5. Baktı, Ahmet Selman, "Komşuluk ve Ticâret Hukuku Bağlamında Gayrimüslimlerin Kestikleri", Uluslar arası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, Türkçe Tebliğ Kitabı, 141-163, 19-21 Mart, Sakarya, Türkiye (2015). Uluslararası Bildiri

6. Baktı, Ahmet Selman, "İçki Suçu Özelinde XV-XVI Yüzyıl Osmanlı Hukukunda Ta'zir Kavramının Analizi" (Osmanlı'da Fıkıh ve Hukuk kitabı içerisinde), Yayına Hazırlayan, Süleyman Kaya, Haşim Şahin, Mahya Yayınları: İstanbul, (2017), ss. 201-214. Kitap Bölümü