Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı

Eğitim Durumu

Derece

Yıl

Alan

Üniversite

Lisans

1991

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans

1993

Sanat Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doktora

1997

Sanat Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademik Unvanları

Unvanlar

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Arş. Gör. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997

Yrd. Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi

1998

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi

2005

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi

2010

Prof.Dr.

Ordu Üniversitesi

2012

Tezleri:

Y. Lisans: Mısır’daki Osmanlı Mimari Eserleri Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma, Van, 1993, Danışman: Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM

Doktora: Mısır’da Osmanlı Devri Mimarisi, Van, 1997, Danışman: Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1-A. A. Bayhan, “Ordu'dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler”, The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, VOLUME: 2, ISSUE: 7, SPRING 2009, s. 55-84.

2-A. A. Bayhan, “Erzurum’dan Figürlü Bir Tas Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı (Derleyen: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu), S. 183, Kasım-Aralık 2009, s. 223-246.

3- A. A. Bayhan, Osmanlı Mimarisinde, Başkent Dışında Mimar Sinan Ekolünün Güçlü Bir Temsilcisi: Çankırı Ulu Camii, The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, PROF. DR. HAMZA GÜNDOĞDU ARMAĞANI, VOLUME: 6, ISSUE: 25, 2013, s. 79-96.

4-A. A. Bayhan-F. Salman Atkaracalar Belediyesi Etnografya Müzesi Ve İçerisindeki Eserler, The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, PROF. DR. HAMZA GÜNDOĞDU ARMAĞANI, VOLUME: 6, ISSUE: 25, 2013, s. 97-110.

5-A. A. Bayhan, “Ferdinand Arnodin'in Cisr-i Hamîdî Ve Çevre Yolu Projesi'ndeki Oryantalist Unsurlar Üzerine Değerlendirmeler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/10 Fall 2014, Ankara, s. 97-114.

6-A. A. Bayhan, Ordu / Perşembe’den İki Ahşap Çantı Cami Örneği”, TÜBA-KED (Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi), 12/2014, Ankara, 2015, s.99-107.

7-A. A. Bayhan, Ulubey / Akpınar Mahallesi’nden Bir Meydan Çeşmesi Örneği: Beşoluk Çeşmesi” ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 11, Mart 2015, s. 8-18.

8-C. Hanoğlu-A. A. Bayhan, “Rize Şehir Merkezi’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Bezemeli Kadın Mezar Taşları” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/3, Winter 2017, Ankara, s. 235-308.

9-A. A. Bayhan; “Eyyubiler Devrinden Günümüze Kahire Kalesi'nin Mimari Gelişimi ve Önemi” , C. 7, S. 2, Ordu, Temmuz 2017, s. 121-132.

10-H. Babazadeh-A. A. Bayhan-C. D. Özışık, “Çağdaş Dönem İran Görsel Sanatı ve Sanatçıları Üzerine Bir Değerlendirme” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/13, Spring 2017, Ankara, s. 31-70.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1-A. A. Bayhan; “Kahire’de Osmanlı Dönemi’nde İnşa Edilen Eğitim Müesseselerine İki Örnek: Süleyman Paşa ve Sultan I. Mahmud Medreseleri” OSMANLI DÜNYASINDA EĞİTİM ULUSLARARASI KONGRESİ (İstanbul, 12–15 Nisan 1999), Bildiriler, İstanbul, 2002, s. 45–56.

2-A. A. Bayhan; “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması–2000” 19. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (28 Mayıs/01 Haziran 2001), 1. Cilt, Ankara, 2002, s. 1–16.

3-A. A. Bayhan; “Mısır’daki Osmanlı Yapılarında Çini Kullanımı” ULUSLARARASI SANAT TARİHİ SEMPOZYUMU (Prof.Dr. Gönül ÖNEY’e Armağan, 10–13 Ekim 2001), İzmir, 2002, s. 105–112.

4-A. A. Bayhan-F. Salman-M. S. Bayraktar; “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması–2001” 20. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (27–31 Mayıs 2001), 1. Cilt, Ankara, 2003, s. 81–98.

5-A. A. Bayhan-F. Salman; “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması–2002” 21. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (26–31 Mayıs 2003), 1. Cilt, Ankara, 2004, s. 53–64.

6-A. A. Bayhan; “Diyarbakır ve Çevresindeki Eyyubi Eserlerinden Örnekler” OĞUZLARDAN OSMANLIYA DİYARBAKIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (20–22 Mayıs 2004, Diyarbakır), Diyarbakır, 2004, s. 285–323.

7-A. A. Bayhan-F. Salman; “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması–2003” 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (24–28 Mayıs 2004, Konya), 1. Cilt, Ankara, 2005, s. 139–152.

8-A. A. Bayhan; “Yazılı Kaynaklara Göre Aladağ ve Yazlık İlhanlı Sarayları” I. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU (07–11 Eylül 2005, Ağrı/Doğubayazıt), İstanbul, 2007, s. 143–152.

9-A. A. Bayhan; “Mısır’ın İskenderiye Kentindeki Türk Mahallesi Üzerine Gözlemler” KONYA KİTABI X, R. Arık ve M. O. Arık’a Armağan (Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu [25–27 Nisan 2007, Konya] Bildirileri), Konya, 2007, s. 143–159.

10-A. A. Bayhan; “Mısır’ın İskenderiye Kentinde Bir Türk İstihkâmı: Sultan Kayıtbay Sahil Kalesi” I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI (09–15 Nisan 2006, İzmir/Çeşme) Bildiri Kitabı, Cilt I, Ankara, 2007, s. 297–320.

11-A. A. Bayhan; “Güneydoğu Anadolu Kalelerinde Memluk İzleri” XV. TÜRK TARİH KONGRESİ (11–15 Eylül 2006, Ankara) BİLDİRİLERİ, C. III, Ankara, 2010, s. 711-729.

12-A. A. Bayhan; “Kuzey Afrika’da Bir Türk Yurdu: Mısır”, International Congress of Asian and North African Studies (10–15 September 2007, Ankara)/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10–15 Eylül 2007, Ankara), 38. ICANAS Bildiriler, Kültürel Değişim, Gelişim ve Hareketlilik, C. I, Ankara, 2011, s. 77-97, 418-423.

13-A. A. Bayhan; “Kırım’daki Bazı Tarihi Türk Eserleri Üzerine”, Uluslararası Türkiye - Ukrayna İlişkileri ve VII. Uluslararası Gagavuz Kültürü Sempozyumu (25-30 Haziran 2009, Kiev), ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЕМИ ПОЕТИКИ (EDEBİYAT FOLKLOR ŞİİR BİLGİSİ SORUNLARI, Yay. Haz.: Fedora ARNAUT), ВИПУСК (Sayı): 33, Частина (Bölüm): 2, Kiev, 2009, s. 254-269.

14-A. A. Bayhan; “Management Center of Cildir Governors: Doğubayazit Ishak Pasha Palace, Bath & Central Heating System” 3rd IWA Specialized Conference on Water and Wastewater Tecnologies in Ancient Civilizations (March 22-24, 2012-Istanbul, Turkey), s. 722-736.

15-A. A. Bayhan; “Mısır’ın Akdeniz Sahilindeki Bazı Savunma Yapıları”, International Congress of Asian and North African Studies (10–15 September 2007, Ankara)/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (10–15 Eylül 2007, Ankara), 38. ICANAS Bildiriler, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, C. II, Ankara, 2012, s. 633-645, 999-1003.

16-A. A. Bayhan-F. Salman; “Göktürklerden Gaznelilere Türk Kıyafetlerinin Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıması” III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası” (19-23 Ekim 2015 Çeşme – İzmir) Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, İzmir, 2016, s. 1620-1660.

17-A. A. Bayhan; “Ordu’da Yeni Tespit Edilen Ahşap Çantı Cami Örnekleri” Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (21-24 Ekim 2015, Manisa), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

18-A. A. Bayhan; “Kemah Beyler (Sağıroğlu) Mezarlığı ve Mezar Taşları” Uluslararası Erzincan Sempozyumu (28 Eylül-01 Ekim 2016, Erzincan) Bildiriler, C. 2, Erzincan, 2016, s. 15-31.

19-A. A. Bayhan; “Ordu’dan Bir Geç Osmanlı Sivil Mimarlık Örneği: Çamaş Cevat Bey Konağı” XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Kasım 2016, Sakarya) Bildirileri, C. I, Sakarya, 2017, s. 62-78.

20-A. A. Bayhan; “İslam Sanatının Karakterine Dair Bir Analiz: Saray Örneği” Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Uluslararası Sempozyumu (10-12 Haziran 2016, Ordu), Cilt: II, Ankara, 2017, s. 123-151.

21-A. A. Bayhan; “Ordu’da Geleneksel Cami Mimarisinin Modern Yorumları: Altınordu ve Ünye Örnekleri” Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu (18-20 Kasım 2016, Giresun) Giresun, 2017, s. 321-331.

22-A. A. Bayhan; “Mısır'daki Arap Harfli Kitabeler Üzerine Bir Değerlendirme” Arap Harfli Yazıtlar Çalıştayı (T.C. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanlığı, 19-21 Kasım 2015, Bursa) Bildirileri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 44, Ankara, 2017, s. 251-280.

23-A. A. Bayhan; “Türk İslam Mimarisinde Karma Bir Yapı Türü: Sebil-Küttablar, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı (Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Berlin Humboldt Üniversitesi, 18-21 Mayıs 2017), Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Trabzon, 2017, s. 24-38.

24-      A. A. Bayhan; “Haremü’ş-Şerifü’n-Nebevi Hattatı Abdullah Zühdi’nin Kahire’de Ümmü Abbas Paşa Sebili Ve Mektebi’ndeki Hat Sergisi” Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalıştayı (27-30 Nisan 2016, Priştine-Kosova), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 45, Ankara, 2018, s. 269-290.

25-      A. A. Bayhan; “Ordu Yöresinde 2017’de Belirlenen Ahşap Çantı Cami Örnekleri” XXI. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (25-28 Ekim 2017, Antalya), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

26-      A. A. Bayhan; “Ordu / Kabadüz Çambaşı Merkez Camii’ndeki Yazıtlar Üzerine” XXII. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (24-26 Ekim 2018, İstanbul), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış bildiriler :

1-      A. A. Bayhan-F. Salman; “Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması–2004” XXVI. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA ve ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, 30 Mayıs–03 Haziran 2005, Antalya (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

2-      A. A. Bayhan; The Reflection of Westernization Process On The Middle East and Africa in Ottoman Period: Egypt Example/Osmanlı Döneminde Batılılaşma Sürecinin Ortadoğu ve Afrika’ya Yansıması: Mısır Örneği”, 13th International Congress of Turkish Art (3–7 September 2007, Budapest)/13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi (3–7 Eylül 2007, Budapeşte), (Kogreye Sunulan Bildiri).

3- A. A. Bayhan; “Çankırı Ulu Camii’nin Anadolu Türk Mimarisindeki Yeri ve Önemi”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi (19-25 Nisan 2010 Çeşme – İzmir), (Kongreye Sunulan Bildiri).

4-A. A. Bayhan; “Haremü’ş-Şerifü’n-Nebevi Hattatı Abdullah Zühdi’nin Kahire’de Ümmü Abbas Paşa Sebili Ve Mektebi’ndeki Hat Sergisi” Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalıştayı (27-30 Nisan 2016, Priştine-Kosova), (Çalıştaya Sunulan Bildiri). 

5-      A. A. Bayhan-İ. Ekinci; Geçmişten Günümüze Ordu-Milas (Mesudiye/Hamidiye) Yolu Ve Bu Güzergâh Üzerindeki Bazı Eski Yapı Kalıntılarının Düşündürdükleri” II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu (Yollar ve Köprüler) (27-28 Nisan 2017, Çorum), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

6-      A. A. Bayhan; “Anadolu Türk Mimarisinde Geleneksel Çantı Camiler: Ordu Örneği” II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı (17-20 Mayıs 2018, Berlin), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1-      A. A. Bayhan; “Osmanlı Dönemi Kahire Dini Mimarisinde Merkezi Mekân” MELANGES PROF. MACHIEL KIEL, Zaghouan, 1999, s.161–175.

2-      A. A. Bayhan; “Osmanlı Dönemi Mısır’ında Mimari Değişimler” OSMANLI, X, Ankara, 1999, s. 514–527.

3-      A. A. Bayhan; “Mısır’da Memluk Sanatı” TÜRKLER, VI, Ankara, 2002, s. 120–132.

4-      A. A. Bayhan; “Güneydoğu Anadolu’da Memluk Sanatı” TÜRKLER, VI, Ankara, 2002, s. 133–144.

5-      A. A. Bayhan; “Ak Han (Goncalı Hanı)” ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ KERVANSARAYLARI (Ed. Hakkı Acun), Ankara, 2007, s. 287–303.

6-      A. A. Bayhan; “Yüzey Araştırmaları (2000-2004) Işığında Ortaçağ ve Sonrasında Adıyaman’ın Mimari Mirasının Genel Bir Değerlendirmesi” ANADOLU’NUN ZİRVESİNDE TÜRK ARKEOLOJİSİNİN 40 YILI (Haz. Hasan Kasapoğlu&Mehmet Ali Yılmaz), Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2014, s. 465-504.

7-      A. A. Bayhan; Ferdinand Arnodin’in Boğaz Geçiş Tasarımları: Cisr-i Hamidi ve Aktarma Köprüsü, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken (Deutschland / Almanya), 2016.

8-      A. A. Bayhan; “Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Cami Süslemeciliğine Taşradan Bir Örnek: Çankırı Ilgaz İlçesi Gaziler Köyü Camii” Sanat Tarihi Yazıları Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı (Ed. S. M. Topçu-R. Aydın), İstanbul, 2017, s. 19-32.

 

Yazılan uluslararası ansiklopedi maddeleri:

1-      A. A. Bayhan; “Mahmud Paşa Camii ve Türbesi” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 27, Ankara, 2003, s. 378–379.

2-      A. A. Bayhan; “Mehmed Ali Paşa Camii” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 28, Ankara, 2003, s. 440–442.

3-      A. A. Bayhan; “Safiye Sultan Camii” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 35, İstanbul, 2008, s. 473-474.

4-      A. A. Bayhan; “Seyyid Ahmed Bedevî Külliyesi” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 37, İstanbul, 2009, s. 43-45.

5-      A. A. Bayhan; “Silâhdar Süleyman Ağa Camii ve SebilKüttâbı” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 37, İstanbul, 2009, s. 197-198.

6-      A. A. Bayhan; “Sinan Paşa Camii” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 37, İstanbul, 2009, s. 231-232.

7-      A. A. Bayhan; “Sultan Mahmud Medresesi ve SebilKüttâbı” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 37, İstanbul, 2009, s. 507-508.

8-      A. A. Bayhan; “Süleyman Paşa Camii ve Mektebi” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 38, İstanbul, 2010, s. 100-101.

9-      A. A. Bayhan; “Süleyman Paşa Medresesi” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 38, İstanbul, 2010, s. 102.

10-  A. A. Bayhan; “Zülfikar ve Muhammed Kethüdâ Külliyesi” TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, C. 44, İstanbul, 2013, s. 556-557.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-      A. A. Bayhan; “Kars Müzesi’nden Bir Grup Emevi Sikkesi”,Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, Erzurum, 2002, s. 41–56.

2-      A. A. Bayhan; “Kahire’de Bir Grup Osmanlı Mezar Yapısı: Baldaken Türbeler”,Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, Erzurum, 2002, s. 21–43.

3-      A. A. Bayhan; “Kahire Kalesi”,Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, Erzurum, 2003, s. 7–41.

4-      A. A. Bayhan; “Mısır’daki Eyyubi Devri Mimari Eserleri: Medreseler ve Hankah/Zaviyeler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, Erzurum, 2004, s. 1–16.

5-      A. A. Bayhan; “Mısır’daki Eyyubi Devri Mimari Eserleri: Türbeler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, Erzurum, 2004, s. 21–41.

6-      A. A. Bayhan-F. Salman; “Adıyaman/Gölbaşı’nda Bir Anadolu Selçuklu Kervansarayı: Kamereddin Hanı”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 7, Erzurum, 2005, s. 1–10.

7-      A. A. Bayhan; “Ordu/İkizce’den Bir Ahşap Cami: Laleli (Eski) Camii”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Erzurum, 2005, s. 1–22.

8-      H. Gündoğdu – A. A. Bayhan – A. M. Aktemur; “Hınıs, Tekman ve Çevrelerindeki Kültür Varlıklarına İlişkin Bir Yüzey Araştırması”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, Erzurum, 2005, s. 21–52.

9-      A. A. Bayhan; “Ordu’da Yeni Tespit Edilen Ahşap Camiler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, Erzurum, 2006, s.33–48.

10-  A. A. Bayhan; “İsrail/Yafa’daki Osmanlı Mimari Eserleri Üzerine Gözlemler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, Erzurum, 2006, s. 15–42.

11-  A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik; “Çankırı/Korgun-Kurşunlu Kervan Yolu Üzerine Tespitler”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 10, Erzurum, Kasım 2006, s. 1–14.

12-  A. Çelik-A. A. Bayhan-F. Salman; “İç Anadolu Bölgesi’ndeki Geleneksel El Dokuma Merkezleri İle Eş Zamanlı Varlığını Sürdüren Bir Yöre: Kurşunlu (Çankırı)”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Çankırı, 2007, s. 265–273.

13-  A. A. Bayhan; “Bingöl/Genç İlçesi Sürekli Köyü’ndeki Kuba Kümbeti’ne Ait Bir Kitabe Ve Düşündürdükleri”, Bingöl Tarih Ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Bingöl, 2007, s. 13–19.

14-  A. A. Bayhan; “Osmanlı Döneminde Batılılaşma Sürecinin Ortadoğu ve Afrika’ya Yansıması: Mısır ve İsrail’den Örnekler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Erzurum, 2007, s. 23–65.

15-  A. A. Bayhan; “Gümüşhane / Kelkit’ten İki Madeni İbrik”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 11, Erzurum, 2007, s. 1–10.

16-  A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik, ”Çankırı / Yapraklı’dan Sivil Mimari Örnekleri”, Çankırı Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3, Kasım 2008, s. 141-151.

17-  F. Salman- A. A. Bayhan-A. Çelik, “Çankırı’nın Yapraklı İlçesinde Geleneksel Kadın Giysilerinin Özellikleri”, Çankırı Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3, Kasım 2008, s. 217-224.

18-  A. Çelik-A. A. Bayhan-F. Salman, “Düz Dokumalarıyla Kültür Hazinesi Bir Kaza: Yapraklı (Çankırı)”, Çankırı Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3, Kasım 2008, s. 203-209.

19-  A. A. Bayhan-F. Salman-M. Atasoy, “Bilinmeyen Bir Hattat: Hafız Ahmet Efendi ve Eserleri”, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 14, Erzurum, 2008, s. 5-10. 

20-  A. A. Bayhan, “Kurşunlu’dan Sivil Mimari Örnekleri ve Onların Anadolu Türk Mimarisindeki Yerleri”, Çankırı Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 4, Kasım 2009, s. 19-34.

21-  A. A. Bayhan – F. Salman, “Çankırı / Bayramören-Yurtpınar Köyü’ndeki Balıklı Pınar”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Erzurum, 2009, s. 27-38.

22-  A. A. Bayhan, “Türk Kültürü’ndeki Sadaka Taşlarına Çankırı’dan Bir Örnek: Çivitçioğlu Medresesi Sadaka Taşı”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 5-6, Kasım 2010, s. 25-30.

23-  A. A. Bayhan – F. Salman, “Bayramören’deki Tarihi Eserler”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 5-6, Kasım 2010, s. 59-80.

24-  F. Salman – A. A. Bayhan, “Çankırı’nın Bayramören İlçesinde Geleneksel Kadın Giysileri”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 5-6, Kasım 2010, s. 91-98.

25-  A. A. Bayhan-F. Salman; “Çankırı/Atkaracalar’daki Mimari Eserler” Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 7, Haziran 2011 / 1, s. 27-46.

26-  A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik, "Çankırı'dan Birkaç Figürlü Plastik Bezeme" Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 20, Erzurum, 2011, s. 13-23.

27-  A. A. Bayhan – F. Salman; “Çankırı Atkaracalar'daki Mimari Eserler; Köy Odaları ve Evler”Sanat Tarihi Dergisi (Selçuk Mülayim’e Armağan I), C. XXII, S. 1, Nisan 2013, İzmir, s. 53-70.

28-A. A. Bayhan; “Ilgaz’dan Üç Köy Camisinin Düşündürdükleri” Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, Çankırı, 2017, s. 94-116.

29-Serpil Seyfi-A. A. Bayhan; Samsun’da Bir Batılılaşma Örneği: Eski Belediye Sarayı” Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 12, S. 2, Tokat, 2017, s. 31-52.

          

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1-A. A. Bayhan; “Mısır’daki Yarım Daire Cepheli Sebil-Küttablar” IV. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 24–27 Nisan 2000, Van, s.95–102.

2-A. A. Bayhan; “Adıyaman/Zey (İndere) Köyü’ndeki Tarihi Eserler” 6. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (08–10 Nisan 2002) BİLDİRİLERİ, Kayseri, 2002, s. 161–169.

3-A. A. Bayhan; “Eski Bayezid Camii Hakkında Düşünceler” GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER: DOĞUBAYAZIT SEMPOZYUMU(13–14 Eylül 2003, Doğubayazıt), İstanbul, 2004, s. 279–290.

4-A. A. Bayhan; “Adıyaman’da Geleneksel Konut Mimarisi” FEN-EDEBİYAT DERGİSİ (VIII. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 26–28 Nisan 2004, Adapazarı) (Edit.: T. Çoruhlu), Cilt: 7, Sayı: 1, Sakarya, 2005, s. 51–62.

5-A. A. Bayhan; “Güneydoğu Anadolu’da Memluk Hâkimiyeti ve Bunun Maraş’a Yansımaları” I. KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU (6–8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş), I, İstanbul, 2005, s. 367–373.

6-A. A. Bayhan; “Bitlis’teki Medreseler” I. VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (08–10 Eylül 2004, Van) (Editör: O. Belli), İstanbul, 2006, s. 193–200.

7-A. A. Bayhan-F. Salman; “2004 Yılı Adıyaman İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması” IX. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (21–23 Nisan 2005, Erzurum) Bildiriler, Erzurum, 2006, s. 57–65.

8-A. A. Bayhan; “Bingöl’deki Tarihi Eserlerin Dünü, Bugünü ve Korunması Üzerine” I. BİNGÖL SEMPOZYUMU (10–11 Haziran 2006, Bingöl), Bingöl, 2007, s. 223–227.

9-A. A. Bayhan; “Ordu’nun İkizce ve Çaybaşı İlçelerindeki Ahşap Camiler” X. ORTAÇAĞ - TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (3–6 Mayıs 2006, Ankara) BİLDİRİLERİ “PROF.DR. H. ÖRCÜN BARIŞTA’YA ARMAĞAN”, Ankara, 2009, s. 59 – 90.

10-A. A. Bayhan; “Yapraklı’nın Kültürel Kimliği” 100. Yıla Doğru Çankırı, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni (14-15 Kasım 2008, Çankırı) Bildirileri, Ankara, 2010, s. 171-199.

11-A. A. Bayhan; “Denizli / Honaz’daki Tarihi Kalıntılar Üzerine Birkaç Söz” XIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (Denizli, 14-16 Ekim 2009), İstanbul, 2010, s. 93-104.

12-A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik-A. Eren; “Selçuklu Ve Beylikler Devrinde Çankırı'daki İmar Faaliyetleri” KUZEY ANADOLU’DA BEYLİKLER DÖNEMİ SEMPOZYUMU (Kastamonu-Sinop-Çankırı, 3-8 Ekim 2011) BİLDİRİLER (Ed.: H. ÇETİN), Çankırı, 2012, s. 171-200.

13-A. A. Bayhan; “Geleneksel Sanatlarda Maneviyat Sembolleri Müzakeresi” İslam Sanat ve Estetik, VI. Dini Yayınlar Kongresi (29 Kasım-1 Aralık 2013), İstanbul, 2014, s. 437-439.

14-A. A. Bayhan; Günümüze Ulaşan Tarihi Eserleriyle Şebinkarahisar’ın Kültürel Kimliği” Giresun'da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu-I (25-27 Ekim 2013, Giresun) Bildiriler I-II, İstanbul, 2015, s. 341-355.

15-A. A. Bayhan; Hz. Peygamber'den Zamanımıza İslam Sanatının Oluşumu Ve Gelişiminde Mahremiyet Algısının Rolü” Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu (27-29 Mart 2015, Ordu) Bildirileri, I, Samsun, 2016, s. 321-333.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler:

 

1-A. A. Bayhan-İ. Ekinci; Ordu-Milas (Mesudiye/Hamidiye) Yolu Ve Bu Güzergâh Üzerindeki Bazı Eski Yapı Kalıntılarının Düşündürdükleri” XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Ekim 2013, İstanbul) Bildirileri, (Baskıda).

2-A. A. Bayhan; “Mısır'daki Arap Harfli Kitabeler Üzerine Bir Değerlendirme” Arap Harfli Yazıtlar ve Bursa Mezar Taşları Çalışma Toplantısı (T.C. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanlığı), 19-21 Kasım 2015, Bursa, (Çalıştaya Sunulan Bildiri).

3-A. A. Bayhan; “Günümüze Ulaşan Mimari Eser/Kalıntılarıyla Honaz’ın Tarihi Ve Stratejik Değeri” Honaz Sempozyumu (26-27 Kasım 2015, Denizli), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

4-A. A. Bayhan; “Eyyubiler Devrinden Günümüze Kahire Kalesi'nin Mimari Gelişimi ve Önemi” Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları Sempozyumu (27-29 Kasım 2015, Sinop), (Sempozyuma Sunulan Bildiri).

Yazılan ulusal kitaplar:

1-      H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-A. M. Aktemur-İ.U. Kukaracı-A. Çelik; Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Oltu, Ankara, 2002.

2-      H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-A. M. Aktemur-İ.U. Kukaracı-A. Çelik-M. S. Bayraktar;  Anadolu Kültür Mirasında Şebinkarahisar, İstanbul, 2005.

3-      H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-A. M. Aktemur-İ.U. Kukaracı-A. Çelik-B. Güneş; Tarihi Yaşatan İl Tokat, Ankara, 2006.

4-      A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik; Tarihi ve Kültürel Değerleri İle Kurşunlu, Çankırı, 2007.

5-      A. A. Bayhan-F. Salman-A. Çelik; Tarihi ve Kültürel Değerleri İle Yapraklı, Çankırı, 2009.

6-      H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-A. M. Aktemur-S. Tığcı-M. Aslan; Kemah ve Çevresindeki Tarihi Kültür Varlıkları, Ankara, 2009.

7-      A. A. Bayhan-F. Salman; Adıyaman Yüzey Araştırması (2000-2004), Adıyaman, 2010.

8-      H. Gündoğdu-A. A. Bayhan-M. Arslan; Sanat Tarihi Açısından Erzurum, Erzurum, 2010.

9-      A. A. Bayhan-F. Salman; Bir Saklı Belde Bayramören, İstanbul, 2012.

10-  A. A. Bayhan-F. Salman; Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Atkaracalar, Çankırı, 2014.

 

Yazılan ulusal kitaplarda bölümler:

1-      A. A. Bayhan; “Ağrı’dan Osmanlı Dönemine Ait Bir Kandil” ANADOLU ARKEOLOJİSİNE KATKILAR, 65. YAŞINDA ABDULLAH YAYLALI’YA SUNULAN YAZILAR, İstanbul, 2006, s. 335–344.

2-      A. A. Bayhan; “Yeni Okunan Kitabeleriyle Adıyaman Ulu Camii’nin Tarihi Serüveni” SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI, PROF.DR. HAŞİM KARPUZ’A ARMAĞAN (Ed. M. Denktaş - O. Eravşar), Konya, 2007, s. 79–92.

3-      A. A. Bayhan;“Adıyaman Mor Petrus-Mor Paulus Kilisesi” ULUÇAM ARMAĞANI(Ed.: A. Boran – O. Aytekin – M. Top), Ankara, 2008, s. 33-44.

4-      A. A. Bayhan – F. Salman; Çankırı Atkaracalar'daki Mimari Eserler; Camiler, Ziyaretgâhlar (Türbeler) ve Çeşmeler” Prof. Dr. Hakkı Önkal’a Armağan (Haz.: Ş. Özgür Yıldız), İzmir, 2013, s. 19-28, I-VIII.

5-A. A. Bayhan – M. Z. Ertekin; Eserlere Adanmış Bir Hayat: İbrahim Hakkı Konyalı Hayatı ve Eserleri” ŞEHİRLERİN SEVDALISI İBRAHİM HAKKI KONYALI ARMAĞANI, Konya, 2015, s. 1-98.

6-A. A. Bayhan – F. Salman; “Çankırı/Atkaracalar’daki Mimari Eserler: Köy Odaları ve Evler” PROF. DR. SELÇUK MÜLAYİM ARMAĞANI SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI (Ed.: Doç. Dr. Aziz DOĞANAY), İstanbul, 2015, s. 113-131.

7-      A. A. Bayhan; “Anadolu Türk Mimarisinde Geleneksel Çantı Camiler: Ordu Örneği” İnsan Bilimleri Araştırmaları (Ed.: Leyla Aydemir), Bursa, 2018, s. 267-292.

Yazılan ulusal ansiklopedi maddeleri:

1-      A. A. Bayhan – F. Salman – M. Atasoy; “Erkiletli Hattat Hafız Ahmed Efendi” KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ, C. 2, İstanbul, 2010, s. 224-226.

2-      A. A. Bayhan; “Eyyubiler Dönemi Mimarisi” DİYARBAKIR ANSİKLOPEDİSİ (Ed.: İ. Işık), C. 2, Ankara, 2013, s. 287-288.

3-      A. A. Bayhan; “Eyyubiler Dönemi” DİYARBAKIR ANSİKLOPEDİSİ (Ed.: İ. Işık), C. 2, Ankara, 2013, s. 288-290.

4-      A. A. Bayhan; “Eyyubiler Döneminde Diyarbakır Kalesi” DİYARBAKIR ANSİKLOPEDİSİ (Ed.: İ. Işık), C. 2, Ankara, 2013, s. 290-291.

5-      A. A. Bayhan; “Eyyubiler Döneminde Silvan Kalesi ve Şehir Surları” DİYARBAKIR ANSİKLOPEDİSİ (Ed.: İ. Işık), C. 2, Ankara, 2013, s. 291-293.

6-      A. A. Bayhan; “Eyyubiler Döneminde Silvan Ulu Camii (Selahaddin Eyyubi Camii) Onarımı” DİYARBAKIR ANSİKLOPEDİSİ (Ed.: İ. Işık), C. 2, Ankara, 2013, s. 293-294.

 

Yazılan ulusal ders kitabı üniteleri:

1-      A. A. Bayhan – H. Özkan; “İslam Sanatlarına Giriş ve Terminoloji” İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Edit.: A. A. Bayhan-H. Yuttaş, Ünite: 1, Erzurum, 2011.

2-      A. A. Bayhan; “Erken İslam Dönemi, Emeviler ve İspanya ile Kuzey Afrika’da Mimari” İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Edit.: A. A. Bayhan-H. Yuttaş, Ünite: 2, Erzurum, 2011.

3-      A. A. Bayhan; “Abbasi ve Fatımi Devirlerinde Mimari” İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Edit.: A. A. Bayhan-H. Yuttaş, Ünite: 3, Erzurum, 2011.

4-      A. A. Bayhan; “Atabeylik, Eyyubi ve Memlüklerde Mimari” İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Edit.: A. A. Bayhan-H. Yuttaş, Ünite: 5, Erzurum, 2011.

5-      A. A. Bayhan - H. Özkan; “Anadolu Öncesi Türk İslam Mimarisi” İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Edit.: A. A. Bayhan-H. Yuttaş, Ünite: 4, Erzurum, 2012.  

 

Editörlük

1-      H. Gündoğdu, A. A. Bayhan, H. Yurttaş, H. Özkan, Z. Köşklü, H. Özyurt-Özcan, M.S. Bayraktar, Ş. Tali; IX. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (21–23 Nisan 2005, Erzurum) Bildirileri, Erzurum, 2006.

2-      A. A. Bayhan – H. Yurttaş; İSLAM SANATLARI TARİHİ (Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Ders Kitabı), Erzurum, 2011.

3-      A. A. Bayhan; The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, PROF. DR. HAMZA GÜNDOĞDU ARMAĞANI, VOLUME: 6, ISSUE: 25, 2013.

4-F. Ünal-A. A. Bayhan; XVI. Yüzyılda Bozok Türkmenleri, İstanbul, 2015.

5-M. Karaosmanoğlu-A. A. Bayhan-K. Eker-Ö. Y. Ova; Kumdan Sızan Kültürler: Kahramanmaraş Müzesindeki Cam Kaplar, Kahramanmaraş, 2017.

 

Diğer yayınlar

MAKALELER:

1-      A. A. Bayhan; “Van Müzesi Bahçesi’nde Sergilenen 1276 M. Tarihli Efrasiyap Oğlu Kemalettin Ebu’l-Feth’e Ait Mezartaşı”YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt: 3, Sayı: 3, Van, 1992, s.283–306.

2-      A. A. Bayhan; “Bir Tarih Müzesi: Mısır” GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Sayı: 6, Erzurum, 2000, s.9–24.

3-      A. A. Bayhan; “Mısır’daki Türk Kültür Varlığından Örnekler: Kahire/Nasır Muhammet B. Kalavun Camii” GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Sayı: 7, Erzurum, 2001, s. 23–36.

4-      A. A. Bayhan; “Kahire’de Bir Mevlevi Asitanesi” YENİ İPEK YOLU DERGİSİ, Yıl: 20, Sayı: 232, Konya, Haziran 2007, s. 52–55.

5-     A. A. Bayhan; “Osmanlı Dönemi Mısır’ında Mimari Değişimler” Yeni Türkiye (Ortadoğu Özel Sayısı-V), Sayı: 86, Ankara, Ocak-Haziran 2016, s. 206-215. 

 

KONFERANSLAR

1-      A. A. Bayhan; “Mısır’da Türk Kültür Varlığı” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü’nce 24 Mayıs 2000 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda Tertip Edilen Konferans.

2-      A. A. Bayhan; “Mısır’da Memluk Devri Sanatı” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü’nce 16 Nisan 2003 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda Tertip Edilen Konferans.

PANELLER VE ÇALIŞTAYLAR

1-      A. A. Bayhan; “Mısır’da Osmanlı Vakıf Eserleri” XVI. VAKIF HAFTASI PANELİ’ne (Atatürk Üniversitesi Kültür Sitesi’nde 09 Aralık 1998 tarihinde Türk Toplumunda Vakıf Anlayışı, Vakıf İnsana Hizmettir) sunulan bildiri.

2-      A. A. Bayhan; “Mimar Sinan’ın Su Tesisleri” MİMAR SİNAN PANELİ’ne (Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda 09 Nisan 2001 tarihinde) sunulan bildiri.

3-      A. A. Bayhan; “Klasik Dönemde Osmanlı Mimarları” ANADOLU MİMARLARI PANELİ’ne (Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda 04 Nisan 2002 tarihinde) sunulan bildiri.

4-      A. A. Bayhan; “Adıyaman/Besni’deki Sanat Eserleri” ÇEVREMİZDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARI PANELİ’ne (Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda 06 Mayıs 2003 tarihinde) sunulan bildiri.

5-      A. A. Bayhan; “Adıyaman İli ve İlçelerinde Yüzey Araştırması–2003” ÇEVRE VE KÜLTÜR PANELİ’ne (Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu’nda 22 Nisan 2004 tarihinde) sunulan bildiri.

6-      A. A. Bayhan; “Mısır ve Filistin Bölgesi’ndeki Su Mimarisinden Örnekler” 2008 VAKIF MEDENİYETİ SU YILI VE VAKIFLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ(05-09.05.2008, Ankara) KİTABI, Ankara, 2008, s. 127-131.

7-      A. A. Bayhan; “Kurşunlu’daki Mimari Miras” Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Kurşunlu Paneli’ne (05.07.2008 Çankırı/Kurşunlu) sunulan bildiri.

 

TV PROGRAMLARI

 

1-      “İslam Kültür Mirasında Hayri Müesseseler ve Sadaka Taşları” Ordu Büyükşehir Belediyesi 2014 Ramazan Programı, Altınordu, 05.07.2014, ALTAŞ TV (İftar Programı)

2-      “Hz. Peygamber’den Günümüze Cami ve Toplumsal Faydaları” Ordu Büyükşehir Belediyesi 2014 Ramazan Programı, Ünye, 07.07.2014, ALTAŞ TV(İftar Programı).

3-      “İslam Kültür Mirasında Hayri Müesseseler ve Sadaka Taşları” Ordu İl Müftülüğü 2014 Ramazan Programı, 05.07.2014, ALTINORDU TV (İftar Programı).

4-      “İslam Kültüründe Cami ve Mescidlerin Gelişimi ve Toplumsal Faydaları” Ordu Büyükşehir Belediyesi 2015 Ramazan Programı, Altınordu, 21.06.2015 ORDU TV-TV52 (İftar Programı).

5-      “Ahşap Camiler” TRT TRABZON, Merhaba Karadeniz Programı, 11.07.2015, Saat: 11.

6-      “Ordu’daki Geleneksel Ahşap Camiler” TRT TRABZON, Merhaba Karadeniz Programı, 17.07.2016, Saat: 11.30.

 

SEKRETERLİK

 

1-      VAN GÖLÜ ÇEVRESİ KÜLTÜR VARLIKLARI SEMPOZYUMU (22–25 Mayıs 1995, Van) Sekretaryası.

2-      GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER: DOĞUBAYAZIT SEMPOZYUMU(13–14 Eylül 2003, Doğubayazıt) Sekretaryası.

3-      IX. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (21–23 Nisan 2005, Erzurum) Sekretaryası.

ATIFLAR

1-      A. Boran; Anadolu’daki İç Kale Cami ve Mescitleri, Ankara, 2001, s.13-dn. 49, s. 222-dn.165, s. 264-Bibliyografya ve Resim: 535.

2-      K. Pektaş; “Kuzey Afrika’da Osmanlı Sanatı ve Tunus” TÜRKLER, C. XII, Ankara, 2002, s. 73, dn. 16.

3-      G. Baş; “Van Müzesinde Sergilenen İki Mezar Taşı” YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, S. 3, Van, 2002, s. 16, 19.

4-      Kâsım Abduh Kâsım; “Muhammed B. Kalavun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul, 2005, s. 547-48.

5-      D. Alikılıç; Abbâsî Devleti’nden Hakkâri Beyliği’ne İrisân Beyleri, İstanbul, 2006, s. 56.

6-      H. Yurttaş; “Bitlis Camilerinin Plan, Mimari ve Süsleme Açısından İrdelenmesi” I. VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (08–10 Eylül 2004, Van) (Editör: O. Belli), İstanbul, 2006, s. 223.

7-      K. Özkurt; “Türk-İslam Epigrafisinde “İmar (Yapı) ve Mimar (Usta)”lığa İlişkin Terimler” GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Sayı: 16, Erzurum, 2006, s. 78, 84, 89, 97.

8-      Y. Çetin; “Ağrı ve Çevresinde Osmanlı Döneminde Mimari Yapılaşma” GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, Sayı: 10, Erzurum, 2006, s. 130, 131.

9-      N. Ö. Fındık; “Hekimhan Çeşmeleri” GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, Sayı: 9, Erzurum, 2006, s. 117.

10-  İsmail Hakkı ATÇEKEN; “Emevîler Dönemi Bibliyografyası”, İstem, Yıl:4, Sayı:8, 2006, s. 283 – 308.

11-  C. Kanat; “Mısır’da Bin Yıllık Türk Tarihi ve Bu Tarihin Mirası” I. ULUSLAR ARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI (09–15 Nisan 2006, İzmir/Çeşme) Bildiri Kitabı, Cilt I, Ankara, 2007, s. 1220.

12-  Yalçın Karaca, “Saint Anania Manastırı” II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, 2007, s. 130.

13-  Servet Tiken; “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol: Akrep”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008, s. 160.

14-  Mehmet Bilen-Veysel Gürhan-Ercan Gümüş; International Symposium Of Tatvan And Its Surrounding, Beyan Yayınları, 2008, s. 197-198.

15-  Ahmet Demir; Urfa ve Çevresi: Eyyubiler Tarihi, Kent Yayınları, 2008, s. 201.

16-  M. Yavuz; “Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi ve Onun Manevi Etki Alanında Oluşan Mimari Yapılaşma” The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, VOLUME: 2, ISSUE: 7, SPRING 2009, s. 273.

17-  M. Yavuz; Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı” The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, VOLUME: 2, ISSUE: 7, SPRING 2009, s. 308.

18-  M. Yavuz; “Large Railway Stations from Rumelia to Hejaz in Ottoman Geography” SOMA 2007 Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24-29 April 2007 (Ed.: Ç. Özkan Aygün), Oxford, 2009, s. 432.

19-  İrfan Yıldız; “Sivas-Şarkışla Hardal Köyü Camisi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 23, Erzurum, 2009, s. 215-226.

20-  Şerife Tali; “İstanbul Su Mimarisinde Eminönü Sebillerinin Yeri ve Önemi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, S. 15, Erzurum, 2009, s. 47-64.

21-  Eyüp Nefes; “Çarşamba’da Yıkılmak Üzere Olan Ahşap Camilerden Biri: Paşayazı Köyü Camii”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 14, 2010, s. 388-389. 

22-  Ş. Tali; Tarihi İstanbul Camilerinde Şadırvanlar, Ankara, 2011, s. 21-31.

23-  O. C. Tuncer; Diyarbakır Surları, Ankara, 2012, s. 145.

24-  Muhammet KEMALOĞLU; “SELÇUKLU TARİRİ KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 5, Ocak 2012, s. 177-197.

25-  Ebülfez Elçibey; “Ebülfez Elçibey Ve Üç Makale Ve Onların Tenkiti Hakkında Notlar” (Çev: Muhammet KEMALOĞLU), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53, 1 (2013), s. 375-388.

26-  E. Altan; “Yafa” Maddesi DİA, C. 43, İstanbul, 2013, s. 171-173.

27-  Şerife Tali; “Kayseri Etnografya Müzesi’nde Bulunan Şifa Tasları Ve Sanatı Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8 Summer 2013, Ankara, s. 2119-2138.

28-  Zeki TEKİN; “Van Şehir Tarihi Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, s. 689-731.

29-  Fevzi Rençber; “Adıyaman Alevilerinin Türbe Veya Yatır Ziyareti: Safvan Bin Muattal Örneği”, ADIYAMAN ULUSLAR ARASI SAFVAN BİN MUATTAL VE AHLÂK SEMPOZYUMU (15 -16 -17 ŞUBAT 2013) BİLDİRİLER KİTABI (Editör: Doç. Dr. Candemir Doğan), s. 367-382.

30-  Mehmet Karaosmanoğlu-Mehmet Ali Yılmaz; “Altıntepe Kalesinden Günümüze Yansımalar”, The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, PROF. DR. HAMZA GÜNDOĞDU ARMAĞANI, VOLUME: 6, ISSUE: 25, 2013, s. 275-282.

31-  Sahure Çınar; “Erzurum Arkeoloji Müzesi Deposunda Bulunan Kaçar Dönemine Ait Bir Grup İbrik”, ART-SANAT,  2/2014, s. 163-182.

32-  Mustafa Alican; “Ortaçağda Behesni (Besni)”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, Cilt/Volume: 11, Sayı/Issue: 27, Yıl/Year: 2014, s. 69-82. 

33-  Şerife Tali; “Kayser/Akçakaya Köyü’nde Bulunan Çemeler Ve Beyaz Mermer Kitabeli Mezar Taşları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 34, Ekim 2014, s. 555.

34-  Ali Melek-Abdullah Demir; Dini Değerleri İle Diyarbakır: Peygamber Makam Ve Kabirleri, Sahabe Türbe Ve Kabirleri, Tarihi Cami Ve Mescitler, Medreseler, Türbeler, Havralar, Kiliseler, C. 2, Diyarbakır, 2014, s. 165.

Eğitim Durumu

Derece

Yıl

Alan

Üniversite

Lisans

1991

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans

1993

Sanat Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doktora

1997

Sanat Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademik Unvanları

Unvanlar

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Arş. Gör. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1997

Yrd. Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi

1998

Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi

2005

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi

2010

Prof.Dr.

Ordu Üniversitesi

2012

KAZILAR

1-      “Eski Erciş/Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazısı 1992–1993–1994–1995” çalışmalarına katılım.

2-      “Hasankeyf Kazısı-2004”e katılım.

3-      “İznik I. Murat (Büyük/Meydan) Hamamı Kazı ve Temizlik Çalışması” İznik Müze Müdürü Gülper ALGUR’un başkanlığında, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN, Arş. Gör. Dr. M. Sami BAYRAKTAR, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Fikri SALMAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden N. Tuba GÜNDOĞDU, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu’ndan Okt. Naci ZEYREK ve öğrencileri Ufuk DENİZLİ, Emel ULUYUNÇAY, Vildan İNAN, Soner KÖMÜRCÜ, Semih ÖZYÜREK, Alim AYDOĞDU, Selen POLAT, Serpil AKDAĞ, Baki ARSLAN ve İznik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından görevlendirilen 12 işçinin katılımlarıyla 01–18.07.2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

1-      2000–2004 Adıyaman İli ve İlçelerinde Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzinli, Proje Yürütücüsü

2-      2002–2004 “Başlangıcından Anadolu Selçuklularının Sonuna Kadar Türklerde Kıyafet Biçimleri” Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli,  Proje Yürütücüsü

3-      2006-2008 “Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Kübizm, Fütürizm ve Dada” Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli,  Proje Yürütücüsü

4-      2009-2011 “Rize Mezar Taşları” Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli,  Proje Yürütücüsü

5-      2010-2012 “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Rum Kiliseleri” Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli,  Proje Yürütücüsü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-      Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, 09.06.2006-09.06.2009.

2-      Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, Danışman ve Hakemlik, Temmuz 2006-...

3-      Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, 12.11.2014-….

Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitaplarda Raportörlük:

1-      Mehmet Özkarcı, Türk Kültür Varlıkları Envanteri: 51 Niğde, I-II, Ankara, 2014.

Uluslararası/Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik:

1-      Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2002.

2-      Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 2004’ten itibaren

3-      Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Yıl: 2005’ten itibaren

4-      Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2005.

5-      Çankırı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Ağustos 2006’den itibaren

6-      Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2007. 

7-      Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2008’den itibaren

8-      Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, Spring 2009’dan itibaren.

9-      Akademik Tarih Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 2011.

10-  Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009-…

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayın/Danışma/Düzenleme/Bilim Kurulu Üyeliği:

1-      Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Türkiye.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın/Danışma/Düzenleme/Bilim Kurulu Üyeliği:

1-      Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı: 62, 2012’den itibaren.

Uluslararası Sempozyum/Kongrelerde Yayın/Danışma/Düzenleme/Bilim Kurulu Üyeliği:

1-      Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (10-12 Mayıs 2012, Ordu Üniversitesi).

Ulusal Sempozyum/Kongrelerde Yayın/Danışma/Düzenleme/Bilim Kurulu Üyeliği:

1-      XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05.10.2013, İstanbul Medeniyet Üniversitesi)